SFS 1989:1000

891000.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:1000 Lag

Utkom från tryc ket

den 22 december 1989

om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för

skatter, tullar och avgifter;

utfärdad den 7 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1978:880) om

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

dels att 19 § samt rubriken närmast före 19 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 8 �12 §§ skall betecknas 9 -13 §§ ,

dels att 1, 3-7, 17, 18 och 20 §§ samt den nya 10 § skall ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 9 § skall sättas närmast före 10 §,
dels att det i lagen skall införa s fyra nya paragrafer, 8, 14, 21 och 22 §§

samt närmast före 20 och 21 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 § För att säkerställa be talning av fordran på skatt, tull eller a,vgift får

enligt bestäm melserna i den na lag genom betalningssäkring tas i anspråk
så mycket av gäldenärens egendom som svarar mot fordringen.

�r det fråga om en fordran som inte är fastställd, får betalningssäkring

ske endast om det finns sannolika skäl för att fordringen kommer att

fastställas. 1 såda nt fall får betalningssäkring avse högst det belopp till

vilket fordringen med hänsyn till omständigheterna sannolikt kommer att
bli fastställd.

1896

3

Fråga om betalningssäkring prövas av länsrätt.

Det allmännas talan i mål enligt d enna lag förs av länsskattemyndighe­

ten.

4 § Beslut om betalningssäkring får fattas om påtaglig risk föreligger att
gäldenären inte kommer att betala fordringen och denna eller, om flera

fordringar föreligger mot samma gäldenär, de tillhopa uppgår till betydan­
de belopp. �r fordringen att hänföra till viss tidsperiod får betalningssäk-

' Prop. 1989/90:3, SkUl, rskr. 38.

^ Senaste lydelse 1979:186.

¬

background image

ring beslutas endast om perioden har gått till ända eller fordringen dessför-

SFS 1989:1000

innan har förfallit till betalning.

Beslut om betalningssäkring får fattas endast om skälen för åtgärden

uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för gäldenä-

ren eller för något annat motstående intresse.

5 § Ett yrkande om betalningssäkring får inte bifallas utan att motparten

har beretts tillfälle att yttra si g. �r det fara i dröjsm ål, får dock åtgärden

omedelbart beviljas att gälla till dess något annat har förordnats.

6 § Beslut om betalningssäkring skall hävas helt elle r delvis i den mån

skäl för beslutet inte längre föreligger eller beslutet av någon annan anled­

ning inte längre bör kvarstå. Frågor om hävning prövas av länsrätten, om
någon av partema begär det eller om det annars finns skäl för det. Gälde-
nären skall upplysas om rätten att begära hävning.

Länsrätten kan helt eller delvi s häva ett beslut om betalningssäkring,

även om beslutet har överklagats.

Ett överklagande av länsrättens beslu t om betalningssäkring förfaller,

om länsrätten själv ändrar be slutet så som klaganden begär. �ndrar läns­

rätten beslutet på ett annat sätt än klaganden beg är, skall överklagandet

anses omfatta det nya beslutet.

7 § Avser ett beslut om betalni ngssäkring en fordran som inte är fast­
ställd, skall länsrätten häva beslutet, om inte talan om fastställelse av
fordringen eller av underl aget för den har väckts vid domstol inom sex

månader från dagen för beslut et eller fordringen eller underlaget för den

inom samma tid har fastställts i annan ordning. Länsrätten får medge
förlängning av tidsfristen, om det finns särskilda skäl.

Har ett beslut om betalningssäkring hävts en ligt första stycket, får ett

nytt beslut om bet alningssäkring på samm a grund fattas endast om talan

beträffande fordringen har väck ts eller om fordringen eller underlaget för
den har fastställts i annan ordning.

8 § Vid handläggning av frågor om betalningssäkring i länsrätt och kam­

marrätt skall muntlig förhandling hållas, om gäldenären begär det. Munt­
lig förhandling behöver dock inte hållas, om det är uppenbart obehövligt.

Gäldenären skall upplysas om rätten till muntlig förhandling.

10 § Beslut om be talningssäkring får genast verkställas.

Verkställighet begärs hos kronofogdemyndigheten av länsskattemyndig­

heten.

Hävs ett beslut om betalningssäkring, skall vidtagna åtgärder genast

återgå. I andra fall än som avses i 7 § första stycket kan dock rätten

förordna att vidtagna åtgärder skall bestå till dess beslutet om hävning har
vunnit laga kraft.

14 § 1 fråga om fönrättningskostnader vid verkställighet av beslut om

betalningssäkring gäl ler vad som föreskrivs i 17 kap. 9 § första styck et
utsökningsbalken.

1897

¬

background image

SFS 1989:1000

17 §' Har egendom tagits i förvar enligt 16 §, skall länsskattemyndighe­
ten, så snart det kan ske och senast fem dagar därefter, göra framställning
om betalningssäkring hos länsrätten. Görs ej sådan framställning eller
lämnas sådan framställning utan bifall, skall egendomen omedelbart åter­

ställas.

Meddelas beslut om betalningssäkring skall, om inte rätten bestämmer

annat, egendomen bli kvar i förvar till dess beslutet verkställs.

18 § Har ett beslut om betalningssäkring överlämnats till kronofogde­

myndighet för verkställighet, får myndigheten ta emot säkerhet som gälde-
nären eller, där gäldenären kan antas medge det, annan erbjuder sig att

ställa.

Tar kronofogdemyndigheten emot säkerhet, skall länsrätten i motsva­

rande mån häva beslutet om betalningssäkring.

�r i annat fall fråga om betalningssäkring får kronofogdemyndighet som

anvisas av länsskattemyndigheten ta emot säkerhet.

Säkerhet får tas i anspråk när fordringen har förfallit till betalning eller

vid den senare tidpunkt som har medgivits.

I övrigt skall bestämmelserna i lagen (1978:882) om säkerhet för skatte­

fordringar m. m. tillämpas.

Behörig domstol m. m.
20 §'' Mål om betalningssäkring prövas av den länsrätt som är behörig i
fråga om gäldenärens taxering till skatt enligt lagen (1947:57 6) om statlig

inkomstskatt för det beskattningsår, då framställning om betalningssäk­

ring görs. Finns inte behörig domstol enligt vad som nu sagts, prövas målet

av länsrätten i det län, där verkställigheten kan äga ru m.

Behörig att föra det allmännas talan är länsskattemyndigheten i det län

där behörig länsrätt finns. Vad som föreskrivs i 18 § tredje och fjärde
styckena taxeringslagen (1956:623) gäller i tillämpliga delar i mål om

betalningssäkring.

Ersättning for skada
21 § Har ett beslut om betalningssäkring meddelats för en fordran som
inte är fastställd och blir fordringen senare inte slutligt fastställd eller
fastställs den slutligt till e tt väsentligt lägre belopp än det som har betal-
ningssäkrats, har gäldenären rätt till ersättning av staten för ren förmögen­
hetsskada som därigenom har tillfogats honom.

Ersättning lämnas endast för skada som är av någon betydelse. Ersätt­

ning lämnas inte för kostnader för biträde eller utredning.

22 § Ersättning kan vägras eller sättas ned om gäldenären genom att
lämna oriktig uppgift, underlåta att lämna uppgift som han var skyldig att

lämna eller på annat sätt genom vållande har medverkat till skadan.

1898

' Senaste lydelse 1979:186.

* Senaste lydelse 1979:186.

¬

background image

⬢ ⬢ . 3

Détsamma gäller i den mån det annars s kulle vara oskäligt att ersättning

SFS 1989:1000

lärnnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.
De nya bestämmelserna i 7, 21 och 22 §§ gäller inte i fall där framställ­

ningen om betalningssäkring kom in till länsrätten före ikraftträdandet.

Den nya bestämmelsen i 14 § skall inte tillämpas på kostnader för

verkställighet som har uppstått före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.