SFS 2013:117 Lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

130117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning,
betalning och kontroll av mervärdesskatt för
elektroniska tjänster;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 och 21 §§ lagen (2011:1245) om

redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjäns-
ter ska ha följande lydelse.

20 §

Beslut om identifiering eller återkallelse får överklagas till allmän för-

valtningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet
hos Skatteverket.

Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet

meddelades.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 5 § första

stycket 3, 19–22 och 28–37 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

21 §

Beslut om mervärdesskatt som redovisas enligt denna lag eller enligt

motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land får överklagas till allmän för-
valtningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet
hos Skatteverket.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 2 § andra

stycket, 5 §, 6 § andra meningen, 12, 13, 19–25, 27–37 och 39 §§ skatteför-
farandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:117

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.