SFS 1990:1318

901318.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1318 Lag

Utkom från trycket

om äsidHng i lagcH (1984:668) om uppbörd av

^ ,

den 21 december 1990 socia!avgifter fråu arbctsgivare;

3,5^,

utfärdad den 13 december 1990.

2394

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:668) om

uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare^

dels att 12, 13, 15 — 20, 45 och 55 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 11 och 17 §§ skall utgå,

"

dels att nuvarande 50-53 och 56 §§ skall betecknas 68, 70, 72 och 76-

'8»

:ik,

11

' Prop. 1990/91:46, SkU7, rskr. 81.

n

^ Senaste lydelse av

12 §1987:1208 19 §1990:332

15 §1990:332 20 §1990:332

16§ 1990:332 53§ 1990:332

«s.%,

17 §1990:332 55 §1990:332

18 § 1990:332 56 § 1986; 1388.

¬

background image

dels att 2, 10, 11, 21, 2 2, 28, 30, 31, 37-42 och 46 §§, de nya 68, 70, 72

SFS 1990:1318

och 76 §§ samt rubriken närmast före 10 § skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 28 § och nuvarande 50 § skall sättas

närmast före 27 a § respektive den nya 68 §,

dels att det i lagen skall införas tjugofyra nya p aragrafer, 27 a, 50—67,

69, 71 och 7 3-75 §§, samt närmast före 50, 52, 57, 59 och 67 §§ fem nya

rubriker av följande lydelse.

2

I denna lag förstås med

lön: sådan lön eller annan ersättning enligt 2 kap. 3 —5 §§ lagen

(1981:691) om socialavgifter på vilken arbetsgivaravgifter skall beräknas;

uppbördsdeklaration: sådan uppbördsdeklaration som anges i 54 § 1

mom. uppbördslagen (1953:272);

månadsavgift: de arbetsgivaravgifter som skall redovisas enligt 4 §;
utgiftsår: det kalenderår för vilket arbetsgivaravgifter skall betalas;

årsavgift: summan av de arbetsgivaravgifter som belöper på utgiftsåret;

redaravgift: de arbetsgivaravgifter som avser lön för vilken sjömansskatt

skall betalas;

restitutionsränta: ränta enligt 24 §;

anståndsränta: ränta enligt 30 §.

I Beslut om månadsavgift

10 §" Månadsavgift skall beslutas för vaije månad med ledning av upp­

bördsdeklaration och övriga tillgängliga handlingar.

Efter den 1 mars året efter utgiftsåret får beslut om månadsavgift ersät­

tas med beslut om år savgift.

Har arbetsgivaren inte lämnat uppbördsdeklaration eller kan på grund

av brister i arbetsgivarens uppgifter, bokföring eller anteckningar om

utgiven lön underlaget för den avgift som skall beslutas inte beräknas

tillförlitligt, skall de t uppskattas av skattemyndigheten efter vad som be­

döms vara skäligt med hänsyn till föreliggande omständigheter såsom

verksamhetens art och omfattning.

11 §' Har arbetsgivaren lämnat uppbördsdeklaration inom den tid som

anges i 54 § 1 mom. första stycket uppbördslagen (1953:272) eller inom

den tid som anges i ett beslut om anstånd med att lämna deklaration anses
beslut om månadsav giften ha fattats i enlighet med deklarationen.

Om deklarationen inte har kommit in till skattemyndigheten inom den

tid som anges i första stycket, anses månadsavgiften ha bestämts till noll

kronor. Kommer deklarationen in till skattemyndigheten vid en senare
tidpunkt anses beslut i stället ha fattats i enlighet med deklarationen, om
inte ett omprövningsbeslut har meddelats dessförinnan.

21 § Den som i egenskap av företrädare för en arbetsgivare, som är
juridisk person, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att

betala arbetsgivaravgifter i den tid och ordning som följer av 4, 7 och 9 §§

' Senaste lydelse 1990:332.

* Senaste lydelse 19 90:332. Än dringen inneb är bl. a. att fjärd e och femte styckena

upphävs.

' Senaste lydelse 1990:332.

2395

¬

background image

SFS 1990:1318

är tillsammans med arbetsgivaren betalningsskyldig for beloppet samt den

restavgift och tilläggsavgift som belöper på detta. Betalningsskyldigheten

får jämkas eller efterges om det föreligger särskilda skäl.

Talan om att ålägga betalningsskyldighet skall föras vid allmän domstol.

Talan fär inte väckas sedan arbetsgivarens betalningsskyldighet fÖr belop­

pet har bortfallit enligt lagen (1982; 188) om preskription av skatteford­
ringar m. m. Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indriv­
ning ske i den ordning som gäller for indrivning av skatt enligt uppbörds­

lagen (1953:272). Därvid får införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken äga

rum.

Den som har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt första stycket får

söka beloppet åter av arbetsgivaren. Därvid skall bestämmelserna i 76 §

uppbördslagen tillämpas.

Bestämmelserna i 4§ preskriptionslagen (1981:130) gäller i fråga om

regressfordran enligt tredje stycket.

22 § Har en arbetsgivare avlidit är dödsboet efter honom skyldigt a tt
betala de arbetsgivaravgifter som belöper på tid före dödsfallet.

27 a § Arbetsgivaravgifter och anståndsränta som inte har betalats i rätt
tid och ordning får omedelbart drivas in.

28 §*• Har arbetsgivaravgifter inte betalats i den tid och ordning som ar
föreskriven i denna lag för betalning av sådan avgift eller som har bestämts

enligt 7 § eller 30 §, ut går restavgift och tilläggsavgift enligt 58 § 1 mom.

uppbördslagen (1953:272). Därvid skall bestämmelserna i 58 § 2 mom.

första stycket samma lag tillämpas.

Uppbördslagens bestämmelser om indrivning, avkortning, avskrivning

och antagande av ackordsförslag skall också tillämpas i fråga om belopp på

vilket denna lag är tillämplig. Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken får

äga rum.

2396

30 §' Har omprövning begärts av ett beslut om arbetsgivaravgifter eller

har ett sådant beslut överklagats eller kan annars avgiftsbeloppet antas
komma att sättas ned får skattemyndigheten medge a nstånd med betal­
ningen. Därvid gäller bestämmelserna i 49 § 1 ,2 och 3 mom. uppbörds­

lagen (1953:272) i tillämpliga delar.

Den som har fått anstånd skall betala ränta (anståndsränta) fÖr den de l

av anståndsbeloppet för vilket betalningsskyldighet kvarst år vid anstånds­
tidens utgång. Anståndsränta beräknas fÖr vis st kalenderår efter en ränte­
sats som med tre procentenheter överstiger det av riksbanken fastställda

diskonto som gällde vid utgången av det föregående året.

Anståndsränta utgår från och med månaden efter den, då beloppet

skulle ha erlagts om a nstånd inte hade medgetts, till och med den månad,
då anståndstiden gått ut eller, om betalning skett dessförinnan, till och

med den månad betalning skett. Anståndsränta som understiger 50 kronor

skall dock inte påforas. Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen

bortfaller.

'• Senaste lydelse 1987:1208.

' Senaste lydelse 1990: 332.

]•

¬

background image

I

Bifalls arbetsgivarens yrkande av skattemyndigheten skall erlagd ränta

SFS 1990:1318

återbetalas. Bifaller domstol ett överklagande skall erlagd ränta återbetalas

sedan domen vunnit laga kraft. På återbetalat belopp beräknas restitu-

tionsränta, 1 fråga om r änteberäkningen gäller i tillämpliga delar 24 §.

I

Bestämmelserna i 58 § uppbördsla gen gäller i fråga om anståndsränta.
I fråga om befrielse från anståndsränta gäller bestämmelserna i 49 § 5

mom. uppbördslagen.

31 §® Bestämmelserna i 1 - 12, 21 -30 och 50-67 §§ gäller också redar-
avgift, om inte annat följer av vad som föreskrivs i a ndra stycket eller i
32-35 och 37 §§.

I stället för tidsangivelsen den 1 mars året efter utgiftsåret i 10 § skall i

fråga om redaravgift gälla den 30 april året efter utgiftsåret.

37 § Beslut om redaravgift får meddelas bara om sjömansskatt har beta­
lats för lönen eller om den sjömansskatt som belöper på lönen får drivas in.

38 § En arbetsgivare, som i uppbördsdeklaration eller annat skriftligt

meddelande om sin skyldighet att betala arbetsgivaravgifter har lämnat en
uppgift som befinns vara oriktig, påförs avgiftstillägg med 20 procent av

det avgiftsbelopp som ytterligare rätteligen skall utgå.

39 § Har med stöd av bestämmelserna i 10 § tredje stycket om uppskatt­

ning gjorts avvikelse från de uppgifter som en arbetsgivare har lämnat i
uppbördsdeklaration eller annat skriftligt meddelande om sin skyldighet

att betala arbetsgivaravgifter, påförs arbetsgivaren avgiftstillägg med 20

procent av det avgiftsbelopp som på grund av uppskattningen ytterligare

skall utgå. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av oriktig uppgift
från arbetsgivaren skall dock avgiftstillägg utgå enligt bestämmelserna i

38 §.

40 § Har avgiftsunderlaget uppskattats med stöd av 10§ tredje stycket

på grund av att uppbördsdeklaration inte har lämnats, påförs avgiftstillägg

om uppbördsdeklaration inte kommit in trots att anmaning har sänts ut till
arbetsgivaren. Tillägget beräknas till 20 procent av det avgiftsbelopp som

på grund av uppskattningen påförs utöver vad som skulle ha utgått enligt

skriftliga uppgifter som arbetsgivaren lämnat. Till den del uppskattningen
innefattar rättelse av oriktig uppgift från arbetsgivaren skall avgiftstillägg
utgå enligt bestämmelserna i 38 §.

41 §' Ett beslut om avgiftstillägg enligt 40 § skall undanröjas, om upp-

bördsdeklaralion kommer in till skattemyndighet eller allmän förvalt­
ningsdomstol inom en månad från utgången av d en månad då arbetsgiva­
ren fick del av beslutet.

42 § Avgiftstillägg påförs inte i sam band med rättelse av en felräkning
eller felskrivning, som uppenbart framgår av uppbördsdeklaration eller
annat skriftligt meddelande från arbetsgivaren.

" Senaste lydelse 1987: 1208.

''Senaste lydelse 1990:332.

2397

¬

background image

SFS 1990:1318

Har en arbetsgivare frivilligt rättat oriktig uppgift, påförs inte avgifts­

tillägg.

46 §'° Om betalningsskyldighet för ett avgiftsbelopp inte längre förelig­

ger fär skattemyndigheten inte påföra avgiftstillägg på beloppet .

Avgiftstillägg får inte påföras om arbetsgivaren har avlidit,

I Omprövning

50 § Skattemyndigheten skall o mpröva ett beslut enligt d enna lag i en

fråga som kan ha betydelse för skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter,

ränta eller särskild avgift, om arbetsgivaren begär det eller om det finns

andra skäl. Beslut om förhandsbesked enligt 22 a § får dock omprövas

endast på begäran av någon av sökandena. Att omp rövning skall ske när

ett beslut har överklagats framgår av 72 §.

Skattemyndigheten får avstå från att på eget initiativ ompröva ett be­

slut, om omprövningen skulle avse endast ett mindre belopp.

51 § Om en årsavgift har beslutats får skattemyndigheten inte ompröva
en fråga om beslut om månadsavgift som skall ingå i årsavgiften. En

begäran om sådan omprövning skall anses avse beslutet om årsavgift.

Om en fråga som avses i 50 § h ar avgjorts av allmän förvaltningsdom­

stol, får skattemyndigheten inte ompröva frågan.

I Omprövning på begä ran av arbetsgivaren

52 § Vill arbetsgivaren begära omprövning av ett beslut, skall han göra
detta skriftligt. Begäran skall, om inte annat föreskrivs i 53 §, ha kommit

in till skattemyndi gheten före utgången av det sjätte året efter utgiftsåret.

Om arbetsgivaren gör sannolikt att han inte inom två månader före

utgången av den tid som anges i första stycket fått kännedom om ett beslut

enligt denna lag som är till hans nackdel eller handling med uppgift om vad

han ålagts att betala, får han ändå begära om prövning. Begäran skall ha

kommit in inom två månader från den dag han fick sådan kännedom.

Har arbetsgivaren inom den tid som anges i första eller andra stycket

gett in skrivelsen med begäran om omprövning till en annan skattemyn­
dighet än den som fattat beslutet eller till en allmän förvaltningsdomstol,
får ärendet ändå prövas. Skrivelsen skall då omedelbart översändas till den
skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift om den dag då handling­

en kom in till myndigheten eller domstolen.

53 § En begäran om omprövning av beslut enligt 6 § tredj e stycket eller
7 § skall ha kommit in till skattemyndigheten inom två månader från det
arbetsgivaren fick del av beslutet och en begäran om omprövning av ett

beslut enligt 22 a § skall ha kommit in till skattemyndigheten inom tre

veckor från det sökanden fick del av beslutet.

54 § Om en begäran om omprövning inte är egenhändigt undertecknad
av den som begär omprövningen eller hans ombud, får skattemyndigheten

0

2398

'"Senaste lydelse 1990:332.

¬

background image

\

/

utfärda föreläggande om att undertecknande skall ske med påföljd att

SFS 1990:1318

omprövning annars inte görs.

55 § Även om tiden för begäran om omprövning har gått ut, får ett

beslut om avgiftstillägg på begäran av arbetsgivaren omprövas, så länge

beslutet i den avgiftsfr åga som föranlett avgiftstillägget int e har vunnit laga
kraft.

56 § Trots bestämmelsen i 51 § andra stycket får en fråga som har
avgjorts av länsrätt eller kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft
omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett regeri ngsrätts­
avgörande som har meddelats därefter.

1 Omprövning på initiativ av skattemyndigheten

57 § Omprövar skattemyndigheten självmant ett avgiftsbeslut, får om­

prövningsbeslut som är till arbetsgivarens fördel meddelas före utgången

av det sjätte året efter utgiftsåret.

Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas även efter utgången av sjätte

året efter utgiftsåret, om det föranleds av skattemyndighets eller allmän

förvaltningsdomstols beslut angående annat utgiftsår eller annan arbetsgi­
vare eller om ett belopp som har inräknats i avgiftsunderlaget inte har

ansetts utgöra inkomst av anställning vid beräkningen av pensionsgrun­

dande inkomst.

Även om tiden för omprövning enligt första stycket har gått ut får

skattemyndigheten till arbetsgivarens fördel självmant ompröva ett beslut
om avgiftstillägg så länge beslutet i den avgiftsfråga som föranlett avgifts­
tillägget inte har vunnit laga kraft.

58 § Ett omprövningsbeslut som är till nackdel för arbetsgivaren får,

utom i fall som avses i tredje stycket samt i 60 och 61 §§, inte meddelas

efter utgången av andra året efter utgiftsåret.

Om arbetsgivaren saknat skälig anledning anta att uppgift som han har

lämnat om värde av naturaförmån har varit oriktig får skattemyndigheten
inte på grund av det felaktiga värdet ompröva beslutet till arbetsgivarens
nackdel.

Har arbetsgivaren inte gett in uppbördsdeklaration i rätt tid, får ett

omprövningsbeslut som är till hans nackdel meddelas efter utgången av

den tid som anges i första stycket. Ett sådant omprövningsbeslut får

meddelas inom ett år från den dag uppbördsdeklarationen kom in till

skattemyndigheten, dock senast före utgången av sjätte året efter utgifts-
året.

I Efterprövning

59 § Skattemyndigheten får med dela ett omprövningsbeslut som är till
nackdel för arbetsgivaren efter utgången av den tid som anges i 58 § under

de förutsättningar och på det sätt som anges i 60—66 §§ {efterprövning).

60 § Efterprövning får ske om arbetsgivaren

1. i upp bördsdeklaration eller på annat sätt lämnat oriktig uppgift,
2. lämnat oriktig uppgift i mål om arbetsgivaravgifter,

2399

¬

background image

SFS 1990:1318

3. underlåtit att lämna uppbördsdeklaration eller infordrad upplysning
och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett avgifts­

beslut blivit felaktigt eller inte fattats.

61 § Efterprövning får också ske

1. vid rättelse av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbise­

ende,

2. om ett belopp som inte har inräknats i avgiftsunderlaget har ansetts

utgöra inkomst av anställning vid beräkningen av pensionsgrundande
inkomst.

Efterprövning enligt första stycket 2 får inte ske om beslutet skulle

framstå som uppenbart oskäligt.

62 § Efterprövning enligt 60 § och 61 § första stycket 1 får ske endast om

den avser belopp av någon betydelse.

Om arbetsgivaren saknat skälig anledning anta att uppgift som han har

lämnat om värde av naturaförmån har varit oriktig får skattemyndi^eten
inte på grund av det felaktiga värdet besluta om höjd avgift.

Efterprövning får inte ske om skattemyndigheten tidigare fattat beslut

om efterprövning avseende samma fråga.

(sDO

2400

63 § Skattemyndighetens beslut om efterprövning skall meddelas före

utgången av sjätte året efter utgiftsåret om inte annat anges i 64— 66 §§.

64 § Beslut om efterprövning enligt 61 § första stycket 2 får meddelas

även efter den tid som anges i 63 § men senast sex månader efter det beslut
som föranleder ändringen.

Beslut om efterprövning på grund av oriktig uppgift i omprövningsären­

de eller mål om arbetsgivaravgifter får meddelas efter den tid som anges i

63 § men senast inom ett år från utgången av den månad då skattemyndig­

hetens eller domstolens beslut i ärend et eller målet vu nnit laga kraft.

Om arbetsgivaren har avlidit, får beslut om efterprövning inte meddelas

efter utgången av det andra året efter det kalenderår då bouppteckningen
efter honom gavs in för registrering.

65 § Har arbetsgivaren på sätt som anges i 14 § andra stycket skatte­

brottslagen ( 1971:69) delgetts underrättelse om misstanke om brott som

avser arbetsgivaravgifterna eller har åtal väckts mot honom for sådant

brott, får beslut om efterprövning for den period som brottet avser medde­
las av skattemyndigheten även efter utgången av den tid som anges i 63 §.

Detsamma gäller om tiden for att ådöma arbetsgivaren påföljd för sådant
brott har förlängts genom beslut enligt 14 a § skattebrottslagen.

Beslut om efterprövning får i fall som avses i 12 § skattebrottslagen

också meddelas efter utgången av den tid som anges i 63 §.

Beslut enligt första stycket skall m eddelas före utgången av kalenderåret

efter det år då någon av de där angivna åtgärderna först vidtogs. Beslut
enligt andra stycket skall meddelas före utgången av kalend eråret efter det

år då åtgärd som avses i 12 § skattebrottslagen vidtogs. Har arbetsgivaren
avlidit skall dock beslut om efterprövning meddelas inom sex månader
från dödsfallet.

¬

background image

•'. I i.

'

Beslut enligt första stycket skall, utom i fall som avses i 12 § skattebrotts-

SFS 1990:018

lagen, undanröjas av skattemyndigheten, om åtal inte väcks på grundval

av den förundersökning som föranlett underrättelsen om brottsmisstanke
eller beslutet om tidsförlängning eller, om åtal har väckts, åtalet läggs ned

eller inte bifalls till någon del.

66 § Vad som sägs i 65 § tillämpas också betr äffande en juridisk persons
arbetsgivaravgifter, om åtgärd som avses i 65 § första stycket h ar vidtagits

mot den som har företrätt den juridiska personen eller om fall som avses i
12 § skattebrottslagen (1971:69) föreligger beträffande honom.

1 Beslut om särskilda debiteringsåtgärder

67 § Skattemyndigheten skall snarast efter det att en allmän förvalt­

ningsdomstol meddelat beslut i mål om arbetsgivaravgifter besluta de

avgifter och vidta de debiteringsåtgärder i övrigt som föranleds av domsto­

lens beslut.

68 §" Skattemyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten.

Sjömansskattekontorets beslut får överklagas hos sjömansskattenämn­

den.

Överklagandet skall vara skriftligt.

69 § Föreläggande vid vite och beslut om revision får inte överklagas.

70 §'^ Arbetsgivarens Överklagande skall, om inte annat föreskrivs i
andra eller tredje stycket, ha kommit in före utgången av det sjätte året
efter utgiftsåret. Om det överklagade beslutet har meddelats efter den 30

juni sjätte året efter det utgiftsår som beslutet avser och arbetsgivaren har

fått del av beslutet efter utgången av oktober samma år, får överklagandet
dock komma in inom två månader från den dag då arbetsgivaren fick del
av beslutet.

Överklagande av beslut enligt 6 § tredje stycket eller 7 § skall ha kommit

in inom två månader från den dag arbetsgivaren fick del av be slutet.

Överklagande av beslut enligt 22 a § skal l ha kommit in inom tre veckor

från det klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut får överklagas även om det inte gått klaganden emot.

71 § Även om tiden för överklagande har gått ut, får ett beslut om
avgiftstillägg överklagas så länge beslutet i den avgiftsfråga som föranlett

avgiftstillägget in te har vunnit laga kraft.

72 §'^ Bestämmelserna i 6 kap. 5 —7 §§ taxeringslagen (1990: 324) gäller

när en arbetsgivare eller, när fråga ä r om beslut enligt 22 a §, någon av

sökandena har överklagat skattemyndighetens beslut.

" Senaste lydelse av lorutvarande 50 ij 1 990:332.

" Senaste lydelse av Torutvarandc 50 a § 1990: 332.

" Senaste lydelse av förutvarande 51 § 1990: 332. Ändringen innebär bl .a. att fiirsta

stycket upphävs.

2401

¬

background image

SFS 1990:1318

Om överklagandet avser ett beslut om månadsavgift och årsavgift som

skall omfatta månadsavgiften har beslutats, skall överklagandet anses avse

beslutet om årsavgift.

73 § Överklagande av riksskatteverket eller av det allmänna ombudet

for sjömansskatt skall ha k ommit in inom tidsfrist som enligt 57, 58 och
63 — 66 §§ gäller för beslut om omprövning på initiativ av skattemyndighet
eller efter sådan tid men inom två månader från den dag då det Överklaga­
de beslutet meddelades.

Överklagas ett omprövningsbeslut som avser efterprövning och yrkas

ändring till arbetsgivarens nackdel, skall överklagandet ha kommit in

inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

74 § Riksskatteverket får hos länsrätten yrka att arbetsgivaravgifter på­

förs en arbetsgivare.

Riksskatteverket får inte överklaga ett beslut enligt 22 a §.

75 § Om riksskatteverket har överklagat ett avgiftsbeslut, skall därav

föranledd talan om avgiftstillägg och förseningsavgift foras samtidigt.

76 §"• Länsrättens beslut i fråga som avses i 6 § tredje stycket, 7 §, 22 a §
andra stycket eller 30 § första stycket får inte överklagas.

Sjömansskattenämndens beslut överklagas hos kammarrätten inom den

tid som gäller vid överklagande hos kammarrätten av nämndens beslut

enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt. Beslut i fråga som avses i 6 §

tredje stycket, 22 a § andra stycket eller 30 § första stycket får dock inte

överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1991. Äldre bestämmelser skall

fortfarande gälla i fråga om ärenden och mål om arbetsgivaravgifter som
belöper på tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

2402

Scnaslc lydelse av förutvarande 52 tj 1990: 332.

/ •

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.