SFS 2004:500 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

040500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

dels att rubriken närmast före 2 kap. 6 § skall utgå,
dels att 10 a kap. 22 §, 15 kap. 3 § och 23 kap. 4 § skall ha följande ly-

delse.

10 a kap.

22 §

2 Om Skatteverket begär det, skall näringsidkaren göra sådant under-

lag som avses i 14 kap. 2 § första stycket tillgängligt på elektronisk väg för
verket.

Underlaget skall bevaras i tio år efter utgången av det år då den transak-

tion som underlaget avser utfördes.

15 kap.

3 §

3 Beslut enligt 2 § om skattetillägg på grund av att den skattskyldige

inte lämnat skattedeklaration skall undanröjas, om en deklaration har kom-
mit in till Skatteverket eller en allmän förvaltningsdomstol inom två måna-
der från utgången av den månad då beslutet meddelades.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte har fått kännedom om be-

slutet före utgången av den månad då beslutet om skattetillägg meddelades,
skall skattetillägget undanröjas, om en deklaration har kommit in inom två
månader från den dag då han fick sådan kännedom.

23 kap.

4 §

4 En utländsk företagare som är skattskyldig enligt mervärdesskattela-

gen (1994:200) skall utse ett ombud som är godkänt av Skatteverket. Ombu-
det skall enligt fullmakt av den utländska företagaren svara för redovis-
ningen av mervärdesskatt för den verksamhet som skattskyldigheten omfat-
tar och i övrigt företräda den utländska företagaren i frågor som gäller mer-

1 Prop. 2003/04:133, bet. 2003/04:SkU33, rskr. 2003/04:263.

2 Senaste lydelse 2003:664.

3 Senaste lydelse 2003:664.

4 Senaste lydelse 2003:664.

SFS 2004:500

Utkom från trycket
den 11 juni 2004

background image

2

SFS 2004:500

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

värdesskatt. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas
tillgängligt hos ombudet.

Vad som anges i första stycket gäller inte om Sverige har en särskild över-

enskommelse om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar och
utbyte av information i skatteärenden med det land i vilket den utländske fö-
retagaren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller sitt fasta etablerings-
ställe, eller är bosatt eller stadigvarande vistas. En sådan överenskommelse
skall ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i

– rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd

för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skat-
ter och andra åtgärder,

5

– rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bi-

stånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskatt-
ning, vissa punktskatter och skatter på försäkringspremier,

6 och i

– rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om admi-

nistrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av för-
ordning (EEG) nr 218/92.

7

En utländsk företagare får utse ett sådant ombud som anges i första

stycket även om Sverige har en överenskommelse av det slag som anges i
andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

5 EGT L 73, 19.3.1976, s. 18 (Celex 376L0308). Direktivet senast ändrat genom 2003
års anslutningsakt (EUT L 236, 23.9.2003 s. 1, Celex 103TN02/09).

6 EGT L 336, 27.12.1977, s. 15 (Celex 377L0799). Direktivet senast ändrat genom
rådets direktiv 2003/93/EG, EUT L 264, 15.10.2003, s. 23 (Celex 32003L0093).

7 EUT L 264, 15.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1798).

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.