SFS 2011:1537 Lag om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen / SFS 2011:1537 Lag om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
111537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om bist�nd med indrivning av skatter och avgifter <br/>inom Europeiska unionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 december 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inledande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller f�r s�dant bist�nd mellan Sverige och en annan med-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">lemsstat i Europeiska unionen med indrivning av skatt som avses i r�dets di-<br/>rektiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om �msesidigt bist�nd f�r indriv-<br/>ning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra �tg�rder (<i>r�dets di-<br/>rektiv 2010/24/EU</i>). </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Bist�nd enligt denna lag f�r beg�ras hos en myndighet i en annan med-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lemsstat och ska l�mnas en s�dan myndighet i form av </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"> utbyte av upplysningar f�r indrivnings�ndam�l, <br/> delgivning av handlingar, samt <br/> indrivning och verkst�llighet av s�kerhets�tg�rder. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Bist�nd enligt denna lag f�r beg�ras och ska l�mnas i fr�ga om ford-</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ringar som avser </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. alla skatter och motsvarande p�lagor som tas ut av en medlemsstat eller</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">p� en medlemsstats v�gnar eller av dess territoriella eller administrativa en-<br/>heter, d�ribland de lokala myndigheterna, eller p� deras v�gnar, eller p� uni-<br/>onens v�gnar, </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. �terbetalning, intervention och andra �tg�rder som ing�r i systemet f�r</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">hel- eller delfinansiering fr�n Europeiska garantifonden f�r jordbruket och<br/>Europeiska jordbruksfonden f�r landsbygdsutveckling, d�ribland de belopp<br/>som ska tas ut i samband med dessa �tg�rder, och</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. p�lagor inom ramen f�r den gemensamma organisationen av markna-</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">den f�r socker. </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen g�ller ocks� f�r </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft114">2 Jfr r�dets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om �msesidigt bist�nd f�r in-<br/>drivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra �tg�rder (EUT L 84,<br/>31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:1537</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1537</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. administrativa p�f�ljder, b�ter, avgifter och till�ggsavgifter som avser</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">fordringar f�r vilka �msesidigt bist�nd kan beg�ras enligt f�rsta stycket och<br/>som </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">a) tagits ut av de myndigheter som �r beh�riga att ta ut de ber�rda skat-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">terna eller p�lagorna eller genomf�ra administrativa utredningar som r�r<br/>dem, eller </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) bekr�ftats av administrativa eller r�ttsliga organ p� beg�ran av dessa</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">myndigheter, </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. avgifter f�r intyg och liknande handlingar som utf�rdas i samband med</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">administrativa f�rfaranden som avser skatter eller motsvarande p�lagor, och</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. r�ntor och kostnader som avser de fordringar f�r vilka �msesidigt bi-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">st�nd kan beg�ras enligt f�rsta stycket eller enligt 1 eller 2. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag g�ller inte i fr�ga om fordringar som avser </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. obligatoriska socialavgifter som ska betalas till en medlemsstat eller en</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">medlemsstats territoriella enheter, eller till offentligr�ttsliga socialf�rs�k-<br/>ringsinstitutioner, </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24">2. avgifter som inte avses i 3 � andra stycket, <br/>3. ers�ttningar som ska betalas enligt avtal, t.ex. vederlag f�r allm�nnytti-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ga tj�nster, eller</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. straffr�ttsliga p�f�ljder som utd�ms p� grundval av allm�nt �tal eller</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">andra straffr�ttsliga p�f�ljder som inte omfattas av 3 � andra stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">I denna lag avses med: </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>s�kande myndighet</i>: ett centralt kontaktkontor, ett kontaktkontor eller ett</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">kontaktorgan i en medlemsstat som beg�r bist�nd som avser en fordran en-<br/>ligt 3 �, </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>anmodad myndighet</i>: ett centralt kontaktkontor, ett kontaktkontor eller ett</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kontaktorgan i en medlemsstat som tar emot en beg�ran om bist�nd, </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>person</i>: <br/> en fysisk person, <br/> en juridisk person, <br/> en sammanslutning av personer som enligt lagstiftningen i en medlems-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">stat har befogenhet att utf�ra r�ttshandlingar men som inte har en juridisk<br/>persons r�ttsst�llning, eller </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> varje annan juridisk konstruktion, oavsett om den har status som juridisk</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">person eller inte, som �ger eller f�rvaltar tillg�ngar, inklusive inkomster som<br/>h�rr�r d�rifr�n, p� vilka det tas ut en skatt som omfattas av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Beh�rig myndighet </b></p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:927px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Kronofogdemyndigheten �r beh�rig myndighet vid bist�nd enligt</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Utbyte av upplysningar m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Kronofogdemyndigheten ska p� beg�ran av den s�kande myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tillhandah�lla alla upplysningar som kan antas vara relevanta f�r den s�kan-</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:1537</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">de myndigheten vid indrivningen av dess fordringar. Kronofogdemyndighe-<br/>ten ska g�ra den utredning som beh�vs f�r att inh�mta upplysningarna. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Kronofogdemyndigheten �r inte skyldig att tillhandah�lla upplysningar</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">som</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. den inte skulle kunna inh�mta f�r att driva in liknande svenska ford-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ringar, </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. skulle avsl�ja aff�rs- och industrihemligheter eller yrkeshemligheter,</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">eller </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. om de yppas, skulle kunna vara till skada f�r s�kerheten eller strida mot</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">allm�n ordning i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Andra stycket medf�r inte en r�tt f�r Kronofogdemyndigheten att v�gra</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">att l�mna upplysningar uteslutande d�rf�r att upplysningarna innehas av en<br/>bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller f�rvaltare, eller<br/>p� grund av att upplysningarna r�r �garintressen i en person. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Kronofogdemyndigheten f�r utan f�reg�ende beg�ran underr�tta den</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">beh�riga myndigheten i en annan medlemsstat om en f�rest�ende �terbetal-<br/>ning i Sverige av annan skatt �n merv�rdesskatt till en person som �r etable-<br/>rad eller har hemvist i den andra medlemsstaten. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Efter �verenskommelse mellan Kronofogdemyndigheten och den s�-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">kande myndigheten f�r personer som bemyndigats av den s�kande myndig-<br/>heten, i enlighet med de villkor som Kronofogdemyndigheten best�mmer, </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. n�rvara p� Kronofogdemyndighetens kontor och vid de utredningar i</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">m�let om indrivning av den andra medlemsstatens fordran som Kronofogde-<br/>myndigheten utf�r, eller</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. bist� de svenska tj�nstem�nnen under domstolsf�rfaranden h�r i landet. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Delgivning av handlingar </b></p> <p style="position:absolute;top:698px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:698px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Delgivning p� beg�ran av en annan medlemsstat sker enligt delgiv-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ningslagen (2010:1932). </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:751px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Kronofogdemyndigheten f�r delge en person i en annan medlemsstat i</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">enlighet med 1618 �� delgivningslagen (2010:1932).</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Kronofogdemyndigheten f�r beg�ra bist�nd med delgivning i en annan</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">medlemsstat om det inte �r m�jligt eller medf�r orimliga sv�righeter att<br/>delge personen i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Indrivning och s�kerhets�tg�rder </b></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Kronofogdemyndigheten f�r inte beg�ra bist�nd med indrivning i en</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">annan medlemsstat vid en tidpunkt n�r fordran �r f�rem�l f�r om- eller �ver-<br/>pr�vning, s�vida inte fordran �r verkst�llbar h�r trots detta, och detsamma<br/>g�ller enligt den andra medlemsstatens lagstiftning. Bist�nd f�r inte heller<br/>beg�ras om det sammanlagda beloppet av fordringar som omfattas av denna<br/>lag mot en g�lden�r understiger 1 500 euro. </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Innan bist�nd med indrivning beg�rs ska Kronofogdemyndigheten vidta</p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">de �tg�rder f�r att driva in fordran i Sverige som �r l�mpliga, utom om</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:1537</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. det �r uppenbart att det inte finns n�gra tillg�ngar h�r som kan tas i an-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">spr�k f�r indrivning eller att denna inte kommer att leda till full betalning,<br/>och Kronofogdemyndigheten har upplysningar som visar att den ber�rda<br/>personen har tillg�ngar i den andra medlemsstaten, eller </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">2. indrivning av fordran i Sverige skulle medf�ra orimliga sv�righeter. <br/>Motsvarande villkor g�ller i fr�ga om skyldigheten att l�mna bist�nd med</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">indrivning i Sverige av en annan medlemsstats fordran. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Kronofogdemyndigheten f�r besluta att inte l�mna bist�nd enligt</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">denna lag om beg�ran avser en fordran som �r �ldre �n fem �r, r�knat fr�n<br/>f�rfallodagen i den s�kande medlemsstaten eller, vid om- eller �verpr�v-<br/>ning, fr�n det att fordran har fastst�llts slutligt. Om uppskov har medgetts<br/>med betalningen r�knas fem�rsfristen fr�n den dag d� uppskovet l�per ut.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Trots f�rsta stycket f�r Kronofogdemyndigheten besluta att inte l�mna bi-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">st�nd i fr�ga om en fordran som �r �ldre �n tio �r, r�knat fr�n f�rfallodagen i<br/>den s�kande medlemsstaten. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelser om indrivning i Sverige av skatter och avgifter m.m.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och lagen<br/>(1985:146) om avr�kning vid �terbetalning av skatter och avgifter. Verkst�l-<br/>lighet enligt uts�kningsbalken f�r �ga rum p� grund av det enhetliga doku-<br/>ment som avses i artikel 12 i r�dets direktiv 2010/24/EU. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Kronofogdemyndigheten ska ta ut ers�ttning f�r kostnader i m�let i</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">enlighet med vad som g�ller vid indrivning av en svensk fordran av motsva-<br/>rande slag. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Kronofogdemyndigheten ska ta ut r�nta p� den andra medlemsstatens for-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">dran fr�n den dag d� beg�ran om indrivning tas emot till och med den dag d�<br/>betalning sker, i enlighet med vad som g�ller i fr�ga om en svensk fordran av<br/>motsvarande slag. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">I den utstr�ckning som den andra medlemsstatens fordran och r�nta har</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">flutit in, ska beloppet �verf�ras till den medlemsstaten. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Om Kronofogdemyndigheten f�r k�nnedom om att en annan med-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">lemsstats fordran som drivs in i Sverige, eller det beslut som medger verk-<br/>st�llighet i den medlemsstaten, �r f�rem�l f�r om- eller �verpr�vning i den<br/>andra medlemsstaten, ska verkst�lligheten av den tvistiga delen av fordran<br/>skjutas upp i avvaktan p� beslut av den beh�riga instansen. Detta g�ller dock<br/>bara om inte n�got annat f�ljer av andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">P� motiverad beg�ran av den s�kande myndigheten ska Kronofogdemyn-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">digheten forts�tta indrivningen av den del av fordran som �r f�rem�l f�r om-<br/>eller �verpr�vning, om det skulle ha varit m�jligt vid indrivning i den andra<br/>medlemsstaten. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Verkst�lligheten ska ocks� skjutas upp om det p�g�r ett f�rfarande f�r</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">�msesidig �verenskommelse i �rendet mellan de ber�rda medlemsstaterna,<br/>s�vida det inte finns p�taglig risk att fordran inte blir betald. </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Om verkst�lligheten skjuts upp och den s�kande myndigheten beg�r det,</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">eller Kronofogdemyndigheten annars bed�mer det som n�dv�ndigt, f�r Kro-<br/>nofogdemyndigheten beg�ra att Skatteverket ska v�cka talan om betalnings-</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2011:1537</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">s�kring enligt 46 kap. skattef�rfarandelagen (2011:1244) f�r att s�kerst�lla<br/>indrivningen. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Om Kronofogdemyndigheten beg�r att indrivningen i en annan med-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">lemsstat av den del av en svensk fordran som �r f�rem�l f�r om- eller �ver-<br/>pr�vning ska forts�tta, och fordran d�refter faller bort eller s�tts ned, ansva-<br/>rar myndigheten f�r �terbetalning av belopp som har �verf�rts till Sverige<br/>och eventuell ers�ttning som ska betalas enligt de best�mmelser som g�ller i<br/>den andra medlemsstaten. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Preskription</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid indrivning i Sverige av en annan medlemsstats fordran g�ller i</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">fr�ga om preskription lagstiftningen i den andra medlemsstaten. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid indrivning av en svensk fordran i en annan medlemsstat ska alla �t-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">g�rder som vidtas av den anmodade myndigheten eller p� dess v�gnar f�r att<br/>driva in fordran, och som leder till att preskriptionstiden skjuts upp eller f�r-<br/>l�ngs enligt lagstiftningen i den andra medlemsstaten, ha samma verkan i<br/>fr�ga om den svenska fordran. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Om det inte �r m�jligt att skjuta upp eller f�rl�nga preskriptionstiden en-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">ligt lagstiftningen i den andra medlemsstaten, ska alla �tg�rder som vidtas av<br/>den anmodade myndigheten eller p� dess v�gnar f�r att driva in fordran, med<br/>avseende p� preskriptionsfr�gan anses ha vidtagits i Sverige, om de skulle ha<br/>lett till att preskriptionstiden sk�ts upp eller f�rl�ngdes om de hade vidtagits<br/>h�r. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Trots andra och tredje styckena f�r en svensk myndighet i fr�ga om en</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">svensk fordran som drivs in i en annan medlemsstat vidta �tg�rder h�r som<br/>medf�r att preskriptionstiden skjuts upp eller f�rl�ngs enligt svensk lag. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Anv�ndning och vidarebefordran av upplysningar </b></p> <p style="position:absolute;top:716px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:716px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Upplysningar som Kronofogdemyndigheten tar emot fr�n en myndig-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">het i en annan medlemsstat f�r anv�ndas f�r att vidta verkst�llighets- eller<br/>s�kerhets�tg�rder som avser fordringar som omfattas av denna lag. De f�r<br/>ocks� anv�ndas f�r fastst�llelse och verkst�llighet av obligatoriska socialav-<br/>gifter. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Upplysningarna f�r inte anv�ndas f�r andra �ndam�l �n de som anges i</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">f�rsta stycket utan att den myndighet som tillhandah�ller upplysningarna<br/>till�tit det. Om upplysningarna ursprungligen h�rr�r fr�n en myndighet i en<br/>tredje medlemsstat, ska s�dant tillst�nd l�mnas av den sistn�mnda myndig-<br/>heten. Tillst�nd kr�vs dock inte f�r att upplysningarna ska f� �beropas eller<br/>anv�ndas som bevisning.</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">En svensk myndighet ska f�lja de villkor som g�ller f�r anv�ndningen av</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">upplysningarna enligt denna paragraf, oavsett vad som annars �r f�reskrivet i<br/>lag eller annan f�rfattning. </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:980px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Kronofogdemyndigheten ska till�ta att upplysningar som den tillhan-</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">dah�ller en myndighet i en annan medlemsstat f�r anv�ndas i den andra med-<br/>lemsstaten f�r andra �ndam�l �n s�dana som avses i 19 � f�rsta stycket, om<br/>de f�r anv�ndas f�r liknande �ndam�l i Sverige. </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2011:1537</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Om Kronofogdemyndigheten anser att upplysningar som den har tagit</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">emot fr�n en myndighet i en annan medlemsstat sannolikt kan vara till nytta<br/>f�r en tredje medlemsstat f�r de �ndam�l som avses i 19 � f�rsta stycket, f�r<br/>den vidarebefordra dessa upplysningar till den medlemsstaten, under de vill-<br/>kor som i �vrigt g�ller enligt denna lag. Myndigheten ska underr�tta den<br/>medlemsstat fr�n vilken upplysningarna h�rr�r om sin avsikt att vidarebe-<br/>fordra uppgifterna till en tredje medlemsstat. Den medlemsstat fr�n vilken<br/>upplysningarna h�rr�r kan mots�tta sig ett s�dant utbyte av uppgifter inom<br/>tio arbetsdagar fr�n den dag d� den tog emot underr�ttelsen. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>F�rbud mot �verklagande m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">Beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Det enhetliga dokument som avses i artikel 12 i r�dets direktiv 2010/24/</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">EU ska r�ttas, om det p� grund av ett skrivfel eller liknande brister i �verens-<br/>st�mmelsen mellan dokumentet och den ursprungliga exekutionstiteln. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Ytterligare f�reskrifter</b></p> <p style="position:absolute;top:504px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:504px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer meddelar yt-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">terligare f�reskrifter om Kronofogdemyndighetens uppgifter enligt denna<br/>lag.</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60"> 1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012, d� lagen (1969:200) om ut-</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">tagande av utl�ndsk tull, annan skatt, avgift eller p�laga ska upph�ra att g�l-<br/>la.</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">2. Best�mmelserna i 1 och 2 �� samt i r�ttsakterna 1 och 3 i bilagan till</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">den upph�vda lagen g�ller fortfarande i fr�ga om �renden om bist�nd med<br/>indrivning som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft63">ANDERS BORG<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om bist�nd med indrivning av skatter och avgifter
inom Europeiska unionen;

utf�rdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

Denna lag g�ller f�r s�dant bist�nd mellan Sverige och en annan med-

lemsstat i Europeiska unionen med indrivning av skatt som avses i r�dets di-
rektiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om �msesidigt bist�nd f�r indriv-
ning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra �tg�rder (r�dets di-
rektiv 2010/24/EU
).

2 �

Bist�nd enligt denna lag f�r beg�ras hos en myndighet i en annan med-

lemsstat och ska l�mnas en s�dan myndighet i form av

 utbyte av upplysningar f�r indrivnings�ndam�l,
 delgivning av handlingar, samt
 indrivning och verkst�llighet av s�kerhets�tg�rder.

Till�mpningsomr�de

3 �

Bist�nd enligt denna lag f�r beg�ras och ska l�mnas i fr�ga om ford-

ringar som avser

1. alla skatter och motsvarande p�lagor som tas ut av en medlemsstat eller

p� en medlemsstats v�gnar eller av dess territoriella eller administrativa en-
heter, d�ribland de lokala myndigheterna, eller p� deras v�gnar, eller p� uni-
onens v�gnar,

2. �terbetalning, intervention och andra �tg�rder som ing�r i systemet f�r

hel- eller delfinansiering fr�n Europeiska garantifonden f�r jordbruket och
Europeiska jordbruksfonden f�r landsbygdsutveckling, d�ribland de belopp
som ska tas ut i samband med dessa �tg�rder, och

3. p�lagor inom ramen f�r den gemensamma organisationen av markna-

den f�r socker.

Lagen g�ller ocks� f�r

1 Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2 Jfr r�dets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om �msesidigt bist�nd f�r in-
drivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra �tg�rder (EUT L 84,
31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).

SFS 2011:1537

Utkom fr�n trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1537

1. administrativa p�f�ljder, b�ter, avgifter och till�ggsavgifter som avser

fordringar f�r vilka �msesidigt bist�nd kan beg�ras enligt f�rsta stycket och
som

a) tagits ut av de myndigheter som �r beh�riga att ta ut de ber�rda skat-

terna eller p�lagorna eller genomf�ra administrativa utredningar som r�r
dem, eller

b) bekr�ftats av administrativa eller r�ttsliga organ p� beg�ran av dessa

myndigheter,

2. avgifter f�r intyg och liknande handlingar som utf�rdas i samband med

administrativa f�rfaranden som avser skatter eller motsvarande p�lagor, och

3. r�ntor och kostnader som avser de fordringar f�r vilka �msesidigt bi-

st�nd kan beg�ras enligt f�rsta stycket eller enligt 1 eller 2.

4 �

Denna lag g�ller inte i fr�ga om fordringar som avser

1. obligatoriska socialavgifter som ska betalas till en medlemsstat eller en

medlemsstats territoriella enheter, eller till offentligr�ttsliga socialf�rs�k-
ringsinstitutioner,

2. avgifter som inte avses i 3 � andra stycket,
3. ers�ttningar som ska betalas enligt avtal, t.ex. vederlag f�r allm�nnytti-

ga tj�nster, eller

4. straffr�ttsliga p�f�ljder som utd�ms p� grundval av allm�nt �tal eller

andra straffr�ttsliga p�f�ljder som inte omfattas av 3 � andra stycket 1.

Definitioner

5 �

I denna lag avses med:

s�kande myndighet: ett centralt kontaktkontor, ett kontaktkontor eller ett

kontaktorgan i en medlemsstat som beg�r bist�nd som avser en fordran en-
ligt 3 �,

anmodad myndighet: ett centralt kontaktkontor, ett kontaktkontor eller ett

kontaktorgan i en medlemsstat som tar emot en beg�ran om bist�nd,

person:
 en fysisk person,
 en juridisk person,
 en sammanslutning av personer som enligt lagstiftningen i en medlems-

stat har befogenhet att utf�ra r�ttshandlingar men som inte har en juridisk
persons r�ttsst�llning, eller

 varje annan juridisk konstruktion, oavsett om den har status som juridisk

person eller inte, som �ger eller f�rvaltar tillg�ngar, inklusive inkomster som
h�rr�r d�rifr�n, p� vilka det tas ut en skatt som omfattas av denna lag.

Beh�rig myndighet

6 �

Kronofogdemyndigheten �r beh�rig myndighet vid bist�nd enligt

denna lag.

Utbyte av upplysningar m.m.

7 �

Kronofogdemyndigheten ska p� beg�ran av den s�kande myndigheten

tillhandah�lla alla upplysningar som kan antas vara relevanta f�r den s�kan-

background image

3

SFS 2011:1537

de myndigheten vid indrivningen av dess fordringar. Kronofogdemyndighe-
ten ska g�ra den utredning som beh�vs f�r att inh�mta upplysningarna.

Kronofogdemyndigheten �r inte skyldig att tillhandah�lla upplysningar

som

1. den inte skulle kunna inh�mta f�r att driva in liknande svenska ford-

ringar,

2. skulle avsl�ja aff�rs- och industrihemligheter eller yrkeshemligheter,

eller

3. om de yppas, skulle kunna vara till skada f�r s�kerheten eller strida mot

allm�n ordning i Sverige.

Andra stycket medf�r inte en r�tt f�r Kronofogdemyndigheten att v�gra

att l�mna upplysningar uteslutande d�rf�r att upplysningarna innehas av en
bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller f�rvaltare, eller
p� grund av att upplysningarna r�r �garintressen i en person.

8 �

Kronofogdemyndigheten f�r utan f�reg�ende beg�ran underr�tta den

beh�riga myndigheten i en annan medlemsstat om en f�rest�ende �terbetal-
ning i Sverige av annan skatt �n merv�rdesskatt till en person som �r etable-
rad eller har hemvist i den andra medlemsstaten.

9 �

Efter �verenskommelse mellan Kronofogdemyndigheten och den s�-

kande myndigheten f�r personer som bemyndigats av den s�kande myndig-
heten, i enlighet med de villkor som Kronofogdemyndigheten best�mmer,

1. n�rvara p� Kronofogdemyndighetens kontor och vid de utredningar i

m�let om indrivning av den andra medlemsstatens fordran som Kronofogde-
myndigheten utf�r, eller

2. bist� de svenska tj�nstem�nnen under domstolsf�rfaranden h�r i landet.

Delgivning av handlingar

10 �

Delgivning p� beg�ran av en annan medlemsstat sker enligt delgiv-

ningslagen (2010:1932).

11 �

Kronofogdemyndigheten f�r delge en person i en annan medlemsstat i

enlighet med 1618 �� delgivningslagen (2010:1932).

Kronofogdemyndigheten f�r beg�ra bist�nd med delgivning i en annan

medlemsstat om det inte �r m�jligt eller medf�r orimliga sv�righeter att
delge personen i Sverige.

Indrivning och s�kerhets�tg�rder

12 �

Kronofogdemyndigheten f�r inte beg�ra bist�nd med indrivning i en

annan medlemsstat vid en tidpunkt n�r fordran �r f�rem�l f�r om- eller �ver-
pr�vning, s�vida inte fordran �r verkst�llbar h�r trots detta, och detsamma
g�ller enligt den andra medlemsstatens lagstiftning. Bist�nd f�r inte heller
beg�ras om det sammanlagda beloppet av fordringar som omfattas av denna
lag mot en g�lden�r understiger 1 500 euro.

Innan bist�nd med indrivning beg�rs ska Kronofogdemyndigheten vidta

de �tg�rder f�r att driva in fordran i Sverige som �r l�mpliga, utom om

background image

4

SFS 2011:1537

1. det �r uppenbart att det inte finns n�gra tillg�ngar h�r som kan tas i an-

spr�k f�r indrivning eller att denna inte kommer att leda till full betalning,
och Kronofogdemyndigheten har upplysningar som visar att den ber�rda
personen har tillg�ngar i den andra medlemsstaten, eller

2. indrivning av fordran i Sverige skulle medf�ra orimliga sv�righeter.
Motsvarande villkor g�ller i fr�ga om skyldigheten att l�mna bist�nd med

indrivning i Sverige av en annan medlemsstats fordran.

13 �

Kronofogdemyndigheten f�r besluta att inte l�mna bist�nd enligt

denna lag om beg�ran avser en fordran som �r �ldre �n fem �r, r�knat fr�n
f�rfallodagen i den s�kande medlemsstaten eller, vid om- eller �verpr�v-
ning, fr�n det att fordran har fastst�llts slutligt. Om uppskov har medgetts
med betalningen r�knas fem�rsfristen fr�n den dag d� uppskovet l�per ut.

Trots f�rsta stycket f�r Kronofogdemyndigheten besluta att inte l�mna bi-

st�nd i fr�ga om en fordran som �r �ldre �n tio �r, r�knat fr�n f�rfallodagen i
den s�kande medlemsstaten.

14 �

Best�mmelser om indrivning i Sverige av skatter och avgifter m.m.

finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och lagen
(1985:146) om avr�kning vid �terbetalning av skatter och avgifter. Verkst�l-
lighet enligt uts�kningsbalken f�r �ga rum p� grund av det enhetliga doku-
ment som avses i artikel 12 i r�dets direktiv 2010/24/EU.

15 �

Kronofogdemyndigheten ska ta ut ers�ttning f�r kostnader i m�let i

enlighet med vad som g�ller vid indrivning av en svensk fordran av motsva-
rande slag.

Kronofogdemyndigheten ska ta ut r�nta p� den andra medlemsstatens for-

dran fr�n den dag d� beg�ran om indrivning tas emot till och med den dag d�
betalning sker, i enlighet med vad som g�ller i fr�ga om en svensk fordran av
motsvarande slag.

I den utstr�ckning som den andra medlemsstatens fordran och r�nta har

flutit in, ska beloppet �verf�ras till den medlemsstaten.

16 �

Om Kronofogdemyndigheten f�r k�nnedom om att en annan med-

lemsstats fordran som drivs in i Sverige, eller det beslut som medger verk-
st�llighet i den medlemsstaten, �r f�rem�l f�r om- eller �verpr�vning i den
andra medlemsstaten, ska verkst�lligheten av den tvistiga delen av fordran
skjutas upp i avvaktan p� beslut av den beh�riga instansen. Detta g�ller dock
bara om inte n�got annat f�ljer av andra stycket.

P� motiverad beg�ran av den s�kande myndigheten ska Kronofogdemyn-

digheten forts�tta indrivningen av den del av fordran som �r f�rem�l f�r om-
eller �verpr�vning, om det skulle ha varit m�jligt vid indrivning i den andra
medlemsstaten.

Verkst�lligheten ska ocks� skjutas upp om det p�g�r ett f�rfarande f�r

�msesidig �verenskommelse i �rendet mellan de ber�rda medlemsstaterna,
s�vida det inte finns p�taglig risk att fordran inte blir betald.

Om verkst�lligheten skjuts upp och den s�kande myndigheten beg�r det,

eller Kronofogdemyndigheten annars bed�mer det som n�dv�ndigt, f�r Kro-
nofogdemyndigheten beg�ra att Skatteverket ska v�cka talan om betalnings-

background image

5

SFS 2011:1537

s�kring enligt 46 kap. skattef�rfarandelagen (2011:1244) f�r att s�kerst�lla
indrivningen.

17 �

Om Kronofogdemyndigheten beg�r att indrivningen i en annan med-

lemsstat av den del av en svensk fordran som �r f�rem�l f�r om- eller �ver-
pr�vning ska forts�tta, och fordran d�refter faller bort eller s�tts ned, ansva-
rar myndigheten f�r �terbetalning av belopp som har �verf�rts till Sverige
och eventuell ers�ttning som ska betalas enligt de best�mmelser som g�ller i
den andra medlemsstaten.

Preskription

18 �

Vid indrivning i Sverige av en annan medlemsstats fordran g�ller i

fr�ga om preskription lagstiftningen i den andra medlemsstaten.

Vid indrivning av en svensk fordran i en annan medlemsstat ska alla �t-

g�rder som vidtas av den anmodade myndigheten eller p� dess v�gnar f�r att
driva in fordran, och som leder till att preskriptionstiden skjuts upp eller f�r-
l�ngs enligt lagstiftningen i den andra medlemsstaten, ha samma verkan i
fr�ga om den svenska fordran.

Om det inte �r m�jligt att skjuta upp eller f�rl�nga preskriptionstiden en-

ligt lagstiftningen i den andra medlemsstaten, ska alla �tg�rder som vidtas av
den anmodade myndigheten eller p� dess v�gnar f�r att driva in fordran, med
avseende p� preskriptionsfr�gan anses ha vidtagits i Sverige, om de skulle ha
lett till att preskriptionstiden sk�ts upp eller f�rl�ngdes om de hade vidtagits
h�r.

Trots andra och tredje styckena f�r en svensk myndighet i fr�ga om en

svensk fordran som drivs in i en annan medlemsstat vidta �tg�rder h�r som
medf�r att preskriptionstiden skjuts upp eller f�rl�ngs enligt svensk lag.

Anv�ndning och vidarebefordran av upplysningar

19 �

Upplysningar som Kronofogdemyndigheten tar emot fr�n en myndig-

het i en annan medlemsstat f�r anv�ndas f�r att vidta verkst�llighets- eller
s�kerhets�tg�rder som avser fordringar som omfattas av denna lag. De f�r
ocks� anv�ndas f�r fastst�llelse och verkst�llighet av obligatoriska socialav-
gifter.

Upplysningarna f�r inte anv�ndas f�r andra �ndam�l �n de som anges i

f�rsta stycket utan att den myndighet som tillhandah�ller upplysningarna
till�tit det. Om upplysningarna ursprungligen h�rr�r fr�n en myndighet i en
tredje medlemsstat, ska s�dant tillst�nd l�mnas av den sistn�mnda myndig-
heten. Tillst�nd kr�vs dock inte f�r att upplysningarna ska f� �beropas eller
anv�ndas som bevisning.

En svensk myndighet ska f�lja de villkor som g�ller f�r anv�ndningen av

upplysningarna enligt denna paragraf, oavsett vad som annars �r f�reskrivet i
lag eller annan f�rfattning.

20 �

Kronofogdemyndigheten ska till�ta att upplysningar som den tillhan-

dah�ller en myndighet i en annan medlemsstat f�r anv�ndas i den andra med-
lemsstaten f�r andra �ndam�l �n s�dana som avses i 19 � f�rsta stycket, om
de f�r anv�ndas f�r liknande �ndam�l i Sverige.

background image

6

SFS 2011:1537

Om Kronofogdemyndigheten anser att upplysningar som den har tagit

emot fr�n en myndighet i en annan medlemsstat sannolikt kan vara till nytta
f�r en tredje medlemsstat f�r de �ndam�l som avses i 19 � f�rsta stycket, f�r
den vidarebefordra dessa upplysningar till den medlemsstaten, under de vill-
kor som i �vrigt g�ller enligt denna lag. Myndigheten ska underr�tta den
medlemsstat fr�n vilken upplysningarna h�rr�r om sin avsikt att vidarebe-
fordra uppgifterna till en tredje medlemsstat. Den medlemsstat fr�n vilken
upplysningarna h�rr�r kan mots�tta sig ett s�dant utbyte av uppgifter inom
tio arbetsdagar fr�n den dag d� den tog emot underr�ttelsen.

F�rbud mot �verklagande m.m.

21 �

Beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

Det enhetliga dokument som avses i artikel 12 i r�dets direktiv 2010/24/

EU ska r�ttas, om det p� grund av ett skrivfel eller liknande brister i �verens-
st�mmelsen mellan dokumentet och den ursprungliga exekutionstiteln.

Ytterligare f�reskrifter

22 �

Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer meddelar yt-

terligare f�reskrifter om Kronofogdemyndighetens uppgifter enligt denna
lag.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012, d� lagen (1969:200) om ut-

tagande av utl�ndsk tull, annan skatt, avgift eller p�laga ska upph�ra att g�l-
la.

2. Best�mmelserna i 1 och 2 �� samt i r�ttsakterna 1 och 3 i bilagan till

den upph�vda lagen g�ller fortfarande i fr�ga om �renden om bist�nd med
indrivning som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.