SFS 1984:600

840600.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984; 600

om ändring i lagen (1984:151) om pinnktskatter och

utkom från trycket

prisregleringsavgifter;

den 26 juni i984

utfärdad den 14 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 och 8 §§ samt

punkt 12 av övergångsbestämmelserna till lagen (1984 :151) om punktskat­
ter och prisregleringsavgifter skall ha nedan angivna lydelse.

1 kap.
1 § Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen
(1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på
spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, lagen
(1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter och kol, bilskrotningsla-
gen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om

försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor,
lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt
på videoba ndspelare, lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft,
lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen
(1983:1104) om särskild avgift f ör elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen
(1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckes­

förpackningar, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen

(1984:410) om avgift på be kämpningsmedel,

2. lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område, lagen

(1974:226) om prisreglering på fiskets område, lagen (1984:409) om avgift

på gödselmedel.

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som

utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker

från denna lag gäller dock den bestämmelsen.

2 kap.

2 § Skatteredovisningen i deklarationen skall avse bestämda tidsperi­

oder {redovisningsperioder).

' Prop, 1983/84: 176, 180, 194 och 195, SkU 55, rskr411.

1323

¬

background image

SFS 1984:600

Första stycket gäller dock inte i fråga om skatt på lotterivinster eller

stämpelskatt på aktier och inte heller för avgifter som tas ut enligt författ­

ningarna i 1 kap. 1 § först a stycket 2 i den mån statens jordbruksnämnd

meddelar avvikande bestämmelser.

8 § Deklarationer som avser skatt enligt författningarna i 1 kap. 1 §

första stycket 1 skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den

tjugofemte i månaden efter redovisningsperiodens slut eller, när skattere­

dovisningen inte avser redovisningsperioder, senast tjugofem dagar efter
den skattepliktiga händelsen. Särskilda bestämmelser gäller i fråga om

skatt enligt lagen (1984; 351) om totalisatorskatt och enligt lagen (1984:405)
om stämpelskatt på aktier.

I fråga om avgifter enligt författningarna i 1 ka p. 1 § första stycket 2

bestämmer statens jordbruksnämnd deklarationstiden.

12. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift

som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den

nya bestämmelsen. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om

skatt enligt lagen (1983 :219) om tillfällig vinstskatt.

Denna lag träder i kraft den I juli 1984 .

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.