SFS 1984:600

840600.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:GPACZT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:GPACZT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:GOSWLS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:GPACZT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:28px;font-family:GPACZT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:GPACZT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:GPACZT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:GPACZT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:GPACZT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:247px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:607px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1984; 600 </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1984:151) om pinnktskatter och </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft10">prisregleringsavgifter; </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:607px;white-space:nowrap" class="ft10">den 26 juni i984 </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 juni 1984. </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 kap. 1 �, 2 kap. 2 och 8 �� samt </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft14">punkt 12 av �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1984 :151) om punktskat�<br/>ter och prisregleringsavgifter skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft15">1 kap. <br/>1 � Denna lag g�ller f�r skatter och avgifter som tas ut enligt </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">1. lagen (1928:376) om skatt p� lotterivinster, lagen (1941:251) om </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft14">s�rskild varuskatt, lagen (1957:262) om allm�n energiskatt, lagen <br/>(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen <br/>(1972:266) om skatt p� annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt p� <br/>spel, lagen (1973:37) om avgift p� vissa dryckesf�rpackningar, lagen <br/>(1973:1216) om s�rskild avgift f�r oljeprodukter och kol, bilskrotningsla-<br/>gen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14">f�rs�ljningsskatt p� motorfordon, lagen (1978:144) om skatt p� vissa resor, <br/>lagen (1982:691) om skatt p� vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt <br/>p� videoba ndspelare, lagen (1982: 1201) om skatt p� viss elektrisk kraft, <br/>lagen (1983:1053) om skatt p� oms�ttning av vissa v�rdepapper, lagen <br/>(1983:1104) om s�rskild avgift f �r elektrisk kraft fr�n k�rnkraftverk, lagen <br/>(1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt p� vissa dryckes�</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rpackningar, lagen (1984:405) om st�mpelskatt p� aktier, lagen </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">(1984:410) om avgift p� be k�mpningsmedel, </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">2. lagen (1967:340) om prisreglering p� jordbrukets omr�de, lagen </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">(1974:226) om prisreglering p� fiskets omr�de, lagen (1984:409) om avgift </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">p� g�dselmedel. </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">Har i f�rfattning som anges i f�rsta stycket eller i f�rfattning som </p> <p style="position:absolute;top:954px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdats med st�d av s�dan f�rfattning l�mnats best�mmelse som avviker </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">fr�n denna lag g�ller dock den best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>2 � Skatteredovisningen i deklarationen skall avse best�mda tidsperi�</i></p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>oder {redovisningsperioder). </i></p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop, 1983/84: 176, 180, 194 och 195, SkU 55, rskr411. </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:713px;white-space:nowrap" class="ft11">1323 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1984:600 </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller dock inte i fr�ga om skatt p� lotterivinster eller </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft20">st�mpelskatt p� aktier och inte heller f�r avgifter som tas ut enligt f�rfatt�</p> <p style="position:absolute;top:91px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">ningarna i 1 kap. 1 � f�rst a stycket 2 i den m�n statens jordbruksn�mnd </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft20">meddelar avvikande best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � Deklarationer som avser skatt enligt f�rfattningarna i 1 kap. 1 � </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket 1 skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft20">tjugofemte i m�naden efter redovisningsperiodens slut eller, n�r skattere�</p> <p style="position:absolute;top:220px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft22">dovisningen inte avser redovisningsperioder, senast tjugofem dagar efter <br/>den skattepliktiga h�ndelsen. S�rskilda best�mmelser g�ller i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft23">skatt enligt lagen (1984; 351) om totalisatorskatt och enligt lagen (1984:405) <br/>om st�mpelskatt p� aktier. </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om avgifter enligt f�rfattningarna i 1 ka p. 1 � f�rsta stycket 2 </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">best�mmer statens jordbruksn�mnd deklarationstiden. </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft20">12. F�rekommer i lag eller annan f�rfattning h�nvisning till en f�reskrift </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft20">som har ersatts genom en best�mmelse i denna lag till�mpas i st�llet den </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">nya best�mmelsen. Den upph�vda lagen g�ller dock fortfarande i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft20">skatt enligt lagen (1983 :219) om tillf�llig vinstskatt. </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den I juli 1984 . </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft20">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft20">Leif Lindstam </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1984; 600

om �ndring i lagen (1984:151) om pinnktskatter och

utkom fr�n trycket

prisregleringsavgifter;

den 26 juni i984

utf�rdad den 14 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 kap. 1 �, 2 kap. 2 och 8 �� samt

punkt 12 av �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1984 :151) om punktskat�
ter och prisregleringsavgifter skall ha nedan angivna lydelse.

1 kap.
1 � Denna lag g�ller f�r skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1928:376) om skatt p� lotterivinster, lagen (1941:251) om

s�rskild varuskatt, lagen (1957:262) om allm�n energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen
(1972:266) om skatt p� annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt p�
spel, lagen (1973:37) om avgift p� vissa dryckesf�rpackningar, lagen
(1973:1216) om s�rskild avgift f�r oljeprodukter och kol, bilskrotningsla-
gen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om

f�rs�ljningsskatt p� motorfordon, lagen (1978:144) om skatt p� vissa resor,
lagen (1982:691) om skatt p� vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt
p� videoba ndspelare, lagen (1982: 1201) om skatt p� viss elektrisk kraft,
lagen (1983:1053) om skatt p� oms�ttning av vissa v�rdepapper, lagen
(1983:1104) om s�rskild avgift f �r elektrisk kraft fr�n k�rnkraftverk, lagen
(1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt p� vissa dryckes�

f�rpackningar, lagen (1984:405) om st�mpelskatt p� aktier, lagen

(1984:410) om avgift p� be k�mpningsmedel,

2. lagen (1967:340) om prisreglering p� jordbrukets omr�de, lagen

(1974:226) om prisreglering p� fiskets omr�de, lagen (1984:409) om avgift

p� g�dselmedel.

Har i f�rfattning som anges i f�rsta stycket eller i f�rfattning som

utf�rdats med st�d av s�dan f�rfattning l�mnats best�mmelse som avviker

fr�n denna lag g�ller dock den best�mmelsen.

2 kap.

2 � Skatteredovisningen i deklarationen skall avse best�mda tidsperi�

oder {redovisningsperioder).

' Prop, 1983/84: 176, 180, 194 och 195, SkU 55, rskr411.

1323

background image

SFS 1984:600

F�rsta stycket g�ller dock inte i fr�ga om skatt p� lotterivinster eller

st�mpelskatt p� aktier och inte heller f�r avgifter som tas ut enligt f�rfatt�

ningarna i 1 kap. 1 � f�rst a stycket 2 i den m�n statens jordbruksn�mnd

meddelar avvikande best�mmelser.

8 � Deklarationer som avser skatt enligt f�rfattningarna i 1 kap. 1 �

f�rsta stycket 1 skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den

tjugofemte i m�naden efter redovisningsperiodens slut eller, n�r skattere�

dovisningen inte avser redovisningsperioder, senast tjugofem dagar efter
den skattepliktiga h�ndelsen. S�rskilda best�mmelser g�ller i fr�ga om

skatt enligt lagen (1984; 351) om totalisatorskatt och enligt lagen (1984:405)
om st�mpelskatt p� aktier.

I fr�ga om avgifter enligt f�rfattningarna i 1 ka p. 1 � f�rsta stycket 2

best�mmer statens jordbruksn�mnd deklarationstiden.

12. F�rekommer i lag eller annan f�rfattning h�nvisning till en f�reskrift

som har ersatts genom en best�mmelse i denna lag till�mpas i st�llet den

nya best�mmelsen. Den upph�vda lagen g�ller dock fortfarande i fr�ga om

skatt enligt lagen (1983 :219) om tillf�llig vinstskatt.

Denna lag tr�der i kraft den I juli 1984 .

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.