SFS 1971:414

710414.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i uppbördsförordningen (1953:272);

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott att i fråga om uppbördsförordningen (1953: 272)2
förordna att 72a och 83 §§, 85 § 1 mom. samt 86 § skall ha nedan an­

givna lydelse.

SFS 1971:414

Utkom från trycket

den 24 juni 1971

72a § Kungl. Maj:t eller myndighet, som Kungl. Maj:t bestämmer,
förordnar i varje län ett allmänt ombud med behörighet som nedan
sägs samt ersättare för sådant ombud.

Allmänt ombud äger hos lokal skattemyndighet yrka att arbetsgivare

ålägges ansvarighet för arbetstagares skatt.

Allmänt ombud skall föra det allmännas talan i mål enligt denna

förordning och må anföra besvär till skattskyldigs eller arbetsgivares
förmån. Om begränsning av allmänt ombuds rätt att anföra besvär över

lokal skattemyndighets beslut föreskrives i 85 §.

83

Hörsammar icke skattskyldig anmaning att avlämna preliminär

självdeklaration eller att fullständiga sådan deklaration eller att för

jämkning inkomma med för den skattskyldige utfärdad debetsedel å pre­

liminär skatt, eller

underlåter någon att hörsamma anmaning enligt 19 §, eller

underlåter arbetsgivare, som är skyldig verkställa skatteavdrag, att

fullgöra sådan skyldighet eller verkställer han skatteavdrag med för lågt

belopp, eller

fullgör arbetsgivare icke vad honom åligger enlig t 43 eller 78 §,
äger den lokala skattemyndigheten eller länsstyrelsen förelägga den

försumlige vite. Vite må ej bestämmas under etthundra eller över fem­

tusen kronor.

Vite må icke föreläggas staten, kommun eller annan menighet och ej

heller tjänsteman i tjänsten.

Om uttagande av förelagt vite förordnar länsskatterätten efter an­

mälan av länsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten.

Har ändamålet med vitet förfallit, när fråga uppkommer om utdö­

mande därav, må vite ej utdömas. Har vitesföreläggande iakttagits först
efter det anmälan enligt tredje stycket inkommit, skall ändamålet med
vitet icke anses hava förfalht därigenom.

Vid prövning av anmälan enligt tredje stycket må även bedömas

fråga, huruvida och med vilket belopp vitet bort föreläggas.

85 § 7 mom. Den, som icke åtnöjes med beslut enligt denna förord­
ning av lokal skattemyndighet, äger i beslutet söka ändring hos läns­
skatterätten genom besvär.

1 Prop. 1971: 60, SkU 35, rskr 22 3.

2 Förordningen omtryckt 1967: 625.

® Senaste lydelse 1969: 238.

973

¬

background image

SFS 1971:414

I fråga om preliminär taxering, sättet för uttagande av preliminär

skatt, debitering eller jämkning av sådan skatt, verkställande av skatte­
avdrag och anstånd med inbetalning av skatt föres dock talan hos läns­
styrelsen.

Allmänt ombud äger anföra besvär över lokal skattemyndighets be­

slut endast vad avser arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt.

Talan må ej föras mot lokal skattemyndighets beslut varigenom vite

förelagts.

Har besvärshandling före besvärstidens utgång inkommit till annan

skatterätt eller länsstyrelse än den som har att pröva besvären, skola de
ändå upptagas till prövning. Handlingarna skola då omedelbart över­

sändas till de n skatterätt eller länsstyrelse som skall pröva besvären.

86

Talan får ej föras mot länsstyrelses beslut enligt 85 § 1 mom.

andra stycket. Ej heller får talan föras mot annat beslut av länsstyrelse
i fråga om anstånd med inbetalning av skatt eller mot länsstyrelses be­

slut rörande framställning om försättande i konkurs, ackordsförslag, av­

skrivning av skatt eller föreläggande av vite.

Mot annat beslut av länsstyrelse än som avses i första stycket föres

talan hos kammarrätten genom besvär.

Denna lag träder i kraft såvitt angår 83 och 85 §§ den 1 juli 1971 och

i övrigt den 1 januari 1972.

I samband därmed skall följande iakttagas.
�ldre bestämmelse gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före ikraftträdande av ny bestämmelse. Besvär över lokal

skattemyndighets beslut samt mål om utdömande av vite prövas dock
från och med den 1 juli 1971 av myndighet enligt de nya bestämmel­
serna.

Vid talan mot beslut enligt förordningen, som meddelats av lokal skat­

temyndighet under tiden den 1 juli�den 31 december 1971, skall be­

svärshandlingen ges in till besvärsmyndigheten. Har handlingen före be­
svärstidens utgång kommit in till beslutsmyndigheten, skall besvären ä n­
då upptagas till prövning.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

BERTIL L�FBERG
(Finansdepartementet)

974

⬢'Senaste lydelse 1970:918, �ndringen innebär bl. a. att tredje�sjätte styckena

upphävs.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.