SFS 1986:1137

861137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1137

Utkom från trycket

den 19 december 1986

Lag

om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av

<!

socialavgifter från arbetsgivare;

I

t .

''' ^

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:668) om

uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

dels att 3, 31, 50 och 51 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 22 a-d §§, samt

närmast före 22 a och 22 d §§ nya rubriker av följande lydelse.

3 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag meddelas av den länsstyrelse

till vilken uppbördsdeklarationen skall lämnas, om inte annat följer av

32 §.

Den lokala skattemyndighetens beslut enligt denna lag meddelas av den

lokala skattemyndighet hos vilken arbetsgivaren är registrerad för ihbetal-
ning och redovisning av arbetstagares skatt. Är arbetsgivaren inte registre­

rad, meddelas beslut av den lokala s kattemyndigheten i det fögderi där

arbetsgivaren är bosatt. Saknar en arbetsgivare, som är bosatt utomlands
eller är utländsk juridisk person, fast driftställe här i riket, meddelas

beslutet av den lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi.

Vad som i and ra stycket sägs om arbetsgivare skall i fråga om beslut

enligt 22 a § gälla uppdragsgivaren.

t

) I;

Förhandsbesked
22 a § Den lokala skattemyndigheten far meddela förhandsbesked an­
gående skyldigheten att betala socialavgifter efter gemensam skriftlig ansö­
kan av dem som har träffat eller avser att träffa avtal, enligt vilket den ene

(uppdragstagaren) mot ersättning skall utföra ett arbete åt den andre
(uppdragsgivaren).

Sökandena skall lämna de uppgifter som behövs för att ett förhands­

besked skall kunna meddelas. Om den lokala skattemyndigheten finner att

den inte har tillräcklig grund för att meddela ett förhandsbesked, skall
ansökningen avvisas.

22 b § Ett förhandsbesked skall ange om uppdragsgivaren blir skyldig att
betala arbetsgivaravgifter eller inte och, i den utsträckning det är påkallat,

de grunder för beräkning av socialavgifter som kommer att gälla för upp­

dragstagaren.

2100

22 c § Ett förhandsbesked som har vunnit laga kraft skall, om en av
sökandena yrkar det och beskedet är tillämpligt, iakttas vid tilläm pningen

av bestämmelserna om arbetsgivaravgifter och egenavgifter enligt lage n
(1981:691) om socialavgifter samt av bestämmelserna om sjukpenning­

grundande inkomst och pensionsgrundande inkomst enligt lagen
(1962: 381) om allmän försäkring. F örhandsbeskedet gäller ersättning som

utges sedan beskedet har meddelats men inte senare än ett år därefter.

' Prop. 1986/87: 16, SfU 4, rskr. 66.

/

¬

background image

I Eftergift av betalningsskyldighet

SFS 1986:1137

22 d § En arbetsgivares skyldighet att betala arbetsgivaravgifter som

belöper på en av honom utgiven ersättning får helt efterges, om han

1. inte insåg att han var arbetsgivare åt den som utförde det arbete för

vilket han utgett ersättningen och

2. med hänsyn till föreliggande om ständigheter måste anses ha saknat

anledning räkna med att han var arbetsgivare.

Var den, med vilken arbetsgivaren har avtalat om arbetets utförande,

när avtalet ingicks registrerad i det centrala skatteregistret för betalning av
preliminär A-skatt, får eftergift medges endast om särskilda skäl föreligger.

Om det finns förutsättningar enligt denna paragraf får eftergift medges,

även om det inte har yrkats.

Fråga om eftergift prövas av den lokala skattemyndigheten eller, i be­

svärsmål om skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, av besvärsinstan­
sen.

31 § Bestämmelserna i 1 -30 §§ gäller ock så redaravgift, om inte annat
följer av vad som för eskrivs i andra stycket eller i 32-37 §§.

I stället för tidsangivelsen den 1 mars året efter utgiftsåret i 10, II, 14

och 17 §§ skall i fråga om redaravgift gälla den 30 april åre t efter utgifts­
året.

50 § Den lokala skattemyndighetens beslut får överklagas genom besvär

hos länsrätten. Beslut enligt 5 § tredje styc ket, 6 § tredje stycket eller 19 §
andra stycket överklagas dock genom besvär hos länsstyrelsen. Beslut
enligt nämnda stycken eller 22 a § får inte överklagas av det allmänna
ombudet.

Sjömansskattekontorets beslut får överklagas genom besvär hos sjö­

mansskattenämnden. Besvärshandlingen skall ha kommit in senast två
månader från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Den lokala skattemy ndighetens eller sjömansskattekontorets beslut om

revision eller beslut varigenom vite har förelagts får inte överklagas. Det­

samma gäller den lokala skattemyndighetens avvisningsbeslut enligt 22 a §
andra stycket.

Om en bes värshandling före besvärstidens utgång har kommit in till en

annan länsrätt eller länsstyrelse än den som har att pröva besvären, skall

handlingen anses ha kommit in i rätt tid. Handlingen skall omedelbart

översändas till den länsrätt eller länsstyrelse till vilken den rätteligen borde

ha ingetts.

51 § Beslut av den lokala skattemyndigheten eller sjömansskattekon­

toret, som får överklagas, skall på ansökan av arbetsgivaren eller, när

fråga är om beslut enligt 22 a §, någon av sökandena omprövas av den
lokala skattemyndigheten respektive sjömansskattekontoret. Ansöknings­

handlingen skall ha kommit in före besvärstidens utgång. Vad som har
sagts nu gäller dock inte beslut enligt 5 § tredje stycket, 6 § tredje stycket

eller 19 § andra s tycket.

Ett beslut får inte omprövas, om arbetsgivaren eller det allmänna ombu­

det eller, när fråga är om beslut enligt 22 a §, någon av sökandena har
anfört besvär över beslutet.

2101

¬

background image

SFS 1986:1137

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Bestämmelserna i 22 d § !*

gäller i fråga om arbetsgivaravgifter för ersättning som utgetts efter ikraft­

trädandet.

, '

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rupdqvist

(Socialdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.