SFS 2011:288 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

110288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 §, 10 kap. 14 a, 15, 17, 19,

30, 31 och 33 §§, 10 a kap. 1, 2, 4, 10, 13, 17, 19 och 21 §§, 14 kap. 1 a §
samt 18 kap. 4 b § skattebetalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

2

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar-

betsgivaravgifter,

2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mervär-
desskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av
sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,

3. den som är grupphuvudman,
4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9 och 11–13 §§
samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatte-

plikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

5 a. en utländsk företagare som är etablerad i ett annat EU-land och har

rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdesskattelagen utan att
omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 2, 4
eller 5,

5 b. en näringsidkare som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett

annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i
enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av
den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

6. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt på annonser och reklam, och

7. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) 4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2009:1498.

SFS 2011:288

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:288

d) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

e) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
f) 10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563)

om tobaksskatt,

g) 9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 9 § eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första

stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

i) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
j) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
k) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, eller
l) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Om skatt ska betalas enligt 23 kap. 3 c eller 3 d § av ett ombud för en ge-

neralrepresentation eller av en skatterepresentant för en utländsk försäk-
ringsgivare, ska ombudet respektive representanten registreras i stället för
försäkringsgivaren.

10 kap.

14 a §

3

För en sådan mervärdesskattskyldig som är skyldig att redovisa

mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive unionsinterna för-
värv och import för beskattningsåret beräknas sammanlagt uppgå till högst
40 miljoner kronor, ska redovisningsperioden för mervärdesskatt vara tre ka-
lendermånader.

Första stycket gäller även den som ska registreras enligt 3 kap. 1 § 4 eller

5, om redovisningen inte ska ske enligt 31 §.

15 §

4

För en sådan mervärdesskattskyldig som inte är skyldig att lämna

självdeklaration och som därför ska redovisa mervärdesskatt i en skattede-
klaration samt för handelsbolag, får Skatteverket besluta att redovisningspe-
rioden för mervärdesskatt ska vara ett helt beskattningsår. Detta gäller endast
om beskattningsunderlagen exklusive unionsinterna förvärv och import för
beskattningsåret beräknas uppgå till högst 200 000 kronor.

17 §

5

En skattedeklaration ska, utom i de fall som anges i 17 a §, ta upp

1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
2. uppgift om den redovisningsperiod för vilken redovisning lämnas,
3. följande uppgifter om skatteavdrag:
a) den sammanlagda ersättning från vilken utbetalaren är skyldig att göra

skatteavdrag,

b) sammanlagt avdraget belopp,
4. följande uppgifter om arbetsgivaravgifter:
a) den sammanlagda ersättning för vilken utbetalaren är skyldig att betala

arbetsgivaravgifter,

b) sammanlagt avdrag enligt 9 kap. 3 §,
c) periodens sammanlagda avgifter,

3 Senaste lydelse 2007:1377.

4 Senaste lydelse 2003:664.

5 Senaste lydelse 2000:1000.

background image

3

SFS 2011:288

5. följande uppgifter om mervärdesskatt:
a) utgående skatt,
b) ingående skatt,
c) omsättning, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan

EU-länder, och

6. de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av skat-

teavdrag, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

En skattedeklaration som ska lämnas av en grupphuvudman ska innehålla

de uppgifter som avses i första stycket 1, 2, 5 och 6 samt omfatta hela grup-
pen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om vad en skattedeklaration ska ta upp.

19 §

6

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsun-

derlag som exklusive unionsinterna förvärv och import för beskattningsåret
beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor, ska lämna skattedeklara-
tion enligt följande uppställning, om inte Skatteverket har beslutat något an-
nat enligt 21 §.

30 §

7

Utgående skatt som avser sådana unionsinterna förvärv som anges i

1 kap. 1 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200) ska redovisas
särskilt.

31 §

8

Den som bedriver en verksamhet där beskattningsunderlagen exklu-

sive unionsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas sam-
manlagt uppgå till högst en miljon kronor och som är skyldig att lämna själv-
deklaration enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrollupp-
gifter och som inte är handelsbolag eller grupphuvudman, ska redovisa mer-

6 Senaste lydelse 2003:664.

Deklaration som ska ha kommit in
till Skatteverket senast

ska avse skatteavdrag, arbetsgivar-
avgifter, mervärdesskatt och punkt-
skatt för redovisningsperioden

26 februari

januari

26 mars

februari

26 april

mars

26 maj

april

26 juni

maj

26 juli

juni

26 augusti

juli

26 september

augusti

26 oktober

september

26 november

oktober

27 december

november

26 januari

december

7 Senaste lydelse 1997:1032.

8 Senaste lydelse 2003:664.

background image

4

SFS 2011:288

värdesskatten i självdeklarationen, om Skatteverket inte beslutat annat enligt
11 §.

I fråga om förfarandet vid mervärdesbeskattningen gäller då bestämmel-

serna i lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt taxeringsla-
gen (1990:324).

33 §

9

Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering

för mervärdesskatt enligt bestämmelserna i 3 kap. är även skyldig att i en pe-
riodisk sammanställning lämna uppgifter om

1. omsättning, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan

EU-länder, och

2. omsättning av en tjänst som är skattepliktig i det EU-land där tjänsten

är omsatt om förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för förvärvet i det landet
i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG.

Uppgifterna ska tas upp för den period som omfattar den tidpunkt som av-

ses i 13 kap. 8 b § andra stycket eller 8 c § mervärdesskattelagen (1994:200).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas. Då får föreskrivas att perio-
disk sammanställning ska lämnas även för varuöverföringar för vilka redo-
visningsskyldighet inte föreligger.

10 a kap.

1 §

10

I detta kapitel förstås med

icke etablerad näringsidkare: en näringsidkare som inte har sätet för sin

ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett an-
nat EU-land och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller
i ett annat EU-land,

elektroniska tjänster: sådana tjänster som är elektroniska tjänster enligt

5 kap. 18 § 12 mervärdesskattelagen (1994:200),

motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land: bestämmelser som gäller

i ett annat EU-land och som har sin grund i bestämmelserna i rådets direktiv
2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för en begränsad tid
av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och
televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk
väg,

e-handelsdeklaration: en sådan skattedeklaration som är avsedd för redo-

visning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel.

2 §

11

Skatteverket ska fatta ett beslut om att identifiera en icke-etablerad

näringsidkare som skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt be-
stämmelserna i detta kapitel (identifieringsbeslut) om

1. näringsidkaren ansöker om det,
2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av elektroniska tjänster,
3. tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,

9 Senaste lydelse 2010:1894.

10 Senaste lydelse 2009:1335.

11 Senaste lydelse 2003:664.

background image

5

SFS 2011:288

4. tjänsterna tillhandahålls en person som inte är näringsidkare men som

är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-
land,

5. det inte redan fattats ett motsvarande identifieringsbeslut i ett annat EU-

land, och

6. näringsidkaren inte är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt i

Sverige eller i ett annat EU-land.

4 §

12

Om den som är skattskyldig i Sverige med avseende på tjänster som

omfattas av 2 § innehar ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land, ska han
redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna i detta land.

10 §

13

En e-handelsdeklaration ska ta upp

1. identifieringsnumret,
2. följande uppgifter för Sverige eller varje annat EU-land där tillhanda-

hållanden av elektroniska tjänster ska beskattas:

a) det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna

för dessa tjänster under redovisningsperioden,

b) det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på tjänsterna, och
c) tillämplig skattesats, samt
3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för

redovisningsperioden.

13 §

14

Om en e-handelsdeklaration har lämnats, anses ett beslut om mer-

värdesskatten ha fattats i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i frå-
ga om en deklaration som har lämnats till myndighet i ett annat EU-land i
enlighet med de motsvarande bestämmelser som gäller i detta land.

17 §

15

Bestämmelserna om omprövning i 21 kap. 1, 3–6 och 8–14 §§, 15 §

första stycket samt 16–20 §§ gäller även för beskattningsbeslut avseende
skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt bestäm-
melserna i detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat
EU-land.

19 §

16

Bestämmelserna om överklagande i 22 kap. 1 § första stycket, 2–

4 §§, 6 § första stycket samt 7, 9, 11 och 13 §§ gäller även för beskattnings-
beslut avseende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas
enligt bestämmelserna i detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser
i ett annat EU-land.

21 §

17

I fråga om redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i

detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land gäl-
ler, utöver bestämmelserna i detta kapitel, endast följande bestämmelser i
denna lag: 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 5 och 6 §§ samt 7 § första stycket,

12 Senaste lydelse 2003:222.

13 Senaste lydelse 2003:222.

14 Senaste lydelse 2003:222.

15 Senaste lydelse 2003:222.

16 Senaste lydelse 2003:222.

17 Senaste lydelse 2007:1278.

background image

6

SFS 2011:288

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

10 kap. 37 §, 11 kap. 1, 2 och 20 §§, 12 kap. 6 och 7 §§, 12 § första stycket
och 13 §, 13 kap. 1 § första stycket, 14 kap. 1 §, 2 § första stycket och 4–
8 §§, 16 kap. 6 § andra stycket första meningen samt tredje och fjärde styck-
ena samt 13 §, 17 kap. 2, 3 och 8–11 §§, 18 kap. 8 och 9 §§ samt 10 § andra
stycket, 20 kap. 1–5 §§ och 23 kap. 5–9 §§.

14 kap.

1 a §

18

En näringsidkare som omsätter investeringsguld som avses i 1 kap.

18 § mervärdesskattelagen (1994:200) i Sverige eller till ett annat EU-land
ska vid transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 10 000 kronor
eller mer kontrollera identiteten hos köparen. Detsamma gäller om transak-
tionen understiger 10 000 kronor men kan antas ha samband med en annan
transaktion och tillsammans med denna uppgår till minst detta belopp. Om
summan inte är känd vid tidpunkten för en transaktion, ska identiteten kon-
trolleras så snart summan av transaktionerna uppgår till minst 10 000 kronor.

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket 1, 3 § första stycket 2, 5 § 2 a

och 6 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism ska även gälla vid transaktioner som avses i första stycket.

Säljaren ska föra anteckningar om identitetskontrollen. Regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter
om anteckningsskyldigheten.

Handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll ska bevaras

under sju år efter utgången av det kalenderår kontrollen gjordes.

18 kap.

4 b §

19

Den som till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privile-

gier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser, har rätt att
förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får utöva
den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock
endast om inte det förfarande för rätt till återbetalning av skatt är tillämpligt
som gäller vid förvärv enligt 10 kap. 5–8 §§ mervärdesskattelagen
(1994:200), 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 31 d § lagen
(1994:1564) om alkoholskatt eller 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på
energi.

Regeringen meddelar föreskrifter om förfarandet vid sådan återbetalning.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

18 Senaste lydelse 2009:68.

19 Senaste lydelse 2004:1156.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.