SFS 1986:1388

861388.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1388

om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av

utkom från trycket

socialavgifter från arbetsgivare;

den 3o december i986

utfärdad den 18 decembe r 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:668) om

uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

dels att i 7, 9, 11, 15, 23, 26, 27, 30, 32 och 54 §§ ordet " länsstyrelse" i

olika böjningsformer skall bytas ut mot "länsskattemyndighet" i motsva­

rande form,

dels att 5, 52 och 56 §§ ska ll ha följande lydelse.

5

En naturaförmån i form av kost, bostad eller bil skall tas upp till det

värde som avses i 8 § andra och tredje styckena uppbördslagen (1953:272).

52 § Beslut av länsskattemyndighet får överklagas bara i den mån beslu­

tet gäller förseningsavgift, restavgift, tilläggsavgift, restitution eller av-

kortning. �verklagandet skall göras hos kammarrätten.

Sjömansskattenämndens beslut överklagas hos kammarrätten inom den

tid som gäller vid överklagande hos kammarrätten av nämndens beslut

enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt. Beslut enligt 6 § tredje stycket
eller 19 § andra stycket får dock inte överklagas.

'Prop. 1986/87:46 och 47, SkU 19, rskr. 101 .

^ �ndringen innebär bl. a. att andra och tredje styckena upphävs.

2371

¬

background image

SFS 1986:1388

56 § Det förhållandet att ett beslut enligt denna lag har överklagats eller

att ansökan om omprövning har ingetts inverkar inte på skyldigheten att

betala det belopp som beslutet avser.

�ndras eller upphävs ett beslut, på vilket utmätning eller annaji verkstäl­

lighet har följt hos arbetsgivaren, skall verkställigheten såvitt möjligt åter­

gå.

En åtgärd enligt den na lag skall verkställas oavsett att det beslut eller

utslag som föranleder åtgärden inte har vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den I januari 1987.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.