SFS 2013:370 Lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster / SFS 2013:370 Lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster
130370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning,
betalning och kontroll av mervärdesskatt för
elektroniska tjänster;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 2, 4, 6, 8�10 och 25 §§ lagen

(2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för
elektroniska tjänster ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt

för elektroniska tjänster i de fall tjänsten tillhandahålls

� av en icke-etablerad beskattningsbar person,
� till en person som inte är en beskattningsbar person men som är etable-

rad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land.

2 §

I denna lag avses med

icke-etablerad beskattningsbar person: en beskattningsbar person som inte

har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i
Sverige eller i ett annat EU-land och inte heller är bosatt eller stadigvarande
vistas i Sverige eller i ett annat EU-land,

elektroniska tjänster: sådana tjänster som är elektroniska tjänster enligt

5 kap. 18 § 12 mervärdesskattelagen (1994:200),

motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land: bestämmelser som gäller i

ett annat EU-land och som har sin grund i bestämmelserna i rådets direktiv
2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för begränsad tid av
direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och tele-
visionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg,

e-handelsdeklaration: en sådan skattedeklaration som är avsedd för redo-

visning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag.

4 §

Skatteverket ska fatta beslut om att identifiera en icke-etablerad beskatt-

ningsbar person som skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt be-
stämmelserna i denna lag (identifieringsbeslut) om

1. den beskattningsbara personen ansöker om det,
2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av elektroniska tjänster som

ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,

1 Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236.

SFS 2013:370

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:370

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

3. tjänsterna tillhandahålls en person som inte är en beskattningsbar person

men som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett an-
nat EU-land,

4. det inte redan har fattats ett motsvarande identifieringsbeslut i ett annat

EU-land, och

5. den beskattningsbara personen inte är eller ska vara registrerad för mer-

värdesskatt i Sverige eller i ett annat EU-land.

6 §

Om en beskattningsbar person som är skattskyldig i Sverige för tjänster

som omfattas av 4 § har ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land, ska den
beskattningsbara personen redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna
i det landet.

8 §

Om en beskattningsbar persons verksamhet upphör eller ändras på ett

sådant sätt att villkoren för att redovisa och betala mervärdesskatt enligt
denna lag inte längre är uppfyllda, ska den beskattningsbara personen under-
rätta Skatteverket om ändringen. Detsamma gäller om något annat förhål-
lande som har tagits upp i en ansökan om identifiering har ändrats.

9 §

Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut om den beskattnings-

bara personen

1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller elektroniska tjänster eller

om det på annat sätt kan antas att denna verksamhet har upphört,

2. inte längre uppfyller övriga krav i 4 §, eller
3. vid upprepade tillfällen har brutit mot bestämmelserna i denna lag.

10 §

En beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut ska

för varje redovisningsperiod lämna en e-handelsdeklaration.

Deklaration ska lämnas även om den beskattningsbara personen inte har

någon mervärdesskatt att redovisa för perioden.

25 §

Den som är uppgiftsskyldig enligt denna lag ska i skälig omfattning

genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till
att det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten och för kontroll av
uppgiftsskyldigheten och beskattningen.

Om Skatteverket begär det, ska den beskattningsbara personen göra sådant

underlag som avses i första stycket tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion

som underlaget avser utfördes.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 och tillämpas på redovisnings-

perioder som börjar efter utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.