SFS 1971:414

710414.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:VSDHXI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:VKLMAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:VKLMAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VKLMAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:VKLMAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:23px;font-family:VKLMAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:VSDHXI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:VKLMAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:24px;font-family:VKLMAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VKLMAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:20px;font-family:VKLMAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:22px;font-family:VKLMAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:29px;font-family:VKLMAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i uppb�rdsf�rordningen (1953:272); </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft11">given Sofiero den 4 juni 1971. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft11">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft11">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft14">dagen^ funnit gott att i fr�ga om uppb�rdsf�rordningen (1953: 272)2 <br/>f�rordna att 72a och 83 ��, 85 � 1 mom. samt 86 � skall ha nedan an�</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft11">givna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1971:414 </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:648px;white-space:nowrap" class="ft12">den 24 juni 1971 </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft14">72a � Kungl. Maj:t eller myndighet, som Kungl. Maj:t best�mmer, <br/>f�rordnar i varje l�n ett allm�nt ombud med beh�righet som nedan <br/>s�gs samt ers�ttare f�r s�dant ombud. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft11">Allm�nt ombud �ger hos lokal skattemyndighet yrka att arbetsgivare </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft11">�l�gges ansvarighet f�r arbetstagares skatt. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft11">Allm�nt ombud skall f�ra det allm�nnas talan i m�l enligt denna </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft14">f�rordning och m� anf�ra besv�r till skattskyldigs eller arbetsgivares <br/>f�rm�n. Om begr�nsning av allm�nt ombuds r�tt att anf�ra besv�r �ver </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft11">lokal skattemyndighets beslut f�reskrives i 85 �. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">83 </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft11">H�rsammar icke skattskyldig anmaning att avl�mna prelimin�r </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft11">sj�lvdeklaration eller att fullst�ndiga s�dan deklaration eller att f�r </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">j�mkning inkomma med f�r den skattskyldige utf�rdad debetsedel � pre�</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">limin�r skatt, eller </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft11">underl�ter n�gon att h�rsamma anmaning enligt 19 �, eller </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft11">underl�ter arbetsgivare, som �r skyldig verkst�lla skatteavdrag, att </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">fullg�ra s�dan skyldighet eller verkst�ller han skatteavdrag med f�r l�gt </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft11">belopp, eller </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft14">fullg�r arbetsgivare icke vad honom �ligger enlig t 43 eller 78 �, <br/>�ger den lokala skattemyndigheten eller l�nsstyrelsen f�rel�gga den </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rsumlige vite. Vite m� ej best�mmas under etthundra eller �ver fem�</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft11">tusen kronor. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft11">Vite m� icke f�rel�ggas staten, kommun eller annan menighet och ej </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">heller tj�nsteman i tj�nsten. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft11">Om uttagande av f�relagt vite f�rordnar l�nsskatter�tten efter an�</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">m�lan av l�nsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft11">Har �ndam�let med vitet f�rfallit, n�r fr�ga uppkommer om utd��</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft15">mande d�rav, m� vite ej utd�mas. Har vitesf�rel�ggande iakttagits f�rst <br/>efter det anm�lan enligt tredje stycket inkommit, skall �ndam�let med <br/>vitet icke anses hava f�rfalht d�rigenom. </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid pr�vning av anm�lan enligt tredje stycket m� �ven bed�mas </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft11">fr�ga, huruvida och med vilket belopp vitet bort f�rel�ggas. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft16">85 � 7 mom. Den, som icke �tn�jes med beslut enligt denna f�rord�<br/>ning av lokal skattemyndighet, �ger i beslutet s�ka �ndring hos l�ns�<br/>skatter�tten genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1971: 60, SkU 35, rskr 22 3. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">2 F�rordningen omtryckt 1967: 625. </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">� Senaste lydelse 1969: 238. </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft11">973 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1971:414 </b></p> <p style="position:absolute;top:46px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om prelimin�r taxering, s�ttet f�r uttagande av prelimin�r </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft25">skatt, debitering eller j�mkning av s�dan skatt, verkst�llande av skatte�<br/>avdrag och anst�nd med inbetalning av skatt f�res dock talan hos l�ns�<br/>styrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">Allm�nt ombud �ger anf�ra besv�r �ver lokal skattemyndighets be�</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">slut endast vad avser arbetsgivares ansvarighet f�r arbetstagares skatt. </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">Talan m� ej f�ras mot lokal skattemyndighets beslut varigenom vite </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">f�relagts. </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">Har besv�rshandling f�re besv�rstidens utg�ng inkommit till annan </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft24">skatter�tt eller l�nsstyrelse �n den som har att pr�va besv�ren, skola de <br/>�nd� upptagas till pr�vning. Handlingarna skola d� omedelbart �ver�</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">s�ndas till de n skatter�tt eller l�nsstyrelse som skall pr�va besv�ren. </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">86 </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft21">Talan f�r ej f�ras mot l�nsstyrelses beslut enligt 85 � 1 mom. </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft24">andra stycket. Ej heller f�r talan f�ras mot annat beslut av l�nsstyrelse <br/>i fr�ga om anst�nd med inbetalning av skatt eller mot l�nsstyrelses be�</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">slut r�rande framst�llning om f�rs�ttande i konkurs, ackordsf�rslag, av�</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">skrivning av skatt eller f�rel�ggande av vite. </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft21">Mot annat beslut av l�nsstyrelse �n som avses i f�rsta stycket f�res </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">talan hos kammarr�tten genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft s�vitt ang�r 83 och 85 �� den 1 juli 1971 och </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">i �vrigt den 1 januari 1972. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft24">I samband d�rmed skall f�ljande iakttagas. <br/>�ldre best�mmelse g�ller fortfarande i fr�ga om talan mot beslut som </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">meddelats f�re ikrafttr�dande av ny best�mmelse. Besv�r �ver lokal </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft25">skattemyndighets beslut samt m�l om utd�mande av vite pr�vas dock <br/>fr�n och med den 1 juli 1971 av myndighet enligt de nya best�mmel�<br/>serna. </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid talan mot beslut enligt f�rordningen, som meddelats av lokal skat�</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">temyndighet under tiden den 1 juliden 31 december 1971, skall be�</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft25">sv�rshandlingen ges in till besv�rsmyndigheten. Har handlingen f�re be�<br/>sv�rstidens utg�ng kommit in till beslutsmyndigheten, skall besv�ren � n�<br/>d� upptagas till pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft21">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft27">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill bekr�fta l�tit. <br/>Sofiero den 4 juni 1971. </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft21">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft24">BERTIL L�FBERG <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft21">974 </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">"'Senaste lydelse 1970:918, �ndringen inneb�r bl. a. att tredjesj�tte styckena </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i uppb�rdsf�rordningen (1953:272);

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott att i fr�ga om uppb�rdsf�rordningen (1953: 272)2
f�rordna att 72a och 83 ��, 85 � 1 mom. samt 86 � skall ha nedan an�

givna lydelse.

SFS 1971:414

Utkom fr�n trycket

den 24 juni 1971

72a � Kungl. Maj:t eller myndighet, som Kungl. Maj:t best�mmer,
f�rordnar i varje l�n ett allm�nt ombud med beh�righet som nedan
s�gs samt ers�ttare f�r s�dant ombud.

Allm�nt ombud �ger hos lokal skattemyndighet yrka att arbetsgivare

�l�gges ansvarighet f�r arbetstagares skatt.

Allm�nt ombud skall f�ra det allm�nnas talan i m�l enligt denna

f�rordning och m� anf�ra besv�r till skattskyldigs eller arbetsgivares
f�rm�n. Om begr�nsning av allm�nt ombuds r�tt att anf�ra besv�r �ver

lokal skattemyndighets beslut f�reskrives i 85 �.

83

H�rsammar icke skattskyldig anmaning att avl�mna prelimin�r

sj�lvdeklaration eller att fullst�ndiga s�dan deklaration eller att f�r

j�mkning inkomma med f�r den skattskyldige utf�rdad debetsedel � pre�

limin�r skatt, eller

underl�ter n�gon att h�rsamma anmaning enligt 19 �, eller

underl�ter arbetsgivare, som �r skyldig verkst�lla skatteavdrag, att

fullg�ra s�dan skyldighet eller verkst�ller han skatteavdrag med f�r l�gt

belopp, eller

fullg�r arbetsgivare icke vad honom �ligger enlig t 43 eller 78 �,
�ger den lokala skattemyndigheten eller l�nsstyrelsen f�rel�gga den

f�rsumlige vite. Vite m� ej best�mmas under etthundra eller �ver fem�

tusen kronor.

Vite m� icke f�rel�ggas staten, kommun eller annan menighet och ej

heller tj�nsteman i tj�nsten.

Om uttagande av f�relagt vite f�rordnar l�nsskatter�tten efter an�

m�lan av l�nsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten.

Har �ndam�let med vitet f�rfallit, n�r fr�ga uppkommer om utd��

mande d�rav, m� vite ej utd�mas. Har vitesf�rel�ggande iakttagits f�rst
efter det anm�lan enligt tredje stycket inkommit, skall �ndam�let med
vitet icke anses hava f�rfalht d�rigenom.

Vid pr�vning av anm�lan enligt tredje stycket m� �ven bed�mas

fr�ga, huruvida och med vilket belopp vitet bort f�rel�ggas.

85 � 7 mom. Den, som icke �tn�jes med beslut enligt denna f�rord�
ning av lokal skattemyndighet, �ger i beslutet s�ka �ndring hos l�ns�
skatter�tten genom besv�r.

1 Prop. 1971: 60, SkU 35, rskr 22 3.

2 F�rordningen omtryckt 1967: 625.

� Senaste lydelse 1969: 238.

973

background image

SFS 1971:414

I fr�ga om prelimin�r taxering, s�ttet f�r uttagande av prelimin�r

skatt, debitering eller j�mkning av s�dan skatt, verkst�llande av skatte�
avdrag och anst�nd med inbetalning av skatt f�res dock talan hos l�ns�
styrelsen.

Allm�nt ombud �ger anf�ra besv�r �ver lokal skattemyndighets be�

slut endast vad avser arbetsgivares ansvarighet f�r arbetstagares skatt.

Talan m� ej f�ras mot lokal skattemyndighets beslut varigenom vite

f�relagts.

Har besv�rshandling f�re besv�rstidens utg�ng inkommit till annan

skatter�tt eller l�nsstyrelse �n den som har att pr�va besv�ren, skola de
�nd� upptagas till pr�vning. Handlingarna skola d� omedelbart �ver�

s�ndas till de n skatter�tt eller l�nsstyrelse som skall pr�va besv�ren.

86

Talan f�r ej f�ras mot l�nsstyrelses beslut enligt 85 � 1 mom.

andra stycket. Ej heller f�r talan f�ras mot annat beslut av l�nsstyrelse
i fr�ga om anst�nd med inbetalning av skatt eller mot l�nsstyrelses be�

slut r�rande framst�llning om f�rs�ttande i konkurs, ackordsf�rslag, av�

skrivning av skatt eller f�rel�ggande av vite.

Mot annat beslut av l�nsstyrelse �n som avses i f�rsta stycket f�res

talan hos kammarr�tten genom besv�r.

Denna lag tr�der i kraft s�vitt ang�r 83 och 85 �� den 1 juli 1971 och

i �vrigt den 1 januari 1972.

I samband d�rmed skall f�ljande iakttagas.
�ldre best�mmelse g�ller fortfarande i fr�ga om talan mot beslut som

meddelats f�re ikrafttr�dande av ny best�mmelse. Besv�r �ver lokal

skattemyndighets beslut samt m�l om utd�mande av vite pr�vas dock
fr�n och med den 1 juli 1971 av myndighet enligt de nya best�mmel�
serna.

Vid talan mot beslut enligt f�rordningen, som meddelats av lokal skat�

temyndighet under tiden den 1 juliden 31 december 1971, skall be�

sv�rshandlingen ges in till besv�rsmyndigheten. Har handlingen f�re be�
sv�rstidens utg�ng kommit in till beslutsmyndigheten, skall besv�ren � n�
d� upptagas till pr�vning.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill bekr�fta l�tit.
Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

BERTIL L�FBERG
(Finansdepartementet)

974

"'Senaste lydelse 1970:918, �ndringen inneb�r bl. a. att tredjesj�tte styckena

upph�vs.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.