SFS 2011:1245 Lag om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

111245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om redovisning, betalning och kontroll av
mervärdesskatt för elektroniska tjänster;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt

för elektroniska tjänster i de fall tjänsten tillhandahålls

– av en icke-etablerad näringsidkare,
– till en person som inte är näringsidkare men som är etablerad, bosatt

eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land.

Definitioner

2 §

I denna lag avses med

icke-etablerad näringsidkare: en näringsidkare som inte har sätet för sin

ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett an-
nat EU-land och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller
i ett annat EU-land,

elektroniska tjänster: sådana tjänster som är elektroniska tjänster enligt

5 kap. 18 § 12 mervärdesskattelagen (1994:200),

motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land: bestämmelser som gäller i

ett annat EU-land och som har sin grund i bestämmelserna i rådets direktiv
2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för begränsad tid av
direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och te-
levisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk
väg

2,

e-handelsdeklaration: en sådan skattedeklaration som är avsedd för redo-

visning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag.

Beslutande myndighet

3 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

2 EGT L 128, 15.5.2002, s. 41 (Celex 32002L0038).

SFS 2011:1245

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1245

Identifiering

Identifieringsbeslut

4 §

Skatteverket ska fatta beslut om att identifiera en icke-etablerad nä-

ringsidkare som skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt be-
stämmelserna i denna lag (identifieringsbeslut) om

1. näringsidkaren ansöker om det,
2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av elektroniska tjänster som

ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,

3. tjänsterna tillhandahålls en person som inte är näringsidkare men som

är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat
EU-land,

4. det inte redan har fattats ett motsvarande identifieringsbeslut i ett annat

EU-land, och

5. näringsidkaren inte är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt i

Sverige eller i ett annat EU-land.

5 §

Den som ett identifieringsbeslut gäller för ska inte redovisa och betala

mervärdesskatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) för de tjänster som
beslutet avser.

6 §

Om en näringsidkare som är skattskyldig i Sverige för tjänster som

omfattas av 4 § har ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land, ska näringsid-
karen redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna i det landet.

7 §

Skatteverket ska ge ett individuellt nummer (identifieringsnummer) till

den som identifieringsbeslutet gäller för.

8 §

Om en näringsidkares verksamhet upphör eller ändras på ett sådant sätt

att villkoren för att redovisa och betala mervärdesskatt enligt denna lag inte
längre är uppfyllda, ska näringsidkaren underrätta Skatteverket om ändring-
en. Detsamma gäller om något annat förhållande som har tagits upp i en an-
sökan om identifiering har ändrats.

Återkallelse

9 §

Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut om näringsidkaren

1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller elektroniska tjänster

eller om det på annat sätt kan antas att denna verksamhet har upphört,

2. inte längre uppfyller övriga krav i 4 §, eller
3. vid upprepade tillfällen har brutit mot bestämmelserna i denna lag.

Redovisning och betalning av mervärdesskatt

10 §

En näringsidkare som omfattas av ett identifieringsbeslut ska för varje

redovisningsperiod lämna en e-handelsdeklaration.

Deklaration ska lämnas även om näringsidkaren inte har någon mervär-

desskatt att redovisa för perioden.

11 §

En redovisningsperiod omfattar ett kalenderkvartal.

background image

3

SFS 2011:1245

12 §

En e-handelsdeklaration ska innehålla

1. identifieringsnumret,
2. följande uppgifter för Sverige eller varje annat EU-land där till-

handahållanden av elektroniska tjänster ska beskattas:

a) det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna

för dessa tjänster under redovisningsperioden,

b) det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på tjänsterna, och
c) tillämplig skattesats, samt
3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för

redovisningsperioden.

13 §

Belopp som redovisas i en e-handelsdeklaration ska anges i euro.

14 §

En e-handelsdeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den

20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång.

15 §

Om en e-handelsdeklaration har lämnats, anses ett beslut om mervär-

desskatten ha fattats i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i fråga
om en deklaration som har lämnats till en myndighet i ett annat EU-land i
enlighet med bestämmelserna i det landet.

16 §

Mervärdesskatt som ska redovisas i en e-handelsdeklaration ska ha

betalats till Skatteverket senast den dag då deklarationen ska ha kommit in.

Inbetalning ska göras genom insättning på Skatteverkets särskilda konto i

euro för skattebetalningar som görs enligt denna lag. Skatten anses ha beta-
lats den dag då betalningen har bokförts på kontot.

Omprövning

17 §

Skatteverket ska ompröva ett beslut om identifiering eller återkallelse

om den som beslutet gäller begär det, om beslutet överklagas eller om det
finns andra skäl.

Den som vill begära omprövning får göra detta på elektronisk väg. Begä-

ran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast tre veckor från
den dag då beslutet meddelades.

Om en fråga som avses i första stycket har avgjorts av allmän förvalt-

ningsdomstol, får Skatteverket inte ompröva frågan. En fråga som har
avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som fått laga
kraft får dock omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett
avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats senare.

18 §

Om Skatteverket på eget initiativ omprövar ett beslut som avses i 17 §

första stycket, ska omprövningsbeslut meddelas senast tre veckor från den
dag då beslutet meddelades.

Ett omprövningsbeslut som är till fördel för den som beslutet gäller får

meddelas även efter denna tid.

19 §

Beslut om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som

redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat
EU-land omprövas enligt bestämmelserna i 66 kap. 2–8, 19, 21, 22 och

background image

4

SFS 2011:1245

27–29 §§, 30 § första stycket samt 31–34 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Överklagande

20 §

Beslut om identifiering eller återkallelse får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombu-
det hos Skatteverket.

Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet

meddelades.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 5 § första

stycket 3, 19–22 §§, 26 § 1 och 28–37 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244).

21 §

Beslut om mervärdesskatt som redovisas enligt denna lag eller enligt

motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land får överklagas till allmän för-
valtningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet
hos Skatteverket.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 2 § andra

stycket, 5 §, 6 § andra meningen, 12, 13 och 19–25 §§, 26 § 1, 27–37 §§
samt 39 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förfarandet i övrigt

22 §

Vid prövning av frågor om identifiering och återkallelse tillämpas

bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,
2. begäran om omprövning som lämnas till domstol i 66 kap. 18 §, och
3. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §.

23 §

I ärenden och mål om redovisning, betalning och kontroll av mervär-

desskatt enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat
EU-land tillämpas även bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244) om

1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,
2. föreläggande i 37 kap. 9 och 10 §§,
3. Skatteverkets kommunikationsskyldighet i 40 kap. 2 och 3 §§,
4. revision i 41 kap.,
5. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,
6. bevissäkring i 45 kap.,
7. betalningssäkring i 46 kap.,
8. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap.,
9. ansvar för skatter och avgifter i 59 kap. 13, 16, 17, 21, 26 och 27 §§,
10. beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdes-

skatt och punktskatt i 60 kap.,

11. betalning av skatter och avgifter i 62 kap. 8 och 19 §§,
12. anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4–10, 16 och

22 §§,

13. överskott som inte har kunnat betalas tillbaka i 64 kap. 10 § första

stycket,

background image

5

SFS 2011:1245

14. omprövning av flera redovisningsperioder i 66 kap. 35 §,
15. besluts verkställbarhet i 68 kap.,
16. verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring i

69 kap.,

17. indrivning i 70 kap., och
18. övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.

24 §

Indrivning får inte begäras av ett belopp som omfattas av anstånd.

25 §

Den som är uppgiftsskyldig enligt denna lag ska i skälig omfattning

genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till
att det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten och för kontroll
av uppgiftsskyldigheten och beskattningen.

Om Skatteverket begär det, ska näringsidkaren göra sådant underlag som

avses i första stycket tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion

som underlaget avser utfördes.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på redovisnings-

perioder som börjar efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.