SFS 2015:919 Lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning / SFS 2015:919 Lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
150919.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KFPLOD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KFPLOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KFPLOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KFPLOD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:KFPLPF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:KFPLOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:KFPLOD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:KFPLOD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KFPLOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KFPLOD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:KFPLOD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KFPLOD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KFPLOD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:KFPLOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:KFPLOD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KFPLOD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2012:843) om administrativt <br/>samarbete inom Europeiska unionen i fr�ga om <br/>beskattning;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2012:843) om admi-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nistrativt samarbete inom Europeiska unionen i fr�ga om beskattning</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 1 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 22 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller f�r s�dant samarbete mellan Sverige och en annan</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">medlemsstat i Europeiska unionen som avses i r�dets direktiv 2011/16/EU av<br/>den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fr�ga om beskattning.</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid utbyte av upplysningar om finansiella konton enligt artikel 8.3a i</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">r�dets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samar-<br/>bete i fr�ga om beskattning, i lydelsen enligt direktiv 2014/107/EU, till�mpas<br/>�ven lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella<br/>konton.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverket ska till varje annan medlemsstats beh�riga myndighet</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">genom automatiskt utbyte �verf�ra upplysningar som verket tagit emot i form<br/>av kontrolluppgifter eller motsvarande uppgifter och uppgifter i inkomst-<br/>deklarationer och som avser personer hemmah�rande i den andra medlems-<br/>staten n�r det g�ller </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. inkomster fr�n anst�llning, <br/>2. styrelsearvoden, <br/>3. livf�rs�kringsprodukter som inte omfattas av <br/>a) andra unionsr�ttsakter, om utbyte av upplysningar och andra liknande</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rder, �n r�dets direktiv 2011/16/EU, eller</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">konton,</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">4. pensioner, och <br/>5. �gande av och inkomster fr�n fastighet.<br/>Upplysningarna ska �verf�ras minst en g�ng om �ret.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>22 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverket ska vid �vertr�delse eller brister i skyddet f�r uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">underr�tta fysiska personer som uppgifterna avser om att en �vertr�delse av</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">2 Jfr r�dets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i<br/>fr�ga om beskattning, i lydelse enligt r�dets direktiv 2014/107/EU.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:919</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:919</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">skyddet f�r uppgifterna har skett, om �vertr�delsen sannolikt kommer att<br/>p�verka skyddet av deras personuppgifter eller integritet negativt.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2012:843) om administrativt
samarbete inom Europeiska unionen i fr�ga om
beskattning;

utf�rdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2012:843) om admi-

nistrativt samarbete inom Europeiska unionen i fr�ga om beskattning

dels att 1 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 22 a �, av f�ljande lydelse.

1 �

Denna lag g�ller f�r s�dant samarbete mellan Sverige och en annan

medlemsstat i Europeiska unionen som avses i r�dets direktiv 2011/16/EU av
den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fr�ga om beskattning.

Vid utbyte av upplysningar om finansiella konton enligt artikel 8.3a i

r�dets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samar-
bete i fr�ga om beskattning, i lydelsen enligt direktiv 2014/107/EU, till�mpas
�ven lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton.

12 �

Skatteverket ska till varje annan medlemsstats beh�riga myndighet

genom automatiskt utbyte �verf�ra upplysningar som verket tagit emot i form
av kontrolluppgifter eller motsvarande uppgifter och uppgifter i inkomst-
deklarationer och som avser personer hemmah�rande i den andra medlems-
staten n�r det g�ller

1. inkomster fr�n anst�llning,
2. styrelsearvoden,
3. livf�rs�kringsprodukter som inte omfattas av
a) andra unionsr�ttsakter, om utbyte av upplysningar och andra liknande

�tg�rder, �n r�dets direktiv 2011/16/EU, eller

b) lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

konton,

4. pensioner, och
5. �gande av och inkomster fr�n fastighet.
Upplysningarna ska �verf�ras minst en g�ng om �ret.

22 a �

Skatteverket ska vid �vertr�delse eller brister i skyddet f�r uppgifter

underr�tta fysiska personer som uppgifterna avser om att en �vertr�delse av

1 Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66.

2 Jfr r�dets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i
fr�ga om beskattning, i lydelse enligt r�dets direktiv 2014/107/EU.

SFS 2015:919

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:919

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

skyddet f�r uppgifterna har skett, om �vertr�delsen sannolikt kommer att
p�verka skyddet av deras personuppgifter eller integritet negativt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.