SFS 1984:668

840668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:668

om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare;

utkom från trycket

den 3 juli 1984

Utfärdad den 20 ju ni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag ges bestämmelser om uppbörd av arbetsgivaravgifter

enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lagen gäller inte arbetsgivaravgifter som staten skall betala. Sådana

avgifter påförs och redovisas enligt bestämmelser som meddelas av rege­

ringen.

2 § I denna lag förstås med

lön: sådan lön eller annan ersättning enligt 2 kap. 3-5 §§ lagen

(1981:691) om socialavgifter på vilken arbetsgivaravgifter skall beräknas;

uppbördsdeklaration: sådan uppbördsdeklaration som anges i 54 §

1 mom. uppbördslagen (1953:272);

månadsavgift: de arbetsgivaravgifter som skall redovisas enligt 4 §;

utgiftsår: det kalenderår för vilket arbetsgivaravgifter skall betalas;

årsuppgift: en arbetsgivares redovisning för utgiftsårets arbetsgivarav­

gifter;

årsavgift: summan av de arbetsgivaravgifter som belöper på utgiftsåret;

redaravgift: de arbetsgivaravgifter som avser lön för vilken sjömans­

skatt skall betalas;

k\>arstående a vgift: det belopp i en årsuppgift med vilket årsavgiften

överstiger summan av inbetalda och till betalning ålagda arbetsgivaravgif­
ter;

överskjutande avgift: det belopp i en årsuppgift med vilket summan av

inbetalda och till betalning ålagda arbetsgivaravgifter överstiger årsavgif­

ten;

restitutionsränta: ränta enligt 24 §;
anståndsränta: ränta enligt 54 §.

3 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag meddelas av den länsstyrelse

till vilken uppbördsdeklarationen skall lämnas, om inte annat följer av
32 §.

Den lokala skattemyndighetens beslut enligt denna lag meddelas av den

' Prop. 1983/84:167, SfU 28, rskr 369.

1445

¬

background image

SFS 1984:668

lokala skattemyndighet hos vilken arbetsgivaren är registrerad för inbetal­

ning och redovisning av arbetstagares skatt. �r arbetsgivaren inte registre­

rad, meddelas beslut av den lokala skattemyndigheten i det fögderi där
arbetsgivaren är bosatt. Saknar en arbetsgivare, som är bosatt utomlands

eller är utländsk juridisk person, fast driftställe här i riket, meddelas

beslutet av den lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi.

Redovisning av månadsavgift, m. m.

4 § En arbetsgivare är skyldig att för vaije månad lämna redovisning för

utgiven lön och för summan av arbetsgivaravgifterna. I fråga om redovis­

ningen skall bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272) om uppbörds­

deklaration tillämpas.

När avgiftsskyldighet har inträtt för en arbetstagares lön skall redovis­

ningen omfatta också den lön som utbetalats till arbetstagaren tidigare

under utgiftsåret.

5 § En naturaförmån i fo rm av kost eller bostad skall tas upp till det

värde som har fastställts enligt 8 § andra stycket uppbördslagen

(1953:272).

En bilförmån skall tas upp till d et värde som för utgiftsåret gäller enligt

regler som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Värdet av bilförmånen skall bestämmas enligt schablon på

grundval av genomsnittliga faktiska kostnader för innehav av bilar i o lika

pris- och årsklasser vid en årlig kör sträcka i privat bruk om 1000 mil.

Redovisningen av bilförmåner får uppskjutas till arbetsgivarens sista

uppbördsdeklaration för utgiftsåret. Den lokala skattemyndigheten kan

dock när särskilda skäl föreligger besluta att bilförmåner skall redovisas
löpande.

6 § En arbetsgivare far vid redovisning av en arbetstagares lön göra
avdrag för sådana kostnader som avses i 2 kap. 4 § första stycket 6 lagen
(1981:691) om socialavgift er och som arbetstagaren haft under månaden,
om kostnaderna för utgiftsåret kan beräknas uppgå till minst 10 p rocent av

arbetstagarens lön från arbe tsgivaren under nämnda år.

�r en schablon, som fastställts enligt 2 k ap. 4 § andra s tycket lagen om

socialavgifter, tillämplig på arbetstagare hos arbetsgivaren, skall avdrag i

fråga om lön för sådan a rbetstagare beräknas enligt schablonen.

Den lokala skattemyndigheten skall på framställning av arbetsgivaren på

förhand bestämma hur en arbetstagares kostnader skall beräknas vid redo­

visningen.

7 § Länsstyrelsen kan om särskilda skäl föreligger medge att arbetsgiva­

re redovisar och betalar månadsavgift inom viss tid efter den dag då

avgiften annars skall betalas.

Länsstyrelsen i Stockho lms län kan om särskilda skäl föreligger medg e

att sådan arbetsgivare som avses i 3 § andra stycket sista meningen redovi­
sar och betalar arbetsgivaravgifter i annan ordning än som föreskrivs i
denna lag.

1446

¬

background image

P; ' ⬢

Ceråkning och inbetalning av månadsavgift

SFS 1984:668

§ §, Månadsavgiften beräknas efter den procentsats som utgör summan

av procentsatserna för de arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren skall beta­
la. �retal som uppkommer vid denna beräkning bortfaller.

9 § Månadsavgiften skall betalas till den länsstyrelse till vilken upp­
bördsdeklaration skall lämnas och inom den tid som gäller för deklaratio­
nens avlämnande. I övrigt skall bestämmelserna i 52 § uppbördslagen
(1953:272) om inbetalning tilläm pas.

Har en arbetsgivare betalat in ett lägre belopp än som enligt uppbörds­

deklarationen skall betalas som arbetsgivaravgifter och innehållen skatt
skall beloppet i första hand räknas som betalning av den innehållna skat­

ten.

Fastställelse av månadsavgift, m. m.

10 § Den lokala skatte myndigheten skall fastställa månadsavgiften och i
förekommande fall ålägga betalningsskyldighet för arbetsgivaren om denne

har

1. underlåtit att lämna redovisning enligt 4 § ;
2. lämnat oriktig uppgift oc h månadsavgiften på grund därav blivit för

låg; eller

3. ingett ny uppbördsdeklaration för rättelse av tidigare redovisad må­

nadsavgift.

Betalningsskyldighet skall också åläggas arbetsgivaren för avgiftsbelopp

som har redovisats i uppbördsdeklaration men inte betalats. Belopp för

vilket betalningsskyldighet ålagts får omedelbart drivas in.

Kan på grund av brister i ar betsgivarens uppgifter, bokföring eller an­

teckningar om utgiven lön underlaget för den månadsavgift som skall

fastställas inte beräknas tillförlitligt, skall det uppskattas av den lokala

skattemyndigheten efter vad som bedöms vara skäligt med hänsyn till

föreliggande omständigheter såsom verksamhetens art och omfattning.

Beslut enligt denna paragraf får inte meddelas efter den 1 mars året efter

utgiftsåret.

�&rsuppgift m. m.

11 § En arbetsgivare skall lämna årsuppgift senast den 1 mars året efter

utgiftsåret

1. om årsavgiften skall beräknas till annat belopp än som arbetsgivaren

betalat eller ålagts betala för utgiftsåret och skillnaden uppgår till minst 100

kronor eller

2, om den lokala sk attemyndigheten begär det.
�&rsuppgiften skall lämnas till den länssty relse till vilken u ppbördsdekla­

rationen skall lämnas. Har uppbördsdeklaration lämnats under särskilt
redovisningsnummer skall årsuppgift lämnas under samma nummer.

12 § I årsuppgiften skall anges

1. arbetsgivarens namn och postadress, personnummer, organisations-

¬

background image

SFS 1984:668

eller särskilda redovisningsnummer enligt 53 § 1 mom. uppbörds­

lagen (1953:272);

2. under utgiftsåret utgiven lön, dock inräknat det belopp som avses i

punkt 3;

3. det belopp med vilket avdrag har gjorts enligt 6 §;
4. den lön på vilken årsavgiften beräknas;

5. årsavgiftens belopp;
6. summan av de arbetsgivaravgifter som har betalats enligt lämnade

uppbördsdeklarationer och de avgifter som arbetsgivaren har ålagts betala

för utgift såret;

7. kvarstående avgift eller överskjutande avgift.

�retal som uppkommer vid beräk ningen av årsavgiften bortfaller.

�&rsuppgift skall avges på heder och samvete på blankett enligt fastställt

formulär.

13 § Avlider arbetsgivaren, skall för det utgiftsår då dödsfallet inträffade
årsuppgiften avse både av den avlidne och av dödsboet utgivna löner.

14 § Kvarstående avgift skall betalas senast den 1 mars året efter utgifts­
året i den ordning som gäller för inbetalning av månadsavgift.

15 § En arbetsgivare som är uppgiftsskyldig enligt II § för sta stycket

punkt 1 och som underlå ter att lämna årsuppgift far anmanas att komma in
med uppgiften. Om årsuppgiften är ofullständig, får arbetsgivaren anmanas

att komplettera den.

Efter anmaning är arbetsgivare och arbetstagare skyldiga att inom den

tid som har angetts i anmaningen meddela de upplysningar som behövs för
kontroll av avgiftsskyldigheten.

Arbetsgivaren och arbetstagaren skall efter anmaning också förete alla

handlingar som behövs för kontroll av avgiftsskyldigheten såsom kontrakt,

kontoutdrag, räkning eller kvitto.

Anmaning enligt d enna paragraf får utfärdas av riksskatteverket, läns­

styrelsen eller den lokala skattemyndigheten.

Bestämmelserna i 5 4 § 3 mom. uppbör dslagen (1953:272) om uppbörds­

deklaration skall tillämpas på årsuppgift.

16 § Om arbetsgivare eller arbetstagare inte hörsammar en anmaning
enligt 15 § första eller andra stycket får vite föreläggas. Om en arbetsgivare
inte hörsammar en anmaning enligt 11 § fö rsta stycket punkt 2 får den
lokala skattemyndigheten vid vite anmana denne att inkomma med årsupp­

gift inom viss tid. Bestämmelserna i 83 § uppbördslagen (1953:272) om vite
gäller därvid i tillämpliga delar.

Fastställelse av årsavgift, m. m.

17 § Den lokala skattemyndigheten skall efter den 1 mars året efter

utgiftsåret fastställa årsavgiften för arbetsgivaren

1. om årsavgiften enligt årsuppgift uppgår till större belopp än summan

av vad a rbetsgivaren senast nämnda dag har betalat och ålagts betala för

1448

utgiftsåret;

¬

background image

.2i. om årsavgiften blivit för låg på grund av att arbetsgivaren har lämnat

SFS 1984:668

oriktig uppgift eller underlåtit att lämna föreskriven uppgift;

3. om en arbetsgivare yrkar att en inte tidigare fastställd årsavgift skall

bestämmas till lägre belo pp än som följer av uppgifterna i uppbö rdsdekla­
ration eller årsuppgift;

4. om beslut om restitution eller avkortning skall meddelas efter

nämnda dag;

5. om fall föreligger som avses i 19 §; eller
6. om den lokala skattemyndigheten finner att en arbetstagares kostna­

der bör be räknas till lägre belopp än som följt av beslut enligt 6 § tr edje
stycket.

Fastställelse enligt första stycket punkt 3 får avse endast avgiftsbelopp

som inte tidigare fastställts. Yrkandet skall ha kommit in till de n lokala
skattemyndigheten före utgången av andra året efter utgiftsåret.

Uppgår de arbetsgivaravgifter som återstår att betala till minst 100

kronor, skall arbetsgivaren åläggas betalningsskyldighet för dem. �retal

som uppkommer vid beräkningen bortfaller. Ett belopp för vilket betal­

ningsskyldighet ålagts får omedelbart drivas in.

18 § Kan på grund av brister i arb etsgivarens uppgifter, bokföring eller
anteckningar om utgivna löner underlaget för den årsavgift som skall

betalas inte beräknas tillförlitligt, skall det uppskattas av den lokala skatte­
myndigheten efter vad som bedöms vara skäligt med hänsyn till föreliggan­

de omständigheter såsom verksamhetens art och omfattning.

19 § Har årsavgiften blivit oriktig på grund av felräkning, felskrivning
eller annat uppenbart förbiseende, skall den lokala skattemyndigheten

rätta felaktighete n, om inte denna är att anse som ringa. �ndring skall

också vidtas

1. om ett belopp som har inräknats i avgiftsunderlaget har ansetts utgöra

inkomst av annat förvärvsarbete vid beräkningen av pensionsgrundande
inkomst eller

2. om ett belopp som inte har inräknats i avgift sunderlaget har ansetts

utgöra inkomst av anställning vid beräkningen av pensionsgrundande in­

komst.

Den lokala skattemyndigheten får medge anstånd med betalningen av ett

avgiftsbelopp som kan komma att sättas ned genom rättelse eller ändring
enligt första stycket.

20 § Den lokala skattemyndigheten får ålägga en arbetsgivare betalnings­

skyldighet för ett utgiftsårs avgifter inom sju år efter utgiftsårets utgång.

Har en arbetsgivare avlidit får betalningsskyldighet dock inte åläggas döds­
boet enligt 22 § om inte frågan prövats inom två år efter utgången av det
kalenderår under vilket bouppteckning blivit ingiven för registrering.

Har arbetsgivaren åtalats för skattebrott, som avser arbetsgivaravgifter­

na, får den lokala skattemyndigheten även efter utgången av i första

stycket angiven tid ålägga betalningsskyldighet för det utgiftsår som brot­

tet avser. Detsamma gäller när betalningsskyldighet skall åläggas på grund

av åtgärd som avse s i 12 § skatteb rottslagen (1971:69).

Betalningsskyldighet får inte åläggas efter utgången av kalenderåret

1449

¬

background image

SFS 1984:668

efter det då åtalet väcktes eller åtgärd som avses i 12 § skattebrottsl agen
vidtogs. Har arbetsgivaren avlidit skall fråga om betalningsskyldighet för
dödsboet prövas inom sex månader från dödsfallet. Ett beslut om betal­
ningsskyldighet som meddelas sedan arbetsgivaren har åtalats skall undan­
röjas av den lokala skattemyndigheten om åtalet inte bifalls till någon de l.
Detta gäller dock inte om åtalet ogillas med stöd av 12 § skattebrottslagen.

Andra och tredje styckena skall också tillämpas om den som har före­

trätt juridisk person åtalats för skattebrott som avser den juridiska perso­
nens arbetsgivaravgifter eller är fri från ansvar för sådant brott på grund av

12 § skattebrottslagen.

Ställföreträdares betalningsskyldighet, m. m.

21 § Den som i egenskap av företrädare för en arbetsgivare, som är

juridisk person, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att

betala arbetsgivaravgifter i rätt tid och ordning är tillsammans med arbets­

givaren betalningsskyldig för beloppet samt den restavgift och tilläggsav­
gift som belöper på detta. Betalningsskyldigheten får jämkas eller efterges
om det föreligger särskilda skäl.

Talan om att ålägga beta lningsskyldighet skall föras vid allmän domstol.

Talan far inte väckas sedan arbetsgivarens betalningsskyldighet för belop­

pet har bortfallit enligt lagen (19 82; 188) om preskription av skattefordring­

ar m. m. Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning
ske i den ordning som gäller för indrivning av skatt enligt uppbördslagen
(1953: 272). Därvid får införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken äga rum.

Den som har fullgjort sin betalningsskyldighet enUgt första stycket får

söka beloppet åter av arbetsgivaren. Därvid skall bestämmelserna i 76 §

uppbördslagen tillämpas.

Bestämmelserna i 4 § preskriptionslagen (1981:130) gäller i fråga om

regressfordran enligt tredje stycket.

22 § Har en arbetsgivare avlidit och skall betalningsskyldighet åläggas

för arbetsgivaravgifter som belöper på tid före dödsfallet, skall betalning s­

skyldigheten åläggas dödsboet.

Restitution m. m.

23 § För mycket inbetalda arbetsgivaravgifter skall återbetalas av läns­
styrelsen. Belopp under 100 kronor återbetalas dock inte.

24 § På avgiftsbelopp som en arbetsgivare har rätt att få tillbaka och som

återbetalas efter den 30 juni året efter utgiftsåret utgår ränta (restitutions-

ränta). Restitutionsränta utgår för visst kalenderår efter den räntesats som
motsvarar det av riksbanken fastställda diskonto som gällde vid utgång en

av det föregående året.

På avgiftsbelopp som betalats in senast den 30 juni året efter det utgiftsår

som avgiften avser beräknas restitutionsränta från utgången av nämnda

månad till och med den månad då beloppet återbetalas. I andra fall beräk­

nas restitutionsränta från utgången av den månad dä beloppet betalades in.

1450

Har avgiftsbeloppet betalats in i flera poster och avser restitutionen endast

¬

background image

el av detta, skall det belopp som restitue ras avräknas mot den eller

SFS 1984:668

poster som betalats sist.

i -Kestitutionsränta som understiger 50 kronor betalas inte ut. �retal som

tippkommer vid ränte beräkningen bortfaller.

Har ett beslut som föranlett restitutionsränta ändrats på sådant sätt att

ränta inte skulle ha beräknats eller skulle ha beräknats med lägre belopp
om ändringsbeslutet hade beaktats vid ränteb eräkningen, är arbetsgivaren
skyldig att återbetala vad han s ålunda har uppburit för mycket. Sedan den

lokala skattemyndigheten ålagt arbetsgivaren betalningsskyldighet för be­
loppet får det omedelbart drivas in.

25 § Om en arbetsgivare står i skuld för arbetsgivaravgifter, allmän löne­
avgift enligt 1 § lagen (1982:423) om allmän löneavgift, skatt enligt upp­

bördslagen (1953:272) eller mervärdeskatt, har denne rätt att av det belopp

som skall restitueras enligt denna lag åt erfå bara vad som överstiger de

obetalda avgifterna eller skatterna och de räntor eller avgifter som belöper

på dessa.

Revision m. m.
26 § Länsstyrelsen skall övervaka att arbetsgivare fullgör sina skyldighe­

ter enligt denna lag.

Det åligger lokal skattemyndighet att biträda länsstyrelsen vid övervak­

ningen.

27 § För kontroll av att en arbetsgivare har fullgjort sin uppgiftsskyl­
dighet får riksskatteverket, länsstyrelsen eller den lokala skattemyndighe­

ten besluta om revision h os arbetsgivaren. Därvid gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i 56 och 58 §§ taxeringslagen (1956:623) om taxeringsrevi­
sion.

Indrivning m. m.
28 § Har arbetsgivaravgifter som skall betalas som månadsavgift inte
betalats i den tid oc h ordning som är föreskriven i denna lag för betalning
av sådan avgift eller som har bestämts enligt 7 §, 19 § andra stycket eller

54 §, utgår restavgift och tilläggsavgift enligt 58 § 1 mom. uppbördslagen

(1953:272). Därvid skall bestämmelserna i 58 § 2 mom. samma lag tilläm­

pas. Vad s om har sagts nu skall tillämpas också på kvarstående avgift som
inte har betalats inom föreskriven tid.

Uppbördslagens bestämmelser om indrivning, avkortning, avskrivning

och antagande av ackordsförslag skall också tillämpas i fråga om belopp på

vilket denna lag är tillämplig. Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken får

äga rum.

Rätt att ta del av uppbördsdeklaration m. m.
29 § Bestämmelserna i 50 § 1 mom. taxeringslagen (1956:623) gäller i

tillämpliga del ar i fr åga om uppgifter i up pbördsdeklarationer och andra

handlingar, som har av lämnats eller tillhandahållits enligt bestämmelserna

1451

¬

background image

SFS 1984:668

i denna lag eller upprättats eller för granskning omhändertagits av en
myndighet vid avgiftsk ontroll.

Uppgifter som avses i första stycket far tillhandahållas myndigheter i

främmande stater med vilka Sverige har träffat överenskommelse om

handräckning i ärenden om avgift enligt system för social trygghet.

Allmänt ombud

30 § Det allmänna ombud som länsstyrelsen har förordnat enligt 72 a §

uppbördslagen (1953:272) skall föra det allmännas talan också i mål om

arbetsgivares betalningsskyldighet enligt denna lag. Ombudet far hos den

lokala skattemyndigheten yrka att arbetsgivaravgifter påförs en arbetsgi­

vare.

Ett beslut får av det allmänna ombudet överklagas även till arbetsgiva­

rens förmån.

Särskilda bestämmelser om redaravgift

31 § Bestämmelserna i 1 -30 §§ gäller oc kså redaravgift, om inte annat

följer av vad som föreskrivs i 32-37 §§.

32 § Länsstyrelsens behörighet enligt 15 och 54 §§ tillkommer länsstyrel­
sen i Göteborgs och Bohus län. I fråga om åtgärder som avses i 28 § andra
stycket meddelas beslut av länsstyrelsen i det län dä r målet om indrivni ng

av avgiftsfordringen är anhängigt.

Med allmänt ombud enligt 30 § av ses det allmänna ombudet enligt 24 §

lagen (1958:295) om sjömansskatt.

33 § Bestämmelse i denna lag som avser den lokala skattemyndigheten

skall när det är fråga om redaravgift gälla sjömansskattekontoret. Beslut
om revision får dock meddelas också av den lokala skattemyndighet som

avses i 3 §.

34 § Redaravgift skall redovisas och betalas för de perioder och i den tid

och ordning som gäller för redovisning och inbetalning av sjömansskatt
enligt 14 § lagen (1958:295) om sjömansskatt.

Bestämmelserna i lagen om sjömansskatt om anmaning, anstånd, restav-

gift, tilläggsavgift och förseningsavgift skall också tillämpas på redaravgift.

35 § En naturaförmån i form av kost eller bostad skall tas upp till det

värde som har fastställts för utgiftsåret av regeringen eller den myndighet

som regeringen b estämmer.

36 § �&rsuppgift enligt 11 § skall lämnas till sjömansskattekontoret.

37 § Beslut om betalningsskyldighet för redaravgift får meddelas bara
om sjömansskatt har betalats för lönen eller om den sjömansskatt som

1452

belöper på lönen får drivas in.

¬

background image

'�vgiftsUllägg m. m.

SFS 1984:668

33 § En arbetsgivare, som i u ppbördsdeklaration, årsuppgift eller annat
skriftligt meddelande om sin skyldighet att betala arbetsgivaravgifter har
lämnat en uppgift som befinns vara oriktig, påförs avgiftstillägg med 20

procent av det avgiftsbelopp som ytterligare rätteligen skall utg å.

39 § Har med stöd av bestämmelserna i 10 eller 18 § om uppskattning

gjorts a vvikelse från de uppgifter som en arbetsgivare har lämnat i upp­

bördsdeklaration, årsuppgift eller annat skriftligt meddelande om sin skyl­
dighet att betala arbetsgivaravgifter, påförs arbetsgivaren avgiftstillägg

med 20 procent av det avgiftsbelopp som på grund av uppskattningen
ytterligare skall utgå. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av

oriktig uppgift f rån arbetsgivaren skall dock avgiftstillägg utgå enligt be­
stämmelserna i 38 §.

40 § Har avgiftsunderlaget uppskattats med stöd av 10 eller 18 § på
grund av at t uppbördsdeklaration eller årsuppgift inte har lämnats, påförs
avgiftstillägg om uppbördsdeklaration eller årsuppgift inte kommit in tr ots
att anmaning har sänts ut till arbetsgivaren. Tillägget beräknas till 20

procent av det avgiftsbelopp som på grund av uppskattningen påförs
utöver vad som skulle ha utgått enligt skriftliga uppgifter som ar betsgiva­
ren lämnat. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av oriktig upp­

gift från arbetsgivaren skall avgiftstillägg utgå enligt bestämmelserna i

38 §.

41 § Ett beslut om avgiftstillägg enligt 40 § skall undanröjas, om upp­

börd sdeklaration eller årsuppgift kommer in till lokal skattemyndighet eller

allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från den dag då arbetsgivaren
fick del av beslutet.

42 § Avgiftstillägg påförs inte i samband med rättelse av en felräkning
eller felskrivning, som uppenbart framgår av uppbördsdeklaration, årsupp­
gift eller annat skriftligt meddelande från arbetsgivaren.

Har en arbetsgivare frivilligt rättat oriktig uppgift, påförs inte avgiftstill-

43 § Avgiftstillägg får helt efterges, om felaktigheten eller underlåtenhe­
ten kan antas ha sådant samband med arbetsgivarens ålder, sjukdom,
bristande erfarenhet eller därmed jämförligt fö rhållande att den kan anses

ursäktlig. Dets amma gäller, om felaktigheten eller underlåtenheten fram­

står som ursäktlig med hänsyn till den oriktiga uppgiftens beskaffenhet
eller annan särskild omständighet, som rör annat än vad som sägs i första

meningen.

Avgiftstillägg får helt efterges också om det belopp som kunde ha undan-

dragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är att anse som ringa.

44 § Frågor om avgiftstillägg som avser månadsavgift eller årsavgift som
har fastställts av den lokala skattemyndigheten prövas av myndigheten.

Det allmänna ombudet får i den ordning som gäller för överklagande

1453

¬

background image

SFS 1984:668

enligt denna lag hos länsrätten eller, när fråga är om redaravgift, sjömans­
skattenämnden yrka att avgiftstillägg påförs.

45 § En arbetsgivares yrkande beträffande avgiftstillägg skall, oavsett

vad som annars föreskrivs om besvär, prövas om beslutet om arbetsgivar­

avgifter inte har vunnit laga k raft.

46 § Om betalningsskyldighet för ett avgiftsbelopp enligt 20 § inte längre

kan åläggas far den lokala skattemyndigheten inte påföra avgiftstillägg på
beloppet.

Avgiftstillägg får inte påföras om arbetsgivaren har avlidit.

47 § Bestämmelserna i 43 § om eftergift av avgiftstillägg skall beaktas
även om yrkande om detta inte har framställts, i den mån det föranleds a v

vad som förekommit i ärendet.

Om arbetsgivaravgifterna sätts ned, skall också vidtas den ändring i

beslutet om avgiftstillägg som nedsättning en kan föranleda.

48 § Avgiftstillägg under 100 kronor påförs inte. �retal som uppkommer

vid beräkningen av avgiftstillägget bo rtfaller.

Avgiftstillägg tillfaller statsverket.

49 § Vid tillämpningen av bestämmelserna om avgiftstillägg skall ett

meddelande, som har lämnats för en arbetsgivare som är juridisk person,

anses avlämnat av arbetsgivaren, om det inte var uppenbart att uppgifts-

lämnaren saknat behörighet att företräda denne.

Bestämmelserna i de nna lag om arbetsgivaravgifter gäller i tillämpliga

delar beträffande avgiftstillägg.

Besvär m.m,

50 § Den lokala skattemyndighetens beslut får överklagas genom besvär

hos länsrätten. Beslut enligt 5 § tredje stycket, 6 § tredje stycket eller 19 §

andra stycket överklagas dock genom besvär hos länsstyrelsen. Beslut
enligt nämnda stycken får inte överklagas av det allmänna ombudet.

Sjömansskattekontorets beslut får överklagas genom besvär hos sjö­

mansskattenämnden. Besvärshandlingen skall ha kommit in senast två

månader från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Den lokala s kattemyndighetens eller sjömansskattekontorets beslut om

revision eller beslut varigenom vite har förelagts får inte överklagas.

Om en besvärshandling före besvärstidens utgång har kommit in till e n

annan länsrätt eller länsstyrelse än den som h ar att pröva besvären, skall

handlingen anses ha kommit in i rätt tid. Handlingen skall omedelbart

översändas till den länsrätt eller länsstyrelse till vilke n den rätteligen borde

ha ingetts.

51 § Beslut av den lokala skattemyndigheten eller sjömansskattekon­

toret, som får överklagas, skall på ansökan av arbetsgivaren omprövas av

den lokala skattemyndigheten respektive sjömansskattekontoret. Ansök-

1454

ningshandlingcn skall ha kommit in före besvärstidens utgång. Vad som

¬

background image

har sagts nu gäller dock inte beslut enligt 5 § tredje stycket, 6 § tredje

SFS 1984:668

stycket eller 19 § andra stycket. Ett beslut får inte omprövas om arbetsgi­

varen eller det allmänna ombudet har anfört besvär över det.

52 § Beslut av länsstyrelse får överklagas bara i den mån bes lutet gäller
förseningsavgift, restavgift, tilläggsavgift, restitution eller avkortning.
�verklagandet skall göras hos kammarrätten.

Sjömansskattenämndens beslut överklagas hos kammarrätten inom den

tid som gäller vid överklagande hos kammarrätten av nämndens beslut

enligt lagen (1958:29 5) om sjömansskatt. Beslut enligt 5 § tredje stycket,
6 § tredje stycket eller 19 § andra stycket får dock inte överklagas.

53 § Beslut av riksskatteverket om revision eller föreläggande av vite får

inte överklagas.

54 § Har en arbetsgivare hos allmän förvaltningsdomstol överklagat ett

beslut om betalningsskyldighet enligt denna lag får länsstyrelsen om det
finns synnerliga skäl medge anstånd helt eller delvis med betalningen.
Anstånd får beviljas att gälla längst intill dess tre månader förflutit från
dagen för förvaltningsdomstolens avgörande i saken. Detsamma gäller om
ett beslut ang ående redaravgift har överklagats hos sjömansskattenämn­
den eller allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsen får som villkor för
anstånd föreskriva att säkerhet skall ställas.

Den som fått anstånd skall betala ränta (anståndsränta) för den del av

avgiftsbeloppet för vilken betalningsskyldighet kvarstår vid anståndstidens

utgång. Anståndsränta beräknas för visst kalenderår efter en räntesats som
med tre procentenheter överstiger det av riksbanken fastställda diskonto

som gällde vid utgången av det föregående året.

Anståndsränta utgår från och med månaden efter den, då avgiften skulle

ha erlagts om anstånd inte hade medgivits, till och med den månad, då

anståndstiden gått till ända. Anståndsränta som understiger 50 kronor skall

dock inte påföras. �retal som uppkommer vid ränteberäkningen bortfaller.

Sedan den lokala skattemyndigheten ålagt arbetsgivaren betalningsskyl­

dighet för räntebeloppet får det omedelbart drivas in.

55 § Avgiftsbelopp för vilket betalningsskyldighet ålagts av allmän för­

valtningsdomstol eller sjömansskattenämnden får omedelbart drivas in.

56 § Det förhållandet att ett beslut enligt denna lag har överklagats eller

att ansökan om omprövning har ingetts inverkar inte på sk yldigheten att

betala det belopp som beslutet avser.

�ndras eller upphävs ett beslut, på vilket utmätning eller annan verkstäl­

lighet har följt hos a rbetsgivaren, skall verkställigheten såvitt möjligt åter-

o

ga.

En åtgärd enligt denna lag skall verkställas oavsett att det beslut eller

utslag som föranleder åtgärden inte har vunnit laga kraft. Ett beslut av
allmän förvaltningsdomstol eller sjömansskattenämnden, varigenom ar­

betsgivarens bet alningsskyldighet har bestämts till et t lägre belopp än det

allmänna ombudet har yrkat eller medgett, får dock inte föranleda återbe­

talning innan det har vunnit laga kraft, om det allmänna ombudet har

j455

¬

background image

SFS 1984:668

motsatt sig detta. Utan hinder härav får dock länsstyrelsen på ansökan
medge återbetalning. Därvid skall bestämmelserna i 49 § 2 mom. sista

stycket uppbördslagen (1953:272) om ställande av säkerhet tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Genom lagen upphävs lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter

enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. Den upphävda lagen skall dock

fortfarande tillämpas i fråga om arbetsgivaravgifter och allmän löne avgift
enligt 1 § lagen (1982:423) om allmän löneavgift som belöper på tid före

ikraftträdandet och i fråga om egenavgifter till försäkringen för tilläggspen­
sion som avser år 1984 eller tidigare år.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

G. SIGURDSEN

(Socialdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.