SFS 2014:942 Lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

140942.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning,
betalning och kontroll av mervärdesskatt för
elektroniska tjänster;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2011:1245) om

redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska
tjänster

dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå,
dels att nuvarande 15 och 16 §§ ska betecknas 16 och 15 §§,
dels att rubriken till lagen samt 1, 2, 4–10, 12–14, de nya 15 och 16, 17–23

och 25 §§, rubrikerna närmast före 1, 9 och 10 §§ och rubriken närmast efter
3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas elva nya paragrafer, 4 a–4 d, 9 a, 12 a, 17 a,

22 a och 23 a–23 c §§, och närmast före 4 a, 4 b, 4 d, 5, 7, 8, 9 a, 16, 17, 19–
22, 23 och 25 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Lag om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster

Innehåll

1 §

3

Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda ordningar för beskatt-

ningsbara personer som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio-
och tv-sändningar och elektroniska tjänster. De särskilda ordningarna avser

– beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU om tjänsterna

förvärvas av någon i ett EU-land som inte är en beskattningsbar person
(tredjelandsordningen), och

– beskattningsbara personer som är etablerade i ett EU-land om tjänsterna

förvärvas av någon i ett annat EU-land som inte är en beskattningsbar person
(unionsordningen).

Bestämmelser finns även i rådets genomförandeförordning (EU) nr

282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter
för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i
lydelsen enligt genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013.

1 Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
för mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv 2008/8/EG.

3 Senaste lydelse 2013:370.

SFS 2014:942

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:942

2 §

4

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i mervärdesskattelagen (1994:200).

Med särskild mervärdesskattedeklaration förstås en sådan deklaration som

är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna
lag.

Med motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land avses bestämmelser

som gäller i ett annat EU-land och som har sin grund i avdelning XII kapitel 6
(artiklarna 358–369k) i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november
2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt direktiv
2008/8/EG.

Identifieringsbeslut

4 §

5

Skatteverket ska efter ansökan från en beskattningsbar person fatta

beslut om att denne är skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt
bestämmelserna i denna lag (identifieringsbeslut).

Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU
(tredjelandsordningen)

4 a §

Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen inte har sätet för sin ekonomiska verk-

samhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land och
inte heller är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige eller i ett
annat EU-land av någon annan anledning,

2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av telekommunikations-

tjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,

3. tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,
4. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person och

denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett
annat EU-land,

5. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i

ett annat EU-land, och

6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ord-

ningen enligt artikel 57g tredje stycket eller artikel 58b.1 i rådets genom-
förandeförordning (EU) nr 282/2011.

Beskattningsbara personer som är etablerade inom EU (unionsordningen)

4 b §

Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i

Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etable-
ringsställe här,

2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av telekommunikations-

tjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,

3. tillhandahållandena ska beskattas i ett annat EU-land,
4. den beskattningsbara personen inte har ett fast etableringsställe i det EU-

land där tillhandahållanden ska beskattas,

4 Senaste lydelse 2013:370.

5 Senaste lydelse 2013:370.

background image

3

SFS 2014:942

5. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person och

denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat EU-land,

6. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i

ett annat EU-land,

7. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut i

ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel
369a andra stycket i direktiv 2006/112/EG, och

8. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ord-

ningen enligt artikel 57g tredje stycket eller artikel 58b.1 i rådets genomföran-
deförordning (EU) nr 282/2011.

4 c §

En beskattningsbar person som har sätet för sin ekonomiska verksam-

het utanför EU och som har flera fasta etableringsställen i skilda EU-länder,
varav minst ett i Sverige, och som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt
4 b § är bunden av beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och
under de två närmast följande kalenderåren.

Ansökan på elektronisk väg

4 d §

En ansökan om identifieringsbeslut ska ges in till Skatteverket på

elektronisk väg.

Vad identifieringsbeslutet innebär

5 §

Den som ett identifieringsbeslut enligt 4 a § gäller för ska inte redovisa

och betala mervärdesskatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) för de
tjänster som beslutet avser.

6 §

6

En beskattningsbar person som är skattskyldig i Sverige för tjänster

som omfattas av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land ska redovisa och
betala skatten enligt bestämmelserna i det landet.

Identifieringsnummer

7 §

Skatteverket ska ge ett individuellt nummer (identifieringsnummer) till

den som identifieringsbeslutet gäller för.

Om ett identifieringsbeslut fattas enligt 4 b §, ska den beskattningsbara

personens registreringsnummer till mervärdesskatt användas som identifie-
ringsnummer.

Underrättelse till Skatteverket om förändringar

8 §

7

Om en beskattningsbar persons verksamhet upphör eller ändras på ett

sådant sätt att villkoren för att redovisa och betala mervärdesskatt enligt
denna lag inte längre är uppfyllda, ska den beskattningsbara personen på elek-
tronisk väg underrätta Skatteverket om ändringen. Detsamma gäller om något
annat förhållande som har tagits upp i en ansökan om identifieringsbeslut har
ändrats.

6 Senaste lydelse 2013:370.

7 Senaste lydelse 2013:370.

background image

4

SFS 2014:942

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen

9 §

8

Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 a §, om den

beskattningsbara personen

1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller telekommunikations-

tjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,

2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet,
3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 a §, eller
4. ständigt bryter mot reglerna för den särskilda ordningen.

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen

9 a §

Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 b §, om den

beskattningsbara personen

1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller telekommunikations-

tjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,

2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet

inom ramen för denna särskilda ordning,

3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 b §, eller
4. ständigt bryter mot reglerna för den särskilda ordningen.

Deklaration och betalning av mervärdesskatt

10 §

9

En beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut ska

för varje redovisningsperiod lämna en särskild mervärdesskattedeklaration på
elektronisk väg.

Deklaration ska lämnas även om den beskattningsbara personen inte har

någon mervärdesskatt att redovisa för perioden.

12 §

En särskild mervärdesskattedeklaration ska innehålla

1. identifieringsnumret,
2. följande uppgifter för varje EU-land där tillhandahållanden av telekom-

munikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster ska
beskattas:

a) det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna för

dessa tjänster under redovisningsperioden,

b) det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på tjänsterna, fördelat

på skattesatser, och

c) tillämpliga skattesatser, samt
3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för

redovisningsperioden.

12 a §

Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b § har ett

eller flera fasta etableringsställen i ett annat EU-land eller i andra EU-länder
från vilket eller vilka telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar
eller elektroniska tjänster tillhandahålls, ska den särskilda mervärdesskatte-
deklarationen också innehålla följande uppgifter för varje EU-land där till-
handahållandena ska beskattas:

8 Senaste lydelse 2013:370.

9 Senaste lydelse 2013:370.

background image

5

SFS 2014:942

1. det sammanlagda värdet av ersättningarna för de tillhandahållanden som

omfattas av den särskilda ordningen, uppdelat för varje annat EU-land där den
beskattningsbara personen har ett fast etableringsställe, och

2. det fasta etableringsställets registreringsnummer till mervärdesskatt eller

motsvarande uppgift.

13 §

Belopp som redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration ska

anges i euro.

14 §

En särskild mervärdesskattedeklaration ska ha kommit in till Skatte-

verket senast den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång.

15 §

Mervärdesskatt som ska redovisas i en särskild mervärdesskattedekla-

ration ska ha betalats till Skatteverket senast den dag då deklarationen ska ha
kommit in.

Inbetalning ska göras genom insättning i euro på Skatteverkets konto för

skattebetalningar som görs enligt denna lag. Vid inbetalningen ska det anges
vilken deklaration som betalningen avser. Skatten anses ha betalats den dag
då betalningen har bokförts på kontot.

Beslut om skatt

16 §

Om en särskild mervärdesskattedeklaration avseende skatt enligt mer-

värdesskattelagen (1994:200) har lämnats, anses ett beslut om skatten ha
fattats i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i fråga om en deklara-
tion som har lämnats till en myndighet i ett annat EU-land i enlighet med
bestämmelserna i det landet.

Omprövning av Skatteverkets beslut om identifiering eller återkallelse

17 §

Skatteverket ska ompröva ett beslut om identifiering eller återkallelse

om den som beslutet gäller begär det, om beslutet överklagas eller om det
finns andra skäl.

Skatteverket får inte ompröva beslut i en fråga som har avgjorts av allmän

förvaltningsdomstol. Skatteverket får dock på begäran av den som beslutet
gäller ompröva en fråga som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt
genom beslut som har fått laga kraft om beslutet avviker från rättstillämp-
ningen i ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats
senare.

Skatteverket får inte på eget initiativ ompröva ett identifieringsbeslut till

nackdel för den som beslutet gäller.

17 a §

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran om ompröv-

ning ska ha kommit in till Skatteverket senast två månader från den dag då
beslutet meddelades.

18 §

Om Skatteverket på eget initiativ omprövar ett beslut som avses i 17 §

första stycket till nackdel för den som beslutet gäller, ska omprövningsbeslut
meddelas senast två månader från den dag då beslutet meddelades.

Ett omprövningsbeslut som är till fördel för den som beslutet gäller får

meddelas även efter denna tid.

background image

6

SFS 2014:942

Omprövning av Skatteverkets beslut om skatt

19 §

Beslut om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas

enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land
omprövas enligt bestämmelserna i 66 kap. 2–8, 18, 19, 21, 22 och 27–29 §§,
30 § första stycket samt 31–35 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Hur en begäran om omprövning ska göras framgår även av artiklarna 61

och 61a i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Överklagande av Skatteverkets beslut om identifiering eller återkallelse

20 §

10

Beslut om identifiering eller återkallelse får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet
hos Skatteverket.

Överklagandet ska ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet

meddelades.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 19–22, 28–32

och 34–36 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Överklagande av Skatteverkets beslut om skatt

21 §

11

Beslut om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redo-

visas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-
land får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller
eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 2 § andra

stycket, 5 §, 6 § andra meningen, 12, 13, 19–25, 27–37 och 39 §§ skatte-
förfarandelagen (2011:1244).

Förfarandet i övrigt i samband med Skatteverkets beslut om identifiering och
återkallelse

22 §

Vid prövning av frågor om identifiering och återkallelse tillämpas

bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,
2. Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i

40 kap. 1–3 §§,

3. begäran om omprövning som lämnas till domstol i 66 kap. 18 §, och
4. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §.

22 a §

Skatteverket ska godkänna en fysisk person som har utsetts som

deklarationsombud av den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt
4 b §, om den som utsetts uppfyller kraven enligt 6 kap. 6 och 7 §§ skatteför-
farandelagen (2011:1244).

Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen tillämpas för
1. behörighet och återkallelse av godkännande: 6 kap. 5 § första stycket 1–

3 och 8 §,

10 Senaste lydelse 2013:117.

11 Senaste lydelse 2013:117.

background image

7

SFS 2014:942

2. omprövning och överklagande: 66 och 67 kap.,
3. besluts verkställbarhet: 68 kap. 1 § och 3 § 1.

Förfarandet i övrigt i samband med Skatteverkets beslut om skatt

23 §

I fråga om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som ska redo-

visas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-
land tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,
2. föreläggande i 37 kap. 9 och 10 §§,
3. Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i

40 kap. 1–3 §§,

4. revision i 41 kap.,
5. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,
6. bevissäkring i 45 kap.,
7. betalningssäkring i 46 kap.,
8. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap.,
9. skattetillägg i 49 kap. 4–7, 10–13, 15 och 19 §§,
10. befrielse från särskilda avgifter i 51 kap.,
11. beslut om särskilda avgifter i 52 kap. 3–7, 10 och 11 §§,
12. skönsmässiga beslut om skatter i 57 kap. 1 §,
13. ansvar för skatter och avgifter i 59 kap. 13, 15–21, 26 och 27 §§,
14. beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdes-

skatt och punktskatt i 60 kap.,

15. betalning av skatter och avgifter i 62 kap. 8, 9 och 19 §§,
16. anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4–10, 16 och

22 §§,

17. överskott som inte har kunnat betalas tillbaka i 64 kap. 10 § första

stycket,

18. kostnadsränta i 65 kap. 3, 4 § första stycket, 7, 8, 11, 13–15 och 19 §§,
19. besluts verkställbarhet i 68 kap.,
20. verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring i

69 kap.,

21. indrivning i 70 kap., och
22. övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.

23 a §

Vid omprövning och överklagande av beslut enligt de bestämmelser

som räknas upp i 23 § tillämpas 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244).

23 b §

Vid tillämpningen av de bestämmelser som räknas upp i 23 § ska

följande gälla:

1. Det som sägs i skatteförfarandelagen (2011:1244) om skattedeklaration

eller deklaration tillämpas för en särskild mervärdesskattedeklaration eller en
deklaration som lämnats enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-
land.

2. Det som sägs i skatteförfarandelagen om uppgiftsskyldighet enligt 15–

35 kap. tillämpas även för uppgiftsskyldighet enligt denna lag.

3. Det som sägs i 49 kap. 7 § tredje stycket skatteförfarandelagen om

Skatteverket tillämpas även för motsvarande myndighet i ett annat EU-land.

background image

8

SFS 2014:942

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

23 c §

Om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) ska tillgodoräknas

på grund av ett omprövningsbeslut eller ett beslut av en domstol, ska den be-
skattningsbara personen tillgodoföras ränta på det tillgodoräknade beloppet.
Intäktsräntan ska beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga
förfallodag till och med den dag då beloppet tillgodoräknas.

Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje

stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Dessutom tillämpas 65 kap. 20 §
skatteförfarandelagen.

Dokumentationsskyldighet

25 §

12

Den som ett identifieringsbeslut gäller för enligt denna lag eller enligt

motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land ska genom räkenskaper eller
annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för de omsättningar
som omfattas av beslutet. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Skatte-
verket kan avgöra om en särskild mervärdesskattedeklaration eller en deklara-
tion som lämnats enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land är kor-
rekt.

Om Skatteverket begär det, ska den beskattningsbara personen göra sådant

underlag som avses i första stycket tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion

som underlaget avser utfördes.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Lagen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av

december 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

12 Senaste lydelse 2013:370.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.