SFS 1990:372

900372.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:372

om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för utkom från trycket

skatter, tullar och avgifter;

den 11 juni 1990

utfärdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1978:880) om

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter^

dels att i 3, 10, 17 och 18 §§ ordet "länsskattemyndigheten" skall bytas

ut mot "s kattemyndigheten",

dels att 20 § skall ha följande lydelse.

20 §' Mål om betalningssäkring prövas av den länsrätt som är behörig i
fråga om gäld enärens taxering till skatt enligt lagen (1 947:576) om statlig

inkomstskatt för det beskattningsår, då framställning om betalningssäk­
ring görs. Finns inte behörig domstol enligt vad som nu sagts, prövas målet

av länsrätten i det lä n, där verkställigheten kan äga ru m.

Behörig att föra det allmännas talan är skattemyndigheten i det län där

behörig länsrätt finns. Vad som föreskrivs i 6 kap. 15 och 16 § § taxerings­

lagen (1990: 324) gäller i tillämpliga delar i mål om betalningssäkring.

' Prop. 1989/90; 74, SkU32, rskr. 217.

^ Senaste lydelse av

3 § 1989:1000

10 § 1989:1000

17 § 1989:1000

18 § 1989:1000.

' Senaste lydelse 1989:1000.

679

¬

background image

>},

SFS 1990:372

Denna lag träder i kraft den 1 ja nuari 1991.

- ^

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.