SFS 2014:1470 Lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2014:1470 Lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
141470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HDDAOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HDDAON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HDDAON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HDDAOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:HDDAON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:HDDAON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:HDDAOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HDDAOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HDDAON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HDDAOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HDDAOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HDDAOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:HDDAON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:HDDAON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HDDAOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HDDAOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:HDDAON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:HDDAON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HDDAOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:HDDAOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:HDDAON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:HDDAOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:HDDAON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HDDAOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:184px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om beskattning av viss privatinf�rsel av cigaretter;</b></p> <p style="position:absolute;top:240px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 december 2014.</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:273px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En enskild person som har f�rv�rvat och som sj�lv, f�r sitt eller sin fa-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">miljs personliga bruk, till Sverige f�r in cigaretter fr�n Bulgarien, Kroatien,<br/>Lettland, Litauen, Rum�nien eller Ungern ska, om inte annat f�ljer av 2 �, be-<br/>tala skatt med 1 krona och 51 �re per cigarett. </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Cigaretter med en l�ngd, exklusive filter eller munstycke, som �verstiger</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">8 centimeter men inte 11 centimeter anses som tv� cigaretter. �r cigaretten<br/>l�ngre anses varje p�b�rjad ytterligare l�ngd av 3 centimeter som en cigarett.</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En best�mmelse om f�rbud f�r den som inte fyllt 18 �r att f�ra in tobaksva-</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ror i landet finns i 13 � tobakslagen (1993:581).</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatt enligt 1 � ska inte tas ut till den del inf�rseln uppg�r till h�gst 300</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">cigaretter fr�n respektive land.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:570px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatt enligt denna lag tas dock inte ut vid s�dan inf�rsel som sker under</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">s�dana omst�ndigheter att f�ruts�ttningar skulle finnas att medge �terbetal-<br/>ning av skatt enligt 31 d � lagen (1994:1563) om tobaksskatt.</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Skattskyldighet, redovisning och betalning av skatten</b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Skattskyldig �r den som f�r in cigaretter f�r vilka skatt ska betalas enligt</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">denna lag. Skattskyldighet intr�der vid inf�rseln. Den som �r skattskyldig ska<br/>sj�lvmant redovisa skatten vid varje inf�rsel. Redovisning ska ske i en s�r-<br/>skild skattedeklaration f�r varje h�ndelse som medf�r skattskyldighet. Dekla-<br/>rationen ska l�mnas p� heder och samvete.</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:779px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om inf�rseln g�rs p� en bemannad tullplats, ska deklarationen l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">till en tulltj�nsteman vid tullplatsen. I andra fall ska deklarationen l�mnas till<br/>Skatteverket och ha kommit in senast fem dagar efter det att inf�rseln gjordes.</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:849px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverket beslutar om den skatt som ska betalas f�r varje skatteplik-</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tig inf�rsel. Om deklarationen har l�mnats till en tulltj�nsteman p� en beman-<br/>nad tullplats eller om en skattepliktig vara p�tr�ffas vid en deklarationskon-</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1470</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1470</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">troll, ska Tullverket f�r Skatteverkets r�kning besluta om skatten. Tullverket<br/>f�r d� �ven uppb�ra skatten och vidta n�dv�ndig skattekontroll.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatt enligt denna lag ska betalas in till beskattningsmyndigheten ge-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">nom ins�ttning p� ett s�rskilt konto. Skatt som ska redovisas enligt denna lag<br/>ska vara betald senast tv� veckor efter det att beslut om skatten meddelades.<br/>Skatten anses betald den dag d� betalningen har bokf�rts p� det s�rskilda kon-<br/>tot.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om skatten inte betalas i r�tt tid, ska kostnadsr�nta ber�knas fr�n och</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">med dagen efter den dag d� beloppet senast skulle ha betalats till och med den<br/>dag d� beloppet betalas. </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Kostnadsr�nta ska ber�knas efter en r�ntesats som motsvarar basr�ntan en-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ligt 65 kap. 3 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) plus 15 procentenheter till<br/>och med den dag d� ett beslut om att l�mna beloppet till Kronofogdemyndig-<br/>heten f�r indrivning registreras i uts�knings- och indrivningsdatabasen enligt<br/>lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens<br/>verksamhet. D�refter ber�knas kostnadsr�ntan med en r�ntesats som motsva-<br/>rar basr�ntan enligt 65 kap. 3 � skattef�rfarandelagen.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om skatt ska betalas p� grund av ett ompr�vningsbeslut eller ett beslut av</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">domstol, ska kostnadsr�nta ber�knas fr�n och med dagen efter beloppets ur-<br/>sprungliga f�rfallodag. Kostnadsr�nta ska ber�knas till och med den dag d�<br/>betalning senast ska ske. Kostnadsr�nta ska ber�knas efter en r�ntesats som<br/>motsvarar basr�ntan enligt 65 kap. 3 � skattef�rfarandelagen.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns synnerliga sk�l, ska beskattningsmyndigheten besluta om be-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">frielse fr�n kostnadsr�nta.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om skatt ska tillgodor�knas p� grund av ett ompr�vningsbeslut eller ett be-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">slut av domstol, ska int�ktsr�nta ber�knas fr�n och med dagen efter beloppets<br/>ursprungliga f�rfallodag till och med den dag ompr�vning beslutats. Int�kts-<br/>r�nta ska ber�knas efter en r�ntesats som motsvarar int�ktsr�ntan enligt<br/>65 kap. 4 � tredje stycket skattef�rfarandelagen.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Ifr�ga om skatt och r�nta enligt denna lag samt s�rskild avgift enligt</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">10 � till�mpas best�mmelserna om indrivning i 70 kap. skattef�rfarandelagen<br/>(2011:1244). Det belopp som anges i 70 kap. 1 � f�rsta stycket b skattef�rfa-<br/>randelagen ska dock vid till�mpning av denna lag i st�llet vara 100 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>S�rskilda avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:730px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b> Om en enskild person p� annat s�tt �n muntligen har l�mnat en oriktig<br/>uppgift till ledning f�r egen beskattning, ska en s�rskild avgift tas ut. Avgiften<br/>�r 40 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte<br/>skulle ha p�f�rts den som l�mnat uppgiften. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en enskild person har f�rt in en vara f�r vilken skatt ska betalas enligt</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">denna lag utan att deklarera detta, ska den skattskyldige betala en s�rskild av-<br/>gift. Avgiften �r 40 procent av den skatt som ska betalas.</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatteverket ska ta ut en s�rskild avgift enligt 10 �. Om den oriktiga</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">uppgiften l�mnats i en deklaration till Tullverket eller det vid en kontroll har<br/>visat sig att deklaration inte l�mnats, ska Tullverket f�r Skatteverkets r�kning<br/>p�f�ra s�rskild avgift. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:1470</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">S�rskild avgift enligt denna lag ska betalas in till beskattningsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">genom ins�ttning p� ett s�rskilt konto. S�rskild avgift som ska redovisas en-<br/>ligt denna lag ska vara betald senast tv� veckor efter det att beslut om s�rskild<br/>avgift meddelades. Skatten anses betald den dag d� betalningen har bokf�rts<br/>p� det s�rskilda kontot.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Den s�rskilda avgiften f�r inte tas ut om den skattsskyldige p� eget ini-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tiativ har r�ttat den oriktiga uppgiften.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Beskattningsmyndigheten ska besluta om hel eller delvis befrielse fr�n s�r-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">skild avgift om det �r osk�ligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid bed�m-<br/>ningen ska best�mmelserna i 51 kap. 1 � andra stycket skattef�rfarandelagen<br/>(2011:1244) till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna om befrielse fr�n den s�rskilda avgiften ska beaktas �ven</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">om yrkande om detta inte framst�llts.</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Omh�ndertagande och f�rverkande</b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Om cigaretter f�rs in f�r vilka skatt ska betalas enligt denna lag, f�r</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">Tullverket omh�nderta cigaretterna om det finns en p�taglig risk att den skatt-<br/>skyldige inte kommer att betala skatten. Omh�ndertagna cigaretter f�r inte<br/>l�mnas ut f�rr�n skatt och s�rskild avgift som beslutats enligt denna lag har<br/>betalats. Omh�ndertagandet ska upph�vas om skatten och avgiften betalas<br/>eller beslutet att ta ut skatt upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Tullverket f�r besluta att cigaretter som �r omh�ndertagna enligt 13 �</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ska f�rverkas om beslut om skatt och s�rskild avgift enligt denna lag har vun-<br/>nit laga kraft och skatten och avgiften inte har betalats inom en m�nad r�knat<br/>fr�n den dag d� beslutet vann laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om cigaretter har omh�ndertagits enligt 13 � och Tullverket d�refter har</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">beslutat att f�rverka dem enligt f�rsta stycket, ska beskattningsmyndigheten<br/>efterge skatten och avgiften p� cigaretterna.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r beslut om f�rverkande enligt denna lag har vunnit laga kraft, ska</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">varan f�rst�ras genom Tullverkets f�rsorg.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ompr�vning och �verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Skatteverket f�r p� eget initiativ ompr�va ett beslut enligt denna lag s�-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">v�l till f�rdel som till nackdel f�r den som beslutet g�ller. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Skatteverket ska ompr�va beslut enligt denna lag om den som beslutet g�l-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ler beg�r ompr�vning. En beg�ran om ompr�vning ska vara skriftlig. Om be-<br/>g�ran om ompr�vning inte �r undertecknad, f�r Skatteverket f�rel�gga den<br/>som beg�rt ompr�vningen att underteckna beg�ran. F�rel�ggandet ska inne-<br/>h�lla en upplysning om att ompr�vning annars inte kommer att ske. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r Skatteverket p� eget initiativ ompr�var ett beslut, ska ompr�vningsbe-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">slutet meddelas senast tv� m�nader efter dagen f�r det f�rsta beslutet som<br/>meddelats i fr�gan. En beg�ran om ompr�vning ska ha kommit in till myndig-<br/>heten senast tv� m�nader efter dagen f�r det f�rsta beslutet som meddelats i<br/>fr�gan. Om Skatteverket p� eget initiativ har ompr�vat ett beslut, ska en beg�-<br/>ran om ompr�vning av detta beslut ha kommit in senast tv� m�nader efter be-<br/>slutsdagen. N�r Skatteverket p� den skattskyldiges beg�ran ompr�var ett be-</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2014:1470</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft42">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">slut om s�rskild avgift, f�r myndigheten samtidigt till den skattskyldiges f�r-<br/>del ompr�va det beskattningsbeslut som f�reg�tt den s�rskilda avgiften, �ven<br/>om tiden f�r att beg�ra ompr�vning av detta beslut har g�tt ut.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Beslut enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">Skatteverket �r den enskildes motpart efter det att handlingarna i �rendet<br/>�verl�mnats till domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett �verklagande ska ha kommit in till Skatteverket inom tv� m�nader fr�n</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">dagen f�r det �verklagade beslutet. Skatteverket ska snarast ompr�va det<br/>�verklagade beslutet. Detta g�ller inte om �verklagandet ska avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. <br/>Beslut enligt denna lag g�ller omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid handl�ggning av fr�gor om omh�ndertagande, f�rverkande samt</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">s�rskild avgift ska f�rvaltningsr�tten eller kammarr�tten h�lla muntlig f�r-<br/>handling om den skattskyldige beg�r det. Muntlig f�rhandling beh�ver dock<br/>inte h�llas om ett beslut om omh�ndertagande, f�rverkande eller s�rskild av-<br/>gift kommer att upph�vas.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.<br/>2. Genom lagen upph�vs lagen (2004:228) om beskattning av viss privatin-</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rsel av tobaksvaror. </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. Lagen till�mpas p� inf�rsel som �ger rum fr�n och med den 1 januari</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">2015.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">5. Skatt ska inte tas ut f�r inf�rsel som �ger rum efter utg�ngen av 2017.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">STEFAN L�FVEN</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft44">MAGDALENA ANDERSSON<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om beskattning av viss privatinf�rsel av cigaretter;

utf�rdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

En enskild person som har f�rv�rvat och som sj�lv, f�r sitt eller sin fa-

miljs personliga bruk, till Sverige f�r in cigaretter fr�n Bulgarien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Rum�nien eller Ungern ska, om inte annat f�ljer av 2 �, be-
tala skatt med 1 krona och 51 �re per cigarett.

Cigaretter med en l�ngd, exklusive filter eller munstycke, som �verstiger

8 centimeter men inte 11 centimeter anses som tv� cigaretter. �r cigaretten
l�ngre anses varje p�b�rjad ytterligare l�ngd av 3 centimeter som en cigarett.

En best�mmelse om f�rbud f�r den som inte fyllt 18 �r att f�ra in tobaksva-

ror i landet finns i 13 � tobakslagen (1993:581).

2 �

Skatt enligt 1 � ska inte tas ut till den del inf�rseln uppg�r till h�gst 300

cigaretter fr�n respektive land.

3 �

Skatt enligt denna lag tas dock inte ut vid s�dan inf�rsel som sker under

s�dana omst�ndigheter att f�ruts�ttningar skulle finnas att medge �terbetal-
ning av skatt enligt 31 d � lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Skattskyldighet, redovisning och betalning av skatten

4 �

Skattskyldig �r den som f�r in cigaretter f�r vilka skatt ska betalas enligt

denna lag. Skattskyldighet intr�der vid inf�rseln. Den som �r skattskyldig ska
sj�lvmant redovisa skatten vid varje inf�rsel. Redovisning ska ske i en s�r-
skild skattedeklaration f�r varje h�ndelse som medf�r skattskyldighet. Dekla-
rationen ska l�mnas p� heder och samvete.

5 �

Om inf�rseln g�rs p� en bemannad tullplats, ska deklarationen l�mnas

till en tulltj�nsteman vid tullplatsen. I andra fall ska deklarationen l�mnas till
Skatteverket och ha kommit in senast fem dagar efter det att inf�rseln gjordes.

6 �

Skatteverket beslutar om den skatt som ska betalas f�r varje skatteplik-

tig inf�rsel. Om deklarationen har l�mnats till en tulltj�nsteman p� en beman-
nad tullplats eller om en skattepliktig vara p�tr�ffas vid en deklarationskon-

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

SFS 2014:1470

Utkom fr�n trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1470

troll, ska Tullverket f�r Skatteverkets r�kning besluta om skatten. Tullverket
f�r d� �ven uppb�ra skatten och vidta n�dv�ndig skattekontroll.

7 �

Skatt enligt denna lag ska betalas in till beskattningsmyndigheten ge-

nom ins�ttning p� ett s�rskilt konto. Skatt som ska redovisas enligt denna lag
ska vara betald senast tv� veckor efter det att beslut om skatten meddelades.
Skatten anses betald den dag d� betalningen har bokf�rts p� det s�rskilda kon-
tot.

8 �

Om skatten inte betalas i r�tt tid, ska kostnadsr�nta ber�knas fr�n och

med dagen efter den dag d� beloppet senast skulle ha betalats till och med den
dag d� beloppet betalas.

Kostnadsr�nta ska ber�knas efter en r�ntesats som motsvarar basr�ntan en-

ligt 65 kap. 3 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) plus 15 procentenheter till
och med den dag d� ett beslut om att l�mna beloppet till Kronofogdemyndig-
heten f�r indrivning registreras i uts�knings- och indrivningsdatabasen enligt
lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet. D�refter ber�knas kostnadsr�ntan med en r�ntesats som motsva-
rar basr�ntan enligt 65 kap. 3 � skattef�rfarandelagen.

Om skatt ska betalas p� grund av ett ompr�vningsbeslut eller ett beslut av

domstol, ska kostnadsr�nta ber�knas fr�n och med dagen efter beloppets ur-
sprungliga f�rfallodag. Kostnadsr�nta ska ber�knas till och med den dag d�
betalning senast ska ske. Kostnadsr�nta ska ber�knas efter en r�ntesats som
motsvarar basr�ntan enligt 65 kap. 3 � skattef�rfarandelagen.

Om det finns synnerliga sk�l, ska beskattningsmyndigheten besluta om be-

frielse fr�n kostnadsr�nta.

Om skatt ska tillgodor�knas p� grund av ett ompr�vningsbeslut eller ett be-

slut av domstol, ska int�ktsr�nta ber�knas fr�n och med dagen efter beloppets
ursprungliga f�rfallodag till och med den dag ompr�vning beslutats. Int�kts-
r�nta ska ber�knas efter en r�ntesats som motsvarar int�ktsr�ntan enligt
65 kap. 4 � tredje stycket skattef�rfarandelagen.

9 �

Ifr�ga om skatt och r�nta enligt denna lag samt s�rskild avgift enligt

10 � till�mpas best�mmelserna om indrivning i 70 kap. skattef�rfarandelagen
(2011:1244). Det belopp som anges i 70 kap. 1 � f�rsta stycket b skattef�rfa-
randelagen ska dock vid till�mpning av denna lag i st�llet vara 100 kronor.

S�rskilda avgifter

10 � Om en enskild person p� annat s�tt �n muntligen har l�mnat en oriktig
uppgift till ledning f�r egen beskattning, ska en s�rskild avgift tas ut. Avgiften
�r 40 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte
skulle ha p�f�rts den som l�mnat uppgiften.

Om en enskild person har f�rt in en vara f�r vilken skatt ska betalas enligt

denna lag utan att deklarera detta, ska den skattskyldige betala en s�rskild av-
gift. Avgiften �r 40 procent av den skatt som ska betalas.

11 �

Skatteverket ska ta ut en s�rskild avgift enligt 10 �. Om den oriktiga

uppgiften l�mnats i en deklaration till Tullverket eller det vid en kontroll har
visat sig att deklaration inte l�mnats, ska Tullverket f�r Skatteverkets r�kning
p�f�ra s�rskild avgift.

background image

3

SFS 2014:1470

S�rskild avgift enligt denna lag ska betalas in till beskattningsmyndigheten

genom ins�ttning p� ett s�rskilt konto. S�rskild avgift som ska redovisas en-
ligt denna lag ska vara betald senast tv� veckor efter det att beslut om s�rskild
avgift meddelades. Skatten anses betald den dag d� betalningen har bokf�rts
p� det s�rskilda kontot.

12 �

Den s�rskilda avgiften f�r inte tas ut om den skattsskyldige p� eget ini-

tiativ har r�ttat den oriktiga uppgiften.

Beskattningsmyndigheten ska besluta om hel eller delvis befrielse fr�n s�r-

skild avgift om det �r osk�ligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid bed�m-
ningen ska best�mmelserna i 51 kap. 1 � andra stycket skattef�rfarandelagen
(2011:1244) till�mpas.

Best�mmelserna om befrielse fr�n den s�rskilda avgiften ska beaktas �ven

om yrkande om detta inte framst�llts.

Omh�ndertagande och f�rverkande

13 �

Om cigaretter f�rs in f�r vilka skatt ska betalas enligt denna lag, f�r

Tullverket omh�nderta cigaretterna om det finns en p�taglig risk att den skatt-
skyldige inte kommer att betala skatten. Omh�ndertagna cigaretter f�r inte
l�mnas ut f�rr�n skatt och s�rskild avgift som beslutats enligt denna lag har
betalats. Omh�ndertagandet ska upph�vas om skatten och avgiften betalas
eller beslutet att ta ut skatt upph�vs.

14 �

Tullverket f�r besluta att cigaretter som �r omh�ndertagna enligt 13 �

ska f�rverkas om beslut om skatt och s�rskild avgift enligt denna lag har vun-
nit laga kraft och skatten och avgiften inte har betalats inom en m�nad r�knat
fr�n den dag d� beslutet vann laga kraft.

Om cigaretter har omh�ndertagits enligt 13 � och Tullverket d�refter har

beslutat att f�rverka dem enligt f�rsta stycket, ska beskattningsmyndigheten
efterge skatten och avgiften p� cigaretterna.

15 �

N�r beslut om f�rverkande enligt denna lag har vunnit laga kraft, ska

varan f�rst�ras genom Tullverkets f�rsorg.

Ompr�vning och �verklagande

16 �

Skatteverket f�r p� eget initiativ ompr�va ett beslut enligt denna lag s�-

v�l till f�rdel som till nackdel f�r den som beslutet g�ller.

Skatteverket ska ompr�va beslut enligt denna lag om den som beslutet g�l-

ler beg�r ompr�vning. En beg�ran om ompr�vning ska vara skriftlig. Om be-
g�ran om ompr�vning inte �r undertecknad, f�r Skatteverket f�rel�gga den
som beg�rt ompr�vningen att underteckna beg�ran. F�rel�ggandet ska inne-
h�lla en upplysning om att ompr�vning annars inte kommer att ske.

N�r Skatteverket p� eget initiativ ompr�var ett beslut, ska ompr�vningsbe-

slutet meddelas senast tv� m�nader efter dagen f�r det f�rsta beslutet som
meddelats i fr�gan. En beg�ran om ompr�vning ska ha kommit in till myndig-
heten senast tv� m�nader efter dagen f�r det f�rsta beslutet som meddelats i
fr�gan. Om Skatteverket p� eget initiativ har ompr�vat ett beslut, ska en beg�-
ran om ompr�vning av detta beslut ha kommit in senast tv� m�nader efter be-
slutsdagen. N�r Skatteverket p� den skattskyldiges beg�ran ompr�var ett be-

background image

4

SFS 2014:1470

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

slut om s�rskild avgift, f�r myndigheten samtidigt till den skattskyldiges f�r-
del ompr�va det beskattningsbeslut som f�reg�tt den s�rskilda avgiften, �ven
om tiden f�r att beg�ra ompr�vning av detta beslut har g�tt ut.

17 �

Beslut enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.

Skatteverket �r den enskildes motpart efter det att handlingarna i �rendet
�verl�mnats till domstolen.

Ett �verklagande ska ha kommit in till Skatteverket inom tv� m�nader fr�n

dagen f�r det �verklagade beslutet. Skatteverket ska snarast ompr�va det
�verklagade beslutet. Detta g�ller inte om �verklagandet ska avvisas.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Beslut enligt denna lag g�ller omedelbart.

18 �

Vid handl�ggning av fr�gor om omh�ndertagande, f�rverkande samt

s�rskild avgift ska f�rvaltningsr�tten eller kammarr�tten h�lla muntlig f�r-
handling om den skattskyldige beg�r det. Muntlig f�rhandling beh�ver dock
inte h�llas om ett beslut om omh�ndertagande, f�rverkande eller s�rskild av-
gift kommer att upph�vas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.
2. Genom lagen upph�vs lagen (2004:228) om beskattning av viss privatin-

f�rsel av tobaksvaror.

3. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig

till tiden f�re ikrafttr�dandet.

4. Lagen till�mpas p� inf�rsel som �ger rum fr�n och med den 1 januari

2015.

5. Skatt ska inte tas ut f�r inf�rsel som �ger rum efter utg�ngen av 2017.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.