SFS 1992:100

920100.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:100 Lag

Utkom från trycket

den 17 mars 1992

230

om ändring i u ppbördslagen (1953:272);

utfärdad den 5 mars 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 27 § 2 mom., 44 a §, 68 § 4 mom.,

69 § 2 mom., 69 a § och 99 § 2 m om. uppbördslagen (1953:272)^ skall ha

följande lydelse.

27 § 2 mom? Vid debitering av slutlig skatt skall skattskyldig gotts kri-
vas:

1) debiterad preliminär B-skatt;
2) sådan pr eliminär A-skatt, som den skattskyldiges arbetsgivare i str id

mot denna lag eller med stöd av lage n me ddelade bestämmelser underlåtit

att innehålla genom skatteavdrag och som till följd härav fastställts till

betalning;

3) annan än under 1 och 2 avsedd preliminär skatt, som av den skatt­

skyldige erlagts;

4) överskjutande ingående mervärdeskatt; samt
5) skatt som överförts från stat med vilken Sverige ingått överenskom­

melse om uppbörd och överföring av skatt.

' Prop. 1991 /92: 82. SkU 14. rskr. 122.

' Lagen omtryckt 1991:97.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771.

' Senaste lydelse 1991: 593,

IS

ti
D

'Itl

e

'73

bi

i l'

t>

¬

background image

Vid deb itering av slutl ig skatt skall ska ttskyldig också gottsk rivas sär-

SFS 1992:100

skild ink omstskatt som betalats enligt lage n (1991:586) om särskild in­

komstskatt for utomlands bosatta samt enligt lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatt a artister m. fl. för tid under beskatt­
ningsåret då den skatt skyldige varit bosatt i Sver ige eller stadigvarande

vistats här.

44 a § Utför en arbetsta gare, som har hemvist här i riket, arbete i en
främmande stat med vi lken Sverige har ingått överenskommelse för und­

vikande av att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna, eller utfor en

arbetstagare, som har hemvist i en sådan stat, arbete här i riket, får
skattemyndigheten, utom i fall som avses i andra stycket, besluta att
skatteavdrag enli gt denna lag får underlåtas, om avdrag for preliminär
skatt på grund av arbetet görs i d en främmande staten.

Råder det tvist om i vi lken stat den pr eliminära skatten skall tas ut och

träffar riksskatteverket överenskommelse med behörig myndighet i den

främmande staten om var detta sk all ske, får rikss katteverket beslu ta att
skatteavdrag en ligt denna lag får underlåtas, om avdrag för preliminär

skatt på grund av arbetet görs i den främmande staten.

68 § 4 mom. Har skattskyldig, som enligt 1 eller 2 mom. är berättigad få

tillbaka erlagt skattebelopp eller ränta enligt 49 § 4 mom. elle r som är
berättigad till ränta enligt 69 § 1 mom., inte betalt honom påförd skatt

eller ränta inom i den na lag föreskriven tid, äger han utfå endast vad som

överstiger det obetalda beloppet och den res tavgift som be löper på de tta.
Återstoden skall gottskrivas honom till betalning av det obetalda beloppet
och restavgiften samt i forek ommande fall tillställas annan skattemyndig­

het med tillämpning av bestämmelserna i 3 mom.

Vad i föreg ående stycke stadgas skall ocks å tillämpas då skattskyldig,

vilken enli gt 1 mom. är berättigad få tillbaka erlagd preliminär skatt,

överskjutande ingående mervärdeskatt eller ränta enligt 49 § 4 mom. eller
69 § 1 mom., har att betala tillkommande skatt, enligt beslut om debitering
for det år vartill den preliminära skatten eller överskjutande ingående

mervärdeskatten hänför sig. Har, då återbetalning enligt 1 mom. skall ske,

den tillkommande skatten inte påforts men kan med fog antagas, att sådan
skatt kommer att påföras genom beslut om debitering, får den preliminära
skatten, överskjutande ingående mervärdeskatten eller räntan innehållas i
avvaktan på att tillkommande skatt påförs.

Kan det med fog antas att skatt som belöper på in komst förvärvad i en

främmande stat och s om har betalat s här i landet sk all överföras till den
främmande staten med stöd av 69 a §, får skatten och ränta som belöper på

skatten innehållas i avvaktan på fra mställning från denna stat om överfö­

ring av skatten.

69 § 2 mom. På skatt, kva rskatteavgift och respitränta, som återbetalas
enligt 68 § 2 mom., och vid utbetalning av skatt eller ränta, som har

innehållits me d stöd av 68 § 4 mom. andra styck et, utgår ränta (res titu-
tionsränta). Restitutionsränta utgår fÖr vi sst kalend erår efter en räntes ats

som motsvarar halva det av riksbanken fastställda diskonto som gällde vid

utgången av närmast föregående kalenderår. För tid som infaller efter

231

¬

background image

SFS 1992:100

utgången av det år då beslut om återbetalning fattas tillämpas dock den
räntesats som gäller för det året. Räntesatsen bestäms till proc enttal med
högst en deci mal, som i förekomm ande fall avrundas uppåt. Räntebelopp

som understiger 50 kronor betalas inte ut.

Vid beräkning av restitutionsränta gäller i övrigt,

att ränta utgår på belopp, som senast under taxeringsåret har betalts som

preliminär skatt, och på b elopp, som avser överskjutande ingående mer­
värdeskatt, från utgången av taxeringsåret och på annat belopp från ut­

gången av den månad, då det har betalts;

att, om skatt har betalts före den uppbördsmånad, då skatten har förfal­

lit till betalning, skatten anses som betald under nämnda uppbördsmånad;

att, om skatten har betalts i flera poster och restitutionen avser endast

viss del av det sammanlagda skattebeloppet, det for mycket betalda belop­
pet avräknas mot det eller de belopp som sist har betalts; samt

att ränta utgår till och med d en månad, då beloppet återbetalas.

Har beslut som föranlett restitutionsränta ändrats på sådant sätt att

ränta inte skulle ha utgått eller utgått med lägre belopp, om ändring sbeslu­
tet hade beaktats vid ränteberäkningen, är den skattskyldige skyldig att

återbetala vad han sålunda har uppburit fÖr mycket. Bestämmelserna i
denna lag om tillkommande skatt skall också tillämpas på restitutionsrän­

ta.

Om restitutionsränta i särskilda fall föreskrivs i 49 § 4 mom. fjärde

stycket och 75 a § fjärde stycket.

69 a § Skattemyndigheten får besluta att preliminär skatt, som har beta­
lats i Sverige för inkomst som skall beskattas i främm ande stat med vilken
Sverige ingått överenskommelse om uppbörd och överföring av skatt, skall

överföras till den främmande staten for att gottskrivas arbetstagaren där.

Har viss inkomst eller förmögenhet beskattats såväl här i riket som i en

stat med vilken Sve rige har ingått avtal för undvikande av dubbelbeskatt­

ning, får för beskattningsåret inbetald skatt överforas till den främmande

staten for att gottskrivas den skattskyldige d är, i den mån den svenska
skatten sätts ned genom avräkning av den utländska skatt som belöper på

inkomsten eller förmögenheten eller genom att inkomsten eller förmögen­
heten und antas från beskattning. En sådan överföring får dock göras bara

till den del som den inbetalda skatten inte behövs för betalning av svensk

skatt för beskattningsåret.

På skatt som överfors enligt andra stycket skall ö-skatterä nta inte beta­

las.

Fordran på skatt som skall överföras får inte ö verlåtas.
Beslut om överföring enligt andr a stycket meddelas av regeringen eller

den myndighet som regering en bestämmer.

99 § 2 mom. H ar riksskatteverket beslutat om revision eller för eläggan­
de av vite får talan inte föras mot beslutet. Talan får inte heller föras m ot
beslut enligt 44 a § andra stycket, 49 § 2 a mom. eller 55 § 2 mom. tred je

stycket.

232

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 april i 992.

SFS 1992:100

På regeringens vagnar

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

¬

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.