SFS 2007:592 Lag om kassaregister m.m.

070592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kassaregister m.m.;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om användning och kontroll av kassa-

register.

2 §

Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant be-

talning omfattas av skyldigheter enligt denna lag, om inte annat följer av 3 §.

3 §

Skyldigheterna enligt denna lag gäller inte för den som

1. endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant be-

talning,

2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229)

för inkomst från sådan försäljning som avses i 2 §,

3. bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 § 2 yrkestrafiklagen (1998:490),
4. säljer varor eller tjänster mot kontant betalning genom sådana distans-

avtal eller hemförsäljningsavtal som avses i distans- och hemförsäljningsla-
gen (2005:59),

5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan lik-

nande automat eller i en automatiserad affärslokal,

6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst

automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000), eller

7. bedriver sådan torg- och marknadshandel som avses i lagen (1998:514)

om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

4 §

Vid tillämpning av 2 och 3 §§ skall självständiga verksamheter inom

ramen för en näringsverksamhet bedömas var för sig.

1

Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182.

2

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-

formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2007:592

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:592

Definitioner

5 §

Med

kassaregister

avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och

liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot
kontant betalning.

6 §

Med

kontant betalning

likställs betalning med kontokort.

7 §

Med

kontrollremsa

avses dokumentation av den löpande registreringen

i kassaregistret i pappersform.

Med

journalminne

avses dokumentation av den löpande registreringen i

kassaregistret i elektronisk form.

8 §

Verksamhetslokal

har samma betydelse som i lagen (1994:466) om

särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

Registrering i kassaregister

9 §

All försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister skall

registreras i ett kassaregister.

Vid varje försäljning skall ett av kassaregistret framställt kvitto tas fram

och erbjudas kunden.

10 §

Kassaregister skall på ett tillförlitligt sätt visa

1. alla registreringar som har gjorts, och
2. programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik en-

ligt bokföringslagen (1999:1078).

Anmälningsskyldighet

11 §

Näringsidkare som omfattas av skyldigheter enligt denna lag skall till

Skatteverket anmäla de kassaregister som finns i verksamheten. Vid föränd-
rade förhållanden skall ny anmälan göras.

Anmälan skall ha kommit in till Skatteverket inom en vecka från den dag

då anmälningsskyldigheten har inträtt.

Certifiering och återkommande teknisk kontroll

12 §

Kassaregister skall vara certifierat av ett organ som är ackrediterat för

uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

13 §

Kassaregister skall genomgå återkommande teknisk kontroll av ett

organ som är ackrediterat för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk
kontroll.

�&terkommande teknisk kontroll av kassaregister skall göras
1. senast ett år från den dag det togs i bruk,
2. senast ett år från senaste kontroll av ett ackrediterat organ,
3. efter brytande av föreskriven plombering, eller
4. om Skatteverket vid kontroll har konstaterat brister i kassaregistrets

funktion.

background image

3

SFS 2007:592

Protokoll från den tekniska kontrollen skall finnas tillgängligt i verksam-

hetslokalen.

14 §

Certifiering och återkommande teknisk kontroll får utföras även av

organ från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

Enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer får certifiering utföras även av organ från ett
annat land med vilket Europeiska gemenskapen träffat avtal om ömsesidigt
erkännande.

Tillsyn

15 §

Skatteverket utövar tillsyn över att näringsidkare som omfattas eller

kan antas omfattas av skyldigheter enligt denna lag har kassaregister och att
de kassaregister som används i verksamheten uppfyller föreskrivna krav.

Tillsynsåtgärder får vidtas utan att näringsidkaren underrättas om dem i

förväg.

16 §

Tillsynsåtgärder skall vidtas så att de inte vållar näringsidkaren större

kostnader eller olägenheter än nödvändigt.

17 §

Skatteverket har rätt att för sin tillsyn enligt 15 § få tillträde till verk-

samhetslokaler där verksamheten bedrivs.

18 §

Näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter

enligt denna lag skall på begäran och i den omfattning det är nödvändigt för
tillsynen lämna Skatteverket upplysningar och tillhandahålla handlingar.

19 §

Skatteverket får förelägga näringsidkare att fullgöra sina skyldigheter

enligt 18 § och att avhjälpa de brister som konstaterats vid tillsynen av kas-
saregister.

20 §

Polismyndighet skall på Skatteverkets begäran lämna det biträde som

behövs för tillsynen.

Särskilda kontrollåtgärder

21 §

För kontroll av näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas

av skyldigheter enligt denna lag får Skatteverket göra kundräkning, kontroll-
köp, kvittokontroll och kassainventering. Sådana åtgärder får vidtas i verk-
samhetslokaler dit allmänheten har tillträde. Kundräkning får även ske på
allmän plats i anslutning till sådana lokaler.

Kundräkning, kontrollköp och kvittokontroll får vidtas utan att näringsid-

karen underrättas i förväg.

22 §

Kontrollåtgärder skall vidtas så att de inte vållar näringsidkaren större

kostnader eller olägenheter än nödvändigt.

background image

4

SFS 2007:592

23 §

När Skatteverket vidtar åtgärder enligt 21 § skall näringsidkaren på

begäran av Skatteverket tillhandahålla kontrollremsa, uppgifter från journal-
minne eller tömningskvitto för kontroll av hur försäljningar har registrerats i
kassaregistret.

Om uppgifterna på kontrollremsan eller i journalminnet inte utgör räken-

skapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078), skall de bevaras i två
månader efter utgången av den kalendermånad då uppgifterna registrerades i
kassaregistret.

Skatteverket får förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet enligt

första stycket.

Kontrollavgift

24 §

Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av näringsidkare som omfattas

av skyldigheter enligt denna lag om näringsidkaren

1. inte har ett kassaregister,
2. använder kassaregister som inte uppfyller föreskrivna krav i 10 eller

12 § eller i föreskrifter meddelade med stöd av denna lag,

3. inte anmält kassaregistret i enlighet med 11 §,
4. inte uppfyllt kraven på återkommande teknisk kontroll i 13 §,
5. inte uppfyllt kravet i 23 § andra stycket att bevara uppgifter, eller
6. inte uppfyllt kravet på registrering eller kvitto i 9 §.
Kontrollavgiften är 10 000 kronor och tillfaller staten.

25 §

Om kontrollavgift har tagits ut enligt 24 § första stycket 1�4 och

Skatteverket därefter förelagt näringsidkaren att göra rättelse inom viss tid,
får Skatteverket ta ut en ny avgift med 20 000 kronor om föreläggandet inte
följs.

26 §

Om en kontrollavgift har tagits ut för en överträdelse och näringsid-

karen därefter inom ett år gör sig skyldig till ytterligare en överträdelse, får
avgift för den nya överträdelsen tas ut med 20 000 kronor.

27 §

Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns sär-

skilda skäl, får en näringsidkare helt eller delvis befrias från en kontrollav-
gift.

Första stycket skall beaktas även om något yrkande om befrielse inte har

framställts.

28 §

Kontrollavgift får inte tas ut för överträdelse som omfattas av vitesfö-

reläggande enligt denna lag.

Vite

29 §

Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite, om det finns

anledning att anta att det annars inte följs.

Finns det anledning att anta att näringsidkaren eller, om denne är en juri-

disk person, ställföreträdare för näringsidkaren har begått en gärning som är
straffbelagd eller kan leda till kontrollavgift eller skattetillägg, får näringsid-

background image

5

SFS 2007:592

karen inte föreläggas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som har
samband med den misstänkta gärningen.

Undantag från lagen i enskilda fall

30 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i en-

skilda fall medge undantag från skyldigheter enligt denna lag om

1. behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på

annat sätt, eller

2. en viss skyldighet av tekniska orsaker är oskälig.
Undantag får förenas med villkor.

Bemyndiganden

31 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning
av kassaregister samt undantag från skyldigheter enligt denna lag.

Förfarandet

32 §

Beslut om tillsyn och särskilda kontrollåtgärder samt föreläggande

vid vite får inte överklagas.

Frågor om utdömande av vite och överklagande av övriga beslut enligt

denna lag prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande
enligt 22 kap. 1 a�1 c §§ skattebetalningslagen (1997:483).

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet

bedömas.

I fråga om kontrollavgift gäller bestämmelserna i skattebetalningslagen

om debitering, betalning, överklagande och förfarandet i övrigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 1�8 och 30�32 §§

samt i övrigt den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

5

SFS 2007:551�605

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.