SFS 1981:1156

811156.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1156

om ändring i uppbördslagen (1953:272);

utkom från trycket

den 17 december 1981

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens besluf föreskrivs att 1 §, 3 § 1 mom ., 22 §, 25 §, 27 § 1

mom., 49 § 1 mom. och 85 § 1 m om. uppbördslagen (1953:272)2 s kall ha
nedan angivna lydelse.

1 §2 Med skatt förstås i denn a lag, om inte annat anges, statlig inkomst­

skatt, statlig förmögenhetsskatt, utskiftningsskatt, ersättningsskatt, kom­
munal inkomstskatt, skogsvårdsavgifter, egenavgifter enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter, skattetillägg och förseningsavgift enligt taxe­

ringslagen (1956:623) samt annuitet på avdikningslån.

Regeringen får, om s ärskilda omständigheter föranleder det, föreskriva

att i samband med uppbörden av skatt skall uppbäras även andra avgifter
än sådana som anges i första stycket. Har sådan föreskrift meddelats skall,
om inte annat anges, vad i denna lag stadgas angående skatt tillämpas be­

träffande den avgift som avses med föreskriften.

3 § / mom^ 1 den omfattning nedan anges skall skattskyldig betala pre­

liminär skatt med belopp, vilket så nära som möjligt kan antas motsvara i

' Prop. 1981/82:10, SkU 9, rskr 51.

2 Lagen omtryckt 1972:75.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771.

2 Senaste lydelse 1981:41.

Senaste lydelse 1981:41.

2287

¬

background image

\

SFS 1981:1156

2288

den slutliga skatten ingående statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsr

skatt, egenavgifter och kommunal inkomstskatt.

22

Lokal skattemyndighet beslutar i fråga om beräk ning av preliminär

A-skatt samt debitering av preliminär B-skatt och slutlig, kvarstående och
tillkommande skatt. Lokal skattemyndighet fastställer också avgiftsunder­

lag för egenavgifter.

Beslut som avses i första stycket meddelas av den lokala skattemyndig­

heten i det fö gderi där beskattningsorten är belägen. I fråga om fysisk per­

son eller dödsbo beslutar dock lokala skattemyndigheten i det fögderi där

hemortskommunen är belägen. Om sådan skattskyldig saknar hemorts­

kommun eller särskilda skäl annars föreligger, beslutar lokala skattemyn­
digheten i beskattningsort för den skattskyldige enligt föreskrifter som

riksskatteverket meddelar.

Länsstyrelsen medverkar i debiteringsarbetet enligt föreskrifter som

meddelas av regeringen.

25 §® Vid debitering av preliminär B-skatt med ledning av preliminär
taxering skall iakttas:

att egenavgifter uträknas med ledning av bestämmelserna i lagen

(1981:691) om socialavgifter;

att för skattskyldiga, som avses i 10 § 1 mo m. lagen (1947: 576) om stat­

lig inkomstskatt, sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal av

grundbeloppet, som bestämts för inkomståret; samt

att kommunal inkomstskatt uträknas med ledning av den skattesats, som

för inkomståret gäller i beskattningsorten; dock får regeringen eller den

myndighet regeringen bestämmer, om det föreligger särskilda omständig­
heter, förordna att utdebitering i hemortskommunen får läggas till grund

vid debitering av preliminär B-skatt för fysisk person eller dödsbo även om

beskattningsorten är en annan.

27 § / mom.'' Vid debitering av slutlig skatt skall iakttas:

att för skattskyldiga, som avses i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om stat­

lig inkomstskatt, sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal av

grundbeloppet, som har fastställts att gälla för den preliminära skatt, vil­

ken skall avräknas mot den slutliga skatten;

att kommunal inkomstskatt uträknas med ledning av den skattesats som

för inkomståret gäller i b eskattningsorten;

att kommunal inkomstskatt uträknas i en po st, varvid skattebeloppet vid

öretal över 50 avrundas uppåt och vid ann at öretal avrundas nedåt till helt

krontal;

att skogsvårdsavgift uträknas enligt bestämmelserna i 1 § lagen

(1946: 324) om skogsvårdsavgift;

att kommunal inkomstskatt debiteras med belopp som har uträknats av

lokal skattemyndighet i det fögderi där beskattningsorten är belägen;

att egenavgifter debiteras med ledning av bestämmelserna i lagen

(1981:691) om socialavgifter och på grundval av uppgifter om försäkrings-

Senaste lydelse 1974:771.

" Senaste lydelse 1974:771.

^ Senaste lyd else 1981:41.

¬

background image

förhållanden som lämnas av den allmänna försäkringskassan, varvid öretal

SFS 1981:1156

bortfaller; samt

att i 1 § nämnd a nnuitet eller, om skattskyldig har att erlägga flera annui-

teter, summan av dessa påförs i helt a ntal kronor, varvid öretal bortfaller.

49 § y mom.^ Skattskyldig får av den lokala skattemyndigheten beviljas
anstånd med inbetalning av skatt, kvarskatteavgift eller ränta,

1) om taxeringsintendenten har anfört besvär över taxeringen med yr­

kande om ändring till de n skattskyldiges förmån: till det belopp som be­
tingas härav,

2) om den skattskyldige har anfört besvär över taxeringsnämndens be­

slut om taxering och taxeringsintendenten helt eller delvis har tillstyrkt be­

svären eller ansökan om anstånd eller det - utan att yttrande har inhäm­

tats från taxeringsintendenten - kan med skäl antas att besvären kommer

att bifallas helt eller delvis: till det belopp som betingas härav,

3) om den skattskyldige har anfört besvär över länsrätts eller kammar­

rätts beslut om taxering och taxeringsintendenten hdt eller delvis har till­

styrkt besvären eller ansökan om anstånd: till det belopp som betingas här­
av,

4) om taxeringen har blivit o riktig på grund av felräkning, felskrivning

eller annat uppenbart förbiseende: till det belopp som betingas av förbi­
seendet,

5) om den skattskyldige har taxerats på mer än en ort för samma in­

komst, garantibelopp för fastighet eller förmögenhet: till det belopp som
svarar mot ettdera av eller båda de skattebelopp som har påförts med an­

ledning av taxeringen,

6) om avgiftsunderlag för egenavgifter har bestämts till för högt belopp:

till det belopp som betingas av felaktigheten,

7) om skatt har påförts obehörigen eller med för högt belopp på grund

av fel vid debite ringen; till det belopp som betingas av felaktigheten i debi­

teringen,

8) om preliminär skatt, som enligt 27 § 2 mom. skall gottskrivas den

skattskyldige, kan beräknas överstiga motsvarande slutliga skatt och bli
avkortad enligt 65 § samt den skattskyldige inte har erhållit jämkning enligt

bestämmelserna i 45 § 1 mom. s ista stycket: till så stor del av skatten som
kan antas bli avkortad.

85 § / mom.^ Den lokala skattemyndighetens beslut enligt denna lag

överklagas hos länsrätten genom besvär.

Beslut om preliminär taxering, sättet för uttagande av preliminär skatt,

debitering eller jämkning av sådan skatt, verkställande av skatteavdrag
och anstånd med inbetalning av skatt överklagas dock hos länsstyrelsen
genom besvär.

De allmänna ombuden får överklaga lokala skattemyndigheters beslut

endast i fråga om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt.

Lokala skattemyndigheters beslut om revision enligt 78 § 1 mom . eller

varigenom vite har förelagts får inte överklagas.

Om en besvärshandling före besvärstidens utgång inkommit till någon

® Senaste lydelse 1980:316.

® Senaste lydelse 1979:174.

2289

144-SFS 198!

¬

background image

SFS 1981:1156

annan länsrätt eller länsstyrelse än den som har att pröva besvären, slcalb
de trots detta tas upp till prövning. Handlingarna skall då omedelbart över­
sändas till den länsrätt eller länsstyrelse som skall pröva besvären.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982 och tillämpas första gången i

fråga om debitering av preliminär skatt för år 1982 och slutlig skatt på

grund av 1983 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid debi­

tering av slutlig eller tillkommande skatt på grund av taxering år 1982 eller

tidigare år eller eftertaxering för år 1981 eller tidigare år.

På regeringens vägnar

ROLF WIRTEN

Jan Francke

(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.