SFS 1981:839

810839.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:839

Lag

Utkom från trycket

den 8 september 1981

om ändring i uppbördslagen (1953:272);

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om uppbördslagen

(1953:272)='

dels att i 45 § 3 mom., 61-64, 74 och 76 §§ ordet "utmätningsman" i oli­

ka böjningsformer skall bytas ut mot "kronofogdemyndighet" i motsva­
rande form,

dels att i 62 § orden "lagen om ackordsförhandling utan konkurs" skall

bytas ut mot "ackordslagen (1970: 847)",

dels att i 65 och 66 §§ ordet "intörsellagen" skall bytas ut mot "15 kap.

utsökningsbalken'',

dels att i 68 § 6 mom . orden "65 § utsökningslagen" skall bytas ut mot

"5 kap. 1-3 §§ utsökningsbalken",

dels att 59, 60 och 87 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

59 §=' Det åligger kronofogdemyndigheten att verkställa indrivning av
skatt. Därvid får verkställighet enligt utsökningsbalken äga rum.

Bestämmelserna om indrivning av skatt skall också tillämpas på indriv­

ning av kvarskatteavgift, restavgift, tilläggsavgift, förseningsavgift eller

ränta enligt denna lag.

60 §" Införsel enligt 15 kap. ut sökningsbalken får äga rum vid indri vning

av restförd skatt och avgift som anges i 1 § första stycket denna lag.

För skatt eller avgift, som på grund av föreskrift i annan författning skall

indrivas i samma ordning som skatt enligt denna lag, får införsel äga rum

endast om det är särskilt föreskrivet.

87

Besvär över beslut enligt denna lag eller över taxering inverkar icke

på skyldigheten att erlägga den skatt, som besvären rör.

�&tgärd enligt denna lag skall verkställas oavsett att det beslut eller utslag

som föranleder åtgärden icke vunnit laga kraft. Motsvarande gäller vid

verkställighet enligt utsökningsbalken. Beslut eller utslag i taxeringsmål,

där taxeringen fastställts till lägre belopp än taxeringsintendenten yrkat el-

1626

' Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr 351.

Lagen omtryckt 1972:75.

Senaste lydelse av

62 § 1974:771

63 § 1974:771

64 § 1974:853

65 § 1974:771

66 § 1974:853

68 § 6 mom. 1974:771

74 § 1974:771

lagens rubrik 1974:771.

" Senaste lydelse 1979:489.

Senaste lydelse av

3 mom. 1973:1135

4 mom. 1974:771.

® Senaste lydelse 1978:201.

¬

background image

medgivit, får dock icke föranleda restitution om taxeringsintendenten

SFS 1981: 839

^ lanmält hinder härför. I sistnämnda fall får länsstyrelsen på ansökan medgi­

va restitution, varvid bestämmelserna i 49 § 2 mom. sista stycket om stäl­
lande av säkerhet tillämpas.

j Bestämmelserna i andra stycket om restitution äga motsvarande tillämp­

ning i mål där allmänt ombud har besvärsrätt samt i mål om skattetillägg el­

ler förseningsavgift enligt taxeringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

INGEMAR ELIASSON

Jan Francke

(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.