SFS 2014:1470 Lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2014:1470 Lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
141470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

En enskild person som har förvärvat och som själv, för sitt eller sin fa-

miljs personliga bruk, till Sverige för in cigaretter från Bulgarien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Rumänien eller Ungern ska, om inte annat följer av 2 §, be-
tala skatt med 1 krona och 51 öre per cigarett.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. �r cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksva-

ror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

2 §

Skatt enligt 1 § ska inte tas ut till den del införseln uppgår till högst 300

cigaretter från respektive land.

3 §

Skatt enligt denna lag tas dock inte ut vid sådan införsel som sker under

sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetal-
ning av skatt enligt 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Skattskyldighet, redovisning och betalning av skatten

4 §

Skattskyldig är den som för in cigaretter för vilka skatt ska betalas enligt

denna lag. Skattskyldighet inträder vid införseln. Den som är skattskyldig ska
självmant redovisa skatten vid varje införsel. Redovisning ska ske i en sär-
skild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet. Dekla-
rationen ska lämnas på heder och samvete.

5 §

Om införseln görs på en bemannad tullplats, ska deklarationen lämnas

till en tulltjänsteman vid tullplatsen. I andra fall ska deklarationen lämnas till
Skatteverket och ha kommit in senast fem dagar efter det att införseln gjordes.

6 §

Skatteverket beslutar om den skatt som ska betalas för varje skatteplik-

tig införsel. Om deklarationen har lämnats till en tulltjänsteman på en beman-
nad tullplats eller om en skattepliktig vara påträffas vid en deklarationskon-

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

SFS 2014:1470

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1470

troll, ska Tullverket för Skatteverkets räkning besluta om skatten. Tullverket
får då även uppbära skatten och vidta nödvändig skattekontroll.

7 §

Skatt enligt denna lag ska betalas in till beskattningsmyndigheten ge-

nom insättning på ett särskilt konto. Skatt som ska redovisas enligt denna lag
ska vara betald senast två veckor efter det att beslut om skatten meddelades.
Skatten anses betald den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kon-
tot.

8 §

Om skatten inte betalas i rätt tid, ska kostnadsränta beräknas från och

med dagen efter den dag då beloppet senast skulle ha betalats till och med den
dag då beloppet betalas.

Kostnadsränta ska beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan en-

ligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) plus 15 procentenheter till
och med den dag då ett beslut om att lämna beloppet till Kronofogdemyndig-
heten för indrivning registreras i utsöknings- och indrivningsdatabasen enligt
lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet. Därefter beräknas kostnadsräntan med en räntesats som motsva-
rar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen.

Om skatt ska betalas på grund av ett omprövningsbeslut eller ett beslut av

domstol, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter beloppets ur-
sprungliga förfallodag. Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då
betalning senast ska ske. Kostnadsränta ska beräknas efter en räntesats som
motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen.

Om det finns synnerliga skäl, ska beskattningsmyndigheten besluta om be-

frielse från kostnadsränta.

Om skatt ska tillgodoräknas på grund av ett omprövningsbeslut eller ett be-

slut av domstol, ska intäktsränta beräknas från och med dagen efter beloppets
ursprungliga förfallodag till och med den dag omprövning beslutats. Intäkts-
ränta ska beräknas efter en räntesats som motsvarar intäktsräntan enligt
65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen.

9 §

Ifråga om skatt och ränta enligt denna lag samt särskild avgift enligt

10 § tillämpas bestämmelserna om indrivning i 70 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244). Det belopp som anges i 70 kap. 1 § första stycket b skatteförfa-
randelagen ska dock vid tillämpning av denna lag i stället vara 100 kronor.

Särskilda avgifter

10 § Om en enskild person på annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig
uppgift till ledning för egen beskattning, ska en särskild avgift tas ut. Avgiften
är 40 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte
skulle ha påförts den som lämnat uppgiften.

Om en enskild person har fört in en vara för vilken skatt ska betalas enligt

denna lag utan att deklarera detta, ska den skattskyldige betala en särskild av-
gift. Avgiften är 40 procent av den skatt som ska betalas.

11 §

Skatteverket ska ta ut en särskild avgift enligt 10 §. Om den oriktiga

uppgiften lämnats i en deklaration till Tullverket eller det vid en kontroll har
visat sig att deklaration inte lämnats, ska Tullverket för Skatteverkets räkning
påföra särskild avgift.

background image

3

SFS 2014:1470

Särskild avgift enligt denna lag ska betalas in till beskattningsmyndigheten

genom insättning på ett särskilt konto. Särskild avgift som ska redovisas en-
ligt denna lag ska vara betald senast två veckor efter det att beslut om särskild
avgift meddelades. Skatten anses betald den dag då betalningen har bokförts
på det särskilda kontot.

12 §

Den särskilda avgiften får inte tas ut om den skattsskyldige på eget ini-

tiativ har rättat den oriktiga uppgiften.

Beskattningsmyndigheten ska besluta om hel eller delvis befrielse från sär-

skild avgift om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid bedöm-
ningen ska bestämmelserna i 51 kap. 1 § andra stycket skatteförfarandelagen
(2011:1244) tillämpas.

Bestämmelserna om befrielse från den särskilda avgiften ska beaktas även

om yrkande om detta inte framställts.

Omhändertagande och förverkande

13 §

Om cigaretter förs in för vilka skatt ska betalas enligt denna lag, får

Tullverket omhänderta cigaretterna om det finns en påtaglig risk att den skatt-
skyldige inte kommer att betala skatten. Omhändertagna cigaretter får inte
lämnas ut förrän skatt och särskild avgift som beslutats enligt denna lag har
betalats. Omhändertagandet ska upphävas om skatten och avgiften betalas
eller beslutet att ta ut skatt upphävs.

14 §

Tullverket får besluta att cigaretter som är omhändertagna enligt 13 §

ska förverkas om beslut om skatt och särskild avgift enligt denna lag har vun-
nit laga kraft och skatten och avgiften inte har betalats inom en månad räknat
från den dag då beslutet vann laga kraft.

Om cigaretter har omhändertagits enligt 13 § och Tullverket därefter har

beslutat att förverka dem enligt första stycket, ska beskattningsmyndigheten
efterge skatten och avgiften på cigaretterna.

15 §

När beslut om förverkande enligt denna lag har vunnit laga kraft, ska

varan förstöras genom Tullverkets försorg.

Omprövning och överklagande

16 §

Skatteverket får på eget initiativ ompröva ett beslut enligt denna lag så-

väl till fördel som till nackdel för den som beslutet gäller.

Skatteverket ska ompröva beslut enligt denna lag om den som beslutet gäl-

ler begär omprövning. En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Om be-
gäran om omprövning inte är undertecknad, får Skatteverket förelägga den
som begärt omprövningen att underteckna begäran. Föreläggandet ska inne-
hålla en upplysning om att omprövning annars inte kommer att ske.

När Skatteverket på eget initiativ omprövar ett beslut, ska omprövningsbe-

slutet meddelas senast två månader efter dagen för det första beslutet som
meddelats i frågan. En begäran om omprövning ska ha kommit in till myndig-
heten senast två månader efter dagen för det första beslutet som meddelats i
frågan. Om Skatteverket på eget initiativ har omprövat ett beslut, ska en begä-
ran om omprövning av detta beslut ha kommit in senast två månader efter be-
slutsdagen. När Skatteverket på den skattskyldiges begäran omprövar ett be-

background image

4

SFS 2014:1470

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

slut om särskild avgift, får myndigheten samtidigt till den skattskyldiges för-
del ompröva det beskattningsbeslut som föregått den särskilda avgiften, även
om tiden för att begära omprövning av detta beslut har gått ut.

17 §

Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Skatteverket är den enskildes motpart efter det att handlingarna i ärendet
överlämnats till domstolen.

Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från

dagen för det överklagade beslutet. Skatteverket ska snarast ompröva det
överklagade beslutet. Detta gäller inte om överklagandet ska avvisas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut enligt denna lag gäller omedelbart.

18 §

Vid handläggning av frågor om omhändertagande, förverkande samt

särskild avgift ska förvaltningsrätten eller kammarrätten hålla muntlig för-
handling om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behöver dock
inte hållas om ett beslut om omhändertagande, förverkande eller särskild av-
gift kommer att upphävas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Genom lagen upphävs lagen (2004:228) om beskattning av viss privatin-

försel av tobaksvaror.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

4. Lagen tillämpas på införsel som äger rum från och med den 1 januari

2015.

5. Skatt ska inte tas ut för införsel som äger rum efter utgången av 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.