SFS 2018:1869 Lag om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster / SFS 2018:1869 Lag om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
SFS2018-1869.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar

för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster,

radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda
ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-
sändningar och elektroniska tjänster2 ska ha följande lydelse.

4 a §3 Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen inte har sätet för sin ekonomiska verk-

samhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land,

2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av telekommunikations-

tjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,

3. tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,
4. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person

och denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i
ett annat EU-land,

5. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut

i ett annat EU-land, och

6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ord-

ningen enligt artikel 57g tredje stycket eller artikel 58b.1 i rådets genom-
förandeförordning (EU) nr 282/2011.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:295, bet. 2018/19:SkU3, rskr. 2018/19:27.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:942.

3 Senaste lydelse 2014:942.

SFS

2018:1869

Publicerad
den

29 november 2018

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.