SFS 2009:1335 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

091335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

dels att 3 kap. 1 §, 10 kap. 9, 18, 33–35 och 36 §§ samt 10 a kap. 1 § ska

ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 10 kap. 35 a–35 e §§,

av följande lydelse.

3 kap.

1 §

3

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar-

betsgivaravgifter,

2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mervär-
desskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av
sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,

3. den som är grupphuvudman,
4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9 och 11–13 §§
samma lag,

5. den som gör sådant gemenskapsinternt förvärv som är undantaget från

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

5 a. en utländsk företagare som är etablerad i ett annat EG-land och har

rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdesskattelagen utan att
omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 2, 4
eller 5,

5 b. en näringsidkare som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett

annat EG-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i
enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av
den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt

4,

1 Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat
genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069).
3 Senaste lydelse 2007:462.

4 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0112).

SFS 2009:1335

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1335

6. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt på annonser och reklam, och

7. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) 4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
d) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

e) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
f) 10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563)

om tobaksskatt,

g) 9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 9 §, 12 § första stycket 1 eller 14 § eller 11 kap. 5 §

första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

i) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
j) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
k) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, eller
l) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Om skatt ska betalas enligt 23 kap. 3 c eller 3 d § av ett ombud för en ge-

neralrepresentation eller av en skatterepresentant för en utländsk försäk-
ringsgivare, ska ombudet respektive representanten registreras i stället för
försäkringsgivaren.

10 kap.

9 §

5

En skattedeklaration ska lämnas av

1. den som har varit skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-

avgifter eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det,

2. den som har betalat ut sådan ersättning som skatteavdrag ska göras från

enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

3. handelsbolag som är skattskyldigt enligt mervärdesskattelagen

(1994:200),

4. annan som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen med undantag

av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § nämnda lag, allt
om inte annat följer av 31 eller 32 §,

5. den som är grupphuvudman,
6. den som omfattas av beslut enligt 11 §, och
7. den som ska registreras enligt 3 kap. 1 § första stycket 4, 5 eller 5 a, om

inte annat följer av 31 §.

18 §

6

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt eller som ska regist-

reras enligt 3 kap. 1 § 4, 5 eller 5 a ska, om inte annat följer av 19–24 §§,
lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

5 Senaste lydelse 2002:391.

6 Senaste lydelse 2007:1377.

background image

3

SFS 2009:1335

Om Skatteverket har beslutat enligt 14 b § första stycket att redovisnings-

perioden ska omfatta en kalendermånad, ska mervärdesskatten redovisas en-
ligt reglerna för punktskatt i första stycket.

Skatteverket ska besluta att mervärdesskatt som annars ska redovisas en-

ligt reglerna för punktskatt i första stycket ska redovisas enligt bestämmel-
serna i 19 § om den skattskyldige begär det. Beslutet ska, om inte särskilda
skäl talar emot det, gälla minst tolv på varandra följande redovisningsperio-
der.

Om tidpunkten för lämnandet av en skattedeklaration redan har passerats

när beslut enligt 14 b § första stycket 2 eller 14 d § 2 fattas, ska den skatt-
skyldige lämna deklarationen senast när deklarationen för nästa redovis-
ningsperiod ska lämnas.

33 §

Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering för

mervärdesskatt enligt bestämmelserna i 3 kap. är även skyldig att i en perio-
disk sammanställning lämna uppgifter om

1. omsättning, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan

EG-länder, och

2. omsättning av en tjänst som är skattepliktig i det EG-land där tjänsten

är omsatt om förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för förvärvet i det landet
i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas. Då får föreskrivas att perio-
disk sammanställning ska lämnas även för varuöverföringar för vilka redo-
visningsskyldighet inte föreligger.

34 §

7

En periodisk sammanställning ska lämnas enligt fastställt formulär.

En periodisk sammanställning får lämnas med hjälp av

Deklaration som
ska ha kommit in
till Skatteverket
senast

ska avse skatte-
avdrag och
arbetsgivarav-
gifter för
redovisnings-
perioden,

punktskatter för
redovisnings-
perioden

och mervärdes-
skatt för
redovisnings-
perioden

12 februari

januari

december

oktober–december

12 mars

februari

januari

12 april

mars

februari

12 maj

april

mars

januari–mars

12 juni

maj

april

12 juli

juni

maj

17 augusti

juli

juni

april–juni

12 september

augusti

juli

12 oktober

september

augusti

12 november

oktober

september

juli–september

12 december

november

oktober

17 januari

december

november

7 Senaste lydelse 2003:664.

background image

4

SFS 2009:1335

1. elektronisk filöverföring, i enlighet med närmare föreskrifter om detta,

eller

2. annan automatisk databehandling, dock endast i enlighet med närmare

föreskrifter om detta.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar så-

dana föreskrifter som avses i andra stycket 1 och 2.

35 §

8

Den periodiska sammanställningen ska göras för varje

1. kalendermånad för uppgifter om varor som avses i 33 § första stycket 1,

eller

2. kalenderkvartal för uppgifter om tjänster som avses i 33 § första stycket

2.

Om uppgifter ska lämnas avseende både varor och tjänster enligt 33 § för-

sta stycket 1 och 2, ska sammanställningen göras enligt första stycket 1.

Den som övergår från att lämna sammanställningen enligt första stycket 2

till att lämna den enligt första stycket 1, ska tillämpa den nya perioden till
och med utgången av det fjärde kalenderkvartalet som följer efter den tid-
punkt när bytet av period gjordes.

35 a §

Skatteverket ska besluta att den periodiska sammanställningen ska

göras för varje kalenderkvartal i stället för vad som föreskrivs i 35 § 1, om

1. den som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, och
2. det sammanlagda värdet av omsättning och överföringar av varor enligt

33 § första stycket 1 inte överstiger 1 000 000 kronor exklusive mervärdes-
skatt för det innevarande kalenderkvartalet eller för något av de fyra närmast
föregående kalenderkvartalen.

35 b §

Skatteverket ska besluta att den periodiska sammanställningen ska

göras för varje kalendermånad i stället för vad som föreskrivs i 35 § 2 eller
35 a §, om

1. den som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, eller
2. det finns särskilda skäl.

35 c §

Ett beslut enligt 35 a § ska börja gälla vid ingången av det kalender-

kvartal som följer närmast efter den kalendermånad då beslutet fattades.

Ett beslut enligt 35 b § 1 eller 2 gäller omedelbart.

35 d §

Skatteverket ska upphäva ett beslut enligt 35 a § när de förutsätt-

ningar som anges i 35 a § 2 inte längre är uppfyllda.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart.

35 e §

Om ett beslut har fattats enligt 35 b eller 35 d §, ska en samman-

ställning göras för varje kalendermånad som förflutit sedan ingången av det
kalenderkvartal under vilket beslutet fattades.

36 §

9

Den periodiska sammanställningen ska lämnas till Skatteverket.

Sammanställningen ska ha kommit in till Skatteverket senast

8 Senaste lydelse 2004:1156.

9 Senaste lydelse 2003:664.

background image

5

SFS 2009:1335

1. den 25 i månaden efter utgången av den period som sammanställningen

avser, om den lämnas med hjälp av elektronisk filöverföring eller annan au-
tomatisk databehandling, eller

2. den 20 i månaden efter utgången av den period som den avser i andra

fall.

Sammanställningar som ska göras enligt 35 e § ska ha kommit in till Skat-

teverket senast den 20 i månaden efter utgången av den månad under vilken
beslutet fattades.

10 a kap.

1 §

10

I detta kapitel förstås med

icke etablerad näringsidkare: en näringsidkare som inte har sätet för sin

ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett an-
nat EG-land och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller
i ett annat EG-land,

elektroniska tjänster: sådana tjänster som är elektroniska tjänster enligt

5 kap. 18 § 12 mervärdesskattelagen (1994:200),

motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land: bestämmelser som gäller

i ett annat EG-land och som har sin grund i bestämmelserna i rådets direktiv
2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för en begränsad tid
av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och
televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk
väg

11,

e-handelsdeklaration: en sådan skattedeklaration som är avsedd för redo-

visning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 1 § 4 och 5 a ska tillämpas på ansökningar om

återbetalning av ingående skatt som lämnas in från och med dagen för lagens
ikraftträdande. Äldre bestämmelser gäller för återbetalningsansökningar som
lämnas in före detta datum.

3. Om den som är skyldig att lämna den periodiska sammanställningen in-

kommit till Skatteverket senast 14 dagar från den dag lagen träder i kraft
med en begäran om att få lämna sammanställningen för omsättning, förvärv
och överföring av varor för varje kalenderkvartal ska rapporteringsperioden
ett kalenderkvartal tillämpas från och med dagen för lagens ikraftträdande.
Detta gäller under förutsättning att villkoren i 10 kap. 35 a § är uppfyllda
och det inte föreligger särskilda skäl för månadsrapportering enligt 10 kap.
35 b §.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

10 Senaste lydelse 2003:664.

11 EGT L 128, 15.5.2002, s. 41 (Celex 32002L0038).

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.