SFS 1983:977

830977.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:977

Lag

,4

utkom frän iryckei

om ändring 1 uppbördslageii {1953:272);

den 23 december 1983

utfårdad den 15 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om uppbördslagen (1953:|V

l-v

272)^

y j

dels att anvisningarna till 69 § skall upph öra alt gälla,

' f

dels att 32 och 44 a §§ samt 69 § 1 och 2 mom. skall ha nedan angivna

lydelse,

tiiji

dels att rubriken närmast före 68 § skall lyda "Restitution av skatt,

hf. .

m.m. -,

- K

' Prop. 1983/84:58, SkU 18. rskr 100 ,

bj

^ La gen omtryckt 1972:75.

2602

lagens rubrik 197 4; 771.

Senaste lydelse av

I; .,

anvisningarna till 69 § 19 74: 853

¬

background image

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 69 a § , av nedan angivna

SFS 1983:977

lydelse.

32

På tillkommande skatt skall ska ttskyldig betala ränta (respitränta).

Räntebelopp som understiger femtio kronor påförs inte. Ränta utgår för
visst kalenderår efter den räntesats som vid den årliga debiteringen det året

gäller vid beräkning av ö-skatteränta med tillägg av tre procentenheter.
Vid b eräkning av ränta för tid som infaller efter utgången av det år då
skatten debiteras tillämpas dock den räntesats som gäller för debiterings­

året.

Vid beräkning av respitränta gäller,

att i den tillkommande skatten icke inräknas skattetillägg eller förse­

ningsavgift enligt taxeringslagen och ej heller kvarskatteavgift, respitränta

och anståndsränta;

att ränta utgår från och med den 1 ap ril året näst efter taxeringsåret,

dock att ränta på ö-skatteränta, restitutionsränta och skatt, som återbetalts .
enligt 68 § 2 mom. och ingår i tillkommande skatt, skall utgå från utgången
av den månad, då beloppet utbetalts;

att ränta utgår till och med den månad, då skatten förfaller till betalning

eller, om skatten skall betalas under två uppbördsmånader, till och med
den första uppbördsmånaden, dock ej i något fall för längre tid än två år,
samt

att ränta utgår i helt kr ontal, varvid öretal bortfaller.

Ändras debitering av tillkommande skatt sker ny beräkning av ränta.

Bestämmelserna i d enna lag om tillkommande skatt skall tillämpas på

respitränta.

44 a §'' Utför en arbetstagare, som har hemvist här i riket, arbete i en

främmande stat med vilken Sverige har ingått överenskommelse för undvi­

kande av att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna, eller utför en

arbetstagare, som har hemvist i en sådan stat, arbete här i riket, far den
lokala skattemyndigheten enligt de närmare föreskrifter som meddelas av

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer besluta att skat­
teavdrag enligt denna lag får underlåtas, om avdrag för preliminär skatt på

grund av arbetet görs i den främmande staten.

69 § / mom} Om preliminär skatt, som har inbetalats eller som, utan att
så har skett, skall gottskrivas skattskyldig på grund av att arbetsgivaren
gjort skatteavdrag, överstiger den slutliga skatten skall ränta (öskane­

ränta) beräknas på det överskjutande beloppet. Vid ränteberäkningen

gäller bestämmelserna i 27 § 3 mom. andra och tredje styckena i tillämpliga
delar.

Ränta utgår för en beräknad tid av tolv månader. Har preliminär skatt,

som avses i 27 § 2 mom. 3, b etalats efter den 18 januari året efter inkomst­
året men senast den 30 april samma år, skall dock ränta på sådan skatt utgå
för en tid av sex månader. Räntebeloppen får sammanlagt inte överstiga

100 000 kronor. Öretal som uppkommer vid räntebe räkningen bortfaller.

'Senaste lydelse 1978:201.

Senaste lydelse 1981: 1317. Ändringen innebär att andra stycket up phävs.

' Senaste lydelse 1974:853.

2603

¬

background image

SFS 1983:977

Ränta beräknas enligt den räntesats som motsvarar det av riks

fastställda diskonto som gäller vid utgången av december året före •

ringsåret.

Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall tillämpas

ö-skatteränta.

, i

2 mom.^ På skatt, kvarskatteavgift, respitränta och anståndsränta, som|

återbetalas enligt 68 § 2 mom., och vid utbetalning av skatt eller ränta, som i

har innehållits med stöd av 68 § 4 mom. andra stycket, utgår ränta {restiur-
tionsränta). Vid r änteberäkningen gäller i tillämpliga delar bestämmelser­
na i 32 § första stycket. Ränta skall dock beräknas utan tillägg av där

angivna procentenheter.

Vid beräkning av restitutionsränta gäller i övrigt,

att ränta utgår på belopp, som senast under taxeringsåret har betalts som

preliminär skatt, från utgången av taxeringsåret och på annat belopp från
utgången av den månad, då det har betalts;

att, om skatt har betalts före den uppbördsmånad, då skatten har förfallit

till betalning, skatten anses som betald under nämnda uppbördsmånad;

att, om s katten har betalts i flera poster och restitutionen avser endast

viss del av det sammanlagda skattebeloppet, det för mycket betalda belop­
pet avräknas mot det eller de belopp som sist har betalts;

att ränta utgår till och med den månad, då beloppet återbetalas; samt
att ränta utgår I helt kro ntal, varvid öretal bortfaller.

Har beslut som föranlett restitutionsränta ändrats på sådant sätt att ränta

inte skulle ha utgått eller utgått med lägre belopp, om ändringsbeslutet

hade beaktats vid rä nteberäkningen, är den skattskyldige skyldig att åter­
betala vad han sålunda har uppburit för mycket. Bestämmelserna i denna

lag om tillkommande sk att skall också tillämpas på restitutionsränta.

Om restitutionsränta i särskilda fall föreskrivs i 69 a § tredje styck et och

75 a § fjärde st ycket.

69 a § Meddelar den lokala skattemyndigheten ett beslut enligt 44 a §,
får länsstyrelsen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regering­
en eller myndighet som regeringen bestämmer besluta att preliminär skatt,

som på grund av arbetet har innehållits dessförinnan enligt denna lag, skall

överföras till den främmande staten för att gottskrivas arbetstagaren där, i

Har viss inkomst eller förmögenhet beskattats såväl här i riket so m i en

stat med vilken Sverige har ingått avtal för undvikande av dubbelbeskat(?^|

ning, far för beskattningsåret inbetald skatt överföras till den främmande|

staten för att gottskrivas den skattskyldige där, i den mån den svenska?
skatten sätts ned genom av räkning av den utländska skatt som belöper pa'.:\
inkomsten eller förmögenheten eller genom att inkomsten eller förmögen^

heten undantas från beskattning. En sådan överföring får dock göras barA?j
till den del som den inbetalda skatten inte behövs för betalning av svensk

skatt för beskattningsåret.

^

På skatt som överförs enligt andra stycket skall restitutionsränta utgå till j

den skattskyldige. I fråga om ränteberäkningen gäller i tillämp liga de lar

bestämmelserna i 69 § 2 mom.

Fordran på skatt som skall öv erföras fåi inte överlåtas.

2604

Senaste lydelse 1979:4 89.

¬

background image

iBeslut om överföring enligt andra stycket meddelas av regeringen eller

SFS 1983:977

den myndighet som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Äld re bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om

1. ö-skatteränta som beräknas enligt den årliga debiteringen år 1984

eller tidigare,

2. respitränta, anståndsränta och restitutionsränta som belöper på tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold
(Finansdepartementet)

¬

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.