SFS 1978:318

780318.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978: 318

Lag

Utkom från trycket

den I2juni 1978

550

om ändring i uppbördslagen (1953:272);

utfärdad den 1 juni 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 78 § 1 mom ., 83 §, 85 § i mom.

och 86 § uppbördslagen (1953: T12f skal! ha nedan angivna lydelse.

78 § / mom? Arbetsgivare, som enligt lag är skyldig föra handelsböc­
ker, skall ha sin bokföring så ordnad att därav framgår arbetstagares namn,

lönebelopp och skatteavdrags belopp. Om debetsedel eller skattekort har
företetts för arbetsgivaren skall också framgå arbetstagares födelsetid och

mantalsskrivningsadress samt nummer på för honom utfärdad debetsedel.

Också annan arbetsgivare än i första stycket sägs, som har att verkställa

skatteavdrag på arbetstagares lön, är skyldig att i enahanda omfattning

föra anteckningar i hän seenden som har sagts nyss.

För kontroll av att bestämmelserna om sk atteavdrag har följts får revi­

sion verkställas hos sådan arbetsgivare, som avses i första och andra styc­

kena. Beslut om revision meddelas av riksskatteverket, länsstyrelsen eller
lokal skattemyndighet. I övrigt gäller i frå ga om revision i tillämpl iga delar

bestämmelserna i 56 och 58 §§ taxeringslagen (195 6: 623).

83 § Hörsammar icke skattskyldig anmaning att avlämna preliminär

självdeklaration eller att fullständiga sådan deklaration eller att för jämk­

ning inkomma med för den skattskyldige utfärdad debetsedel på preliminär

skatt, eller

underlåter någon att hörsamma anmaning enligt 19 §, eller

underlåter arbetsgivare, som är skyldig v erkställa skatteavdrag, att full­

göra sådan skyldighet eller verkställer han ska tteavdrag med för lågt be­

lopp, eller

fullgör arbetsgivare icke vad honom åligger enli gt 43 eller 78 §,

äger den lokala skattemyndigheten eller länsstyrelsen förelägga den för­

sumlige vite. Vite får ej bestämmas under femhundra kronor.

Vite får icke föreläggas staten, kommun eller annan menighet och ej he l­

ler tjänsteman i tjänste n.

' Prop. 1977/78:181, SkU 55, rskr 362.

^ L agen omtryckt 1972: 75. Senaste lydelse av lagens rubrik 1 974: 771

^ Senaste lydelse 1975:1029.

¬

background image

Om uttagande av förelagt vite förordnar länsskatterätten efter anmälan

SFS 1978: 318

av riksskatteverket, länsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten.

Har vitet förelagts också med stöd av bestämmelse i taxeringslagen

(1956: 623) prövas fråga om utta gande av den skatterätt som är behörig en­

ligt nämnda lag.

Har ändamålet med vitet förfallit, när fråga uppkommer om ut dömande

därav, får vite ej utdömas. Har vitesföreläggande iakttagits först efter det
anmälan enligt tredje stycket har inkommit, skall ändamålet med vitet icke
anses hava förfallit därigenom.

Vid prövning av anmälan enligt t redje stycket får även bedömas fråga,

huruvida och med vilket belopp vitet hade bort föreläggas.

85 § I morn.'' Den, som icke åtnöjes med beslut enligt denna lag av lokal
skattemyndighet, äger i beslu tet söka ändring hos länsskatterätten genom
besvär.

1 fråga om preliminär taxering, sättet för uttagande av preliminär skatt,

debitering eller jämkning av sådan skatt, verkställande av skatteavdrag
och anstånd med inbetalning av skatt föres dock talan hos länsstyrelsen.

Allmänt ombud äger anföra besvär över lokal skattemyndighets beslut

endast vad avser arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt.

Talan får ej föras mot lokal skattemyndighets beslut om revision enligt

78 § 1 mom. eller varigenom vite har förelagts.

Har besvärshandling före besvärstidens utgång inkommit till annan skat­

terätt eller län sstyrelse än den som har att pröva besvären, skall de ändå
upptagas till prövning. Handlingarna skall då omedelbart översändas till

den skatterätt eller länsstyrelse som skall pröva besvären.

86 § / tnotn. Talan får ej föras mot länsstyrelses beslut enligt 85 § 1

mom. andra s tycket. Ej heller får talan föras mot annat beslut av länssty­
relse i fråga om anstånd med inbetalning av skatt eller mot länsstyrelses
beslut rörande framställning om försättande i k onkurs, ackordsförslag, av­

skrivning av skatt, revision enligt 78 § 1 mom. eller föreläggande av vite.

Mot annat beslut av länsstyrelse än som avses i första stycket föres talan

hos kammarrätten genom besvär.

2 mom. Mot riksskatteverkets beslut enligt 78 § 1 mom. om revision el­

ler varigenom vite har förelagts får talan ej föras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

På regeringens vägnar

INGEMAR M UNDEBO

G. Björne

(Budgetdepartementet)

Senaste lydelse 1974:771.

551

•'TT-..,.-'':

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.