SFS 2007:349 Lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

070349.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av
viss privatinförsel av tobaksvaror;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2004:228) om

beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror skall ha följande lydelse.

1 §

2

En enskild person som har förvärvat och som själv för sitt eller sin fa-

miljs personliga bruk till Sverige transporterar

1. cigaretter från Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slova-

kien, Slovenien eller Ungern,

2. cigaretter eller röktobak från Estland, eller
3. cigaretter, cigariller, cigarrer eller röktobak från Tjeckien
skall, om inte annat följer av 2 §, betala skatt med
1 krona och 14 öre/styck för cigaretter,
1 krona och 12 öre/styck för cigariller och cigarrer och
975 kronor/kg för röktobak.
I denna lag förstås med

cigarill

: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

Skatt enligt första stycket skall tas ut under de övergångsperioder som

anges i 2 §.

2 §

Skatt enligt 1 § skall inte tas ut till den del införseln uppgår till högst

följande kvantiteter tobaksvaror, eller en proportionell blandning av dessa
varor, från respektive medlemsstat i Europeiska unionen under de över-
gångsperioder som anges i följande uppställning.

Medlemsstat

Produkter

Övergångsperiodens slut

Tjeckien

200 cigaretter eller

31 december 2007

100 cigariller eller

31 december 2006

50 cigarrer eller

31 december 2006

250 gram röktobak

31 december 2006

Slovenien

200 cigaretter

31 december 2007

Polen

200 cigaretter

31 december 2008

Slovakien

200 cigaretter

31 december 2008

Ungern

200 cigaretter

31 december 2008

1

Prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15, rskr. 2006/07:181.

2

Senaste lydelse 2006:1391.

SFS 2007:349

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:349

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Medlemsstat

Produkter

Övergångsperiodens slut

Bulgarien

200 cigaretter

31 december 2009

Estland

200 cigaretter eller

31 december 2009

250 gram röktobak

31 december 2009

Lettland

200 cigaretter

31 december 2009

Litauen

200 cigaretter

31 december 2009

Rumänien

200 cigaretter

31 december 2009

En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaks-

varor i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.