SFS 2014:1511 Lag om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

141511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda
ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-
sändningar och elektroniska tjänster;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2011:1245) om sär-

skilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio-
och tv-sändningar och elektroniska tjänster

2 ska införas två nya paragrafer,

4 e och 26 §§, och närmast före 4 e § en ny rubrik av följande lydelse.

Mervärdesskattegrupper

4 e §

Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda

en mervärdesskattegrupp, ska identifieringsbeslut fattas för den huvudman
som verket utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen
(1994:200).

26 §

Om ett identifieringsbeslut enligt 4 b § gäller en mervärdesskatte-

grupp, ska det underlag som avses i 25 § första stycket finnas tillgängligt hos
den huvudman som Skatteverket har utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 §
mervärdesskattelagen (1994:200).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Lagen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av

december 2014.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:942.

SFS 2014:1511

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.