SFS 2013:370 Lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster / SFS 2013:370 Lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster
130370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FPOIPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FPOJAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FPOJAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FPOIPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FPOJAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FPOJAB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FPOIPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FPOIPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FPOJAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FPOIPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FPOIPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FPOIPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FPOJAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FPOIPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FPOJAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:FPOJAB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FPOIPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2011:1245) om redovisning, <br/>betalning och kontroll av merv�rdesskatt f�r <br/>elektroniska tj�nster;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1, 2, 4, 6, 810 och 25 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">(2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av merv�rdesskatt f�r<br/>elektroniska tj�nster ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller redovisning, betalning och kontroll av merv�rdesskatt</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r elektroniska tj�nster i de fall tj�nsten tillhandah�lls</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> av en icke-etablerad beskattningsbar person,<br/> till en person som inte �r en beskattningsbar person men som �r etable-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>icke-etablerad beskattningsbar person</i>: en beskattningsbar person som inte</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">har s�tet f�r sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsst�lle i<br/>Sverige eller i ett annat EU-land och inte heller �r bosatt eller stadigvarande<br/>vistas i Sverige eller i ett annat EU-land,</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>elektroniska tj�nster</i>: s�dana tj�nster som �r elektroniska tj�nster enligt</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">5 kap. 18 � 12 merv�rdesskattelagen (1994:200),</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>motsvarande best�mmelser i ett annat EU-land</i>: best�mmelser som g�ller i</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ett annat EU-land och som har sin grund i best�mmelserna i r�dets direktiv<br/>2002/38/EG av den 7 maj 2002 om �ndring och �ndring f�r begr�nsad tid av<br/>direktiv 77/388/EEG vad g�ller merv�rdesskatteordningen f�r radio- och tele-<br/>visionss�ndningar samt vissa tj�nster som tillhandah�lls p� elektronisk v�g,</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>e-handelsdeklaration</i>: en s�dan skattedeklaration som �r avsedd f�r redo-</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">visning av merv�rdesskatt enligt best�mmelserna i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:752px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverket ska fatta beslut om att identifiera en icke-etablerad beskatt-</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ningsbar person som skyldig att redovisa och betala merv�rdesskatt enligt be-<br/>st�mmelserna i denna lag (<i>identifieringsbeslut</i>) om</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. den beskattningsbara personen ans�ker om det,<br/>2. merv�rdesskatten avser tillhandah�llanden av elektroniska tj�nster som</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:370</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:370</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. tj�nsterna tillhandah�lls en person som inte �r en beskattningsbar person</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">men som �r etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett an-<br/>nat EU-land,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. det inte redan har fattats ett motsvarande identifieringsbeslut i ett annat</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">EU-land, och</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. den beskattningsbara personen inte �r eller ska vara registrerad f�r mer-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">v�rdesskatt i Sverige eller i ett annat EU-land.</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en beskattningsbar person som �r skattskyldig i Sverige f�r tj�nster</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">som omfattas av 4 � har ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land, ska den<br/>beskattningsbara personen redovisa och betala skatten enligt best�mmelserna<br/>i det landet.</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:281px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en beskattningsbar persons verksamhet upph�r eller �ndras p� ett</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">s�dant s�tt att villkoren f�r att redovisa och betala merv�rdesskatt enligt<br/>denna lag inte l�ngre �r uppfyllda, ska den beskattningsbara<i> </i>personen under-<br/>r�tta Skatteverket om �ndringen. Detsamma g�ller om n�got annat f�rh�l-<br/>lande som har tagits upp i en ans�kan om identifiering har �ndrats.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatteverket ska �terkalla ett identifieringsbeslut om den beskattnings-</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">bara personen</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. enligt egen anm�lan inte l�ngre tillhandah�ller elektroniska tj�nster eller</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">om det p� annat s�tt kan antas att denna verksamhet har upph�rt,</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft25">2. inte l�ngre uppfyller �vriga krav i 4 �, eller<br/>3. vid upprepade tillf�llen har brutit mot best�mmelserna i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:511px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">En beskattningsbar person<i> </i>som omfattas av ett identifieringsbeslut ska</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r varje redovisningsperiod l�mna en e-handelsdeklaration.</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Deklaration ska l�mnas �ven om den beskattningsbara personen inte har</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">n�gon merv�rdesskatt att redovisa f�r perioden.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som �r uppgiftsskyldig enligt denna lag ska i sk�lig omfattning</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">genom r�kenskaper, anteckningar eller annan l�mplig dokumentation se till<br/>att det finns underlag f�r att fullg�ra uppgiftsskyldigheten och f�r kontroll av<br/>uppgiftsskyldigheten och beskattningen.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om Skatteverket beg�r det, ska den beskattningsbara personen g�ra s�dant</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">underlag som avses i f�rsta stycket tillg�ngligt p� elektronisk v�g.</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Underlaget ska bevaras i tio �r efter utg�ngen av det �r d� den transaktion</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som underlaget avser utf�rdes.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013 och till�mpas p� redovisnings-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">perioder som b�rjar efter utg�ngen av juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft25">Jan Larsson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2011:1245) om redovisning,
betalning och kontroll av merv�rdesskatt f�r
elektroniska tj�nster;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1, 2, 4, 6, 810 och 25 �� lagen

(2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av merv�rdesskatt f�r
elektroniska tj�nster ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Denna lag g�ller redovisning, betalning och kontroll av merv�rdesskatt

f�r elektroniska tj�nster i de fall tj�nsten tillhandah�lls

 av en icke-etablerad beskattningsbar person,
 till en person som inte �r en beskattningsbar person men som �r etable-

rad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land.

2 �

I denna lag avses med

icke-etablerad beskattningsbar person: en beskattningsbar person som inte

har s�tet f�r sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsst�lle i
Sverige eller i ett annat EU-land och inte heller �r bosatt eller stadigvarande
vistas i Sverige eller i ett annat EU-land,

elektroniska tj�nster: s�dana tj�nster som �r elektroniska tj�nster enligt

5 kap. 18 � 12 merv�rdesskattelagen (1994:200),

motsvarande best�mmelser i ett annat EU-land: best�mmelser som g�ller i

ett annat EU-land och som har sin grund i best�mmelserna i r�dets direktiv
2002/38/EG av den 7 maj 2002 om �ndring och �ndring f�r begr�nsad tid av
direktiv 77/388/EEG vad g�ller merv�rdesskatteordningen f�r radio- och tele-
visionss�ndningar samt vissa tj�nster som tillhandah�lls p� elektronisk v�g,

e-handelsdeklaration: en s�dan skattedeklaration som �r avsedd f�r redo-

visning av merv�rdesskatt enligt best�mmelserna i denna lag.

4 �

Skatteverket ska fatta beslut om att identifiera en icke-etablerad beskatt-

ningsbar person som skyldig att redovisa och betala merv�rdesskatt enligt be-
st�mmelserna i denna lag (identifieringsbeslut) om

1. den beskattningsbara personen ans�ker om det,
2. merv�rdesskatten avser tillhandah�llanden av elektroniska tj�nster som

ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,

1 Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236.

SFS 2013:370

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:370

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

3. tj�nsterna tillhandah�lls en person som inte �r en beskattningsbar person

men som �r etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett an-
nat EU-land,

4. det inte redan har fattats ett motsvarande identifieringsbeslut i ett annat

EU-land, och

5. den beskattningsbara personen inte �r eller ska vara registrerad f�r mer-

v�rdesskatt i Sverige eller i ett annat EU-land.

6 �

Om en beskattningsbar person som �r skattskyldig i Sverige f�r tj�nster

som omfattas av 4 � har ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land, ska den
beskattningsbara personen redovisa och betala skatten enligt best�mmelserna
i det landet.

8 �

Om en beskattningsbar persons verksamhet upph�r eller �ndras p� ett

s�dant s�tt att villkoren f�r att redovisa och betala merv�rdesskatt enligt
denna lag inte l�ngre �r uppfyllda, ska den beskattningsbara personen under-
r�tta Skatteverket om �ndringen. Detsamma g�ller om n�got annat f�rh�l-
lande som har tagits upp i en ans�kan om identifiering har �ndrats.

9 �

Skatteverket ska �terkalla ett identifieringsbeslut om den beskattnings-

bara personen

1. enligt egen anm�lan inte l�ngre tillhandah�ller elektroniska tj�nster eller

om det p� annat s�tt kan antas att denna verksamhet har upph�rt,

2. inte l�ngre uppfyller �vriga krav i 4 �, eller
3. vid upprepade tillf�llen har brutit mot best�mmelserna i denna lag.

10 �

En beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut ska

f�r varje redovisningsperiod l�mna en e-handelsdeklaration.

Deklaration ska l�mnas �ven om den beskattningsbara personen inte har

n�gon merv�rdesskatt att redovisa f�r perioden.

25 �

Den som �r uppgiftsskyldig enligt denna lag ska i sk�lig omfattning

genom r�kenskaper, anteckningar eller annan l�mplig dokumentation se till
att det finns underlag f�r att fullg�ra uppgiftsskyldigheten och f�r kontroll av
uppgiftsskyldigheten och beskattningen.

Om Skatteverket beg�r det, ska den beskattningsbara personen g�ra s�dant

underlag som avses i f�rsta stycket tillg�ngligt p� elektronisk v�g.

Underlaget ska bevaras i tio �r efter utg�ngen av det �r d� den transaktion

som underlaget avser utf�rdes.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013 och till�mpas p� redovisnings-

perioder som b�rjar efter utg�ngen av juni 2013.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.