SFS 2007:1385 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

071385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 8 och 35 §§ lagen (1994:1563)

om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

2 §

2

Skatt på cigaretter tas ut med 31 öre per styck och 39,2 procent av de-

taljhandelspriset. Skatt ska dock lägst tas ut med 100 procent av den sam-
manlagda skatten på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin (

mini-

mipunktskatt

). Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaret-

ter som importeras från tredje land, importören ska senast den 31 oktober
varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de
olika priskategorierna för tiden från och med den 1 oktober det föregående
året till och med den 30 september det innevarande året. Regeringen faststäl-
ler senast den 30 november det innevarande året den mest efterfrågade pris-
kategorin av cigaretter och det skattebelopp som för det nästkommande ka-
lenderåret ska tas ut enligt andra meningen. För år 2008 ska dock minimi-
punktskatten fastställas till 1 krona och 24 öre per cigarett.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

9 centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 9 centimeter som en cigarett.

8 §

3

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 12 öre per

styck. Skatt på röktobak tas ut med 1 560 kronor per kilogram.

35 §

4

Skatt på snus tas ut med 336 kronor per kilogram och på tuggtobak

med 402 kronor per kilogram.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.

2

Senaste lydelse 2006:1392.

3

Senaste lydelse 2006:1392.

4

Senaste lydelse 2006:1392.

SFS 2007:1385

Utkom från trycket
den 28 december 2007

4

SFS 2007:1353–1397

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.