SFS 2020:1171 Lag om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

SFS2020-1171.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar

för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster,

radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2011:1245) om
särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster,
radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster3

dels att nuvarande 4 c–4 e §§ ska betecknas 4 g–4 i §§,
dels att rubriken till lagen samt 1–4 b, den nya 4 g, 5–9 a, 10–12 a, 14,

22 a, 25 och 26 §§ och rubrikerna närmast före 4 a och 4 b §§ ska ha följande
lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 4 d och 4 e §§ ska sättas närmast före 4 h

respektive 4 i §,

dels att det i lagen ska införas tolv nya paragrafer, 4 c–4 f, 9 b–9 d, 12 b

och 27–30 §§, och närmast före de nya 4 e, 4 g, 9 b, 27 och 30 §§ nya
rubriker av följande lydelse.

Lag om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distans-

försäljning av varor och för tjänster4
1 §
5 Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda ordningar för
beskattningsbara personer som omsätter varor och tjänster. De särskilda
ordningarna är följande:

1. Tredjelandsordningen, som avser
– beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU om tjänsterna

förvärvas av någon i ett EU-land som inte är en beskattningsbar person
(4 a §),

2. Unionsordningen, som avser
– beskattningsbara personer som är etablerade i ett EU-land, om

tjänsterna förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och
omsättningarna sker i ett annat EU-land (4 b §),

– beskattningsbara personer som genomför unionsintern distans-

försäljning av varor (4 c §), eller

1 Prop. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för

mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2017/2455 och rådets direktiv (EU)

2019/1995.

3 Senaste lydelse av

4 d § 2014:942

4 e § 2014:1511.

4 Senaste lydelse 2014:942.

5 Senaste lydelse 2014:942.

SFS

2020:1171

Publicerad
den

10 december 2020

background image

2

SFS

– beskattningsbara personer som omfattas av 6 kap. 10 § mervärdes-

skattelagen (1994:200), om omsättningarna sker inom landet enligt
bestämmelserna i 5 kap. samma lag (4 d §),

3. Importordningen, som avser
– beskattningsbara personer som antingen är etablerade inom EU eller

företräds av en representant som är etablerad inom EU och som utför
distansförsäljning av varor som inte är punktskattepliktiga, och som
importerats från ett land utanför EU med ett verkligt värde på högst 150 euro
(4 e §), eller

– beskattningsbara personer som är etablerade i ett land som anges i

kommissionens genomförandeakt som antas med stöd av artikel 369m.3 i
rådets direktiv 2006/112/EG och som bedriver distansförsäljning av varor
från det landet (4 e §).

Bestämmelser finns även i rådets genomförandeförordning (EU) nr

282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter
för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i
lydelsen enligt genomförandeförordning (EU) 2019/2026.

Denna lag innehåller också bestämmelser om ett särskilt förfarande för

mervärdesskatt vid import (27–29 §§).

2 §6 Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och
tillämpningsområde som i mervärdesskattelagen (1994:200).

Med särskild mervärdesskattedeklaration förstås en sådan deklaration

som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i
denna lag.

Med motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land avses bestämmelser

som gäller i ett annat EU-land och som har sin grund i avdelning XII
kapitel 6 (artiklarna 358–369zb) i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28
november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen
enligt direktiv (EU) 2017/2455 och direktiv (EU) 2019/1995.

Med representant avses en person som är etablerad inom EU och som av

en beskattningsbar person som utför distansförsäljning av varor importerade
från ett land utanför EU utsetts till betalningsskyldig för mervärdesskatten
och till att fullgöra skyldigheterna enligt importordningen, i den
beskattningsbara personens namn och för dennes räkning.

3 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket, utom när det gäller
bestämmelserna i 27–29 §§.

4 §7 Skatteverket ska efter ansökan från en beskattningsbar person fatta
beslut om att denne är skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt
bestämmelserna i denna lag (identifieringsbeslut).

Om ansökan avser importordningen och den beskattningsbara personen

företräds av en representant ska Skatteverket fatta beslut om att
representanten är skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt
bestämmelserna i denna lag.

Särskild ordning för tjänster som tillhandahålls av beskattningsbara

personer som inte är etablerade inom EU (tredjelandsordningen)8


4 a §9 Identifieringsbeslut ska fattas, om

6 Senaste lydelse 2014:942.

7 Senaste lydelse 2014:942.

8 Senaste lydelse 2014:942.

9 Senaste lydelse 2018:1869.

2020:1171

background image

3

SFS

1. den beskattningsbara personen inte har sätet för sin ekonomiska

verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land,

2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av tjänster,
3. tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,
4. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person

och denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i
ett annat EU-land,

5. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut

i ett annat EU-land, och

6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda

ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU)
nr 282/2011.

Särskild ordning för tjänster som tillhandahålls av beskattningsbara

personer som är etablerade inom EU, för unionsintern distansförsäljning

av varor och för vissa omsättningar av varor inom landet

(unionsordningen)10


4 b §11 Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet

i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast
etableringsställe här,

2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av tjänster,
3. tillhandahållandena ska beskattas i ett annat EU-land,
4. den beskattningsbara personen inte har ett fast etableringsställe i det

EU-land där tillhandahållanden ska beskattas,

5. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person,
6. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut

i ett annat EU-land,

7. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut

i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar
artikel 369a.2 andra stycket i rådets direktiv 2006/112/EG, och

8. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda

ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU)
nr 282/2011.

4 c §12 Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen
a) har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte

har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här, eller

b) inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etablerings-

ställe i Sverige eller i ett annat EU-land, men utför unionsintern distans-
försäljning av varor och transporten av varorna påbörjas här i landet,

2. mervärdesskatten avser unionsintern distansförsäljning av varor,
3. omsättningarna ska beskattas i ett annat EU-land,
4. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut

i ett annat EU-land,

5. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut

i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar
artikel 369a.2 andra eller tredje stycket i rådets direktiv 2006/112/EG, och

10 Senaste lydelse 2014:942.

11 Senaste lydelse 2014:942.

12 Senaste lydelse 2014:942.

2020:1171

background image

4

SFS

6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda

ordningen enligt artikel 58b.1 första stycket i rådets genomförande-
förordning (EU) nr 282/2011.

4 d § Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen
a) har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte

har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här, och transporten
av de varor som omsätts både påbörjas och avslutas här i landet eller inom
ett annat EU-land, eller

b) inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etablerings-

ställe i Sverige eller i ett annat EU-land och transporten av de varor som
omsätts påbörjas och avslutas här i landet,

2. mervärdesskatten avser omsättning av varor enligt 6 kap. 10 §

mervärdesskattelagen,

3. omsättningarna ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,
4. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut

i ett annat EU-land,

5. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut

i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar
artikel 369a.2 andra eller tredje stycket i rådets direktiv 2006/112/EG, och

6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda

ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU)
nr 282/2011.

Särskild ordning för distansförsäljning av varor importerade från ett land

utanför EU (importordningen)


4 e § Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen
a) har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte

har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här,

b) inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etablerings-

ställe i Sverige eller i ett annat EU-land men företräds av en representant
som har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte
har ett sådant säte inom EU, ett fast etableringsställe här, eller

c) inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etablerings-

ställe i Sverige eller i ett annat EU-land, men är etablerad i ett land som
anges i kommissionens genomförandeakt som antas med stöd av artikel
369m.3 i rådets direktiv 2006/112/EG, och bedriver distansförsäljning av
varor från det landet,

2. mervärdesskatten avser distansförsäljning av varor som inte är

punktskattepliktiga, och som importerats från ett land utanför EU enligt
2 kap. 1 k § mervärdesskattelagen (1994:200) i försändelser med ett verkligt
värde på högst 150 euro,

3. omsättningarna ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,
4. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut

i ett annat EU-land,

5. den beskattningsbara personen eller representanten inte är bunden av

ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det
EU-landet motsvarar artikel 369l.3 andra stycket i direktiv 2006/112/EG,
och

2020:1171

background image

5

SFS

6. den beskattningsbara personen eller representanten inte är utesluten

från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförande-
förordning (EU) nr 282/2011.

4 f § En beskattningsbar person får företrädas av endast en representant.

Valet av identifieringsstat är bindande


4 g §13 En beskattningsbar person som har sätet för sin ekonomiska
verksamhet utanför EU och som har flera fasta etableringsställen i skilda
EU-länder, varav minst ett i Sverige, och som omfattas av ett identifierings-
beslut enligt 4 b, 4 c, 4 d eller 4 e § är bunden av beslutet under det
kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast följande kalender-
åren. Detsamma gäller en representant som omfattas av ett identifierings-
beslut enligt 4 e §.

En beskattningsbar person som varken har sätet för sin ekonomiska

verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land
och som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 c eller 4 d § är bunden
av beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och under de två
närmast följande kalenderåren.

5 §14 Den som ska redovisa mervärdesskatt för omsättning av varor eller
tjänster inom landet i en särskild mervärdesskattedeklaration enligt denna
lag, ska inte redovisa och betala mervärdesskatt enligt skatte-
förfarandelagen (2011:1244) för dessa omsättningar.

6 §15 En beskattningsbar person som är skattskyldig i Sverige för varor och
tjänster som omfattas av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land ska
redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna i det landet.

7 §16 Skatteverket ska ge ett individuellt nummer (identifieringsnummer)
till den som identifieringsbeslutet gäller för.

Om en beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut

enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen) har ett registreringsnummer till
mervärdesskatt, ska det numret användas som identifieringsnummer.

Om ett identifieringsbeslut fattas enligt 4 e § (importordningen) ska den

beskattningsbara personen ges ett särskilt identifieringsnummer för
tillämpning av importordningen. En representant ska ges ett särskilt
identifieringsnummer och ett separat identifieringsnummer för varje
beskattningsbar person som representanten företräder. Sådana identifierings-
nummer får bara användas vid tillämpningen av importordningen.

8 §17 Om en beskattningsbar persons verksamhet upphör eller ändras på
ett sådant sätt att villkoren för att redovisa och betala mervärdesskatt enligt
denna lag inte längre är uppfyllda, ska den beskattningsbara personen eller
dennes representant på elektronisk väg underrätta Skatteverket om
ändringen. Detsamma gäller om något annat förhållande som har tagits upp
i en ansökan om identifieringsbeslut har ändrats.

13 Senaste lydelse av tidigare 4 c § 2014:942.

14 Senaste lydelse 2014:942.

15 Senaste lydelse 2014:942.

16 Senaste lydelse 2014:942.

17 Senaste lydelse 2014:942.

2020:1171

background image

6

SFS

9 §18 Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 a §, om den
beskattningsbara personen

1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller tjänster som omfattas av

tredjelandsordningen,

2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara

verksamhet,

3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 a §, eller
4. ständigt bryter mot reglerna för tredjelandsordningen.


9 a §19 Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 b–4 d §§,
om den beskattningsbara personen

1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller tjänster eller omsätter

varor som omfattas av unionsordningen,

2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet

inom ramen för unionsordningen,

3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 b–4 d §§, eller
4. ständigt bryter mot reglerna för unionsordningen.

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt importordningen


9 b § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut avseende en
beskattningsbar person som inte företräds av en representant enligt 4 e §, om
den beskattningsbara personen

1. enligt egen anmälan inte längre utför distansförsäljning av varor

importerade från ett land utanför EU som omfattas av importordningen,

2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet

inom ramen för importordningen,

3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 e §, eller
4. ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

9 c § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut avseende en
representant enligt 4 e §, om representanten

1. enligt egen anmälan inte längre företräder någon beskattningsbar

person som använder importordningen,

2. under två på varandra följande kalenderkvartal inte har agerat som

representant för en beskattningsbar person som använder importordningen,

3. inte längre uppfyller övriga krav i 2 § fjärde stycket eller 4 e §, eller
4. ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

9 d § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut avseende en
beskattningsbar person som företräds av en representant enligt 4 e §, om den
beskattningsbara personen

1. enligt anmälan från dennes representant inte längre utför distans-

försäljning av varor importerade från ett land utanför EU som omfattas av
importordningen,

2. enligt anmälan från dennes representant inte längre företräds av

representanten,

3. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet

inom ramen för importordningen,

4. inte längre uppfyller övriga krav i 4 e §, eller
5. ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

18 Senaste lydelse 2014:942.

19 Senaste lydelse 2014:942.

2020:1171

background image

7

SFS

10 §20 En beskattningsbar person eller en representant som omfattas av ett
identifieringsbeslut ska för varje redovisningsperiod lämna en särskild
mervärdesskattedeklaration på elektronisk väg.

Deklaration ska lämnas även om den beskattningsbara personen eller

representanten inte har någon mervärdesskatt att redovisa för perioden.

11 § En redovisningsperiod omfattar ett kalenderkvartal.

För en beskattningsbar person eller en representant som omfattas av ett

identifieringsbeslut enligt 4 e § omfattar en redovisningsperiod dock en
månad.

12 §21 En särskild mervärdesskattedeklaration ska innehålla

1. identifieringsnumret för den beskattningsbara personen och, om denne

företräds av en representant, identifieringsnumret för representanten,

2. följande uppgifter för varje EU-land där omsättningar av varor eller

tjänster ska beskattas:

a) det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna

för dessa varor och tjänster under redovisningsperioden,

b) det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på varorna och

tjänsterna, fördelat på skattesatser, och

c) tillämpliga skattesatser,
3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för

redovisningsperioden, samt

4. rättelser av tidigare inlämnade deklarationer, om rättelsen avser tid

inom tre år från den dag då den ursprungliga deklarationen skulle ha
lämnats.

Den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d §

(unionsordningen) ska i deklarationen redovisa uppgifterna i första stycket
2 och 3 fördelat på

1. tillhandahållande av tjänster,
2. unionsintern distansförsäljning av varor, och
3. omsättning av varor av en beskattningsbar person som använder ett

elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200)
där transporten av varorna både påbörjas och avslutas här i landet eller inom
ett annat EU-land.

En rättelse enligt första stycket 4 ska innehålla uppgifter om det land där

omsättningen har eller skulle ha beskattats, redovisningsperiod och det
mervärdesskattebelopp som rättelsen avser.

12 a §22 Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c
eller 4 d § (unionsordningen) tillhandahåller tjänster i enlighet med vad som
anges i 4 b § och har ett eller flera fasta etableringsställen i ett annat EU-
land eller i andra EU-länder från vilket tjänster tillhandahålls, ska den
särskilda mervärdesskattedeklarationen också innehålla följande uppgifter
för varje EU-land där tillhandahållandena ska beskattas:

1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna

för de tillhandahållanden som omfattas av unionsordningen, uppdelat för
varje annat EU-land där den beskattningsbara personen har ett fast
etableringsställe, och

2. det fasta etableringsställets registreringsnummer till mervärdesskatt

eller motsvarande uppgift.

20 Senaste lydelse 2014:942.

21 Senaste lydelse 2014:942.

22 Senaste lydelse 2014:942.

2020:1171

background image

8

SFS

12 b § Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller
4 d § (unionsordningen) utför unionsintern distansförsäljning, eller är en
beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap.
10 § mervärdesskattelagen (1994:200), och varorna sänds eller transporteras
från ett annat EU-land eller andra EU-länder, ska den särskilda mervärdes-
skattedeklarationen också innehålla följande uppgifter för varje EU-land
varifrån varor sänds eller transporteras:

1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna

för de omsättningar som omfattas av unionsordningen, för varje annat EU-
land varifrån varor sänds eller transporteras,

2. det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på varorna fördelat på

skattesatser, för varje annat EU-land varifrån varor sänds eller transporteras,
och

3. det registreringsnummer till mervärdesskatt eller motsvarande uppgift

som tilldelats i varje annat EU-land varifrån varor sänds eller transporteras,
om den beskattningsbara personen har tilldelats ett sådant nummer.

Uppgifterna i första stycket ska fördelas på
1. unionsintern distansförsäljning av varor som inte omfattas av 6 kap.

10 § mervärdesskattelagen,

2. unionsintern distansförsäljning av varor av en beskattningsbar person

som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskatte-
lagen, och

3. omsättning av varor inom ett EU-land av en beskattningsbar person

som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskatte-
lagen.

14 §23 En särskild mervärdesskattedeklaration ska ha kommit in till
Skatteverket senast den sista dagen i månaden efter redovisningsperiodens
utgång.

22 a §24 Skatteverket ska godkänna en fysisk person som har utsetts som
deklarationsombud av den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt
4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen), om den som utsetts uppfyller kraven
enligt 6 kap. 6 och 7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen tillämpas för
1. behörighet och återkallelse av godkännande: 6 kap. 5 § första stycket

1–3 och 8 §,

2. omprövning och överklagande: 66 och 67 kap.,
3. besluts verkställbarhet: 68 kap. 1 § och 3 § 1.

25 §25 Den som ett identifieringsbeslut gäller för enligt denna lag eller
enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land ska genom
räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag
för de omsättningar som omfattas av beslutet. Räkenskaperna ska vara så
detaljerade att Skatteverket kan avgöra om en särskild mervärdesskatte-
deklaration eller en deklaration som lämnats enligt motsvarande
bestämmelser i ett annat EU-land är korrekt. För en representant gäller denna
skyldighet för varje beskattningsbar person som representanten företräder.

Om Skatteverket begär det, ska den beskattningsbara personen eller

dennes representant göra sådant underlag som avses i första stycket
tillgängligt på elektronisk väg.

23 Senaste lydelse 2014:942.

24 Senaste lydelse 2014:942.

25 Senaste lydelse 2014:942.

2020:1171

background image

9

SFS

Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion

som underlaget avser utfördes.

26 §26 Om ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 e § gäller en mer-
värdesskattegrupp, ska det underlag som avses i 25 § första stycket finnas
tillgängligt hos den huvudman som Skatteverket har utsett för gruppen enligt
6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Särskilt förfarande för mervärdesskatt vid import


27 § Vid import av varor där transporten av varorna avslutas här i landet
får den som anmäler varornas ankomst till Tullverket åt den person som
varorna är avsedda för tillämpa det särskilda förfarande vid import som
framgår av 28 och 29 §§, om

1. varorna transporteras i försändelser med ett verkligt värde på högst

150 euro,

2. den särskilda ordningen i 4 e § eller bestämmelser som i ett annat EU-

land motsvarar den särskilda ordningen i artiklarna 369l–369x i rådets
direktiv 2006/112/EG inte tillämpas för varorna, och

3. varorna inte är punktskattepliktiga.

28 § Skyldig att betala mervärdesskatt enligt 1 kap. 2 § första stycket 6
mervärdesskattelagen är den person som de importerade varorna är avsedda
för.

Den person som anmäler varornas ankomst till Tullverket enligt 27 § ska

ta ut mervärdesskatt från den som varorna är avsedda för och betala in
mervärdesskatten månadsvis senast vid den tidpunkt då skyldighet att betala
tull enligt tullagstiftningen skulle ha inträtt om det hade funnits skyldighet
att betala tull.

Den som anmäler varorna ska också redovisa mervärdesskatten månads-

vis i en sammanställning som ska ges in till Tullverket vid den tidpunkt som
anges i andra stycket. I sammanställningen ska det totala beloppet av den
mervärdesskatt som tagits ut under den aktuella kalendermånaden anges.

29 § Den som tillämpar det särskilda förfarandet för import ska genom
räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag
för de importer som omfattas av det särskilda förfarandet. Räkenskaperna
ska vara så detaljerade att Tullverket kan avgöra om en sammanställning
enligt 28 § tredje stycket är korrekt.

Om Tullverket begär det, ska den som tillämpar det särskilda förfarandet

för import göra underlaget tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i sju år efter utgången av det år då den transaktion

som underlaget avser utfördes.

Motsvarighet i svenska kronor till vissa belopp


30 § Motsvarigheten i svenska kronor till beloppet i 4 e § 2 och 27 § 1 är
detsamma som motsvarigheten i svenska kronor till beloppet för tullfrihet
för varor av ringa värde enligt artikel 23 i rådets förordning (EG)
nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskaps-
system för tullbefrielse (kodifierad version).

26 Senaste lydelse 2014:1511.

2020:1171

background image

10

SFS

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för

vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Anna Sundblad Stahre

(Finansdepartementet)

2020:1171

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.