SFS 2003:222 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

030222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i skattebetalningslagen

(1997:483) skall införas ett nytt kapitel, 10 a kap., av följande lydelse.

10 a kap. Särskilda bestämmelser om mervärdesskatt för
elektroniska tjänster

Definitioner

1 §

I detta kapitel förstås med

icke-etablerad näringsidkare

: en näringsidkare som inte har sätet för sin

ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett an-
nat EG-land och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller
i ett annat EG-land,

skattemyndigheten

: Skattemyndigheten i Stockholm,

elektroniska tjänster

: sådana tjänster som är elektroniska tjänster enligt

5 kap. 7 § andra stycket 12 mervärdesskattelagen (1994:200),

motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land

: bestämmelser som gäller

i ett annat EG-land och som har sin grund i bestämmelserna i rådets direktiv
2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för en begränsad tid
av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och
televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk
väg

2

,

e-handelsdeklaration

: en sådan skattedeklaration som är avsedd för redo-

visning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Identifieringsbeslut

2 §

Skattemyndigheten skall fatta ett beslut om att identifiera en icke-eta-

blerad näringsidkare som skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt en-
ligt bestämmelserna i detta kapitel (

identifieringsbeslut

) om

1. näringsidkaren ansöker om det,
2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av elektroniska tjänster,

1

Prop. 2002/03:77, bet. 2002/03:SkU13, rskr. 2002/03:165.

2

Jfr rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för

begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio-
och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg
(EGT L 128, 15.5.2002, s. 41, Celex 32002L0038).

SFS 2003:222

Utkom från trycket
den 2 juni 2003

background image

2

SFS 2003:222

3. tillhandahållandena skall beskattas i Sverige eller i ett annat EG-land,
4. tjänsterna tillhandahålls en person som inte är näringsidkare men som

är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EG-
land,

5. det inte redan fattats ett motsvarande identifieringsbeslut i ett annat

EG-land, och

6. näringsidkaren inte är eller skall vara registrerad för mervärdesskatt i

Sverige eller i ett annat EG-land.

3 §

Den som omfattas av ett identifieringsbeslut skall inte redovisa och be-

tala mervärdesskatt enligt övriga bestämmelser i denna lag för de tjänster
som beslutet avser.

4 §

Om den som är skattskyldig i Sverige med avseende på tjänster som

omfattas av 2 § innehar ett identifieringsbeslut i ett annat EG-land, skall han
redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna i detta land.

5 §

När skattemyndigheten fattar ett identifieringsbeslut skall näringsidka-

ren tilldelas ett individuellt nummer (

identifieringsnummer

).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om identifieringsnumrets utformning.

6 §

Om en näringsidkares verksamhet har ändrats på ett sådant sätt att han

inte längre får omfattas av ett identifieringsbeslut eller om verksamheten har
upphört, skall näringsidkaren underrätta skattemyndigheten om ändringen.
Detsamma gäller om något annat förhållande som har tagits upp i en ansö-
kan om identifiering har ändrats.

7 §

Skattemyndigheten skall fatta ett beslut om att återkalla ett identifie-

ringsbeslut om näringsidkaren

1. anmäler att han inte längre tillhandahåller elektroniska tjänster eller det

på annat sätt kan antas att denna verksamhet har upphört,

2. inte längre uppfyller de övriga krav som anges i 2 §, eller
3. vid upprepade tillfällen har brutit mot bestämmelserna i detta kapitel.

Redovisning och betalning av mervärdesskatt.

8 §

En näringsidkare som omfattas av ett identifieringsbeslut skall för

varje redovisningsperiod lämna en e-handelsdeklaration.

En e-handelsdeklaration skall lämnas även om näringsidkaren inte har nå-

gon mervärdesskatt att redovisa för perioden.

9 §

En redovisningsperiod omfattar ett kalenderkvartal.

10 §

En e-handelsdeklaration skall ta upp

1. identifieringsnumret,
2. följande uppgifter för Sverige eller varje annat EG-land där tillhanda-

hållanden av elektroniska tjänster skall beskattas:

a) det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna

för dessa tjänster under redovisningsperioden,

background image

3

SFS 2003:222

b) det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på tjänsterna, och
c) tillämplig skattesats, samt
3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som skall betalas för

redovisningsperioden.

11 §

Belopp som redovisas i en e-handelsdeklaration skall anges i euro.

Om de tillhandahållna tjänsterna har fakturerats i en annan valuta, skall

beloppet räknas om till euro. Omräkningen skall göras enligt den växelkurs
som offentliggjorts av Europeiska centralbanken för den sista dagen i redo-
visningsperioden, eller, om någon kurs inte har offentliggjorts för den da-
gen, enligt den växelkurs som offentliggörs närmast därefter.

12 §

En e-handelsdeklaration skall ha kommit in till skattemyndigheten se-

nast den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång.

Deklarationen får tas emot av Riksskatteverket för skattemyndighetens

räkning.

13 §

Om en e-handelsdeklaration har lämnats, anses ett beslut om mervär-

desskatten ha fattats i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i fråga
om en deklaration som har lämnats till myndighet i ett annat EG-land i enlig-
het med de motsvarande bestämmelser som gäller i detta land.

14 §

Mervärdesskatt som skall redovisas i en e-handelsdeklaration skall ha

betalats till skattemyndigheten senast den dag då deklarationen skall ha
kommit in enligt 12 §.

Inbetalning skall göras genom insättning på skattemyndighetens särskilda

konto i euro för skatteinbetalningar som görs enligt detta kapitel. Skatten an-
ses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på kontot.

Omprövning

15 §

Skattemyndigheten skall ompröva ett beslut i fråga om identifiering

enligt 2 § eller ett beslut om återkallelse enligt 7 § av ett identifieringsbeslut
om den näringsidkare som beslutet gäller begär det eller om det finns andra
skäl.

Den som vill begära omprövning får göra detta på elektronisk väg. Begä-

ran skall ha kommit in till skattemyndigheten senast tre veckor från den dag
då beslutet meddelades.

Bestämmelserna i 21 kap. 3 § gäller också för fråga enligt första stycket

som avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol.

16 §

Om skattemyndigheten självmant omprövar ett beslut som avses i

15 § första stycket, skall beslut meddelas senast tre veckor från den dag då
det omprövade beslutet meddelades.

Ett omprövningsbeslut som är till fördel för den som beslutet gäller får

meddelas även efter denna tid, om det av material som är tillgängligt för
skattemyndigheten framgår att det beslut som omprövas är felaktigt.

17 §

Bestämmelserna om omprövning i 21 kap. 1, 3�6 och 8�14 §§, 15 §

första stycket samt 16�20 §§ gäller även för beskattningsbeslut avseende

background image

4

SFS 2003:222

skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt bestäm-
melserna i detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat
EG-land.

�verklagande

18 §

Beslut av skattemyndigheten i fråga om identifiering enligt 2 § eller

beslut om återkallelse enligt 7 § av ett identifieringsbeslut får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av Riksskatte-
verket.

�verklagandet skall ha kommit in senast tre veckor från den dag då det

överklagade beslutet meddelades.

Bestämmelserna i 22 kap. 1 § första stycket andra meningen, 2 § 2, 6 §

första stycket samt 13 § gäller också för beslut som avses i första stycket.

19 §

Bestämmelserna om överklagande i 22 kap. 1 § första stycket,

2�4 §§, 6 § första stycket samt 7, 9, 11 och 13 §§ gäller även för beskatt-
ningsbeslut avseende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som
redovisas enligt bestämmelserna i detta kapitel eller enligt motsvarande
bestämmelser i ett annat EG-land.

Tillämpning av bestämmelser i andra kapitel

20 §

I fråga om identifiering enligt 2 § och återkallelse enligt 7 § av ett

identifieringsbeslut gäller, utöver bestämmelserna i detta kapitel, endast föl-
jande bestämmelser i denna lag: 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 5 och 6 §§ samt
7 § första stycket samt 23 kap. 5, 6, 8 och 9 §§.

21 §

I fråga om redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i

detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land gäl-
ler, utöver bestämmelserna i detta kapitel, endast följande bestämmelser i
denna lag: 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 5 och 6 §§ samt 7 § första stycket,
10 kap. 37 §, 11 kap. 1, 2 och 20 §§, 12 kap. 6 och 7 §§, 12 § första stycket
och 13 §, 13 kap. 1 § första stycket, 14 kap. 1 §, 2 § första stycket och
4�8 §§, 16 kap. 6 § andra stycket första meningen samt tredje och fjärde
styckena samt 13 §, 17 kap. 2, 3 och 8�11 §§, 18 kap. 8 och 9 §§ samt 10 §
andra stycket, 20 kap. 1�5 §§ och 7 § samt 23 kap. 5�9 §§.

22 §

Om skattemyndigheten begär det, skall näringsidkaren göra sådant

underlag som avses i 14 kap. 2 § första stycket tillgängligt på elektronisk
väg för myndigheten.

Underlaget skall bevaras i tio år efter utgången av det år då den transak-

tion som underlaget avser utfördes.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. Bestämmelserna har till syfte att ge effekt åt rådets direktiv 2002/38/EG

av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för begränsad tid av direktiv
77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och televisions-
sändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg. De

background image

5

SFS 2003:222

skall därför tillämpas endast så länge bestämmelserna i artikel 1 i detta di-
rektiv gäller.

3. �ldre bestämmelser gäller i fråga om mervärdesskatt för vilken skatt-

skyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.