SFS 2003:664 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

030664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels att 2 kap. 2–5 a och 7 §§ samt 16 kap. 1 § skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 1–3, 5, 7 och 8 §§ samt 16 kap. 1 §

skall utgå,

dels att i 3 kap. 2–4 och 6 §§, 4 kap. 5, 6, 9, 12–15 §§, 5 kap. 7, 10, 14–

16 §§, 6 kap. 5 §, 8 kap. 1, 6, 7, 11–13, 16, 17, 22, 23, 27 och 29 §§, 9 kap.
2 §, 10 kap. 5, 8, 10–13, 15, 18, 19, 21–25, 27, 28, 30 a och 31 §§, 10 a kap.
2, 5–7 och 14–16 §§, 11 kap. 2, 5, 6, 11 b, 12, 14, 19 och 20 §§, 12 kap. 1, 3,
5, 8 a och 8 c §§, 14 kap. 3, 4, 6 och 7 §§, 15 kap. 4, 9, 10 och 14 §§, 16 kap.
2–4 och 6 §§, 17 kap. 1, 2 a–5, 6 a och 7 §§, 18 kap. 5 och 10 §§, 19 kap. 7,

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
2 kap. 2 § 2001:328
2 kap. 3 § 2002:400
2 kap. 4 § 2000:486
2 kap. 5 a § 2002:400
2 kap. 7 § 2003:213
4 kap. 5 § 1997:1032
4 kap. 13 § 2001:1239
5 kap. 7 § 1997:1032
5 kap. 14 § 1997:1032
8 kap. 6 § 2000:1346
8 kap. 11 § 2003:227
8 kap. 17 § 1999:1300
8 kap. 22 § 2000:985
8 kap. 23 § 1999:1300
9 kap. 2 § 2001:1171
10 kap. 13 § 2002:400
10 kap. 16 a § 2002:400
10 kap. 18 § 2002:400
10 kap. 19 § 2002:400
10 kap. 22 § 2002:400
10 kap. 22 a § 2002:400
10 kap. 23 § 1998:232
10 kap. 25 § 2002:538
10 kap. 30 a § 2002:400
10 kap. 31 § 2001:1239
10 kap. 32 a § 2002:887
10 kap. 32 c § 2003:213
10 kap. 36 a § 2002:1005
10 a kap. 2 § 2003:222
10 a kap. 5 § 2003:222
10 a kap. 6 § 2003:222
10 a kap. 7 § 2003:222

SFS 2003:664

Utkom från trycket
den 18 november 2003

10 a kap. 14 § 2003:222
10 a kap. 15 § 2003:222
10 a kap. 16 § 2003:222
11 kap. 5 § 2002:1005
11 kap. 6 § 1999:315
11 kap. 11 b § 2003:227
11 kap. 12 § 2003:227
11 kap. 14 § 1999:1300
11 kap. 19 § 2002:400
12 kap. 8 a § 1997:1032
12 kap. 8 c § 2003:227
14 kap. 3 § 2002:400
14 kap. 4 § 1999:1118
14 kap. 7 § 2002:400
15 kap. 4 § 2003:212
15 kap. 9 § 2003:212
15 kap. 10 § 2003:212
15 kap. 14 § 2003:212
16 kap. 1 § 2002:400
16 kap. 4 § 2002:400
16 kap. 6 § 2002:391
17 kap. 2 a § 2003:212
17 kap. 3 § 2003:212
17 kap. 4 a § 2002:400
17 kap. 6 a § 2001:328
17 kap. 7 § 2001:328
19 kap. 7 § 2000:501
21 kap. 11 § 2002:400
21 kap. 13 § 2003:212
23 kap. 3 b § 1998:347
23 kap. 4 § 2001:970
23 kap. 9 § 2002:400.

background image

2

SFS 2003:664

11 och 12 §§, 21 kap. 1, 4–6, 8–11, 13, 14, 16 och 19 §§, 22 kap. 6 §,
23 kap. 3, 3 b, 4 och 9 §§ samt rubriken närmast före 21 kap. 8 § ordet ”skat-
temyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Skatteverket” i mot-
svarande form,

dels att i 10 kap. 16 a, 32 a, 32 c, 34, 36 och 36 a §§ samt 14 kap. 3 § ordet

”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 2 kap. 1 och 6 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap. 11 §, 10 kap. 26, 35 och

36 §§, 10 a kap. 1, 12, 18 och 22 §§, 14 kap. 7 a §, 15 kap. 3 §, 17 kap. 2 och
8 §§, 21 kap. 12 §, 22 kap. 1 och 7–9 §§, 23 kap. 2 § samt rubrikerna när-
mast före 22 kap. 1 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 16 kap. 4 § skall lyda ”Avdragen skatt, ar-

betsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt”,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 22 kap. 1 a–1 d §§, av

följande lydelse.

2 kap.

1 §

3 Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

6 §

4 Om den skattskyldige inom föreskriven tid har gett in en begäran om

omprövning till en allmän förvaltningsdomstol, får Skatteverket ändå pröva
ärendet. Begäran skall då omedelbart sändas över till verket med uppgift om
den dag då begäran kom in till domstolen.

3 kap.

1 §

5 Skatteverket skall registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar-

betsgivaravgifter,

2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mervär-
desskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av
sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,

3. den som är grupphuvudman,
4. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt

10 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

5. den som gör sådant gemenskapsinternt förvärv som är undantaget från

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6.

den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt på annonser och reklam, och

7. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) 4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

3 Senaste lydelse 1999:1300. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena
upphävs.

4 Ändringen innebär bl.a. att första och tredje styckena upphävs.

5 Senaste lydelse 2002:400. Ändringen innebär bl.a. att andra–fjärde styckena upp-
hävs.

background image

3

SFS 2003:664

d) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

e) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
f) 10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563)

om tobaksskatt,

g) 9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 9 § eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första

stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

i) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
j) lagen (1999:673) om skatt på avfall, eller
k) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.

5 kap.

11 §

6 Skatteverket får besluta att skatteavdrag enligt denna lag inte skall

göras för

1. en arbetstagare som är obegränsat skattskyldig här i landet men utför

arbete i en annan stat som Sverige har träffat överenskommelse med för und-
vikande av att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna, eller

2. en arbetstagare som är bosatt i en sådan stat som anges under 1 men ut-

för arbete här i landet.

En förutsättning för beslut enligt första stycket är att avdrag för preliminär

skatt på grund av arbetet görs i den andra staten.

Om det råder tvist om i vilken stat den preliminära skatten skall tas ut och

om Skatteverket träffar överenskommelse med behörig myndighet i den an-
dra staten om att skatten skall tas ut där, får verket besluta att skatteavdrag
enligt denna lag inte skall göras.

10 kap.

26 §

7 Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får före-

skriva eller i enskilda fall medge att självdeklaration och skattedeklaration
får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med

hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan
verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. I så fall får kravet enligt 25 §
på underskrift uppfyllas med elektroniska medel.

35 § Den periodiska sammanställningen skall göras för varje kalender-
kvartal, om inte annat följer av andra stycket.

Skatteverket får gå med på att sammanställningen görs för kalenderår un-

der förutsättning att

1. den skattskyldige tillämpar kalenderår som räkenskapsår,
2. den skattskyldige bedriver en verksamhet där beskattningsunderlagen

för kalenderåret beräknas sammanlagt uppgå till högst 200 000 kronor,

3. den skattskyldiges omsättning av varor enligt 3 kap. 30 a § mervärdes-

skattelagen (1994:200) uppgår till högst 120 000 kronor per kalenderår, och

6 Senaste lydelse 1999:1300.

7 Senaste lydelse 2002:391.

background image

4

SFS 2003:664

4. den skattskyldiges omsättning av varor enligt 3 kap. 30 a § mervärdes-

skattelagen inte avser nya transportmedel.

36 § Den periodiska sammanställningen skall lämnas till Skatteverket.
Den skall ha kommit in senast den 5 i andra månaden efter utgången av den
period som sammanställningen avser.

10 a kap.

1 §

8 I detta kapitel förstås med

icke etablerad näringsidkare: en näringsidkare som inte har sätet för sin

ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett an-
nat EG-land och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller
i ett annat EG-land,

elektroniska tjänster: sådana tjänster som är elektroniska tjänster enligt

5 kap. 7 § andra stycket 12 mervärdesskattelagen (1994:200),

motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land: bestämmelser som gäller

i ett annat EG-land och som har sin grund i bestämmelserna i rådets direktiv
2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för en begränsad tid
av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och
televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk
väg,

e-handelsdeklaration: en sådan skattedeklaration som är avsedd för redo-

visning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel.

12 §

9 En e-handelsdeklaration skall ha kommit in till Skatteverket senast

den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång.

18 §

10 Beslut av Skatteverket i fråga om identifiering enligt 2 § eller beslut

om återkallelse enligt 7 § av ett identifieringsbeslut får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna
ombudet hos Skatteverket.

Överklagandet skall ha kommit in senast tre veckor från den dag då det

överklagade beslutet meddelades.

Bestämmelserna i 22 kap. 1 § första stycket andra meningen, 2 § 2, 6 §

första stycket samt 13 § gäller också för beslut som avses i första stycket.

22 §

11 Om Skatteverket begär det, skall näringsidkaren göra sådant under-

lag som avses i 14 kap. 2 § första stycket tillgängligt på elektronisk väg för
verket. Underlaget skall bevaras i tio år efter utgången av det år då den trans-
aktion som underlaget avser utfördes.

Underlaget skall bevaras i tio år efter utgången av det år då den transak-

tion som underlaget avser utfördes.

8 Senaste lydelse 2003:222. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

9 Senaste lydelse 2003:222.

10 Senaste lydelse 2003:222.

11 Senaste lydelse 2003:222.

background image

5

SFS 2003:664

14 kap.

7 a §

12 Skatterevision får göras hos

1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringsla-

gen (1999:1078),

2. någon annan juridisk person än dödsbo,
3. den som har anmält sig för registrering enligt 3 kap. 1 §,
4. den som har ansökt om eller fått en F-skattsedel enligt 4 kap.,
5. sådant ombud för en utländsk företagare som avses i 23 kap. 4 §,
6. sådan representant som avses i 16 § andra stycket lagen (1994:1563)

om tobaksskatt, 15 § andra stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller
4 kap. 9 § andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen

om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, och

9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare en-

ligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.

I övrigt gäller för skatterevision bestämmelserna om taxeringsrevision i

3 kap. 9–14 c §§ taxeringslagen (1990:324).

15 kap.

3 §

13 Beslut enligt 2 § om skattetillägg på grund av att den skattskyldige

inte lämnat skattedeklaration skall undanröjas, om en deklaration har kom-
mit in till Skatteverket eller en allmän förvaltningsdomstol inom två måna-
der från utgången av den månad då beslutet fattades.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte har fått kännedom om be-

slutet före utgången av den månad då beslutet om skattetillägg fattades, skall
skattetillägget undanröjas, om en deklaration har kommit in inom två måna-
der från den dag då han fick sådan kännedom.

17 kap.

2 §

14 Skatteverket får bevilja anstånd med inbetalning av skatt

1. om det kan antas att den skattskyldige kommer att få befrielse helt eller

delvis från skatten,

2. om den skattskyldige begärt omprövning av eller överklagat ett beskatt-

ningsbeslut och det är tveksamt om den skattskyldige kommer att bli skyldig
att betala skatten, eller

3. om den skattskyldige begärt omprövning av ett beskattningsbeslut eller

ett sådant beslut överklagats och det skulle medföra betydande skadeverk-
ningar för den skattskyldige eller annars framstå som oskäligt att betala skat-
ten.

Om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökt om förhandsbesked

enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, får verket bevilja

12 Senaste lydelse 2002:400.

13 Senaste lydelse 2003:212.

14 Senaste lydelse 1998:194.

background image

6

SFS 2003:664

anstånd med inbetalning av den skatt som är beroende av utgången i för-
handsbeskedsärendet.

Anståndstiden får bestämmas till längst tre månader efter den dag då be-

slut fattades med anledning av begäran om befrielse eller omprövning eller
med anledning av överklagandet eller ansökan om förhandsbesked.

8 § En ansökan om anstånd med inbetalning av skatt skall ges in till Skat-
teverket. Om ett ärende om dubbelbeskattning handläggs av en annan myn-
dighet, skall dock ansökan om anstånd enligt 6 § ges in till denna.

21 kap.

12 §

15 Efterbeskattning får också ske

1. när en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende

skall rättas,

2. när en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut eller en

allmän förvaltningsdomstols beslut i ett mål om betalning eller återbetalning
av skatt enligt denna lag för en annan redovisningsperiod än den som änd-
ringen gäller eller för någon annan skattskyldig, eller

3.

när en ändring föranleds av Skatteverkets beslut enligt lagen

(1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting eller
av en allmän förvaltningsdomstols beslut enligt samma lag.

22 kap.

Överklagande av Skatteverkets beslut

1 §

16 Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i 2 §, överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige. Beslut som myndighet
fattat enligt 13 kap. 1 § överklagas hos regeringen. Skatteverkets beslut får,
utom i de fall som avses i tredje stycket, överklagas också av det allmänna
ombudet hos Skatteverket.

Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket vara den

skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till länsrät-
ten. Om även det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tillämpas
dock bestämmelserna i 2 § lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatte-
verket.

Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag för egenavgifter får överklagas

också av Riksförsäkringsverket. Vad som sägs i denna lag om överklagande
av det allmänna ombudet skall då i stället gälla Riksförsäkringsverket. Vid
sådant överklagande gäller dessutom 13 kap. 22 § första stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

1 a § Beslut som rör en fysisk person överklagas hos den länsrätt inom
vars domkrets personen hade sin hemortskommun det år då beslutet fattades.

Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var

folkbokförd den 1 november året före det år då beslutet fattades. För den
som var bosatt eller stadigvarande vistades här i landet under någon del av

15 Senaste lydelse 2002:674.

16 Senaste lydelse 1998:681.

background image

7

SFS 2003:664

det år då beslut fattades, men som inte var folkbokförd här den 1 november
föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska per-
sonen först var bosatt eller stadigvarande vistades. För den som på grund av
väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 §
första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), avses med hem-
ortskommun den kommun till vilken anknytningen var starkast under året
före det år då beslutet fattades.

1 b § Beslut som rör juridiska personer överklagas enligt följande upp-
ställning.

1 c § Beslut som rör

1. företag eller annan näringsidkare inom en koncern och moderföretaget i

koncernen,

2. två eller flera företag eller andra näringsidkare inom en koncern,
3. delägare i en juridisk person och den juridiska personen, eller
4. två eller flera delägare i en juridisk person

får överklagas hos den länsrätt som enligt 1 b § skall pröva moderföretagets
respektive den juridiska personens överklagande, om överklagandena sker
samtidigt och stöder sig på väsentligen samma grund.

1 d § Beslut om punktskatt eller beslut som rör den som är mervärdes-
skatteskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i

Beslut som rör

överklagas hos den länsrätt

1. ett handelsbolag

inom vars domkrets bolaget enligt
uppgift i handelsregistret hade sitt hu-
vudkontor den 1 november året före
det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intresse-
gruppering

inom vars domkrets intressegrupper-
ingen hade sitt säte den 1 november
året före det år då beslutet fattades

3. ett dödsbo

som senast var behörig att pröva ett
överklagande som rörde den avlidne

4. någon annan juridisk person än
som avses i 1–3

inom vars domkrets styrelsen hade sitt
säte eller, om sådant saknas, förvalt-
ningen utövades den 1 november året
före det år då beslutet fattades

5. en juridisk person som inte är ett
dödsbo och som har bildats efter
den 1 november året före det år då
beslutet fattades

inom vars domkrets huvudkontoret el-
ler sätet var beläget eller, om huvud-
kontor och säte saknas, förvaltningen
utövades då den juridiska personen
bildades

6. en juridisk person som har upp-
lösts

som senast var behörig.

background image

8

SFS 2003:664

2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 mervärdesskattelagen (1994:200) överkla-
gas hos Länsrätten i Dalarnas län.

Det allmänna ombudets överklagande

7 § Det allmänna ombudets överklagande skall ha kommit in inom den
tidsfrist som enligt 21 kap. 8, 9 och 14–20 §§ gäller för beslut om ompröv-
ning på initiativ av Skatteverket eller efter sådan tid men inom två månader
från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Om ett omprövningsbeslut som avser efterbeskattning överklagas och det

begärs ändring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kom-
mit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

8 § Om det allmänna ombudet har överklagat ett beskattningsbeslut, skall
talan om skattetillägg och förseningsavgift som har samband med beslutet
föras samtidigt.

Det allmänna ombudet får inom den för ombudet gällande tiden för över-

klagande föra talan till den skattskyldiges förmån. Ombudet har då samma
behörighet som den skattskyldige.

9 § Det allmänna ombudet får hos länsrätten begära att en arbetsgivare
skall betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag samt att en skattskyl-
dig skall betala mervärdesskatt och punktskatt.

Det allmänna ombudet får på det sätt som gäller för överklagande enligt

denna lag hos länsrätten begära att skattetillägg tas ut.

23 kap.

2 §

17 Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite, om det finns

anledning att anta att det annars inte följs. Vite får inte föreläggas staten, ett
landsting, en kommun eller en tjänsteman i tjänsten. Finns det anledning att
anta att den deklarationsskyldige eller, om den deklarationsskyldige är juri-
disk person, ställföreträdare för den deklarationsskyldige har begått en gär-
ning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, får den deklarations-
skyldige inte föreläggas enligt 14 kap. 3 § vid vite att medverka i utred-
ningen av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.

Fråga om utdömande av vite prövas av den länsrätt som är behörig att

pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet

bedömas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Äldre föreskrifter i 2 kap. 6 § första stycket gäller fortfarande om hand-

lingen har getts in före ikraftträdandet.

3. Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter i

3 kap. 4 §, 4 kap. 15 § första stycket, 5 kap. 15 §, 10 kap. 5, 8, 10 eller 27 §,
14 kap. 3 eller 4 § eller 21 kap. 6 § att inge uppgifter till skattemyndighet,
skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället lämnas till Skatteverket.

17 Senaste lydelse 2003:212.

background image

9

SFS 2003:664

4. Äldre föreskrifter i 5 kap. 16 § första stycket 4 gäller fortfarande för be-

slut och intyg från skattemyndighet.

5. Äldre föreskrifter i 8 kap. 1 § första stycket, 6 § andra stycket, 7 § and–

ra stycket, 11 § första stycket, 16 §, 17 § andra stycket, 22 § andra stycket,
23 §, 27 § första stycket, 9 kap. 2 § andra och tredje styckena, 10 kap. 19 §
första stycket, 10 a kap. 2 och 7 §§, 21 §, 24 § första stycket, 28 §, 31 §
första stycket, 35 § andra stycket, 16 kap. 6 § fjärde stycket, 17 kap. 4, 5, 6 a
och 7 §§, 19 kap. 7 § första stycket, 21 kap. 12 § 2, 21 kap. 16 § samt
23 kap. 3 § gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

6. Äldre föreskrifter i 21 kap. 11 § 1 gäller fortfarande för uppgift som

lämnats till skattemyndighet.

7. Äldre föreskrifter i 10 a kap. 18 § och 22 kap. 1 § gäller fortfarande för

överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som
sägs om Riksskatteverket i 10 a kap. 18 § första stycket respektive 22 kap.
1 § första stycket tredje meningen skall då i stället gälla det allmänna ombu-
det hos Skatteverket. Även överklagande av beslut om anstånd med inbetal-
ning av skatt som har fattats efter ikraftträdandet skall då prövas av den
domstol som prövar överklagandet av själva skattebeslutet.

8. Föreskrifterna i 22 kap. 9 § skall fortfarande tillämpas på förhållanden

som är hänförliga till tid före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riks-
skatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

9. Föreskrifterna i 12 kap. 8 c § gäller även om det är skattemyndighet

som har begärt ställande av sådan säkerhet som avses i 11 kap. 11 c §.

10. Föreskrifterna i 15 kap. 3 § och 21 kap. 9 § andra stycket gäller även

om självdeklaration kommit in till skattemyndighet.

11. Föreskrifterna i 21 kap. 13 § andra stycket om hinder mot efterbe-

skattning i samma fråga gäller även om det tidigare beslutet fattats av skatte-
myndighet.

12. Föreskrifterna i 23 kap. 2 § andra stycket gäller inte för ansökan om

utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

13. Föreskrifterna i 23 kap. 4 § gäller också ombud som godkänts av skat-

temyndighet.

14. De upphävda föreskrifterna i 22 kap. 8 § gäller fortfarande om Riks-

skatteverket har överklagat ett beskattningsbeslut.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.