SFS 2016:1229 Lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

161229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:843) om administrativt
samarbete inom Europeiska unionen i fråga om
beskattning;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2012:843) om admi-

nistrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

dels att 5, 7, 13 och 23 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 7 a–7 c och 12 a–12 c §§.

5 §

Skatteverket ska, i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag, på be-

gäran av en behörig myndighet i en annan medlemsstat

– utbyta upplysningar (8–11 §§),
– medge närvaro vid administrativa myndigheter och medverkan i utred-

ningar (17 §), och

– utföra delgivning (18 och 19 §§).
Skatteverket ska även, i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag,
– automatiskt utbyta upplysningar (12–13 §§), och
– lämna upplysningar utan föregående begäran (14 §).

7 §

I denna lag avses med

behörig myndighet: den myndighet i en medlemsstat som har utsetts som

sådan av medlemsstaten eller ett centralt kontaktkontor, ett kontaktorgan
eller en behörig tjänsteman som agerar på det sätt som avses i direktiv
2011/16/EU,

centralt kontaktkontor: det kontor som har utsetts som sådant och som har

huvudansvaret för kontakterna med andra medlemsstater när det gäller admi-
nistrativt samarbete,

kontaktorgan: varje annat kontor än det centrala kontaktkontoret som har

utsetts som sådant för att direkt utbyta upplysningar enligt denna lag,

behörig tjänsteman: varje tjänsteman som har fått behörighet att direkt ut-

byta upplysningar enligt direktivet,

begärande myndighet: det centrala kontaktkontoret, ett kontaktorgan eller

en behörig tjänsteman i en medlemsstat som begär bistånd på den behöriga
myndighetens vägnar,

1 Prop. 2016/17:19, bet. 2016/17:SkU10, rskr. 2016/17:87.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i
fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2015/2376.

SFS 2016:1229

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1229

utredning: varje kontroll, utredning och annan åtgärd som medlemsstaterna

genomför för att fullgöra sina skyldigheter att sörja för en korrekt tillämpning
av skattelagstiftningen,

utbyte av upplysningar på begäran: utbyte av upplysningar baserat på en

begäran som en begärande medlemsstat lämnar till en anmodad medlemsstat
avseende ett specifikt fall,

automatiskt utbyte: systematisk överföring av på förhand bestämda upplys-

ningar, utan föregående begäran, med i förväg fastställda regelbundna inter-
valler,

utbyte utan föregående begäran: lämnande av upplysningar till en annan

medlemsstat, vid vilken tidpunkt som helst och utan föregående begäran,

person:
– fysisk person,
– juridisk person,
– om gällande lagstiftning medger det, en sammanslutning av personer som

har befogenhet att utföra rättshandlingar men som inte har en juridisk persons
rättsliga ställning, eller

– varje annan juridisk konstruktion, oavsett slag eller form, och oberoende

av om den har status som juridisk person, som äger eller förvaltar tillgångar,
inklusive inkomster som härrör därifrån, som omfattas av en skatt som denna
lag gäller för.

7 a §

Med förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor avses avtal,

meddelande eller varje annat instrument eller åtgärd med liknande effekter
som

1. utfärdas, ändras eller förnyas av regeringen eller av Skatteverket eller en

annan myndighet,

2. avser en viss person eller grupp av personer och som den personen eller

gruppen av personer kan förlita sig på,

3. avser tolkning eller tillämpning av lagstiftning om skatter och avgifter,
4. avser en gränsöverskridande transaktion eller frågan om verksamhet som

bedrivs av en person i en annan jurisdiktion utgör ett fast driftställe, och

5. avser en framtida transaktion eller en framtida verksamhet eller har ut-

färdats, ändrats eller förnyats innan deklaration lämnats för den period då
transaktionen gjordes eller verksamheten utövades.

7 b §

Med gränsöverskridande transaktion i 7 a § 4 avses en transaktion

eller en serie av transaktioner där

1. inte samtliga parter har sin skatterättsliga hemvist i Sverige,
2. någon av parterna har sin skatterättsliga hemvist i mer än en jurisdiktion,
3. en av parterna bedriver näringsverksamhet i en annan jurisdiktion via ett

fast driftställe och transaktionen är hänförlig till det fasta driftstället,

4. en person har vidtagit arrangemang rörande näringsverksamhet i en an-

nan jurisdiktion som den personen bedriver via ett fast driftställe, eller

5. transaktionen eller serien av transaktioner har gränsöverskridande ver-

kan.

7 c §

Med förhandsbesked om prissättning avses ett besked om framtida

prissättning av internationella transaktioner mellan parter som är i ekonomisk
intressegemenskap som har utfärdats, ändrats eller förnyats enligt lagen
(2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

background image

3

SFS 2016:1229

12 a §

Skatteverket ska till varje annan medlemsstats behöriga myndighet

och till Europeiska kommissionen genom automatiskt utbyte lämna upplys-
ningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbe-
sked om prissättning i den omfattning som framgår av 12 b och 12 c §§. Detta
gäller dock inte förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor som ute-
slutande avser och omfattar en eller flera fysiska personers skatteärenden.

Upplysningarna ska lämnas inom tre månader efter utgången av det kalen-

derhalvår då förhandsbeskedet utfärdats, ändrats eller förnyats.

Förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

ska vid tillämpning av denna lag anses ha utfärdats, ändrats eller förnyats när
beskedet fått laga kraft.

12 b §

De upplysningar som Skatteverket ska lämna enligt 12 a § är föl-

jande:

1. identiteten på personen, med undantag för fysiska personer, som fått för-

handsbeskedet och när det är lämpligt, även identiteten på gruppen av perso-
ner som personen tillhör,

2. en sammanfattning av innehållet i förhandsbeskedet,
3. datum för utfärdandet, ändringen eller förnyelsen av förhandsbeskedet,
4. i förekommande fall giltighetsperiod för förhandsbeskedet,
5. typ av förhandsbesked,
6. i förekommande fall transaktionens eller transaktionernas beloppsmäs-

siga omfattning,

7. andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras av förhands-

beskedet,

8. andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kom-

mer att beröras av förhandsbeskedet i andra medlemsstater, och

9. huruvida uppgifterna som lämnats är hämtade från ett förhandsbesked

eller från en ansökan om förhandsbesked om prissättning.

Om förhandsbeskedet avser prissättning ska upplysningar även lämnas om
1. kriterierna för att fastställa internprissättningen, och
2. metoden som använts för att fastställa internprissättningen.
Upplysningar enligt första stycket 1, 2 och 8 samt andra stycket 1 ska inte

lämnas till Europeiska kommissionen.

12 c §

Upplysningar om förhandsbesked om prissättning som grundas på en

överenskommelse med ett land utanför Europeiska unionen och som ska läm-
nas enligt 12 a § ska inte lämnas, om det enligt tillämpligt skatteavtal inte är
tillåtet att lämna upplysningar om beskedet till tredje man.

Om förhandsbesked om prissättning undantas enligt första stycket, ska i

stället upplysningar som finns att tillgå i den ansökan som legat till grund för
förhandsbeskedet lämnas.

De upplysningar som Skatteverket ska lämna enligt andra stycket är föl-

jande:

1. identiteten på personen, med undantag för fysiska personer, som ansökt

om förhandsbesked och när det är lämpligt även identiteten på gruppen av
personer som personen tillhör,

2. en sammanfattning av innehållet i ansökan,
3. i förekommande fall giltighetsperiod för förhandsbeskedet,
4. typ av förhandsbesked,

background image

4

SFS 2016:1229

5. i förekommande fall transaktionens eller transaktionernas beloppsmäs-

siga omfattning,

6. andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras av förhands-

beskedet,

7. andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kom-

mer att beröras av förhandsbeskedet i andra medlemsstater, och

8. att uppgifterna som lämnats är hämtade från en ansökan om förhands-

besked om prissättning.

Upplysningar enligt tredje stycket 1, 2 och 7 ska inte lämnas till Europeiska

kommissionen.

13 §

Skatteverket ska överföra upplysningar enligt 12 § till en medlemsstat

endast om den staten har meddelat Europeiska kommissionen att den har upp-
lysningar tillgängliga beträffande minst en av de inkomster och tillgångar
som avses i 12 §.

Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat har meddelat att den inte

önskar få vissa upplysningar enligt 12 § första stycket, ska Skatteverket inte
överföra sådana upplysningar till den medlemsstaten.

Skatteverket ska inte lämna upplysningar enligt 12 b § första stycket 2 och

12 c § tredje stycket 2, om utlämnandet

1. kan leda till att en affärshemlighet, företagshemlighet, yrkeshemlighet

eller ett i näringsverksamhet använt förfaringssätt röjs, eller

2. skulle strida mot allmänna hänsyn.

23 §

Sådana rapporter och dokument som utarbetats av Europeiska kom-

missionen och som avses i artikel 23a i rådets direktiv 2011/16/EU, i lydelsen
enligt rådets direktiv (EU) 2015/2376, får användas endast för analysända-
mål.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas på förhandsbe-

sked som har utfärdats, ändrats och förnyats efter utgången av 2016.

2. Bestämmelserna i 12 a–12 c §§ om automatiskt utbyte av upplysningar

tillämpas, om annat inte följer av punkterna 3 och 4, även på förhandsbesked
som har utfärdats, ändrats eller förnyats under tiden 1 januari 2012–31 de-
cember 2016.

3. Upplysningar ska inte lämnas om förhandsbeskedet har utfärdats, änd-

rats eller förnyats under tiden 1 januari 2012–31 december 2013 och inte
längre var giltigt den 1 januari 2014.

4. Upplysningar om förhandsbesked som har utfärdats, ändrats eller för-

nyats före den 1 april 2016 ska inte lämnas om

a) de avser en person eller grupp av personer som bedriver näringsverk-

samhet, som inte huvudsakligen utgörs av finansiell verksamhet eller investe-
ringsverksamhet, och

b) näringsverksamheten har en årlig nettoomsättning på mindre än

40 miljoner euro under det beskattningsår som föregår dagen för utfärdande,
ändring eller förnyelse.

Om näringsverksamheten ingår i en koncern enligt årsredovisningslagen

(1995:1554) ska den årliga nettoomsättningen i 4 b beräknas för hela koncer-
nen.

background image

5

SFS 2016:1229

5. Skatteverket ska lämna upplysningarna som avser förhandsbesked som

har utfärdats, ändrats eller förnyats under tiden 1 januari 2012–31 december
2016 före den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.