SFS 1986:1389

861389.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1389 Lag

Utkom från trycket

den 30 december 1986

om ändring i lagen (1986:1137) om ändring i lagen

(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från

arbetsgivare;

utfärdad den 18 december 1986 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:668) om

uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare i den lydelse lagen erhållit
genom lagen (1986: 1137) om ändring i nämnda lag

dels att i 3 § ordet "länsstyrelse" i olika böjningsformer skall bytas ut

mot "länsskattemyndighet" i motsvaran de form,

dels att 50 och 51 §§ samt ikraftträdandebestämmelserna skall ha nedan

angivna lydelse.

50

Den lokala skattemyndighetens beslut får överklagas genom be­

svär hos länsrätten. Beslut enligt 6 § tredje stycket eller 19 § andra stycket

överklagas dock genom besvär hos länsskattemyndigheten. Beslut enlig t

nämnda stycken eller 22 a § får inte överk lagas av det allmänna ombudet.

Sjömansskattekontorets beslut får överklagas genom besvär hos sjö­

mansskattenämnden. Besvärshandlingen skall ha kommit in senast två

månader från den dag då klaganden fick del av be slutet.

Den lokala skattem yndighetens eller sjömansskattekontorets beslut om

revision eller beslut varigenom vite ha r förelagts får inte överklagas. Det­

samma gäller den lokala skattemyndighetens avvisningsbeslut enligt 22 a §
andra stycket.

2372

' Prop. 1986/87; 46 och 47. SkU 19 , rskr. 101.

^ �ndringen innebär bl. a. att fjärde stycket upphävs.

¬

background image

51 § Beslut av den lokala skattemyndigheten eller sjömansskattekon-

SFS 1986:1389

toret, som får överklagas, skall på,ansökan av arbetsgivaren eller, när

fråga är om beslut enligt 22 a §, någon av sökandena omprövas av den

lokala skattemyndigheten respektive sjömansskattekontoret. Ansöknings­
handlingen skall ha kommit in före besvärstidens utgång. Vad som har
sagts nu gäller dock inte beslut enligt 6 § tredje stycket eller 19 § andra

stycket.

.

,

Ett beslut får inte omprövas, om arbetsgivaren eller det allmänna ombu­

det eller, när fråga är om beslut enligt 22 a §, någon av sökandena har

anfört besvär över beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.
2. Bestämmelserna i 22 d § gäller i fråga om arbetsgivaravgifter för

ersättning som utgetts efter ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser i 50 § fjärde stycke t gäller i fråga om beslut som

har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.