SFS 2013:1066 Lag om ändring i lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen / SFS 2013:1066 Lag om ändring i lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
131066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FPCPAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FPCPAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FPCPAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FPCPAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FPCPAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FPCPAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FPCPAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FPCPAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FPCPAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FPCPAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FPCPAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2011:1537) om bist�nd<br/>med indrivning av skatter och avgifter inom <br/>Europeiska unionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 12 � lagen (2011:1537) om bist�nd</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen ska ha f�l-<br/>jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Kronofogdemyndigheten f�r inte beg�ra bist�nd med indrivning i en</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">annan medlemsstat vid en tidpunkt n�r fordran �r f�rem�l f�r om- eller �ver-<br/>pr�vning, s�vida inte fordran �r verkst�llbar h�r trots detta, och detsamma<br/>g�ller enligt den andra medlemsstatens lagstiftning. Bist�nd f�r inte heller be-<br/>g�ras om det sammanlagda beloppet av fordringar som omfattas av denna lag<br/>mot en g�lden�r understiger 1 500 euro, s�vida det inte kan antas att bist�ndet<br/>kan l�mnas genom avr�kning mot en fordran p� �terbetalning av skatt eller<br/>avgift, eller annars med liten arbetsinsats av den anmodade myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan bist�nd med indrivning beg�rs ska Kronofogdemyndigheten vidta de</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rder f�r att driva in fordran i Sverige som �r l�mpliga, utom om </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. det �r uppenbart att det inte finns n�gra tillg�ngar h�r som kan tas i an-</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">spr�k f�r indrivning eller att denna inte kommer att leda till full betalning, och<br/>Kronofogdemyndigheten har upplysningar som visar att den ber�rda perso-<br/>nen har tillg�ngar i den andra medlemsstaten, eller </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">2 indrivning av fordran i Sverige skulle medf�ra orimliga sv�righeter. <br/>Motsvarande villkor g�ller i fr�ga om skyldigheten att l�mna bist�nd med</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">indrivning i Sverige av en annan medlemsstats fordran.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1066</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2011:1537) om bist�nd
med indrivning av skatter och avgifter inom
Europeiska unionen;

utf�rdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 12 � lagen (2011:1537) om bist�nd

med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen ska ha f�l-
jande lydelse.

12 �

Kronofogdemyndigheten f�r inte beg�ra bist�nd med indrivning i en

annan medlemsstat vid en tidpunkt n�r fordran �r f�rem�l f�r om- eller �ver-
pr�vning, s�vida inte fordran �r verkst�llbar h�r trots detta, och detsamma
g�ller enligt den andra medlemsstatens lagstiftning. Bist�nd f�r inte heller be-
g�ras om det sammanlagda beloppet av fordringar som omfattas av denna lag
mot en g�lden�r understiger 1 500 euro, s�vida det inte kan antas att bist�ndet
kan l�mnas genom avr�kning mot en fordran p� �terbetalning av skatt eller
avgift, eller annars med liten arbetsinsats av den anmodade myndigheten.

Innan bist�nd med indrivning beg�rs ska Kronofogdemyndigheten vidta de

�tg�rder f�r att driva in fordran i Sverige som �r l�mpliga, utom om

1. det �r uppenbart att det inte finns n�gra tillg�ngar h�r som kan tas i an-

spr�k f�r indrivning eller att denna inte kommer att leda till full betalning, och
Kronofogdemyndigheten har upplysningar som visar att den ber�rda perso-
nen har tillg�ngar i den andra medlemsstaten, eller

2 indrivning av fordran i Sverige skulle medf�ra orimliga sv�righeter.
Motsvarande villkor g�ller i fr�ga om skyldigheten att l�mna bist�nd med

indrivning i Sverige av en annan medlemsstats fordran.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90.

SFS 2013:1066

Utkom fr�n trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.