SFS 1978:880

780880.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:880 Lag

Utkom från trycket

om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter;

den 27 december 1978

utfärdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § För att säkerställa betalning av fordran på skatt, tull eller avgift får
enligt bestämmelserna i denna lag genom betalningssäkring tas i anspråk så

mycket av gäldenärens egendom som svarar mot fordringen.

^648

) Prop. 1978/79:28, SkU 13, rskr 83.

¬

background image

2 § Betalningssäkring får användas i fråga om fordran på

SFS 1978:880

1. skatt, tull eller avgift som avses i I § första stycket lagen (1971:1072)

om förmånsberättigade skattefordringar m. m.,

2- skatt enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
3. skatte- eller avgiftstillägg eller förseningsavgift,
4. ränta eller avgift som utgår i sam band med uppbörd eller indrivning

av fordran enligt 1, 2 eller 3,

5. skattebelopp jämte restavgift eller ränta som företrädare för juridisk

person är skyldig att betala enligt 77 a § uppbördslagen (1953:272), 48 a §

lagen (1968:430) om mervärdeskatt, 27 a § lagen (1959:92) om förfarandet

vid viss konsumtionsbeskattning eller 17 § 1 m om. lagen (1958:295) om

sjömansskatt.

Beslut

3 § Fråga om betalningssäkring prövas av länsskatterätt på framställning

av allmänt ombud som har förordnats att föra det allmännas talan i mål en­
ligt denna lag.

4 § Beslut om betalningssäkring får fattas om påtaglig risk föreligger att
gäldenären inte kommer att betala fordringen och denna eller, om flera

fordringar föreligger mot samma gäldenär, de tillhopa uppgår till betydan­

de belopp. Är fordringen att hänföra till viss tidsperiod får betalningssäk­

ring beslutas endast om perioden har gått till ända eller fordringen dessför­

innan har förfallit till betalning.

5 § Är fordringen ej fastställd, får beslut om betalningssäkring avse det

belopp till vilket fordringen med hänsyn till omständigheterna kan antas bli

fastställd.

6 § 1 mål om betalningssäkring får rätten, om fara är i dröjsm ål, omedel­

bart bevilja åtgärden att gälla till de ss annorlunda förordnas.

7 § Beslut om betalningssäkring skall hävas i den mån skäl för beslutet

inte längre föreligger eller beslutet av annan anledning inte längre bör kvar­

stå.

8 § Beslut om betalningssäkring skall delges gäldenären.

Kan det befaras att genomförandet av beslutet skulle avsevärt försvåras

genom att beslutet delges innan förrättning för verkställighet äger rum, be­

höver delgivning ej ske före förrättningen.

Verkställighet

9 § Beslut om betalningssäkring får genast verkställas.

Verkställighet begärs hos kronofogdemyndigheten av allmänt ombud

som avses i 3 §.

10 § 1 fråga om verkställigheten gäller vad som är föreskrivet om utmät­

ning för fordringen. Verkställighet får dock ej äga rum i avlöning eller an-

1649

104-SFS 1978

¬

background image

SFS 1978:880

nan förmån som avses i 67 a och 67 d §§ utsökningslagen (1877:31 s. l5

förrän dagen efter det att den har utbetalats. Vid verkställigheten tillämpas
ej bestämmelserna i 91 a § 3-5 mom. eller 91 b § utsökningslagen och ej

heller vad 69 § samma lag och 5 § lagen (1971:494) om exekutiv försäljning

av fast egendom innehållerom talan vid domstol.

11 § Verkställigheten får ej omfatta försäljning av egendom eller betal­

ning av fordringen. Bestämmelsen i 183 § 3 mom. utsökningslagen (1877:31

s. 1) om försäljning av lös egendom, som är föremål för kvarstad, tillämpas
dock i fråga om lös egendom, som har tagits i ansp råk genom betalnings­
säkring.

12 § I fråga om ta lan mot beslut som rör verkställigheten gäller i tilläm p­

liga delar bestämmelserna i utsöknin gslagen (1877: 31 s. I) om klagan över

utmätningsmans förfarande och över utslag i utsökningsmål. Talan mot

kronofogdemyndighets beslut är ej inskränkt till viss t id.

Rättsverkan

13 § Gäldenären får inte överlåta egendom, som har tagits i anspråk ge­

nom betalningssäkring, eller till s kada för det allmänna förfoga över egen­

domen på annat sätt.

14 § Om förmånsrätt på grund av verkställd betalningssäkring föreskrivs

i f örmånsrättslagen (1970:979). Angående tidpunkten för förmånsrättens
uppkomst gäller vad därom är föreskrivet i fråg a om utmätning.

I fråga om fast egendom gäller att inskriven rättighet har företräde fram­

för fordran med förmånsrätt på grund av betalningssäkring, om inskrivning

har sökts före den dag då verkställigheten ägde rum.

Betalningssäkringsed

15 § Har vid förr ättning för verkställighet tillgång för att säkerställa be­

talning av fordran ej anträffats eller är uppgiven tillgång tvistig, skall gälde­

nären på begäran av kronofogdemyndigheten upprätta förteckning över si­
na tillgångar samt med ed bekräfta förteckningens riktighet (betalningssäk­
ringsed). Därvid gäller bestämmelserna i lagen (1921:244) om utmätnings­

ed i tillämpliga delar .

Tagande av egendom i förvar

16 § Är fara att lös egendom, som kan bli föremål för betalningssäkring,

undanskaffas, får i avvak tan på rättens beslut granskningsledare som av­

ses i 2 § bevissäkrin gslagen (1975:1027) for skatte- och avgiftsprocessen ta

egendomen i förvar .

17 § Har egendom tagits i förv ar enligt 16 §, skall anmälan därom ome­

delbart göras till all mänt ombud som avses i 3 §. Det allmänna ombudet

prövar genast om egendomen skall bli kvar i förvar. Beslutar det allmänna

1650

ombudet att egendomen skall bli kvar i förvar , skall han snarast göra fram-

¬

background image

ställning om betalningssäkring hos länsskatterätten. Görs ej sådan fram-

SFS 1978:880

ställning eller lämnas framställningen utan bifall, skall egendomen omedel­

bart återställas. Meddelas beslut om betalningssäkring skall, om inte rätten

bestämmer annat, egendomen bli kvar i förvar till dess beslutet verkställs.

Ställande av säkerhet
18 § Har beslut om betalningssäkring överlämnats till kronofogdemyn­

dighet för verkställighet, får myndigheten i ställe t för att genast verkställa
beslutet ta emot säkerhet som gäldenären eller, där gäldenären kan antas

medge det, annan erbjuder sig att ställa.

Är i annat fall fråga om betalningssäkring, får kronofogdemyndighet som

anvisas av allmänt ombud som avses i 3 § ta e mot säkerhet.

Säkerhet får tas i ans pråk när fordringen har förfallit till be talning eller

vid den senare tidpunkt som har medgivits.

I övrigt skall bestämmelserna i lagen (1978; 882) om säkerhet för skatte­

fordringar m. m. tillämpas.

Övriga bestämmelser

19 § Allmänt ombud som avses i 3 § fö rordnas av regeringen eller myn­

dighet som regeringen bestämmer.

20 § Mål om betalningssäkring prövas av den länsskatterätt som är behö­

rig i fråga om gäldenärens taxering till skatt enligt lagen (1947: 576) om stat­

lig ink omstskatt för det år, då framställning om betalningssäkring görs.

Finns inte behörig domstol enligt vad som nu har sagts, prövas målet av

länsskatterätten i det län, där verkställigheten kan äga rum.

21 § Den som har tagit befattning med mål eller ärende enligt denna lag
får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1979.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

INGEMAR MUNDEBO

(Budgetdepartementet)

1651

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.