SFS 1991:702

910702.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:702

om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och

från trycket

prisregleringsavgifter;

den 18 juni 1991

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter^

delsan i 2 kap. 2, 3, 7 oc h 8 §§ samt 5 kap. 1 § orden "statens jordbruks­

nämnd" skall bytas ut mot "jordbruksverket eller fiskeriverket",

dels att 1 kap, 1, 2 , 5 och 7 §§, 2 kap. 6 § och 6 kap. 1-3 §§ skall ha

följande lydelse.

' Prop. 1990/91:89 och 166, SkU21 och 29, rskr. 28 9.

' Senaste lydelse av

2 kap. 2 § 1984:600

2 kap. 8 § 1984:600.

1213

¬

background image

SFS 1991:702

1 kap.

1

Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1.' lagen (1928:376) om skatt på lotteri vinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen
(1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:82 0) om skatt

på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, lagen

(1973:1216) om särskild skatt for oljeprodukter och kol, bilskrotnings-
lagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om

försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa
resor, lagen (1982:69 1) om skatt på vissa k assettband, lagen (1982:1200)

om skatt på videobandspelare, lagen (1982:12 01) om skatt på viss elekt­
risk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepap­

per, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraft­

verk, lagen (19 84:351) om totalisatorskatt, lagen (1 984:355) om skatt på

vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:405 ) om stämpelskatt på aktier,

lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1988:1567) om

miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen

(1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebe­
talningar, lagen (1990 :1087) om lagerskatt på vissa o ljeprodukter, lagen

(1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m. m.,

2. lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område, lagen

(1974:226) om prisreglering på fiskets område, lagen (1984:409) om avgift

på gödselmedel, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter
m.m., lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på

vissa jordbruksprodukter m.m.

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som

utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker

från denna lag gäller dock den bestämm elsen.

2

Vissa bestämmelser i denna lag gäller också för överlastavgift, väg­

trafikskatt, växtförädlingsavgift, tillfällig förmögenhetsskatt och miljöav­

gift enligt vad som föreskrivs i lagen (1972:435) om överlastavgift, vägtra-

fikskattelagen (1973:601), utsädeslagen (1976:298) och lagen (1986:1225)
om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföre­

ningar och pensionsstiftelser, vägtrafikskattelagen (1988:327) samt lagen

(1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduk­

tion.

5 § Den myndighet som i första instans skall besluta om beskattning
enligt denna lag (beskattningsmyndighel) är

1. när det gäller författningarna i 1 § första stycket 1, ri ksskatteverket,
2. när det gäller lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område,

fiskeriverket samt när det gäller övriga författningar i 1 § första stycke t 2,

statens jordbruksverk, med undantag förde fall dä riksskatteverket förord­

nats till beskattningsmyndighet enligt lagen (1990:615) om avgifter på
vissa jordbruksprodukter m. m.

1214

^ Senaste lydelse 1990:1442.

Senaste lydelse 1988:330.

¬

background image

7 § Hos beskattningsmyndigheten skall det finnas ett allmänt ombud

SFS 1991:702

som for det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål och ärenden

enligt denna lag. Ombudet skall också yttra sig i sådana ärenden hos
skatterättsnämnden, jordbruksverket eller fiskeriverket som avser för­

handsbesked enligt 6 ka p.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar

det allmänna ombudet och ersättare for denne.

2 kap.

6

Deklarationen skall for vaije redovisningsperiod eller, om skattere­

dovisningen inte avser redovisningsperioder, for vaije skattepliktig hän­
delse lämnas till beskattningsmyndigheten. Den som hos beskattnings­

myndigheten är registrerad som skattskyldig skall lämna deklaration även

för redovisningsperioder för vilka han inte har någon skatt att redovisa.

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på

blankett enligt formulär som fastställs av beskattningsmyndigheten.

6 kap.

1

Den särskilda nämnd som avses i 2 § lagen (1951:442) om förhands­

besked i taxeringsfrågor (skatterättsnämnden) får, efter ansökan av den

som är skattskyldig eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd
som kan medföra skyldighet att betala skatt, meddela förhandsbesked i

frågor som rör beskattningen, om det är av vikt for sökanden eller for en
enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Vad som sägs i första meningen

om skat terättsnämnden skall i stället gälla f�r jordbruk sverket och fiske­

riverket när fråga är om avgifter enligt 1 kap. 1 § första stycket 2.

1 fråga om skatteplikt f�r trycksak enligt lagen (19 72:266) om skatt på

annonser och reklam kan förhandsbesked också meddelas efter ansökan av
den som avser att beställa en trycksak av en skattskyldig.

I frågor som rör beskattning enligt lagen (1957:262) om allmän energi­

skatt kan förhandsbesked meddelas även efter ansökan av den som i större
omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen.

2 § Förhandsbesked skall sökas skriftligt hos myndighet som anges i I §.

Sökanden skall lämna de uppgifter som behövs för att förhandsbesked
skall kunna meddelas. Myndigheten får begära varuprov av sökanden.

Görs undersökning eller anlitas sakkunnig för att utreda en v aras beskaf­
fenhet, skall sökanden betala kostnaden för detta om myndigheten inte

medger undantag.

3 § Finner myndighet som avses i 1 § med hänsyn till ansökningens

innehåll, utredningens beskaffenhet eller andra omständigheter att för­
handsbesked inte bör meddelas, skall ansökningen avvisas. Beslut om
avvisning f år fattas utan att det allmänna ombudet har yttrat sig över
ansökningen.

* Andringen innebär att andra stycket upphävs.

'Senaste lydelse 1990:331.

'215

¬

background image

SFS 1991:702

Denna lag träder i kraft , i fråga om I ka p. 2 § den 1 januari 1992, och i

/j;|j

övrigt den I juli 1991.

rtl!

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Gunnar Skarell

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.