SFS 1989:479

890479.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:479 Lag

Utkom från trycket

OHi ersättning föf kostnader i ärenden och mål om skatt,

den 16 juni 1989

m, m.;

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller ersä ttning av allmänna medel for en skattskyldigs

kostnader hos domstolar och andra myndigheter i ä renden och mål om

skatter, tullar och avgifter samt taxering av fastighet. Lagen tillämpas även
1 mål enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring for skatter, tullar och

avgifter. Den tillämpas dock inte i ärend en om förhandsbesked.

Med s katter, tullar och avgifter avses i d enna lag detsa mma som i 2 §

första stycket 1 -4 lagen om betalningssäkring for skatter, tullar och avgif­

ter. Med skattskyldig avses den vars skyldighet att betala skatt, tull eller
avgift har varit föremål för prövning, liksom den som är ägare till fastighet
eller som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses
som ägare.

2 § Det allmännas talan i en fråga om ersättning fors av samma myndig­

het eller allmänna ombud som for det allmännas talan i det ärende eller

mål som kostnade n hänför sig till.

Den som för det allmännas talan får även föra talan till den skattskyldi­

ges förmån.

Förutsättningarna for ersättning, m. m.

3 § En skattskyldig som i ett ärende eller mål haft kostnader för ombud

eller biträde, utredning eller annat som skäligen behövts för att ta till vara

hans rätt får beviljas ersättning för kostnaderna.

Ersättning får inte beviljas för

I. kostnader som avser skyldigheten att lämna deklaration eller andra

uppgifter till ledning för en myndighets beslut om sk att, tull eller avgift,

670

' Prop. 1988/89:126, SkU31, rskr. 301.

¬

background image

/

r' ⬢

' 2. kostnader som avser skyldigheten att i skälig omfattning genom

SFS 1989:479

räkenskaper, antecknin gar eller på annat lämpligt sätt söija för att det
finns sådant underlag som behövs dels for att den skattskyldige skall kunna

deklarera eller lämna uppgifter som han är sk yldig att lämna, del s for att
deklarationen och uppgifterna skall kunna kontrolleras,

3. den skattskyldiges eget arbete, tidsspillan eller i � vrigt for kostnader

för sådant som den skatts kyldige själv utfört med anledning av ärendet
eller målet.

4 § Ersättning får beviljas endast till den del det är oskäligt att kostnaden
bärs av den skattskyldige med hänsyn till samtliga följande faktorer;

1. sakens beskaffenhet,

2. kostnadens storlek,

3. ärend ets eller målets handläggning,
4. ärende ts eller målets utgång,

5. den skattskyldiges personliga och ekonomiska förhållanden,

6. omständigheterna i öv rigt.

5 § När ersättningen bestäm s, skall den minsk as med annan ersätt ning

som den skattskyldige har fått eller kan antas komma att få för samm a
kostnader enligt annan författning eller enligt avtal.

6 § Ersättningen får inte betalas ut förrän ersättningsbeslutet vunnit laga
kraft mot det allmänna.

En fordran på ersättning får inte överlåtas innan ersättningen får betalas

ut. Detta hindrar dock inte att en sådan fordran utmäts.

Förfarandet

7 § Frågor om ersättning for kostnader hos andra myndigheter än dom­

stolar prövas av länsrätten. Frågan prövas dock av kammarrätten, om
denna som första domstolsinstans skall pröva ett överklagande i det ären­

de eller mål som kostnaderna hänför sig till.

Om ett ärende eller mål avser en fråga som prövas av en allmän domstol,

prövas frågan om ersättning for kostnader i ärendet eller målet av länsrät­

ten i d et län där den tingsrä tt eller länss kattemyndighet som är beskatt­

ningsmyndighet är belägen.

En framställning om ersättning enligt denna paragraf skall ha kommit in

inom ett år från utgången av det år då det ärende eller mål som kostnader­
na hänför sig till avgjordes genom lagakraftvunnet beslut. Om avgörandet i
ärendet eller målet har överklagats till förvaltningsdomstol, skall framställ­

ningen om ersättning dock ha kom mit in innan dom stolen avgör ärendet

eller målet.

8 § Frågor om ersättnin g for kostnader i mål hos förval tningsdomstol

prövas av domstolen.

En framställning om ersättning skall ha kom mit in in nan målet avgörs.

9 § Om den skattskyldige inte har ko mmit in i tid m ed en framställning

om ersättning, får domsto len pröva en senare inkommen framställning

671

¬

background image

\

, '

"

SFS 1989:479

endast under förutsättning att förseningen beror på något ursäktligt miss­

tag.

10 § Om den skattskyldige har begärt ersättning i samband med att

förvaltningsdomstolen handlägger det mål som kostnaderna hänför sig till,

skall ersättningsfrågan avgöras samtidigt med målet.

11 § Ett ersättningsbeslut som meddelas i samband med avgörandet i

det mål som kostnaderna hänför sig till, f år överklagas inom den tid som
gäller för överklagande av avgörandet i målet .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989 och tillämpas i fråga om

kostnader för åtgärder som vidtas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

KJELL-OLOF FELDT
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.