SFS 2007:1009 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

071009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 1 § skattebetalningslagen

(1997:483) skall ha följande lydelse.

22 kap.

1 §

2

Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i 2 §, överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige. Skatteverkets beslut i
fråga om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 18 kap.
4 b § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som ansökt om
sådan återbetalning. Beslut som myndighet fattat enligt 13 kap. 1 § överkla-
gas hos regeringen. Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i tredje
stycket, överklagas också av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket vara den

skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till läns-
rätten. Om även det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tilläm-
pas dock bestämmelserna i 2 § lagen (2003:643) om allmänt ombud hos
Skatteverket.

Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag för egenavgifter får överklagas

också av Försäkringskassan. Vad som sägs i denna lag om överklagande av
det allmänna ombudet skall då i stället gälla Försäkringskassan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. I fråga om överklagande av

beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 2004:1157.

SFS 2007:1009

Utkom från trycket
den 4 december 2007

2 SFS 2007:996–1041

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.