SFS 1989:479

890479.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:NMDUTC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:BEYWIX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:NMDUTC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:NMFZUX+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BEYWIX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:20px;font-family:BEYWIX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:NMDUTC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:BEYWIX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:19px;line-height:21px;font-family:BEYWIX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:19px;line-height:22px;font-family:BEYWIX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:19px;line-height:23px;font-family:BEYWIX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:NMDUTC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:BEYWIX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BEYWIX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:304px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1989:479 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>OHi ers�ttning f�f kostnader i �renden och m�l om skatt, </b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">den 16 juni 1989 </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">m, m.; </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 8 juni 1989. </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Inledande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � Denna lag g�ller ers� ttning av allm�nna medel for en skattskyldigs </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">kostnader hos domstolar och andra myndigheter i � renden och m�l om </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft15">skatter, tullar och avgifter samt taxering av fastighet. Lagen till�mpas �ven <br/>1 m�l enligt lagen (1978:880) om betalningss�kring for skatter, tullar och </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">avgifter. Den till�mpas dock inte i �rend en om f�rhandsbesked. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft11">Med s katter, tullar och avgifter avses i d enna lag detsa mma som i 2 � </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rsta stycket 1 -4 lagen om betalningss�kring for skatter, tullar och avgif�</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft16">ter. Med skattskyldig avses den vars skyldighet att betala skatt, tull eller <br/>avgift har varit f�rem�l f�r pr�vning, liksom den som �r �gare till fastighet <br/>eller som enligt 1 kap. 5 � fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses <br/>som �gare. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � Det allm�nnas talan i en fr�ga om ers�ttning fors av samma myndig�</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">het eller allm�nna ombud som for det allm�nnas talan i det �rende eller </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">m�l som kostnade n h�nf�r sig till. </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som f�r det allm�nnas talan f�r �ven f�ra talan till den skattskyldi�</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">ges f�rm�n. </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�ruts�ttningarna for ers�ttning, m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:967px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">3 � En skattskyldig som i ett �rende eller m�l haft kostnader f�r ombud </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">eller bitr�de, utredning eller annat som sk�ligen beh�vts f�r att ta till vara </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">hans r�tt f�r beviljas ers�ttning f�r kostnaderna. </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft11">Ers�ttning f�r inte beviljas f�r </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11">I. kostnader som avser skyldigheten att l�mna deklaration eller andra </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">uppgifter till ledning f�r en myndighets beslut om sk att, tull eller avgift, </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft13">670 </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1988/89:126, SkU31, rskr. 301. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:14px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>/ </b></p> <p style="position:absolute;top:34px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21">r' " </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft21">' 2. kostnader som avser skyldigheten att i sk�lig omfattning genom </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:629px;white-space:nowrap" class="ft21">SFS 1989:479 </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft23">r�kenskaper, antecknin gar eller p� annat l�mpligt s�tt s�ija f�r att det <br/>finns s�dant underlag som beh�vs dels for att den skattskyldige skall kunna </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft24">deklarera eller l�mna uppgifter som han �r sk yldig att l�mna, del s for att <br/>deklarationen och uppgifterna skall kunna kontrolleras, </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft21">3. den skattskyldiges eget arbete, tidsspillan eller i � vrigt for kostnader </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft25">f�r s�dant som den skatts kyldige sj�lv utf�rt med anledning av �rendet <br/>eller m�let. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft23">4 � Ers�ttning f�r beviljas endast till den del det �r osk�ligt att kostnaden <br/>b�rs av den skattskyldige med h�nsyn till samtliga f�ljande faktorer; </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft21">1. sakens beskaffenhet, </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft21">2. kostnadens storlek, </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft24">3. �rend ets eller m�lets handl�ggning, <br/>4. �rende ts eller m�lets utg�ng, </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft21">5. den skattskyldiges personliga och ekonomiska f�rh�llanden, </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft21">6. omst�ndigheterna i �v rigt. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft21">5 � N�r ers�ttningen best�m s, skall den minsk as med annan ers�tt ning </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft23">som den skattskyldige har f�tt eller kan antas komma att f� f�r samm a <br/>kostnader enligt annan f�rfattning eller enligt avtal. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft23">6 � Ers�ttningen f�r inte betalas ut f�rr�n ers�ttningsbeslutet vunnit laga <br/>kraft mot det allm�nna. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft21">En fordran p� ers�ttning f�r inte �verl�tas innan ers�ttningen f�r betalas </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft21">ut. Detta hindrar dock inte att en s�dan fordran utm�ts. </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rfarandet </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft21">7 � Fr�gor om ers�ttning for kostnader hos andra myndigheter �n dom�</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft23">stolar pr�vas av l�nsr�tten. Fr�gan pr�vas dock av kammarr�tten, om <br/>denna som f�rsta domstolsinstans skall pr�va ett �verklagande i det �ren�</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft21">de eller m�l som kostnaderna h�nf�r sig till. </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft21">Om ett �rende eller m�l avser en fr�ga som pr�vas av en allm�n domstol, </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft21">pr�vas fr�gan om ers�ttning for kostnader i �rendet eller m�let av l�nsr�t�</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft21">ten i d et l�n d�r den tingsr� tt eller l�nss kattemyndighet som �r beskatt�</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft21">ningsmyndighet �r bel�gen. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft21">En framst�llning om ers�ttning enligt denna paragraf skall ha kommit in </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft23">inom ett �r fr�n utg�ngen av det �r d� det �rende eller m�l som kostnader�<br/>na h�nf�r sig till avgjordes genom lagakraftvunnet beslut. Om avg�randet i <br/>�rendet eller m�let har �verklagats till f�rvaltningsdomstol, skall framst�ll�</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21">ningen om ers�ttning dock ha kom mit in innan dom stolen avg�r �rendet </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft21">eller m�let. </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft21">8 � Fr�gor om ers�ttnin g for kostnader i m�l hos f�rval tningsdomstol </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21">pr�vas av domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft21">En framst�llning om ers�ttning skall ha kom mit in in nan m�let avg�rs. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft21">9 � Om den skattskyldige inte har ko mmit in i tid m ed en framst�llning </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21">om ers�ttning, f�r domsto len pr�va en senare inkommen framst�llning </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:717px;white-space:nowrap" class="ft21">671 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>, ' </b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>&#34; </b></p> <p style="position:absolute;top:59px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft31">SFS 1989:479 </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft31">endast under f�ruts�ttning att f�rseningen beror p� n�got urs�ktligt miss�</p> <p style="position:absolute;top:82px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft31">tag. </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">10 � Om den skattskyldige har beg�rt ers�ttning i samband med att </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rvaltningsdomstolen handl�gger det m�l som kostnaderna h�nf�r sig till, </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">skall ers�ttningsfr�gan avg�ras samtidigt med m�let. </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">11 � Ett ers�ttningsbeslut som meddelas i samband med avg�randet i </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft33">det m�l som kostnaderna h�nf�r sig till, f �r �verklagas inom den tid som <br/>g�ller f�r �verklagande av avg�randet i m�let . </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1989 och till�mpas i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">kostnader f�r �tg�rder som vidtas efter ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft33">KJELL-OLOF FELDT <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1989:479 Lag

Utkom fr�n trycket

OHi ers�ttning f�f kostnader i �renden och m�l om skatt,

den 16 juni 1989

m, m.;

utf�rdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 � Denna lag g�ller ers� ttning av allm�nna medel for en skattskyldigs

kostnader hos domstolar och andra myndigheter i � renden och m�l om

skatter, tullar och avgifter samt taxering av fastighet. Lagen till�mpas �ven
1 m�l enligt lagen (1978:880) om betalningss�kring for skatter, tullar och

avgifter. Den till�mpas dock inte i �rend en om f�rhandsbesked.

Med s katter, tullar och avgifter avses i d enna lag detsa mma som i 2 �

f�rsta stycket 1 -4 lagen om betalningss�kring for skatter, tullar och avgif�

ter. Med skattskyldig avses den vars skyldighet att betala skatt, tull eller
avgift har varit f�rem�l f�r pr�vning, liksom den som �r �gare till fastighet
eller som enligt 1 kap. 5 � fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses
som �gare.

2 � Det allm�nnas talan i en fr�ga om ers�ttning fors av samma myndig�

het eller allm�nna ombud som for det allm�nnas talan i det �rende eller

m�l som kostnade n h�nf�r sig till.

Den som f�r det allm�nnas talan f�r �ven f�ra talan till den skattskyldi�

ges f�rm�n.

F�ruts�ttningarna for ers�ttning, m. m.

3 � En skattskyldig som i ett �rende eller m�l haft kostnader f�r ombud

eller bitr�de, utredning eller annat som sk�ligen beh�vts f�r att ta till vara

hans r�tt f�r beviljas ers�ttning f�r kostnaderna.

Ers�ttning f�r inte beviljas f�r

I. kostnader som avser skyldigheten att l�mna deklaration eller andra

uppgifter till ledning f�r en myndighets beslut om sk att, tull eller avgift,

670

' Prop. 1988/89:126, SkU31, rskr. 301.

background image

/

r' "

' 2. kostnader som avser skyldigheten att i sk�lig omfattning genom

SFS 1989:479

r�kenskaper, antecknin gar eller p� annat l�mpligt s�tt s�ija f�r att det
finns s�dant underlag som beh�vs dels for att den skattskyldige skall kunna

deklarera eller l�mna uppgifter som han �r sk yldig att l�mna, del s for att
deklarationen och uppgifterna skall kunna kontrolleras,

3. den skattskyldiges eget arbete, tidsspillan eller i � vrigt for kostnader

f�r s�dant som den skatts kyldige sj�lv utf�rt med anledning av �rendet
eller m�let.

4 � Ers�ttning f�r beviljas endast till den del det �r osk�ligt att kostnaden
b�rs av den skattskyldige med h�nsyn till samtliga f�ljande faktorer;

1. sakens beskaffenhet,

2. kostnadens storlek,

3. �rend ets eller m�lets handl�ggning,
4. �rende ts eller m�lets utg�ng,

5. den skattskyldiges personliga och ekonomiska f�rh�llanden,

6. omst�ndigheterna i �v rigt.

5 � N�r ers�ttningen best�m s, skall den minsk as med annan ers�tt ning

som den skattskyldige har f�tt eller kan antas komma att f� f�r samm a
kostnader enligt annan f�rfattning eller enligt avtal.

6 � Ers�ttningen f�r inte betalas ut f�rr�n ers�ttningsbeslutet vunnit laga
kraft mot det allm�nna.

En fordran p� ers�ttning f�r inte �verl�tas innan ers�ttningen f�r betalas

ut. Detta hindrar dock inte att en s�dan fordran utm�ts.

F�rfarandet

7 � Fr�gor om ers�ttning for kostnader hos andra myndigheter �n dom�

stolar pr�vas av l�nsr�tten. Fr�gan pr�vas dock av kammarr�tten, om
denna som f�rsta domstolsinstans skall pr�va ett �verklagande i det �ren�

de eller m�l som kostnaderna h�nf�r sig till.

Om ett �rende eller m�l avser en fr�ga som pr�vas av en allm�n domstol,

pr�vas fr�gan om ers�ttning for kostnader i �rendet eller m�let av l�nsr�t�

ten i d et l�n d�r den tingsr� tt eller l�nss kattemyndighet som �r beskatt�

ningsmyndighet �r bel�gen.

En framst�llning om ers�ttning enligt denna paragraf skall ha kommit in

inom ett �r fr�n utg�ngen av det �r d� det �rende eller m�l som kostnader�
na h�nf�r sig till avgjordes genom lagakraftvunnet beslut. Om avg�randet i
�rendet eller m�let har �verklagats till f�rvaltningsdomstol, skall framst�ll�

ningen om ers�ttning dock ha kom mit in innan dom stolen avg�r �rendet

eller m�let.

8 � Fr�gor om ers�ttnin g for kostnader i m�l hos f�rval tningsdomstol

pr�vas av domstolen.

En framst�llning om ers�ttning skall ha kom mit in in nan m�let avg�rs.

9 � Om den skattskyldige inte har ko mmit in i tid m ed en framst�llning

om ers�ttning, f�r domsto len pr�va en senare inkommen framst�llning

671

background image

\

, '

"

SFS 1989:479

endast under f�ruts�ttning att f�rseningen beror p� n�got urs�ktligt miss�

tag.

10 � Om den skattskyldige har beg�rt ers�ttning i samband med att

f�rvaltningsdomstolen handl�gger det m�l som kostnaderna h�nf�r sig till,

skall ers�ttningsfr�gan avg�ras samtidigt med m�let.

11 � Ett ers�ttningsbeslut som meddelas i samband med avg�randet i

det m�l som kostnaderna h�nf�r sig till, f �r �verklagas inom den tid som
g�ller f�r �verklagande av avg�randet i m�let .

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1989 och till�mpas i fr�ga om

kostnader f�r �tg�rder som vidtas efter ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

INGVAR CARLSSON

KJELL-OLOF FELDT
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.