SFS 2007:1278 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

071278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels att 20 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 20 kap. 7 § ska utgå,
dels att 10 a kap. 21 § ska ha följande lydelse.

10 a kap.

21 §

3 I fråga om redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i

detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land
gäller, utöver bestämmelserna i detta kapitel, endast följande bestämmelser i
denna lag: 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 5 och 6 §§ samt 7 § första stycket,
10 kap. 37 §, 11 kap. 1, 2 och 20 §§, 12 kap. 6 och 7 §§, 12 § första stycket
och 13 §, 13 kap. 1 § första stycket, 14 kap. 1 §, 2 § första stycket och
4–8 §§, 16 kap. 6 § andra stycket första meningen samt tredje och fjärde
styckena samt 13 §, 17 kap. 2, 3 och 8–11 §§, 18 kap. 8 och 9 §§ samt 10 §
andra stycket, 20 kap. 1–5 §§ och 23 kap. 5–9 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.

2 Senaste lydelse av 20 kap. 7 § 2006:727.

3 Senaste lydelse 2003:222.

SFS 2007:1278

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.