SFS 1989:1000

891000.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:IQLYCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;line-height:21px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:19px;line-height:22px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:19px;line-height:23px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:IQLYCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:20px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:29px;font-family:IQLYCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;line-height:29px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:GBRXHA+Arial;color:#000000;} .ft41{font-size:19px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:19px;line-height:21px;font-family:GXIXVV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:373px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1989:1000 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n tryc ket </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">den 22 december 1989 </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1978:880) om betalningss�kring f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:419px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>skatter, tullar och avgifter; </b></p> <p style="position:absolute;top:469px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 7 december 1989. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1978:880) om </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">betalningss�kring f�r skatter, tullar och avgifter </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 19 � samt rubriken n�rmast f�re 19 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att nuvarande 8 12 �� skall betecknas 9 -13 �� , </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 1, 3-7, 17, 18 och 20 �� samt den nya 10 � skall ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att rubriken n�rmast f�re 9 � skall s�ttas n�rmast f�re 10 �, <br/>dels att det i lagen skall inf�ra s fyra nya paragrafer, 8, 14, 21 och 22 �� </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">samt n�rmast f�re 20 och 21 �� nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � F�r att s�kerst�lla be talning av fordran p� skatt, tull eller a,vgift f�r </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft14">enligt best�m melserna i den na lag genom betalningss�kring tas i anspr�k <br/>s� mycket av g�lden�rens egendom som svarar mot fordringen. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">�r det fr�ga om en fordran som inte �r fastst�lld, f�r betalningss�kring </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">ske endast om det finns sannolika sk�l f�r att fordringen kommer att </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">fastst�llas. 1 s�da nt fall f�r betalningss�kring avse h�gst det belopp till </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft15">vilket fordringen med h�nsyn till omst�ndigheterna sannolikt kommer att <br/>bli fastst�lld. </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft12">1896 </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft12">Fr�ga om betalningss�kring pr�vas av l�nsr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft12">Det allm�nnas talan i m�l enligt d enna lag f�rs av l�nsskattemyndighe�</p> <p style="position:absolute;top:964px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12">ten. </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft14">4 � Beslut om betalningss�kring f�r fattas om p�taglig risk f�religger att <br/>g�lden�ren inte kommer att betala fordringen och denna eller, om flera </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft14">fordringar f�religger mot samma g�lden�r, de tillhopa uppg�r till betydan�<br/>de belopp. �r fordringen att h�nf�ra till viss tidsperiod f�r betalningss�k-</p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1989/90:3, SkUl, rskr. 38. </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1979:186. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">ring beslutas endast om perioden har g�tt till �nda eller fordringen dessf�r- </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1989:1000 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">innan har f�rfallit till betalning. </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om betalningss�kring f�r fattas endast om sk�len f�r �tg�rden </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r g�lden�-</p> <p style="position:absolute;top:145px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">ren eller f�r n�got annat motst�ende intresse. </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � Ett yrkande om betalningss�kring f�r inte bifallas utan att motparten </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">har beretts tillf�lle att yttra si g. �r det fara i dr�jsm �l, f�r dock �tg�rden </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">omedelbart beviljas att g�lla till dess n�got annat har f�rordnats. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20">6 � Beslut om betalningss�kring skall h�vas helt elle r delvis i den m�n </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">sk�l f�r beslutet inte l�ngre f�religger eller beslutet av n�gon annan anled�</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft22">ning inte l�ngre b�r kvarst�. Fr�gor om h�vning pr�vas av l�nsr�tten, om <br/>n�gon av partema beg�r det eller om det annars finns sk�l f�r det. G�lde-<br/>n�ren skall upplysas om r�tten att beg�ra h�vning. </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsr�tten kan helt eller delvi s h�va ett beslut om betalningss�kring, </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">�ven om beslutet har �verklagats. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett �verklagande av l�nsr�ttens beslu t om betalningss�kring f�rfaller, </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20">om l�nsr�tten sj�lv �ndrar be slutet s� som klaganden beg�r. �ndrar l�ns�</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">r�tten beslutet p� ett annat s�tt �n klaganden beg �r, skall �verklagandet </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20">anses omfatta det nya beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">7 � Avser ett beslut om betalni ngss�kring en fordran som inte �r fast�<br/>st�lld, skall l�nsr�tten h�va beslutet, om inte talan om fastst�llelse av <br/>fordringen eller av underl aget f�r den har v�ckts vid domstol inom sex </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">m�nader fr�n dagen f�r beslut et eller fordringen eller underlaget f�r den </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft22">inom samma tid har fastst�llts i annan ordning. L�nsr�tten f�r medge <br/>f�rl�ngning av tidsfristen, om det finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">Har ett beslut om betalningss�kring h�vts en ligt f�rsta stycket, f�r ett </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">nytt beslut om bet alningss�kring p� samm a grund fattas endast om talan </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft22">betr�ffande fordringen har v�ck ts eller om fordringen eller underlaget f�r <br/>den har fastst�llts i annan ordning. </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � Vid handl�ggning av fr�gor om betalningss�kring i l�nsr�tt och kam�</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft22">marr�tt skall muntlig f�rhandling h�llas, om g�lden�ren beg�r det. Munt�<br/>lig f�rhandling beh�ver dock inte h�llas, om det �r uppenbart obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">G�lden�ren skall upplysas om r�tten till muntlig f�rhandling. </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20">10 � Beslut om be talningss�kring f�r genast verkst�llas. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">Verkst�llighet beg�rs hos kronofogdemyndigheten av l�nsskattemyndig�</p> <p style="position:absolute;top:928px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">heten. </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">H�vs ett beslut om betalningss�kring, skall vidtagna �tg�rder genast </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">�terg�. I andra fall �n som avses i 7 � f�rsta stycket kan dock r�tten </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rordna att vidtagna �tg�rder skall best� till dess beslutet om h�vning har <br/>vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20">14 � 1 fr�ga om f�nr�ttningskostnader vid verkst�llighet av beslut om </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft24">betalningss�kring g�l ler vad som f�reskrivs i 17 kap. 9 � f�rsta styck et <br/>uts�kningsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:708px;white-space:nowrap" class="ft20">1897 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:70px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1989:1000 </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft34">17 �' Har egendom tagits i f�rvar enligt 16 �, skall l�nsskattemyndighe�<br/>ten, s� snart det kan ske och senast fem dagar d�refter, g�ra framst�llning <br/>om betalningss�kring hos l�nsr�tten. G�rs ej s�dan framst�llning eller <br/>l�mnas s�dan framst�llning utan bifall, skall egendomen omedelbart �ter�</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft31">st�llas. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft31">Meddelas beslut om betalningss�kring skall, om inte r�tten best�mmer </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft31">annat, egendomen bli kvar i f�rvar till dess beslutet verkst�lls. </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft31">18 � Har ett beslut om betalningss�kring �verl�mnats till kronofogde�</p> <p style="position:absolute;top:267px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft34">myndighet f�r verkst�llighet, f�r myndigheten ta emot s�kerhet som g�lde-<br/>n�ren eller, d�r g�lden�ren kan antas medge det, annan erbjuder sig att </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft31">st�lla. </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft31">Tar kronofogdemyndigheten emot s�kerhet, skall l�nsr�tten i motsva�</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">rande m�n h�va beslutet om betalningss�kring. </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft31">�r i annat fall fr�ga om betalningss�kring f�r kronofogdemyndighet som </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft31">anvisas av l�nsskattemyndigheten ta emot s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft31">S�kerhet f�r tas i anspr�k n�r fordringen har f�rfallit till betalning eller </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">vid den senare tidpunkt som har medgivits. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft31">I �vrigt skall best�mmelserna i lagen (1978:882) om s�kerhet f�r skatte�</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft31">fordringar m. m. till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Beh�rig domstol m. m. <br/></b>20 �'' M�l om betalningss�kring pr�vas av den l�nsr�tt som �r beh�rig i <br/>fr�ga om g�lden�rens taxering till skatt enligt lagen (1947:57 6) om statlig </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31">inkomstskatt f�r det beskattnings�r, d� framst�llning om betalningss�k�</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31">ring g�rs. Finns inte beh�rig domstol enligt vad som nu sagts, pr�vas m�let </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31">av l�nsr�tten i det l�n, d�r verkst�lligheten kan �ga ru m. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft31">Beh�rig att f�ra det allm�nnas talan �r l�nsskattemyndigheten i det l�n </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft34">d�r beh�rig l�nsr�tt finns. Vad som f�reskrivs i 18 � tredje och fj�rde <br/>styckena taxeringslagen (1956:623) g�ller i till�mpliga delar i m�l om </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">betalningss�kring. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft34">Ers�ttning for skada <br/>21 � Har ett beslut om betalningss�kring meddelats f�r en fordran som <br/>inte �r fastst�lld och blir fordringen senare inte slutligt fastst�lld eller <br/>fastst�lls den slutligt till e tt v�sentligt l�gre belopp �n det som har betal-<br/>ningss�krats, har g�lden�ren r�tt till ers�ttning av staten f�r ren f�rm�gen�<br/>hetsskada som d�rigenom har tillfogats honom. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft31">Ers�ttning l�mnas endast f�r skada som �r av n�gon betydelse. Ers�tt�</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">ning l�mnas inte f�r kostnader f�r bitr�de eller utredning. </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft33">22 � Ers�ttning kan v�gras eller s�ttas ned om g�lden�ren genom att <br/>l�mna oriktig uppgift, underl�ta att l�mna uppgift som han var skyldig att </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">l�mna eller p� annat s�tt genom v�llande har medverkat till skadan. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft31">1898 </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft31">' Senaste lydelse 1979:186. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">* Senaste lydelse 1979:186. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:20px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>" " . 3 </b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft41">D�tsamma g�ller i den m�n det annars s kulle vara osk�ligt att ers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft41">SFS 1989:1000 </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft41">l�rnnas. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft43">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1990. <br/>De nya best�mmelserna i 7, 21 och 22 �� g�ller inte i fall d�r framst�ll�</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft41">ningen om betalningss�kring kom in till l�nsr�tten f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft41">Den nya best�mmelsen i 14 � skall inte till�mpas p� kostnader f�r </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft41">verkst�llighet som har uppst�tt f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft41">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft41">Nils Dexe </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft41">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1989:1000 Lag

Utkom fr�n tryc ket

den 22 december 1989

om �ndring i lagen (1978:880) om betalningss�kring f�r

skatter, tullar och avgifter;

utf�rdad den 7 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1978:880) om

betalningss�kring f�r skatter, tullar och avgifter

dels att 19 � samt rubriken n�rmast f�re 19 � skall upph�ra att g�lla,
dels att nuvarande 8 12 �� skall betecknas 9 -13 �� ,

dels att 1, 3-7, 17, 18 och 20 �� samt den nya 10 � skall ha f�ljande

lydelse,

dels att rubriken n�rmast f�re 9 � skall s�ttas n�rmast f�re 10 �,
dels att det i lagen skall inf�ra s fyra nya paragrafer, 8, 14, 21 och 22 ��

samt n�rmast f�re 20 och 21 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 � F�r att s�kerst�lla be talning av fordran p� skatt, tull eller a,vgift f�r

enligt best�m melserna i den na lag genom betalningss�kring tas i anspr�k
s� mycket av g�lden�rens egendom som svarar mot fordringen.

�r det fr�ga om en fordran som inte �r fastst�lld, f�r betalningss�kring

ske endast om det finns sannolika sk�l f�r att fordringen kommer att

fastst�llas. 1 s�da nt fall f�r betalningss�kring avse h�gst det belopp till

vilket fordringen med h�nsyn till omst�ndigheterna sannolikt kommer att
bli fastst�lld.

1896

3

Fr�ga om betalningss�kring pr�vas av l�nsr�tt.

Det allm�nnas talan i m�l enligt d enna lag f�rs av l�nsskattemyndighe�

ten.

4 � Beslut om betalningss�kring f�r fattas om p�taglig risk f�religger att
g�lden�ren inte kommer att betala fordringen och denna eller, om flera

fordringar f�religger mot samma g�lden�r, de tillhopa uppg�r till betydan�
de belopp. �r fordringen att h�nf�ra till viss tidsperiod f�r betalningss�k-

' Prop. 1989/90:3, SkUl, rskr. 38.

^ Senaste lydelse 1979:186.

background image

ring beslutas endast om perioden har g�tt till �nda eller fordringen dessf�r-

SFS 1989:1000

innan har f�rfallit till betalning.

Beslut om betalningss�kring f�r fattas endast om sk�len f�r �tg�rden

uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r g�lden�-

ren eller f�r n�got annat motst�ende intresse.

5 � Ett yrkande om betalningss�kring f�r inte bifallas utan att motparten

har beretts tillf�lle att yttra si g. �r det fara i dr�jsm �l, f�r dock �tg�rden

omedelbart beviljas att g�lla till dess n�got annat har f�rordnats.

6 � Beslut om betalningss�kring skall h�vas helt elle r delvis i den m�n

sk�l f�r beslutet inte l�ngre f�religger eller beslutet av n�gon annan anled�

ning inte l�ngre b�r kvarst�. Fr�gor om h�vning pr�vas av l�nsr�tten, om
n�gon av partema beg�r det eller om det annars finns sk�l f�r det. G�lde-
n�ren skall upplysas om r�tten att beg�ra h�vning.

L�nsr�tten kan helt eller delvi s h�va ett beslut om betalningss�kring,

�ven om beslutet har �verklagats.

Ett �verklagande av l�nsr�ttens beslu t om betalningss�kring f�rfaller,

om l�nsr�tten sj�lv �ndrar be slutet s� som klaganden beg�r. �ndrar l�ns�

r�tten beslutet p� ett annat s�tt �n klaganden beg �r, skall �verklagandet

anses omfatta det nya beslutet.

7 � Avser ett beslut om betalni ngss�kring en fordran som inte �r fast�
st�lld, skall l�nsr�tten h�va beslutet, om inte talan om fastst�llelse av
fordringen eller av underl aget f�r den har v�ckts vid domstol inom sex

m�nader fr�n dagen f�r beslut et eller fordringen eller underlaget f�r den

inom samma tid har fastst�llts i annan ordning. L�nsr�tten f�r medge
f�rl�ngning av tidsfristen, om det finns s�rskilda sk�l.

Har ett beslut om betalningss�kring h�vts en ligt f�rsta stycket, f�r ett

nytt beslut om bet alningss�kring p� samm a grund fattas endast om talan

betr�ffande fordringen har v�ck ts eller om fordringen eller underlaget f�r
den har fastst�llts i annan ordning.

8 � Vid handl�ggning av fr�gor om betalningss�kring i l�nsr�tt och kam�

marr�tt skall muntlig f�rhandling h�llas, om g�lden�ren beg�r det. Munt�
lig f�rhandling beh�ver dock inte h�llas, om det �r uppenbart obeh�vligt.

G�lden�ren skall upplysas om r�tten till muntlig f�rhandling.

10 � Beslut om be talningss�kring f�r genast verkst�llas.

Verkst�llighet beg�rs hos kronofogdemyndigheten av l�nsskattemyndig�

heten.

H�vs ett beslut om betalningss�kring, skall vidtagna �tg�rder genast

�terg�. I andra fall �n som avses i 7 � f�rsta stycket kan dock r�tten

f�rordna att vidtagna �tg�rder skall best� till dess beslutet om h�vning har
vunnit laga kraft.

14 � 1 fr�ga om f�nr�ttningskostnader vid verkst�llighet av beslut om

betalningss�kring g�l ler vad som f�reskrivs i 17 kap. 9 � f�rsta styck et
uts�kningsbalken.

1897

background image

SFS 1989:1000

17 �' Har egendom tagits i f�rvar enligt 16 �, skall l�nsskattemyndighe�
ten, s� snart det kan ske och senast fem dagar d�refter, g�ra framst�llning
om betalningss�kring hos l�nsr�tten. G�rs ej s�dan framst�llning eller
l�mnas s�dan framst�llning utan bifall, skall egendomen omedelbart �ter�

st�llas.

Meddelas beslut om betalningss�kring skall, om inte r�tten best�mmer

annat, egendomen bli kvar i f�rvar till dess beslutet verkst�lls.

18 � Har ett beslut om betalningss�kring �verl�mnats till kronofogde�

myndighet f�r verkst�llighet, f�r myndigheten ta emot s�kerhet som g�lde-
n�ren eller, d�r g�lden�ren kan antas medge det, annan erbjuder sig att

st�lla.

Tar kronofogdemyndigheten emot s�kerhet, skall l�nsr�tten i motsva�

rande m�n h�va beslutet om betalningss�kring.

�r i annat fall fr�ga om betalningss�kring f�r kronofogdemyndighet som

anvisas av l�nsskattemyndigheten ta emot s�kerhet.

S�kerhet f�r tas i anspr�k n�r fordringen har f�rfallit till betalning eller

vid den senare tidpunkt som har medgivits.

I �vrigt skall best�mmelserna i lagen (1978:882) om s�kerhet f�r skatte�

fordringar m. m. till�mpas.

Beh�rig domstol m. m.
20 �'' M�l om betalningss�kring pr�vas av den l�nsr�tt som �r beh�rig i
fr�ga om g�lden�rens taxering till skatt enligt lagen (1947:57 6) om statlig

inkomstskatt f�r det beskattnings�r, d� framst�llning om betalningss�k�

ring g�rs. Finns inte beh�rig domstol enligt vad som nu sagts, pr�vas m�let

av l�nsr�tten i det l�n, d�r verkst�lligheten kan �ga ru m.

Beh�rig att f�ra det allm�nnas talan �r l�nsskattemyndigheten i det l�n

d�r beh�rig l�nsr�tt finns. Vad som f�reskrivs i 18 � tredje och fj�rde
styckena taxeringslagen (1956:623) g�ller i till�mpliga delar i m�l om

betalningss�kring.

Ers�ttning for skada
21 � Har ett beslut om betalningss�kring meddelats f�r en fordran som
inte �r fastst�lld och blir fordringen senare inte slutligt fastst�lld eller
fastst�lls den slutligt till e tt v�sentligt l�gre belopp �n det som har betal-
ningss�krats, har g�lden�ren r�tt till ers�ttning av staten f�r ren f�rm�gen�
hetsskada som d�rigenom har tillfogats honom.

Ers�ttning l�mnas endast f�r skada som �r av n�gon betydelse. Ers�tt�

ning l�mnas inte f�r kostnader f�r bitr�de eller utredning.

22 � Ers�ttning kan v�gras eller s�ttas ned om g�lden�ren genom att
l�mna oriktig uppgift, underl�ta att l�mna uppgift som han var skyldig att

l�mna eller p� annat s�tt genom v�llande har medverkat till skadan.

1898

' Senaste lydelse 1979:186.

* Senaste lydelse 1979:186.

background image

" " . 3

D�tsamma g�ller i den m�n det annars s kulle vara osk�ligt att ers�ttning

SFS 1989:1000

l�rnnas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1990.
De nya best�mmelserna i 7, 21 och 22 �� g�ller inte i fall d�r framst�ll�

ningen om betalningss�kring kom in till l�nsr�tten f�re ikrafttr�dandet.

Den nya best�mmelsen i 14 � skall inte till�mpas p� kostnader f�r

verkst�llighet som har uppst�tt f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.