SFS 1979:174

790174.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:174

Lag

Utkom frän trycket

oifi ändring i uppbörd slagen (1953:272);

den 9 maj 1979

utfärdad den 5 april 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om uppbördslagen

(1953:272)2

dels att i 83 § och 85 § 1 m om. ordet "länsskatterätten" skall bytas ut

mot "länsrätten",

dels att i 73 § och 85 § 1 mom. ordet "skatterätt" skall bytas ut mot

"länsrätt",

dels att 2 § 1 mo m. skall ha nedan angivna lydelse.

2 § / mom.^ Där beteckningar, som användas i kommunalskattelagen,
lagen om statlig inkomstskatt, lagen om statlig förmögenhetsskatt

eller

i

taxeringslagen, begagnas i denna lag, hava de, såvida ej annat angives eller

's

av sammanhanget framgår, samma innebörd som i nä mnda författningar.

1

' Prop. 1978/79; 86, JuU 27 , rsk r216.

^

2 L agen omtryckt 19 72: 75

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1974:771

i

73 § 1978:355

v

83 §1978:318

i

85 § 1 mom. 1978:318.

432

® Senaste lydelse 1974:771.

¬

background image

i

Med länsrätt förstås i denna lag även den mellankommunala skatterät-

SFS 1979:174

'f ten, om inte annat framgår av omständigheterna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Jan Fran eke

(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.