SFS 1978:201

780201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978: 201

Utkom fran trycket

den 17 maj 1978

Lag

om ämdlrmg i u ppbördslagen (1953:272);

utfärdad den 3 maj 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om uppbördslagen

(1953:272F

dels att i 1 § första stycket. 2 § 3 mom. första stycket, 13 § första styc­

ket, 27 § 3 mom. andra stycket och 32 § andra stycket orden "avgift som

avses i 116 a § eller 116 c § taxeringslagen" skall bytas ut mot "skattetili-
lägg eller förseningsavgift enligt taxeringslagen",

dels att i 2 § 4 mom. femte stycket orden "förseningsavgift enligt 116 c §

taxeringslagen" skall bytas ut mot "förseningsavgift enligt taxeringsla­

gen".

dels att 49 § 5 mom.. 68 § 4 mom. och 87 § skall ha nedan angivna lydel­

se.

49 § 5 mom. Bestämmelserna i 1-4 mom. gälla i tillämpliga delar beträf­

fande beslut i fråga om skattetillägg eller förseningsavgift enligt taxerings­

lagen.

(Se vidare anvisningarna.)

68 § 4 mom.^ Häftar den, som enligt 1 elle r 2 mom. är berättigad återbe-

komma erlagt skattebelopp eller som är berättigad till ränta enligt 69 § 1

mom. för restförd skatt, äger han utfå allenast vad som överstiger det

oguldna beloppet jämte därå belöpande restavgift. Återstoden skall gott-
skrivas honom till gäldande av den oguldna skatten jämte restavgift och i
förekommande fall tillställas annan länsstyrelse med jnotsvarande tillämp­

ning av bestämmelserna i 3 m om.

Vad i föregående stycke stadgas skall äga motsvarande tillämpning då

skattskyldig, vilken enligt 1 mo m. är berättigad återbekomma erlagd preli­

minär skatt eller ränta enligt 69 § 1 mom., har att gälda tillkommande skatt,

som debiterats på grund av taxering för inkomst eller förmögenhet för det
år vartill den preliminära skatten hänför sig eller på grund av sådant beslut
om skattetillägg eller förseningsavgift enligt taxeringslagen som avser sam­

ma taxering. Har, då återbetalning enligt 1 mom. skall ske, den tillkom­
mande skatten icke påförts men kan med fog antagas, att sådan skatt kom­

mer att påföras på grund av beslut av skatterätt om höjd taxering eller om

eftertaxering eller avgift som nyss sagts eller av länsstyrelse om höjd debi­

tering eller av lokal skattemyndighet om rättelse av taxeringslängd eller

höjd debitering, må den preliminära skatten eller räntan innehållas i avbi-

dan på att tillkommande skatt påföres.

354

' Prop. 1977/78: 136, SkU 50. rskr 263.

^ L agen omtryckt 1972:75. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771.

' Senaste lydelse 1975: 1179.

¬

background image

87 §' Besvär över beslut enligt denna lag eller över taxering inverkar icke

SFS 1978: 201

på skyldigheten att erlägga den skatt, som besvären rör.

Åtgärd enligt denna lag skall verkställas oavsett att det beslut eller utslag

som föranleder åtgärden icke vunnit laga k raft. Beslut eller utslag i ta xe­

ringsmål, där taxeringen fastställts till lägre belopp än taxeringsintenden­
ten yrkat eller medgivit, får dock icke föranleda restitution om taxeringsin­
tendenten anmält hinder härför. I sistnämnda fall må länsstyrelsen på an­

sökan medgiva restitution, varvid bestämmelserna i 49§ 2 mom. sista styc­
ket om ställan de av säkerhet tillämpas.

Bestämmelserna i andra stycket om restitution äga motsvarande tillämp­

ning i mål där allmänt ombud har besvärsrätt samt i mål om skattetillägg el­

ler förseningsavgift enligt tax eringslagen.

Denna lag träder i kraft t vå veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

INGEMAR M UNDEBO

G. Björne
(Budgetdepartementet)

Senaste lydelse 1974:771.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.