SFS 1991:1486

911486.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1486

Utkom från trycket

den 3 december 1991

Lag

om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter;

utfärdad den 21 november 1991.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 1 § och 2 kap. 2 § lagen

(1984:151) om punkt skatter och pris regleringsavgifter sk all ha följande

lydelse.

2750

1 kap.

1

Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt

I. lagen (1928 :376) om skatt på lotterivinster, lage n (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen

(1961:372) om bensinslcatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen
(1972:266) om skatt på a nnonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt

på spel, lagen (1973:37) om av gift på viss a dry ckesförpackningar, lagen

(1973:1216) om särs kild slrn tt för oljeprodukter och kol, bils krotnings-

lagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa

resor, lagen (1982:691) om skatt på vis sa kassettband, lagen (1982:1200)

om sicatt på vid eobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på vis s elekt-

' Prop. 1991/92:1, SkUl, rskr. 9.

^ Senaste lydelse 1991: 702.

. J''

t-'

¬

background image

, K ä-:.

risk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på oms ättning av vissa värdep ap-

SFS 1991:1486

per, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärakraft­
verk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på

vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:405) om stämpelskatt på a lctier,

lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1988:1567) om

miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidslcatt, lagen

(1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebe­

talningar, lagen (199 0; 1087) om lage rskatt på vissa oljeprodukter, lagen

(1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen
(1991; 1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande

m.m.,

2. lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område, lagen

(1974; 226) om prisreglering på fiskets område, lagen (1984:409) om avgift

på gödselmedel, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter
m.m., lagen (1990; 616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på
vissa jordbruksprodukter m. m.

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som

utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker

från denna lag gäller dock den bestämmelsen.

2 kap.

2 § ' Skatteredovisningen i deklarationen skal l avse bestäm da tidsperi­

oder (redovisningsperioder).

Första stycket gäller dock inte i fråg a om skatt på lotterivin ster, skatt

enligt lagen (1991:1483) om sk att på vinstsparande m.m. eller stämpel­
skatt på aktier och inte heller för avgifter som tas ut enligt författningarna i

1 kap. 1 § första stycket 2 i den mån jordbru ksverket eller fiskeriverket

meddelar avvikande bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

' Senaste JydeJse 1991:702.

2751

vr .

^

U'-! W

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.