SFS 1967:625

670625.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 625

KUNCIL. MAJ:TS FÖRORDNING

om KuJrliig i uppbördsförordmngen den 5 juni 1953 (nr 272);

given Siockholms sloti den 17 november 1967.

Kiingl. Maj;t liar, med riksdagen^, funnit gott förordna, dels att 32 § upp­

hördsförordningen den 5 juni 1953^ skall upphöra att gälla, dels att 2 § 2

mom., 3 § 2 m om., 4 § 1 mom., 6, 7, 10, 12, 22, 23 och 26 §§, 27 § 3 mom.,

31, 33, 35 , 36, 37 och 38 §§, 39 § 1 mom., 40 §, 41 § 1 mom., 44 §, 45 §

1 inom., 48 § 1 och 2 mom., 49 och 50 §§, 53 § 1 och 3 mom., 54 §, 56 §

locli 4 m om., 57 §, 58 § 1 mom., 68 § 1, 2 och 5 mom., 69 §, 70 § 2 mom.,

71,75, 83 och 84 §§, 85 § 1 mom., 86, 87 och 88 §§, punkt 5 av an\isningarna

111139 §, an-visningarna till 40 och 41 §§, punkt 1 av an\ismngarna till 45 §

snmt anvisning arna till 49 § samma förordning skall erhålla ändrad lydel­

se på sätt nedan anges, dels att till 45 § förordningen skall fogas ett nytt

moiucnl, bete cknat 3 mom., och till 69 § förordningen skall fogas ett nytt

moment, beteckn at 3 mom., av nedan angiven lydelse, och dels att i nämn­

da förordning skall införas två nya paragrafer, betecknade 72 a och 77 a §§,

'Prop. 19G7:130; BevU 53; Rskr 336.

' Senaste lydelse

av 1 §, 3 § 3 mom., 2,5 5, 27 § 1 mom., 39 § 1 mom. och anvisningarna till 40 § se 19G2:

C66,

av 2 § 2 mo m., 44 §, 53 § 1 mom,, 56 § 3 mom., 57, 59 oeh 63 §§, 68 § 1 mom., 73, 74 och

§5 samt rub riken närmast före 74 § se 1966: 243,

ÖV 2 § 3 mom., 3 g 3 mom. och 27 § 3 mom. se 1959: 558,

öv2 § 4 mom. se 1965: 152,

ÖV 3 § 2 mom., 13 g, 17 g 1 mom., 22, 26, 31 oeh 35 §§, 48 g 1 och 2 mom., 70 § Imom.,

i samt punkt 3 av anvisningarna till 39 § se 1954: 340,

ÖV 4 g 1 mom, se 1965: 80,.
öv4 g2 mom. samt 5 och 15 § g s e 1962:595,

ÖV 4 g 3 och 4 mom., 8, 11, 18, 23 och 33 §§, 43 § 1 mom., 72 g, ruhriken närmast fore

- t. punkt 3 av anvisningarna till 3 g, punkt 5 av anvisningarna till 39 § samt anvis-

"'f|"öti]185§sel9G4: 354,

lö § se 196 3: 300,

av la s ^

40 §, 56 § 1 mom., G8 g B mom.

och 77 § se 1958: 300,

se 1962: 194,

av fn « n

§ 2 mom.

se 1959; 174,

av

1065:851,

av fis !

i

§ 2 mom. och 86 § se 1961: 314,

av 68

se 1957: 70,

av fia R ,

se 1966:276,

ÖV80 Vo"'''®-

1260; 155,

avanv-

<^<=10 82 § se 1964; 672 samt

vi.mingarna till 48 § se 1966; 429.

Svensk författningssamling 1967, Nr 625

¬

background image

j;5{;2

1907 • Nr 025

nv ru-dan nngivtMi lydelse. Till följd härav kommer uppbördsförordn'

alt ha följande lydelse frän och med den dag då denna förordniiip

i k rafl.

^

Inledande hestämmclscr

1 §•

koin

k

ter

^ s-

Med skall förslås i denna förordning, där icke annat angives, stall'r •

;oinslskall. statlig fönnögenhelsskall, utskiflningsskalt, ersätlnins-^f-

oniiminal inkomslskall, landslingsmedel, tingshusinedel, skogsvård^

ter, folkpcnsionsavgifler enligt lagen om finansiering av folkpcnsionerTn?^*

liiläggspensionsavgifler enligt 19 kap. 3 § lagen om allmän försäkrin-r £'

försiikringsavgifler enligt 19 kap. 2 § sistnämnda lag, arbetsgivaravgifierö

ligt 17 § förordningen angående upphörd av \dssa avgifter enU"t faten Z

aliinan lorsäkring, in. m., sådana hyggnadsforskningsavgifler enlfrt r

ordningen angående hyggnadsforskningsavgift vilka icke uppbäras av r'iT
lorsakrmgsverket, ävensom annuiteter å avdikningslan och å försknii r

avlösning av frälseräntor.

Kungl Maj :l må om särskilda omständigheter därtill föranleda, förc-

samband med uppbörden av skatt mä uppbäras jämväl anmn

avgift an sadan som i första stycket sägs. Har dylik föreskrift meddelats

sk. 1 dar icke annat angmts, vad i denna förordning stadgas antående

"lois^arande tillämpning beträffande avgift som med föreskriften

2 §.

7 mom. Där beteckningar, som användas i kommunalskattela«Pn för

sårth el ailnarant

^'^Sagnas i denna förordning, hava de,

som i näinnda förfatlniiigair

framgår, samma innebörd

2 momk I denna förordning förstås med

taxoringsn-innKl.s'b'e^bif^u^''^^"

ärliga debiteringen pä grund av

föreskriner skall beaktasV/sålm deMt^rintr^

lig^skatl;

^ § omformald skatl, som erlägges i avräkning å .slut-

avräknats från shUbg ska'tD^

återstår att erlägga, sedan preliminär skatt

lillknnimandc skalt- SI-MII cr,

^

eller enligt beslut om rloim,, . •

skall erläggas på grund av eflertaxering

mA-om.s/dr; det kalendo

sedan påföringen av slutlig skatt avslutats:

-l"" "ännnsl foregäH taxeriSgsäret;

månad nästföljande är

mars manad ett år till och med februari

av skog.svårdsav4fl"d'lp^^ skall, därest den slutliga skatten delvis utgöres
löpa å sådan avgtft eller inr>i

annuitet, anses i första band Le­

den del av kvarstående

^^"'^^y^^ande skall gälla beträffande ogul-

avgift eller annuitet som nvcc ° t

sådan tillkommande skatt, vari ingår

Qsst *^r crl 1

nlken vederbörandf ä? sk'JIf

^^'^^rstående skatt i kommun, inoni

första hand utgöra betalninrt^

statlig inkomstskatt, skall anses i

'

' ^

^^baggspensionsavgift för året. I fråga om

'Momentet hnr crhMin •• .

"

»"el d.„„n förordnine.

¬

background image

1967 . Nr 625

1363

fillkommande skalt sMl motsvarande gala beträffande UUäggspen-

nsavgift som ingår i den hllko^ande skatten.

^

^^4 mom- Den som ar pliktig erlägga i 1 § omförmald sjukförsäkringsavmft

rtcli soiTi taxerats enli^ fort skattskyldig gällande bestämmelser skall,

om för den andra malten ej beräknats någon till statlig inkomstskatt be-

j[;allningsbar in komst och makarna^ blivit för i^omståret mantalsskrivna

från

3 §.

? mom. I den omfattning nedan angives skall skattskyldig i kommun,

dJr han kan antagas bliva påförd slutlig skatt enligt den årliga taxeringen

jret na st efter inkomståret, utgöra preliminär skatt med belopp, vilket så

nära som möjligt kan antagas motsvara i den slutliga skatten ingående stat­

lig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt, folkpensionsavgift, tilläggspen­

sionsavgift, sjukförsäkringsavgift, kommunal inkomstskatt, landstingsme­

del och tingshusmedel.

2momk Preliminär skatt utgår såsom preliminär A-skatt eller preliminär

B-skatL

1. Prelimi när A-skatt skall med de undantag, som framgår av vad ne­

dan i det ta moment och i 10 § sägs, i den skattskyldiges hemortskommun

för inkomståret utgöras för säd.an inkomst av tjänst, vilken helt eller delvis

a!går i penningar och vilken hänför sig till den skattskyldiges huvudsalc-

liga arbetsanställning eller eljest utgör hans buvudsaldiga inltorast av tjänst.

För i nkomst av sådan hinmdsaklig arbets anställning hos fysisk person el­

ler dödsbo, som är avsedd att vara kortare tid än en vecka, skall dock pre­

liminär A-skalt erläggas endast om vad som utbetalats utgör utgift i en

av arbetsgivaren bedriven rörelse.

Med tjänst likställes i denna förordning rätt till pension, lixTänta, som

utgår p å grund av sjuk-, olycksfalls- eller skadeförsälering eller annorledes

än. på grund av försäloing, ersättning, som i annan form än livränta utgår

på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkring, tagen i samband med tjänst,

samt undan lagsförmåner ävensom sådant periodiskt understöd eller sådan

nnrmed jämförlig periodisk inläkt, varför givaren enligt 22, 25 eller 29 §

ommunalskallelagen är berättigad till avdrag.

rl! j-'^-skatt skall utgå enligt skattetabell, som avses i 4

eUer

n

de grunde r som angivas i 7, 12 eller 40 §. I särsldlda fall må lokal

j,

föreskriva annan beräkningsgrund, exempelvis att skatten

bel

^

del av inkomsten eller å inkorasten minskad med visst

opp eller att skatten skall utgå med särskilt angiven procent av inltomsten.

välV^^'

åtnjuter ovan avsedd inkomst av tjänst, skattskyldig jäm-

'entfT

inlcomst, för garantibelopp för fastighet eller för föimö-

si riva

skattemyndighet, då särskilda skäl därtill föranleda, före-

eiler r P^^^i^inär A-skatt skall erläggas jämväl för sistnämnda inlcomst

dicgj

S^rantibeloppet eller förmögenheten. Därvid skall den skattskyl-

sikligpberälinas antingen till viss procent av den huvud-

av tjänst eller enligt skattetahell å nämnda inlmmst ökad

filler ock utgå med visst belopp, utöver, vad i skattetabellen

den buvudsaldiga inkomsten av tjänst,

erhållit ändr.nd lydelse enligt denna förordning. Pankt 1

¬

background image

19G7 • Nr G25

;,U preliminär IS-sKalt sicaii

iwi pi^iinmiar A-skalt.

örelai som uppkommer vid beräkning av skallea\diag skall jäninas ii|,

närmast högre liela krontal.

_

2. Preliminär P-skall skall i liGinorlskommunen for inkomståret ulgöras

av skaltskyldig, som icke bar att erlägga preliminär A-skall, saml utgå för
inkomster "frän den skattskyldiges samtliga förvärvskällor och för garanli-

bcloi)p för fastighet ävensom för förmögenhet. I annan kommun än hcm-

orlskommimen skall preliminär B-skatt erläggas för inkomst av fasUglic[,
rörelse och icke yrkesmässig a^•J'ttring av faslighet samt för garaatibdopn

för fastighet. Preliminär B-skatt skall utgä enligt särskild debitering.

3 mom. Kimgl. Maj :t mä förordna, att preliminär A-skatt skall utgå jimi-

väl för tilläggspension enligt lagen om allmän försäkring samt för sådaa
folkpension som ulbelalas tillsammans med tilläggspension eller i särskild

ordning med hänsyn till samordning med personalpensionsförmån, sä oc k
för annan inkomst än sädan som i 2 mom. under 1 första och andra styc­
kena sägs.

(Se vidare anvisningarna.)

Preliminär A-skatt

4 §.

1 momk Har lokal skattemyndighet ej annorledes förordnat, skall, dä in­

komst av tjänst hänför sig till arhetsanställning som är avsedd att vara kor-

lare tid än en vecka eller dä inkomsten eljest avser hestämd tidsperiod ocli

uppbäres ^-id regelbundet återkommande tillfällen, preliminär A-skatt utgå
med belopp, som angivas i skattetabeller. Centrala folkbokförings- och upp­
bördsnämnden fastställer, efter samråd med riksskattenämnden, för varje

inkomstår sådana tabeller.

Skattetabellerna skola för olika inkomstbelopp, beräknade för vecka eller

den längre tid som centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden bcsläm-

mer, angiva därå belöpande preliminär skatt. Tabellerna skola grundas p;i

följande förutsättningar, nämligen

alt inkomsten samt ortsavdraget äro oförändrade under inkomstårcl,

• /'i' u

skattskyldige icke kommer att taxeras för annan inkomst än som

genhet

för garantibelopp för faslighet eller för föniiä-

ait den skattskyldige icke har att erlägga tilläggspensionsavgifl, samt

taxering för inkomsten icke andra avdrag medgivas den skali-

•ivJnr li 1-''n n

och, såvitt gäller i 2 mom. första slycket ib

oci S'.^ -M

4G § 3 mom. kommunalskattelagen,

skvide'r iVrr'!"

fin statlig inkomstskatt, för kommunala nt-

loon ..nn!

PP' '"Ofs^'orande för skattekrona och skatteöre del h^'

tredje .slycltct upph iivs)^'^ "udrad lydelse enligt denna förordning. Ändringen innclwi" •'''

¬

background image

1967 . Nr 625

1365

,)

med makan sammanlevande manlig inkomsttagare, dar makan har

vunmmräknad nelloinkomst å minst tretusen kronor;

gift, med makan sammanle\^de manlig inkomsttagare än un-

Inkoinsltagare som är berättigad till avdrag enligt 46 § 3 mom.

t oiuniaaalskattelagen;

4) annan ogift inkomsttagare.

Gift. m ed maken sammanlevande kvinna, vars malce bar inltomst, sltall

hätiföras till under 2) upptagen grupp av skattskyldiga, därest bon bar

lieiumavarande ba rn, samt eljest till under 4) upptagen grupp av skattskyl-

Gift, med maken sammanlevande kvinna, som har egen inkomst men \il-

};ens m ake icke uppbär inkomst, skall, därest hon är berättigad till avdrag

ca]igt4f' § 3 mom. första stycket första punkten kommunalskattelagen, bän-

förans t ill under 3) upptagen grupp skattskyldiga samt eljest likställas med

qft manlig inkomsttagare som under 2) avses.

^ Ogift skattskyJdig, som bar hemmavarande barn och som icke ar hän-

förlig till under 3) upptagen grupp av skattskyldiga, skall likställas med

sift manlig ink omsttagare som under 2) avses.

" M ed ogift skattskyldig skall likställas skattskyldig, som är änkling, änka,

frånskild eller l ieinskild.

Med gifta likställas de som, utan att vara gifta, leva tillsammans, om

de tidigare vari t förenade i äktenskap eller gemensamt bava eller bava baft

barn.

3 mom, Skattetabellerna skola angiva den preliminära skatten under för­

utsättning att statlig inkomstskatt beräknas med tillämpning av det procent-

bi av grundbeloppet, som bestämts för izLkomståret, att sjukförsäkrings­

avgift beräknas i enlighet med vad riksförsäkringsverket bestämmer för in­

komståret samt att det sammanlagda beloppet av kommunal inkomstskatt,

imdsllngsmedel och tingshusmedel beräknas för skattekrona och skatteöre

til! vissa i hela krontal bestämda belopp, "vilka av centrala folkbokförings-

och uppbördsnämnden fastställas för varje inkomstår.

Oaktat vad i nästföregående stycke sägs, må centrala foUtbokförings- och

uppbördsnamnden beträffande Stockholm, Göteborg eller Malmö, efter fram­

ställning av vederbörande stad, upprätta särskild tabell för inom staden

5 atlskyldiga, avseende en utdebitering för kommunalt ändamål i femtiotal

"fen, samt meddela de; nä rmare föreskrifter, som må erfordras för tillämp-

iingav tabellen. Den merkostnad, som kan uppkomma för upprättandet av

'

tabell, skall gäldas av vederbörande stad.

mom. 1 skattetabellerna skall därjämte intagas en särskild kolumn,

for"

belopp varmed preliminär A-skatt skall beräknas å inkomst

för

fu

anställning som är avsedd vara kortare tid än en vecka,

kolu^^^ sa skattetabeller skola enahanda belopp angivas i den särskilda

i •>

tillämpas oberoende av arbetstagarens ci^vilstånd och annan

väl m-T"

omständighet. Skattebeloppen skola beräknas på grund-

terintj «•?,,

genomsnittlig sysselsättning under året och av den utdebi-

med t i I- 'communal inkomstskatt, landstingsmedel och tingsbusmedel samt

ortsavdrag, som centrala foUcbokförings- och upp-

5vse e n

vmrje år bestämmer. Den särskilda skattekolumnen skall

f^vagraF

tio kronor. I Övrigt skall vad ovan. i denna

®ägs i tillämpliga delar gälla "vid sk attebeloppens beräkning.

¬

background image

]36G

1967 • Nr 625

5 §.

•\'id beräkning av preliminär A-skalt enligt skattetabell skall fö

skaltskyldig, beträffande Aiiken ic ke skall tillämpas enligt 4 § 3 uioJ

stycket'fastställd särskild tabell, tillämpas den tabell, som avser

inanlagd utdebitering till kommunal inkomstskatt, landstin^smeTi^^"'"

tingshusmedel, vilken för skattekrona och skatteöre är lika med del 1

som för nämnda kommun eller kommundel bestämts till utdebite •

inkomståret. Ingar i sistnämnda utdebitering örelal, uppgående tib^f-^"

femtio, användes den tabell, som avser närmast lägre utdebiterin" n-

utdebiteringen ingim öretal, överstigande femtio, tillämpas den tab^

'

ser närmast högre utdebitering. Att ä inkomst av arbetsanställnina

avsedd att vara kortare tid än en vecka, preliminär A-skatt dock kan t -1""

nas enligt ^^lken som helst för inkomsläret upprättad skattetabell

av bestämmelserna i 4 § 4 mom.

'

'

Förhållandena den 1 november året näst före inkomståret öro ar • ,

, n^islföljandc stycke annorledcs stadgas, avgörande för till älkca i 4*

n.om oraforn.ald grupp av skattskyldiga vederbörande skall hänföras '

Ska 1 un der inkomståret preliminär A-skatt enligt tabell böria ulnö fn

skattskyldig, for vilken skatt icke tidigare sålunda beräknats skall i^r •

om skatlskyldigs chilstånd det förhållande som kan aniatroo i'

ligga till grund för taxering under året nää efter SrS t sT„rv;^^^

t.U frägrn"":;!"'"lluskWdie l»f,

o™"

med utgån"snunkt frön

liemmavarande barn eller icke beclömcs

stämmelscr^i sådant b o

grund av kommunalskattelagens be-

taxering

^tt ligga till gaind för

uppbäres, med de\^belTnif

tillfälle, då inkomst

gives för det inkomslboM

i ^ " ^''^'^'^^^^örlig t abell i tillämplig kolumn an-

Peträffandrinkömst a?'a

därest \id ett tillfälle ink'on-i'-f

, .!"S varom i 4 § 4 mom. förmälas skall,

preliminära A-skatten berökno"^^.-^'^^'^^

intjänats under flera dagar, den

gakonimande dan och mod fii-

Smndval av inkomsten under varje ifrii-

inkomst.

^ nmpning av skattetabellens kolumn för dags-

därest inkomsten avse^ annVtfl'^n'

^ ^

sägs, skall gälla att,

linT-i,

än som är i skattetabellen upP'

^

lor Kortnro

^

uuöiaiiiiuiq

utgå mer än en gäna i

skall preliminär skatt icke

'^urna inkomstbeloppL saimr"

^"^er samma vecka upp-

I pen sammanraknas och anses på en gäng utbetalda.

' Tredje stycket har erli'iim - ,

andrad lydelse enligt denna förordning.

¬

background image

-1967 . Nr 625

^36,

7 §1.

För inkomst av tjänst, som icke avser bestämd tidsperiod eller icke onn

lires ud regelbundet återkommande tilllällen, skall utgå preliminär A-skatt

ed trettio procent av inkomsten-

^

"uppbäres inkomst som avses i första stycket jämte Inkomst, som avses

j4 5 1 mom. f örsta stjcket, skall preliminär A-skatl utgå enligt crunder

som fastställas av centrala follcbokförings- och uppbSrdsnåmnden

Skatt enligt första eller andra stycket uttages icke på belopp under tio

kronor.

Att lokal sk attemjmdighet äger föreskriva särskilda grunder för uttagan­

de av preliminär A-skatt framgår av 3 § 2 mom.

Bestämmelserna i denna paragraf gälla icke om annat följer av'40 8 ••

8 §.

Åtnjuter skattskyldig jam le kontant inkomst naturaförmån i form av kost

och bostad dier endera av dessa förmåner, skall preliminär A-skatt berälmas

efter d e nämnda inkomstförmånernas, sammanlagda varde.

Centrala folkbokförin g^s- och uppbördsnämnden fastställer, i samråd med

riksskattenämnden, de v arden, som i första stycket angivna naturaförmåner

skola anses äga genomsnittligt inom riket vid tillämpning av denna förord­

ning. Nämnda v ärden skola angivas i skattetahellernaL

9 §.

Ager skatlskyld ig på grund av arbetsavtal uppbära, förutom kontant in­

komst av arbetsgivaren, ersättning direkt av allmänheten, såsom drickspen­

ningar eller dylikt, och är ersättningens belopp för arbetsgivaren känt eller

är ersättningen av natur att kunna av honom till beloppet uppskattas, skall

\iå berä kning av preliminär A-skatl i inl^omsten inräknas jämväl ifråga­

varande ersättning .

Preliminär A-skatt skall icke beräknas å ersättning, soih vid kommunal

tjänst anrisas f ör rissa med tjänsten förenade kostnader, ej heller å ersätt-

2111g, s om vid e nskild tjänst anvisas för sådana kostnader, därest icke er-

sallningen väsentligen överstiger vad som skäligen kan anses vara erforder-

tigt för kostnadernas bestridande.

Preliminär A-skatt skall icke utgå för:
a) folkpension och tilläggspension enligt lagen om allmän försäkring,

följer av förordnande enligt 3 § 3 mom.;

äkmäa r

svses i 15 och 19 §§ lagen angående införande av lagen om

cl

-

el er ^

enligt familjehidragsforordningen den 29 mars 1946

n fi^ -1^ förordningen den 29 juni 1946 om familjebidrag åt värnpliktiga

skattoni-T^ pensi on, livränta eller från försälmngsanstalt utgående annan

vad nu t f ersättning, som iippgår till högst 3 000 kronor för år; dock att

®^niän

tillämpas på pension, som utgår på grund av lagen om

beräknas'å det belopp, som återstår sedan från

--..____^^vräknats dels avgifter, som den skattskyldige erlägger for sådan

erhållit ändrad lydelse enligt denna förordning.

A"!

erhållit ändrad lydelse enligt denna förordning. Ändringen innebär

•mycket upphä vs.

,

.

¬

background image

IMS

pensionsförsäkring cllor sjuk- eller olycksfallsförsäkrmg som Ingiis i ss,„,

ban 1 med Ijänsl, (Ids ock avg.fler, som den sknltskyldrge i sanibanj

Ij^slcn er]:l%'cr för cgca eller eflerlcvandes pensionering annorledes än g'

' "

"Til[ am!ra"VcI taxering medgivna avdrag för kostnader för fullgörande av

li-inst än ovan sagts mä hänsyn lagas vid beräkning av preliminär A-skali

allenast där centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden förklarat all'sj

mäske.

I frä^a om svensk medborgare, som tillhör svensk beskickning hos ut­

ländsk makt eller lönat svenskt konsulat eller beskickningens eller konsula­

tets betjäning och som på grund av sin tjänst är bosalt utomlands, skall

preliminär A-skal t avse endast statlig inkomstskatt och folkpensionsavgift,

som belöper på inkomsten av tjänsten om icke lokal skattemyndighet före­

skrivit annat.

Preliminär B-skatt

13 §.

Preliminär B-skalt skall, där nedan icke annorledes stadgas eller särskilda

omsländigheler ej till annat föranleda, utgå med belopp motsvarande den

slutliga skatt, som påförts den skattskyldige året näst före inkomståret, till

den del sistnämnda skatt avser annat än utsldftningsskatt, ersättningsskatt

eller sådan i denna förordning icke omnämnd skatt eller avgift, vilken p å­

förts jämlikt bestämmelse i annan författning.

Har skattskyldig enligt den årliga taxeringen året näst före inlcomstårct

icke påförts slutlig skatt i den kommun där den preliminära B-skallen

skal! debileras, men kan han antagas komma alt vid årlig taxering året

näst efter inkonistårel där taxeras till statlig eller kommunal inkoinslskalt,

skall preliminär B-skall beräknas med ledning av särskild taxering till s i -

dan skatt (preliminär taxering). Äger nu nämnd skattskyldig förniögenhel,

för vilken skalIskjddigliet till statlig förmögenhetsskatt föreligger, skall pre­

liminär B-skatl även för förmögenJiclen beräknas med ledning av sådan

taxering.

Preliminär B-skall skall jämväl beräknas med ledning av preliminär taxe­

ring, därest det med sannolikhet är att antaga, att vid årlig taxeiång n rct

näst efter inkomståret till statlig eller kommunal inlcomstskati taxerad in­

komst kommer alt avvika från motsvarande inkomst vid den årliga taxe­

ringen året näst före inkomståret med minst en femtedel av sistnämnda in­

komst, dock minst sexhundra kronor. Preliminär B-skatt må beräknas _pa

grundval av preliminär taxering även i annat fall än nyss är sagt, därest sär­

skilda onislandigbeter därtill föranleda. Sädana omständigheter kunna fo«-

rrgga exempelvis då fråga är om nedsatt skatteförmåga eller om mer bctp

li^'skalV

i^rilan eljest nlgående preliminär skatt och påräknclig sin'

iirhai

Vu]

g .afen lia i crhiillit ändrad lydelse enligt denna förordning.

¬

background image

1967 . Nr 625

^3,^

15 §.

Vid preliminär toering skola beskattnmgsbar mkomst och beskattnm^s-

l^ar f örnmgenhet beräknas i enlighet med bestämmelserna i forordning'en

om5lalIig inkomstskatt kommunalskattelagen samt förordningen om stat-

Ii. rérniögenhetsskatt. Dock skall iakttagas, att vid bestämmande av be-

iillningsbar inkomst ortsavdrag beraknas med hänsyn, där icke i andra

5lvcket annorlunda stadgas, till den skattskyldiges civilstånd den 1 novem­

ber året näst ^^re inkomståret, samt, vad angår frågan om den skattskyldige

bar hemmavarande b arn, till förhållandena vid nyssnämnda tidpunkt

Vid preliminär t axering, som sker under inkomståret, skall hänsvn"ta<'as

ifråga om s kattskyldigs civilstånd till det förhållande, som kan antagas

tomnia att ligga till grund för taxering under året näst efter inkomståret

<3mt, v ad angår 1 rågan om den skattskyldige har hemmavarande barn till

förhållandena vid den tidpunkt, då taxeringen verkställes,

rid Ulläm pning av första och andra styckena här ovan sltall iakttagas,

att fr ågan om skattskyldig haft hemmavarande barn eller icke bedömes

nied utgå ngspunkt från vad som på grund av kommunalskattelagens he-

slämmelscr i så dant hänseende kan antagas komma att ligga till grund for

laioring under året näst efter inkomståret.

16 §.

Preliminär taxering åsältes med ledning av deklaration (preliminär själv-

Mlaration). Sådan taxering må dock åsättas även med stöd av annan upp­

gift e ller iipplj-sning.

17 §.

t mom. Skattskyldig, som har att erlägga preliminär B-skatt för inkomst

el er garantibelopp för fastighet, är pliktig att utan anmaning avgiva preli­

minär självde klaration:

1) därest han under året näst före inkomståret icke taxerats till statlig

t ler kommunal inkomstskatt i den kommun inom vilken preliminär B-skatt

s<;a]l er läggas;

2) dä rest i vederbörande kommun hans vid årlig taxering året näst efter

'n omståret till statlig eller kommunal inkomstskatt taxerade inkomst, så-

' senast de ri 1 december året näst före inkomståret kan bedömas, kom-

sjer a tt övers tiga m otsvarande inkomst vid den ärliga taxeringen året näst

iTh '

i kommunen med minst en femtedel av sistnämnda in-

-i! t.

minst sexhundra kronor; samt

®mä

skattskyldig året näst före inkomståret haft att erlägga preli-

ää]\Tio'

niå i andra fall än i 1 mom. sägs avgiva preliminär

^ aration, därest han så finner erforderligt,

xs ^

självdeklaration skall avfattas å blankett enligt av riksskatte-

f^slstäiu

centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden

enligt 17 § 1 mom. skall avlämnas senast den

inkomståret eller, om den skattskyldige då

eii

han kommer att för inkomståret taxeras för

S^^^^tibelopp för fastighet, senast fjorton dagar efter det han

J'd-limi

kännedom.

I denn

enligt 17 § 2 mom. skall avlämnas senast

inkomståret.

Suensk författningssamlinj 1967, Nr €25

¬

background image

1370

1967 . Nr 625

Prdiininär självdeklaration skall avlämnas till den lokala skallr.,,

di-hel. som har att debitera skatt enligt vad i 22 § sägs.

'"J"-

19 §.

Efter anmaning av lokal skattemyndighet är arbetsgivare, försiikrjn.

bolag eller understödsförening skyldig alt, arbetsgivaren beträffande nanf

given, hos honom anställd person ocii bolaget eller föreningen helräfLj"
namngiven person, till vilken utgivcs pension, livränta eller annan'sk'air

pliktig ersättning, lämna uppgift ä löneförmän, pension, livränta eller an
nan evsätlning, som enligt vad antagas kan kommer att utbetalas uniier

inkomståret.

20 §.

Finnes anledning antaga, att skattskyldig enligt 17 § 1 mom. varit sky],

dig att ulan anmaning avgiva preliminär självdeklaration, men bar han idé

ay-lämnat sädan deklaration inom föreskriven tid eller befiimes aviven

deklaration ofullständig, äger den lokala skattemjmdigbeten anmana^dcn

skaltskyldige alt avgiva dylik deklaration eller att fullständiga den avdvna

deklarationen.

^

21 §.

Anmaning jämlikt 19 eller 20 § skall innebälla dels föreläggande för d en

anmanade att till den lokala skattcmyndigbeten avlämna deklaration eller

annan upjigift inom viss efter omsländigbeterna lämpad tid, minst fem d .i-
gar efter delfäcndet, dels ock underrättelse om påföljd som underlälenliel

att börsamma anmaningen kan medföra.

Debitering av skatt m. m. samt utfärdande av debetsedel

22 §1.

Det ankommer på lokal skaltemyndigbcl;

all angiva bur preliminär A-skalt skall beräknas för den, som förin-

yomslaiot bar att erlägga sädan skall i kommun inom myndigbetens tjänst-

gonngsoniradc;

all debilera preliminär B-skatt för skattskyldiga, vilka hava att för in -

omräde'^^ "kyöra sadan skatt i kommun inom myndigbetens Ijänstgörings-

kvarstående och tillkommande skatt för den .som I mr

c.,. I

^'idan skatt i kommun inom myndigbelens tjänslgöringsomnide;

^5 cl 111 L

att utfärd.a debetsedel, varom i 33 § förmälcs.

n.cA'cL"IFKun™MTj:'l!"' '

enligt röicskritler soi.1

23

Upälördsior"'^^^^^^

"^^der nppbördslermin.

frrln ocl

"PPbördsäret äro sex och infalla under hden

teniber novm/l^

månaderna mars, maj, juli.

hel-da-

januari; dock alt uppbörd icke förrättas ä sön-cik

ja ä sön- el or n ^

tillänJpning av nyss angivna rcgd I-or-

nästföljande varda-

^ s tället taga sin början-

slutdagen i motsvarande män förskjutes.

tiliagu"'"

Sndrad lydelse enligt denna förordning. Andra stycfccl l. »r

= T-dje slychcl h.ar crl^ållit änclr.ad l ydelse enligt denn.a förordning.

¬

background image

1967 . Nr137j

ftjlrala folkbokförings- ocli uppbBrdsntamden mä om särskilda om-

oäBiiigbr'" därtill ioranleda, efter poststyrelsens börande, förcsliriva att

.^börditermin under viss månad skaU mfalla nnder annan tid än nyas
i«SK-

24 §.

1 mom. I frfga n™ p reliminär A-skatt skali bestämmas den skattetabell

och kolumn i tabellen, som jaraWct _4-§ 2 mom. och 5 § skola tillämpas, el-

[cr i förek ommande fall, den särskilda beräkningsgrund efter vilken skat­

ten'skall utg å en ligt den lokala skattemjmdighetens beslut.

2 nioni- P reliminär A-skatt, som innehållits genom skatteavdrag varom

i39cncr40 § förinales, skall förfalla till betalning under den uppbördster-

ain, som infaller nämia-st efter utgången av den månad, under vilken skat­

teavdraget verkställts.

I

25 §. •

Vid debitering av preliminär B-skatt med ledning av preliminär taxering

skall iakttagas:

_

,

att folkpensionsavgift uträknas med tillämpning av 2 och 3 §§ lagen om

finansiering av folkpensioneringen, därvid iakttages att sådan avgift icke

pMöres någo n för inkomstår före det, under vilket han fyller sjutton år,

el er efter det under vilket han fyllt sextiofem år;

att tilläggspcnsion savgift uträknas med tillämpning av den procentsats

för avgiftsuttaget, som fastställts för inlcomståret;

att sjukförsäkringsavgift påföres i enlighet med vad'riksförsäkringsver­

ket tieslämmer for inkomståret med ialittagande tillika av vad i 2 § 4 mom,

denna förordning sägs;

'

att fö r skattskyldiga, som avses i 10 § 1 mom. förordningen om statlig

inkomstskatt, sädan skatt uträltnas med tillämpning av det procenttal av

grundbeloppet, som bestämts för inkomståret; samt

att kommunal inkomstskatt, landstingsmedel och tingshusmedel uträknas

Dscd ledning av de belopp för skattekrona och skatteöre, som för inkomst­

året bes tämts för utdebitering till vederbörande kommun, municipalsam-

Ä, landsting och tingslag.

, , . _

V 26

vreiimmar B-skatt skall debiteras'i en gemensam post. Skattebeloppet av­

undas fill det närmast lägre hela krontal, som utan att öretal uppkommer

jamnt delhart med antalet av de uppbördsterminer under vilka skatten

'jrlaller til l betalning. Skatt som icke uppgår till trehundra kronor påföres

^ Preliminär B-skatt skall förfalla till betalning med lika belopp under

uppbördstcrmln under uppbördsåret eller, vid debitering under in-

envar av de återstående uppbördsterminerna under upp-

27 §

^

debitering av slutlig skatt skall iakttagas;

ki^,' ,

som avses i 10 § 1 mom. förordningen om statlig

frtJndli t

sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal av

st;a!|

soni fastställts att gälla för den preliminära skatt, vilken

^^^auaknas mot don ifrågavarande slutliga skatten;

uifä;;.

inkomstskatt, landstingsmedel och tingshusmedel likaledes

ledning av den utdebitering for skattekrona och skatteöre,

'

bar erh&lljt ändrad lydelse enligt denna förordning.

¬

background image

1372

19G7 • Nr 625

.nni Pmlslfillts all gälla för den preliminära skall, Ailken skall avr^l-,,

nu I irVä-avaraiide slulliga skall, dock att, därest annan uldebUerin-. f" '

llSllls tlrr den sinllign sliallcn än för (lon preliminära skallen, den u» , '

nala inkomslskatlcn skall ulgöras cfler don uldcbitenng som bcslämis ."J

"älla för den slutliga skallen;

^

,

all koniiminal inkoinslskalt, landslingsmedel och Imgshusmedel piförg,

i cii gem eiisain jiosl, därvid iakttages all skaltebeloppel vid öretal över fen,

lio avrundas uppäl och vid annat örclal avTundas nedåt till helt kronlaf

all skogsvårdsavgifl uträknas med tillämpning av det promillclal, s om

enligt vad därom särskilt är stadgat bestämts för det är dä den slutljna

skallen debiteras;

....

"

all lilläggspeusionsavgift uträknas med tillämpning av den för inkonut

ärel faslsTällda procentsatsen för avgiftsuttaget, där\id öretal bortfaller;

alt i 1 § omförmäld sjukförsäkringsavgift debiteras med belopp so m u t-

räknats av allmän försäkringskassa, dock att "sid debiteringen skall be aklas

vad i 19 kap. 2 och G §§ lagen om allmän försäkring stadgas angående av

giflsplikt och nedsättning av avgift;

alt makars sjukförsäkringsavgifter skola i fall, varom i 2 § 4 mom. sä"?,

i en gemensam post påföras den av makarna, för vilken beräknats till stat­

lig inkomstskatt taxerad inkomst;

att i 1 § omförmäld arbetsgivaravgift och bj'-ggnadsforskningsavgifl de­

biteras i en gemensam post; samt

all i 1 § omförmäld annuilet eller, därest skattskyldig har att erlägga flera

annuilctcr av samma slag, summan av dessa påföres i helt antal kronor,

därvid örelal bortfaller.

2 mom. Vid debitering av slutlig skall skattskjddig gottskrivas:

1) debiterad preliminär B-skatt;

2) sådan preliminär A-skatt, som den skattskyldiges arbetsgivare i s lrid

mot bestämmelserna nedan i denna förordning underlåtit att innehålla ge-

nom skalleavdrag och som till följd härav av lokal skattemvndighet fasl-

ställts till betalning; samt

3) annan än under 1) och 2) avsedd preliminär skatt, som av den sk all-

skyldige erlagts.

r T

skattskyldigs slutliga skatt den preliminära skatt, som

enligt mom. skall gottskrivas honom, med minst en femtedel av den slut­

liga skatten eller med minst tiotusen kronor, skall den skattskyldige till

Hon rifi '

procent, för en beräknad tid av ett år, a

'III Uoi i'^\

överskjutande beloppet, som överstiger ettusen kronor; dock

UTK;!

vänta sålunda skall beräknas, skall avrundas till ni''"'

ränta ^l^Iii

kronor. Vid bedömande av om och med vilket belopp

ersättninfT<;cr

slutliga skatten icke inräknas utskiftningsskat.

ta" av

^ ^ ^ omförmälda avgifter eller annuiteter med imdan-

ejlieller slmlTrnr^^^® r^' .^^'^^Sgspensionsavgift och sjukförsäkringsavgi -

omförmäifrnl r

skatten inräknas sådan i 2 mom. under 3

inkomståret

erlagts efter den 30 april året nast cfte

nom^'fef

påförd med oriktigt l^elopP 2

med felaktict bplnnr,"?^^

Pveliminär skatt blivit tdlgodorak •

sättas, skall nv herm ^

kvarstående skatt av annan anledning "

_

ny beräkning av ränta göras enligt första stycket.

lillagts. ^

erhållit äntlrad lydelse enligt denna förordning. Tredje st.vcl:c' k"'

¬

background image

1967 • Nr 625

1373

Rostäniinelscrna i denna förordning om kvarstående och tillkommande

j{ göa, där icke annat angives, motsii^ande tillämpning heträffande rän-

[renlig!

t',-^r^{-\ende skatt under tio kronor uttages icke.

Ssläende skatt tortaller tUl b etalaing;

under deu första uppbördsterminen under uppbördsåret näst efter taxe-

jn^såret, om skatten uppgår till högst tvåhundra kronor; samt

yed

belopp under vardera av de båda första uppbördsterminema un-

nämnda up pbördsär, om skatten överstiger t\'åhundra kronor, dock att

j^lopp, som förfaller under den förra terminen, a\T:undas till närmast lägre

hfla antal kronor, v arvid återstoden förfaller under den senare terminen.

.29 §.

fDenna paragraf har upphört att gälla enligt förordning den 4- jani 195^

vilken trätt i kraft den 1 januari 1955.]

30 §.

[Denna parag raf har upphört att gälla enligt förordning den 4 juni 1954

(mSW), ^^]ken t rätt i kraft den 1 januari 1955.]

31 r-

Debitering a v skatteposter i samband med uträknande av tillkommande

sbll sker efter samma grunder, som gällt för debitering av motsvarande

slutliga skatt. Vid d ebitering på grund av eftertaxering iakttagas bestämmel­

serna i G3 g koin munalskattelagen.

Sänkning av viss skatt vid ändrad debitering avräknas mot höjning av an­

nan skatt till f öljd av ändringen. Tillkommande skatt under tio leronor ut­

tages icke.

tillkommande skatt skall förfalla till betalning under uppbördstermin

el er uppbördstcrminer, som lokal skattemyndighet bestämmer, dock högst

under sex på varandra följande uppbörds terminer. Därvid bör skatten i

Tfgel fö rdelas på samma antal uppbördsterminer och efter samma grunder

i 2 S g sags.

m

^

^2 §.

luenna paragraf har upphört att gälla enligt denna förordning^.)

p- 1

33 §4.

,. r skattskyldig skall utfärdas debetsedel, särskild för preliminär skatt,

nr slutlig skatt och för tillkommande skatt. Vid debetsedel skola fogas skat-

^•^'sedda fö r inbetalning av skatt och, om så är påkallat, skat-

^PPfagande å debetsedeln angivma uppgifter om den skattskyldige,

'^faskallelabelh

föreslcrifter om debetsedel och handlingar som skola fogas till

DS

av Kungl. Maj :t.

''nttas • ^ r ^ "icd tillhörande skatteanvisningar och skattekort skall upp-

siäiit form

centrala folkbokförings- och upphördsnämnden fast-

^rbållit ändr.nd lydelse enligt denna forordning.

' •Jrsla n rV,

,

nennn

.

„ ,,

sotn V

styckena liar erhållit ändrad lydelse enligt denna förordning. Tredje

samma lydelse som förutvarande andra stycket. Lar tillagts.

* borsta ocl,

november 1967.

nndra styckena har erhållit ändrad lydelse enligt denna förordning.

¬

background image

——

"

'M'

1907 • Nr 625

i 0/4

34 §.

fDcnna parai^raf har iippliörL alt gälla enligt förordning den h juni

(nr 3W). vilken trätt 1 kraft den 1 januari 1955.]

"h

35 §1.

Debetsedel ä slutlig skatt skall tillställas den skaltskyldige senast den I j

december under taxeringsåret.

Debetsedel, avseende preliminär A-skatt, skall översändas till skattskvldin

senast den 18 januari under inkomståret.

_

' "

Uppbär skaltskyldig, som tidigare icke haft inkomst för vilken preliminär

A-skatt uttages, sådan inkomst under inkomståret, skall han ofördröjfrnen

göra arunälan därom hos vederbörande lokala skattemyndighet. Denna ha r

att skyndsamt sända debetsedel till den skattskyldige.

36 §2.

Debetsedel, upptagande preliminär B-skatt, skall översändas till skatlskvl-

dig senast den 25 februari under inkomståret.

Debetsedel å preliminär B-skatt, som grundar sig på preliminär taxe­

ring verkställd under inkomståret, så ock debetsedel å tillkommande skatt

skola översändas till skaltskjddig så snart ske kan.

37 §1.

Anmäler skattskyldig hos lokal skattemyndighet, alt han icke erbållil

vederbörlig debetsedel sedan fem dagar förflutit efter den tidpunkt som a n-
gives i 35 § förs_ta_ eller andra stycket eller i 36 § första stycket, skall myn­
digheten ofördröjligen tillställa den skattskyldige sådan debetsedel som borl

utfärdas. Anmälan, som här avses, bör göras senast tio dagar efter nyss­

nämnda tidpunkt.

38 §1.

Skattskyldig ägor hos vederbörande lokala skattemjmdighet utfå diiplett-

debetsedel, da behov av ytterligare skatteanvisningar föreligger eller anled­
ning eljest uppkommit. Duplettdebetsedel skall skyndsamt sändas till den

skattskyldige.

Avdrag å lön m. m. för giildande av skalt

39 §.

1 inoiivK VKI utbetalning av kontant belopp, som för mottagaren (arbets-

lagaren) utgör sådan inkomst av tjänst som i 3 § 2 mom. under 1 första ocli

andra styckena avses (lön), skall den som utbetalar beloppet (arbctgivaren)

xerkslatla avdrag for gäldande av preliminär A-skatt som arbetstagaren liar

alterlagga r.s/cat/candrap;.

A

vidkännas skatteavdrag för preliminär

r-

kvarstående skatt, som påförts i hans heniortskomniua

Iv nil ."f

taxeringsåret, är arbetsgivaren skyldig att vid utbetalning

liarrpr

''i

-^kattcavdrag även för sådan skalt. Avdragsskyldighet fore-

vp(d-o P/u-Vl f'-

anställningen är avsedd att vara kortare tid an c"

av tlcn kvarstående skatten skall arbetsgivaren vid varj

-

O

»f^örstVslyclIirhar erM^

lydelse enligt dcnii.n fö rordning.

'Andra stvchet Inr erliÄn-f - . " U'dclse enligt denna förordning.

jcuet li.ar erhalht undr.ad lydelse enligt denna förordning.

¬

background image

1967 - Nr 625

I375

av den månad, då uppbördst^minra

Belopp, som avdrages

"irf flonat utbelalningstillfalle

det första, skall dock avrundas till när-

Uåsl liigre liela antal kronor och återstoden avdragas vid det första utbetal-

"'Kungl. Maj:t må i samb^d med Krordnande enligt 3 § 3 mom. före-

.Tiva, att skatteavdrag for kvarstående skatt skall verkställas i annan ord-

'1. än i nästföregående stycke sägs.

{mom. Under januari månad och, dä särskilda förhållanden därtill för-

an!eda, jäm väl under februari månad må skatteavdrag för gäldande av pre­

liminär A-sk att, beräknad enligt skattetahell, ske enligt den tabell och den

cnm cnnnQt fillnmnntQ

i?

(Se vidare anvisningarna.)

40 §1.

/ mom. Arbetstagare, som skall vidkännas avdrag för preliminär A-skatt,

skall ö verlämna debetsedel å sådan skatt till arbetsgivaren omedelbart efter

dd h an mottagit den. Annan arbetstagare skall snarast fÖr arbetsgivaren

nppvisa deb etsedel ä preliminär B-skatt, påförd i hemortskommunen, eller

skatlekort å sådan skatt eller intyg av lokal skattemyndighet, att han icke

hsratt erlägga preliminär A-skalt.

Fullgör ick e arbetstagare sin skyldighet enligt första stycket, skall avdrag

för p reliminär skalt göras enligt skattetabellen för den ort, där arbetsgiva­

ren har sill kontor eller lönen eljest utbetalas, efter följande grunder, näm­

ligen

1) i frå ga om in komst som avses i 4 § 4 mom.: ett belopp, motsvarande

anlrag enligt skattetabellen för sådan inkomst jämte tio procent av nämnda

avdrag;

2) i fråg a om inlcomst som avses i 7 § första stycket: ett belopp, motsva-

raude a vdrag för månadslön enligt den i 4 § 2 mom. första stycket \dd 4)

avsedda kolumnen i s kattctalDellen jämte tio procent av nämnda avdrag;

-j) i frå ga om i nkomst som avses i 7 § andra stycket: ett belopp, motsva-

ratrde a vdrag för sådan inlcomst beträffande skattskyldig, som avses i 4 §

- luorn. första sty cket vid 4), jämte tio procent av nämnda avdrag;

_ 1 i ö vriga fall: ett belopp, motsvarande avdrag enligt den i 4 § 2 mom.

'•'I's a st ycket vid 4) avsedda kolumnen i skattetabellen jämte tio procent

^v namnda avdrag.

förutom kontant inkomst, naturaförmån som av-

kn *

stycket, skall skatteavdraget enligt andra stycket beräknas

p-värde

för den tid lönen avser,

rj j.

av avdrag som avses i andra stycket vid 1)—4) skall ut-

ialvBT^'^^l

l^rona för daglön, fem kronor för veckolön, tio Icronor för

9

tvåveckorslön samt tjugu Icronor för månadslön.

'l:all

som skall vddkännas skatteavdrag enligt 1 mom.,

''ctielir

efter det han mottagit debetsedel å slutlig skatt överlämna

^'5a

del därav till arbetsgivaren eller för arbetsgivaren upp-

vederbörlig del därav eller intyg av lokal skatterayn-

icke har att erlägga kvarstående skatt.

har erhiliit ändrad l3'delsc enligt denna förordning.

¬

background image

1967 • Nr 625

1376

oinfö

liniiiuir A-SKUii.

u...g-

'V' A '

^•""" '^nuSläl.

ins vid anslällning, som är avsedd atl vara kortare tid an en vecka, framgår

•>' nioni Bestämmelserna om skatteavdrag när debetsedel icke lämnals

lilinnipas icke, om arbetsgivaren erhållit besked av länsstyrelsen eller den

lokala skallenivndigbelen beträffande vederbörligt skatteavdrag frän arkds.

lagarens lön. I sädant fall skall arbetsgivaren göra skalleavdrag enligt det
criifdlna beskedet.

(Se vidare anvisningarna.)

41 §.

1 nioinb Anmäler arbetstagare till arbetsgivare att skatteavdrag för pr e­

liminär A-skall skall göras med större belopp än som följer av bostäm-

melserna i donna förordning eller eljest föreskrivits, är arbetsgivaren

skyldig alt göra avdrag med det begärda beloppet frän ocb med del av-
löningslillfäile, som infaller näst efter det två veckor förflutit frän det
anmälningen skedde. Har lokal skattemjmdigbet med stöd av 45 g 3 mom,

beslutat om minskning av skatteavdrag, äger arbetsgivaren dock icke lill-
mölesgä arbetstagarens begäran om förhöjt skatteavdrag.

2 mom. Om det belopp, som skulle återstå sedan skatteavdrag gjorts,

jämte den inkomst den skattskyldige i ö\Tigt kan åtnjuta understiger vad

den skattskyldige kan anses behöva till underhåll för sig själv och för nial;e

och oförsörjda barn (cxisicn.'^minimum), äger den lokala skattemyndigheten

efter ansökan av den skattskyldige förordna, att skatteavdrag icke skall ske
eller skall verkställas med mindre belopp än som skulle ske enligt bestäm­

melserna här ovan. Nedsättning av skatteavdrag för preliminär skatt må

dock icke beviljas skattskjddig annat än vid nedsatt arbetsförmåga, langVin-

rig oförvallad arbetslöshet, stor försörjningsbörda eller i annat därmed jäm­

förligt läge.

Del belopp, som motsvarar den skattskyldiges existensminimum, skall be­

räknas med ledning dels av bestämmelserna i 50 § 2 mom. kommunakskalle-
lagen och anvisningarna till nämnda paragraf om avdrag för väsentligen
nedsatt skatleförmåga vid existensminimum, dels ock av de normalbelopp föe
existensminimum, som fastställas jämlikt nämnda lagrum.

(Se vidare anvisningarna.)

42 §.

Är utbetald lön icke av den storlek, att därå kan verkställas skatteavdrag

motsvarande för lönen utgående preliminär skatt jämte den kvarståeiuie
•skatt, som belöper å utbetalningslillfället, skall genom skatteavdraget

ha let belopp anses i första band avse preliminär skatt.

, .

Kan vid visst utbetalningstillfälle skatteavdrag icke verkställas med

lopp som motsvarar å utbetalningslillfället belöpande skatt, skall vid sena re
u le a ningstillfälle före ingången av den månad, då nästföljande

termin mfallcr, avdragas så stort belopp att de innehållna beloppen tiilboP;
ir-r! ca.^

nämnda uppbördstermin förfallande skatt-

•'

fp|^ n 1

inbetalar icke arbetstagaren efter anmodan från

t elände belopp senast den 11 i den månad, då upphördstenninen mla" '

mentet har cihfillit -ändrad Ij-delsc enligt denna förordning.

¬

background image

1967 . Nr 625

,3^^

.tola de innehällna idoppen av arbelsgivaren inbetalas på sätt i 56 § 2 nion.

onitiimSIes-

^

j „.em. Arbetsgivare sleall rid varje avlöningsailfälle genom särskilt kvitto

^,l„pA annat lämpligt

•»rbetstagare uppgift om det belopp, som

gtnom skatteavdrag innehållits ä lönen. Skyldighet att lämna sådan uppgift

färellgger doe k icke, om lönen kvitteras å avlöningslista, varä skatteavdra-

get angiWts.

Efter utgången av den sista uppbördstermin, under vilken skatt enligt de­

betsedel skall erläg gas, eller, om arbetstagare tidigare slutat sin anstäHninc

Tid dennas slut skall arbetsgivaren till arbetstagaren återställa debetsedeln

Därnd skall arbetsgivaren lamna arbetstagaren skriftlig uppgift om summan

av verkställda sk atteavdrag och den tid av inJcomståret som avdragen avse

Dylik uppg ift, so m skall vara av arbetsgivaren eller någon hos honom an­

ställd undertecknad eller signerad, skall tillika omfatta arbetsgivarens namn

och adress. Uppgift som nu sagts skall tecknas å debetsedeln, om arbetsta­

garen slutat sin anställning före utgången av månaden närmast före den

sista uppbordstermin, under vilken skatt enligt debetsedeln skall erläg«'as.

Har debetsedel icke överlämnats, skall arbetsgivaren efter utgången'^ av

den s ista uppbördstermin, vid rilken genom skatteavdrag innehållen preli­

minär eller kvarstående skatt skall inbetalas, eller, om arbetstagaren tidi^fare

slutat sin a nställning, vid dennas slut till arbetstagaren överlämna skriftlig

uppgift i enlighe t med vad i föregående stycke sägs. Har skatteavdrag verk-

slällls för såväl p reliminär som kvarstående skatt, skall uppgift lämnas sär­

skilt för den preliminära och särskilt för den kvarstående skatten.

Det ankommer på centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden att fast­

ställa formulär till erforderliga blanketter för uppgiftsskyldighet som i detta

inoment sägs. Blanketterna skola genom statsverkets försorg kostnadsfritt

tillhandaliål]as arbetsgivare.

2 mom. Arbetsgivare är pliktig att låta arbetstagare, när så utan väsentlig

olägenhet kan ske , taga del av för honom utfärdad debetsedel, som förvaras

hos arbetsgivaren.

44: §1.

LänsstjTelsen skall övervaka, att arbetsgivare behörigen fullgör sina skyl-

i^eler enligt bestämmelserna i 39—43 §§.

et åligger lokal skattemjmdighet att biträda länsstyrelsen vid fiillgö-

övervakning.

di 'h ,

arbetsgivare eller arbetstagare skall den lokala skattemyn-

tchf

arbetsgivaren har sitt kontor eller lönen eljest ut-

h

Desked i frågor, som angå skyldigheten att verkställa skatte-

'helserna ^

avdrag eller tillämpningen i övrigt av hestäm-

lokala skattemyndigheten äger på begäran av

lämna besked beträffande arbetstagares skatteavdrag.

Jämkning av preliminär skatt

ons^Sedan debetsedel å preliminär skatt utfärdats, må, därest bättre

^^atten

mellan den preliminära och den motsvarande slutliga

kan antagas uppkomma, genom jämkning föreskrivas

enligt denna förordnSng,

SCO-Sygj)

erhållit ändrad lydelse enligt denna förordning.

O-Soensk /örfaffningssamling i967, i\V 525

¬

background image

1967 • NT 625

K) / O

-Indracäe -r undor för iiUa-ande av den preliminära skalten. Jämkning ,s!:aii

-öras bla^nd annat i följande lall, nämligen^ •• A i

i

1) da skaltskvldig har att erlagga prelimimir A-skatt och enligt uiuW

rättelse frän länsstyrelsen sådan ändrmg skett i den skattskylcliges ci vil,

stånd, vartill hätisjm skall tagas vid taxering under året näst efter inkomsi.

'"i r GI«

'>)'då -skatlskyldig visor eller, såvitt hans ortsavdrag är beroende ov n ia.

Iccrinkomst, gör sannolikt alt ändring skett i förhållande, vartill hänsyn

sk;dl tn-as vid bestämmande av ortsavclrag för honom vid den taxering, som

skal! verkställas nndcr året näst efter inkomståret;

6) då skattskyldig gör sannolikt eller del eljest för myndigheten framstår

såsom troligt, alt den preliminära skatten till följd av ändring i inkomst eller

i av drag för omkostnader i förvärvskälla eller beträffande allmänna avdra"

eller av annan anledning kommer att a^^ika från motsvarande slutliga

skall;

4) då skattskyldig visar eller myndigheten eljest erhåller kännedom om

all den skattskyldiges skatleförmåga blivit väsentligen nedsatt av anled­

ning, varom i 50 § 2 mom. kommunalskattelagen förmäles, dock all jämk­

ning av skäl, som angivas i tredje stycket nämnda moment, icke skall ske,

om den skatlskyldige har att utgöra preliminär A-skatt och således besläni-

mclserna i 41 § 2 mom. äro tillämpliga; eller

5) då genom ändring i inkomstförhållandena eller av annat skäl ändrad

skattcform synes påkallad.

I fall, som under 3) sägs, hör såvitt angår preliminär A-skatt jämkning

vidtagas allenast då på grund av jämlaiingen preliminär skatt koinme alt

ullagas med minst en femtedel högre eller lagi'c belopp än som utan jämk­

ning skulle erläggas, dock alt jämkning icke skall ske då ändringen i de n

{)reliminära skatten understiger tjugufem kronor. Jämkning av preliminär

B-skall i nj-ss angivma fall hör göras allenast då påräknelig inkomst med

minst en femtedel över- eller understiger den tidigare antagna inkomsten,

dock med minst sexhundra kronor.

Oalilal vad i fö regående stycke sägs, må jämkning verkställas om skillna­

den mellan slutlig och eljest utgående preliminär skatt komme all bliva

mer betydande eller fråga är om nedsatt skatteförmåga eller annan särskild

omständighet.

El huller lokal skattemyndighet genom anmälan av skatlskyldig eller eljc.sl

^

preliminär skatt blivit obehörigen eller med oriktigt belopp

palord eller att felaktighet ägt rum vid utskrivandet av debetsedel, skalj

"ijn ighclen vidtaga den jämkning av nämnda skatt, som i följd härav må

ertordras.

Innan jämkning äger rum, skall den skattskyldige beredas tillfälle alt yil-

ra s^g, da r detta icke uppenbarligen är obehövligt.

"verkställas efter inkomstårets utgång med mindre den

sl-a

därigenom nedsälles. Ansökan om sådan jämknmn

inkomståret ^

ingivas före utgången av april månad året näst e e

- mom. Har skattskyldig inbetalt preliminär skatt med belopp, som beräk

Hu a motsvarande slutliga skatt med minst en femtedel ay sist

¬

background image

1967 . Nr 625

. .a, må lokal sk attemyndighet besluta om återbetalning av för mycket er-

jaijd preliminär skatt, ayen om den inbet^da preliminärskattén icke över-

iVdc" beräknade slutliga skatten på satt nyss angivits."

' I momk Sker avdrag för preliminär A-skatt för arbetstagare, som är

åirsalt i ko nkurs, och kan det antagas att avdraget är större än som ford-

för att den prelimmara skatten skall motsvara den slutliga skatten

den lokala skattemyndigheten efter ansökan av konkursboet genom

jämkning för ordna om minskning av skatteavdraget och i samband där-

;,ed m eddela beslut om utbetalning till konkursboet av för mycket inne-

hällen preliminär skatt.

Motsvarande gäller efter ansökan av utmätningsman när lön ta<^es i

anspråk geno m införsel.

. (Se vidare anvisningarna.)

46 §.

1 mom. Beslut o m jämkning av preliminär skatt meddelas av den lokala

skattemyndighet, å vilken det ankommer att för inkomståret utfärda de­

betsedel avseend e sådan skatt för den skattskyldige.

Är skattskyldig icke bosatt inom förenäinnda myndigbets tjänstgöringsom-

räde, m å ansö kan om jämkning av preliminär skatt ingivas till den lokala

skattemjmdigheten ä bosättningsorten. Denna bar att, sedan erforderlig ut­

redning i ärendet införskaffats, översända ansökningen till i första stycket

omförmäld mynd ighet.

5 mom. Beslut om jämkning skall tillställas den skattskyldige. Innebär

kslulet, att debiterad preliminär skatt, som förfaller till betalning efter det

beslutet meddelats, ska ll utgöras med annat belopp än som tidigare utfärdad

debetsedel utvisar, skall därjämte utfärdas ny debetsedel upptagande den

ändrade skatten.

Sker jämkning av preliminär skatt, vilken beräknas enligt skattetabell, av

anledning som i 45 § 1 mom, under 1) eller 2) sägs, skall i beslutet angivas,

nken kolumn i tabellen som med hänsym tUl det ändrade ortsavdraget skall

mampas vid s kattens beräkning. Vidtages jämkning av sådan preliminär

av annan anledning än nyss sagts, skall i beslutet därom angivas, att

yaUen skall beräknas t. cx. å viss del av inkomsten eller å inkomsten mins-

tom^e

eller ock att skatten skall utgå med vnss procent av in-

cents^

preliminär skatt, vilken utgår efter i 7 § omförmäld pro-

^ beslutet angivas efter vilken procentsats den ändrade skat-

preliminär B-skatt, skall skatten beräknas på enahanda

Drplim^-

§§ an^ves beträffande påföring av sådan skatt efter

Feiiminar taxer ing.

.

om jämkning, som grundar sig på ansökan av skattskyldig,

st5ti(iiihV • ^^ondes invecklade beskaffenhet eller andra särskilda om-

unnat föranleda, meddelas beträffande lön senast inom tio

beträffande annan inkomst senast inom tjugu dagar efter det

i p.

inkommit till den lokala skattemyndigheten. Beslutet

debetsedeln skall skyndsamt tillställas

'^fbetstnrt^

kostnad for denne.

lön avdrag för gäldande av skatt skall verkst^las,

--—

^ rojljgeu till arbetsgivaren överlämna beslut om jämkning järn-

bar tillagts enligt denna förordning.

¬

background image

19G7 • Nr 625

1380

. • f . i-onun-mdc fall, (len nya debclsedcln. Dylikt beslut skal! av arhok

•' ' n iak'l-'<as med början vid det avlöniugstillfälle, som infaller niisl "

d^n

från det beslutet överlämnades till arbetsgiva;:;;^"

mom Skatlskvldig är efter anmaning av lokal skattemyndighet skyldi.

,11 för jämkning åv den preliminära skatten avgiva preliminär sjalvd'el;];.

;• tion eller inkomma med för den skattskyldige iitfardad debetsedel å pr e-

Ihninär skatt. Bcfinnes deklaration ofullständig, agcr myndigheten anma,,;,

den skallskyldige alt fullständiga den aigiina deklarationen. Bestäiniiiclser-

na i 21 § skola''b5rvid äga motsvarande tillämpning.

(Se vidare anvisningania,)

47 §.

Har genom skatteavdrag inneliällils större belopp än som enligt meddela!

beslut om jämkning skall under den närmast följande uppbördsterniinen
inbetalas, skall arbelsgivarcn skjmdsamt mot kvitto tillhandahålla arbetsta­

garen vad sålunda för myckel innehållits.

Anstånd med inbetalning av skatt

48 §.

1 mom''. Skattskyldig, vars skattebetalningsförmåga blivit på grund av ar­

betslöshet eller sjukdom eller eljest oförvållat nedsatt, må av lokal skatio-
myndighel erhålla anstånd med erläggandc av preliminär B-skatt, kvar­

stående skatt eller tillkommande skatt, som förfaller till betalning under

högst två av de upphördstcrminor, vilka utlöpa närmast efter det ansökan
om anstånd gjorts. Anståndet må avse hela skatten eller del därav, .hr-
slåndstidcn må bestämmas till längst ett år efter utgången av den månad,
under vilken den första av nyssnämnda terminer infaller.

2 mom'. Värnpliktig, som inryckt till militärtjänstgöring och vars skallc-

bctalningsförmåga till följd härav bli^^t nedsatt, må av lokal skatleinyndig-

het erhalla anstånd med erläggande av preliminär B-skatt, kvarstående skal!
eller tillkommande skatt, som förfaller till betalning under uppbördslermin,
\ilken helt eller delvis infaller under tiden för militärtjänstgöringen eller

und(ir liden därefter, dock senast under tredje kalendermånaden efter den
da tjänstgöringen upphör. Anståndet må avse hela skatten eller del därav,

.knslåndstiden må besl(immas till längst ett år efter utgången av den manad,

varunder don uppbördsteianin infaller som anståndet avsei", dock all anstånd

( arulöver må beviljas för liden intill dess den värnpliktige efter beväljad k-

rghel för rdergäng till civil verksamhet (hcmpermittering) eller hemför-

ovmng varit fri trän tjänstgöring tre kalendermånader i följd.

^

anstånd beviljats, den skattskyldiges ekonomiska fc"'

hallanden undergått väsentlig förbättring, må frågan om anstånd för do"

skattskyldige upptagas till förnyad prövning.

(Se vidare anvisningarna.)

49 §".

inbnr.m"'

må av lokal skatlenivndighet erhålla anstånd mcd

inbetalning av skatt eller ränta

^

anfört besvär över taxering med yrkande om

=

förordning.

•'DO'ad lydelse enligt denna förordning.

¬

background image

1967 . Nr 625

1331

(len skallekyWiSf "fört besvär över taxering och taxeringsinten-

J.nicn, helt eller de his, tillstyrkt besvären eller ansökan om anstånd: tHl

uoiu)

betingas av taxermgsinteiKientens yttrande,

, m. isrcring blivit oriktig pä grund av felräkning, misskrivning eller

,„nal nppenbsrt f örbiseende: till belopp som betingas av förbiseendS,

4) om den sk altskjddige taxerats på mer än en ort för samma inkomst,

daroatibelopp för fastighet eller förmögenhet: till belopp, motsvarande ett-

eller bada de skattebelopp som påförts i anledning av taxeringen

5) om skalt skyldig gjort ansökan enligt förordningen den 21 maj 1965

(tir 153) om särski ld skatteberäicning för mallar: till belopp som betingas av
jnvfk ningen'

' ö) om skatt påförts obehongen eller med för högt belopp på grund av fel

vi,I debitering: till belopp som betingas av felaktigheten i debiteringen,

7) om preliminär skatt, som enligt 27 § 2 mom, skall gottslcrivas den

jUltskvldige, ka n beräknas överstiga motsvarande slutliga skatt och blh^

avkortad enligt G5 g samt den skattskyldige icke erhållit jämkning inom

den i 45 ,§ 1 mom. sista stycket angivna tiden: till så stor del av skatten som

kan antagas bliva avkortad.

2mom. Skattskyldig må av länsstyrelsen erhålla anstånd med inbetalning

av skatt eller ränta

1) om den s kallskyldige anfört besvär över taxering och erläggandet av

skall, som påförts i anledning av den icke lagakraftvunna taxeringen, skulle

för den skattskyldige medföra betydande skadeverkningar eller eljest fram­

stå såsom obilligt: till belopp som betingas av den sk att skyldiges yrkande i

fråga om taxeringen,

2j omansökan gjorts angående skatteberäkning för ackumulerad inkomst

el er a ngående befrielse frän erläggande av skatt, som påförts avliden per­

son eller hans dödsbo, eller om skattskyldig eller dödsbo anfört besvär över

liesli t med anledning av sådan ansökan: till belopp som betingas av an­

sökningen eller besvären,

3) omansökan gjorts angående avkortning enligt förordningen den 6 juni

iEtj2 ( nr 410) med bestämmelser om begränsning av skatt i vissa fall eller

angående befrielse enligt 85 § 2 mom. från erläggande av ränta å kvarstå-

I'nde skatt eller om besvär anförts över beslut i anledning av sådan ansö-

•'tn- til l belopp so m betingas av ansökningen eller besvären.

."

första stycket vid 1) må medgivas endast om den skatt-

j.) igo ställer nöjaktig säkerhet hos länsstyrelsen om icke med hänsyn

il'

varaktighet, den skattskyldiges förhållanden och om-

an [ghetc rna i övrigt kan antagas, att det belopp som avses med anståndet

kommer alt behörigen erläggas,

all

må, utom i fall som avses i 1 mom. vid 7), meddelas

atdc^n-

i^lill dess två månader förflutit från dagen för beslut med

ålfri-.n"®

sök ningen eller he.svären. Meddelat anstånd må omedelbart

4 w

föreligger.

1)

åtnjutit anstånd med inbetalning av skatt enligt 2 mom.

ibll firi '

efter fem procent för år för den del av skatten som

anståndet upphört,

om ^ ®

xdgången av del uppbördsår, då skatten skulle ha er-

medgivits, till och med den dag då skatten erlägges.

'^^'3 kront^^

ränteberäkningen, jämnas räntan till närmast högre

botior

skall ej utgå, om räntebeloppet skulle understiga fem

^»'^lavfiri.

skattskyldiges besvär, skall erlagd ränta återbetalas se-

•'™gen vunnit laga kraft.

¬

background image

j;5_^2

^907 • Nr 625

Beslfimmclsorna i denna förordning om lillkommande skalt 0»^

rande lillänipning ])elrniTande ränta enligt detta moment.

^

50 §..

Beslut om anstånd enligt 48 § och 49 § 1 mom. meddelas av den ] !•

sica!temyndighet, som utfärdat debetsedel å den skalt som anståndet

.Ansökan om anstånd enligt 48 § 2 mom. skall ställas Ull den lokala

\-nrIiffhnf I'nrnin i fnr^fn s;lvflv'of fnrmnlpc cnmf TnrriiTrkrt -TI.

.

- - - a

-- -

-- _

aiiöUKaJl llör IV

den värnjdiktige göras så snart ske kan och senast inom en månad efter i

gången av först infallande upphördslermin, som anståndet skall avse H!"

ansölcan icke inkommit till familjehidragsnämnden inom tre månader
militärtjänstgöringens slut, må ansökningen icke upptagas till prövniii"

Beslut om anstånd skall skyndsamt meddelas den skattskyldi^e utan knu

nad för denne.

e

a

KUSI-

1 fråga om anstånd avseende kvarstående skalt skola hestännnelserm i

46 § 3 mom. andra stycket och 47 § äga motsvarande tillämpning.

51 §.

Sedan anstånd meddelats, må den av anståndet omfattade skatten icke in-

utt?ilas"f"?sVatten.

reslavgift varom i 58 § s:ks

i ansnråk

"lycl^et erlagd skatt, må denna taras

< nsprak foi aldande av i-estlord skatt, som med anståndet avses.

dcn\l-^lifl-vldil'

lill anda utan alt skatten till fullo guldits, skall

i.lkn. ' " '

reslavgift å den del av skatten, som då återstod

Upphörd av skalt

niimar^^imV^-iir^"!'' verksläHes genom postverket samt de penninginrätt-

Aike\

. a n"

^^^ffat avtal.

^

innehållifs å den^ms lön!'

^^^'"'Sare ombesörja inbetalning av skatt, som

Inbetalning av skatt sker kostnadsfritt.

53 S

givare innchå'lIUs^\iiprfV'^\'^

preliminär A-skatt, som av arbcis-

])aragraf eller i 56 s

debetsedel, skall, där ej nedan i denna

då skatten förhåller l'in"l?r!i T ^''^ ^^•'^dgas, senast under den uppbördstermin,

anstalt inom riket eller hnj'' "'7"^'

skalteanvisning inbetalas å posl-

Inbct.alning, som icke cVmV' 1'"^ Penninginrättning, varom i 52 § sägs.

kunna fullgöras .sålunrln '1.^

^ n astföljande stycke sägs, ma

jvrnetsgivare med min o

P"sianslalt senast å terminens sista an;

träffande Ulken den lokni

^rbctslagare sä ock annan arbetsgivare, 1

•"TF;—j

skaltemyndighelen, så förordnat, skall inbcU'

- ForsUn—iVedjf stychcnn

förordning.

mt andrnd lydelse enligt denna före

5IVS

förordning.

¬

background image

1967 . Nr 625

„der ujipbördslcrmin förfallande skatt, som innehällits ä arbetstasares

.eUonria, all det samman agda skattebeloppet medelst inbetaln^Xrt

i;rSkeri"S'I<"--V''^f

till särskilt skatteposlgirokonto

""><= • ^»»it.digt skola skalteanvisningar insäLas til! läns"

greken. Dock ag er statlig eller kommunal myndighet samt hushållnings-

.äiiskap ine d sfodjjar, som fastställts av Kungl. Majit eller myndighet som

iiungl. Majli b eslammer, och skogsv&rdsslyrelse efter anmälan till länsstv-

rtlsen, sä ock annan arbetsgivare, om han bar minst femtio aibetslagare

efier til lslSnd av lansstyrelsen insanda skattean-\isningar avseende prelimi'

när A -skalt a llenast en gäng om året i samband med inbetalning av skatt

forf.illande till betalning nndcr uppbördsterminen i januari månad I sist

avselt fall skall arbetsgivaren för varje arbetstagare insända allenast en

s}:a[iean^^sning på vilken upptagits sammanlagda beloppet av de för ar-

beislngarcn gj orda skatteavdragen. Arbetsgivare, varom 1 detta stycke för-

jaälcs, n ni samtidigt med inbetalning av arbetstagares skatt inbetala jämväl

arbetsgivaren s jälv påförd preliminär och kvarstående skatt. För att inbe­

talning ska ll anses verkställd under uppbördsterminen, skall inbetalnings­

kortet el ler gir cringskortet ävensom i förekommande fall försändelsen hava

inkommit till po stanstalt senast den 18 i den. månad, under vilken terminen

infaller.

Vid inbetalning av preliminär A-skalt för arbetstagare skall arbetsf^ivaren

fl skatteanvisningen hava angivit storleken av det inhetalade skattebäoppet.

Skattskvldig, som önskar före utgången av sista uppbördsterminen under

uppbördsåret erlägga preliminär skatt med belopp utöver vad som debite­

rats, må göra detta medelst skatteanvisning, därvid beloppet antecknasi å

därför av sedd plats å anvisningen. Sådant belopp i skall, därest skattskyldig

icke in betalar vid senare tillfälle under uppbördsåret förfallande skatt, av­

räknas härå.

2 moan Sker inbetalning av skatt medelst skatteanvisning å postanstalt

dier hos pcnninginrältning, skall kvitto lämnas i överensstämmelse med an­

dningar å d ebetsedeln.

^ad nu sagts skall även gälla, dä skatt inbetalats i den ordning, som i

mom. andra stycket sägs, dä^^^d det ankommer å postgirokontorets skatte-

m e lning at t till den, som verkställt inbetalningen eller gireringen, över-

än a särskilt kvitto beträffande varje skatteamdsuing.

vMtlo, meddelat i annan ordning än i överensstämmelse med an\1sning-

å debetsedeln, gäller icke.

särskilda skäl därtill äro må Kungl. Majrt eller, efter Kungl.

f

centrala folkbokförings- ocli uppbördsnämnden med-

trläpfi^

arbetsgivare eller viss grupp av arbetsgivare må, utan att

^rbetsf ^

särskild avgift eller restavgift som avses i 54 eller 58 §, inbetala

ler

i^^nder iippbördstcrmin förfallande skatt efter utgången av sam-

^®'^^äff^ridé a rbetsgivare, som i 1 mom. tredje stycket sägs,

givare e U

månad, uppbördsterminen infaller, dels ock att viss arbets-

^anan f^arbetsgivare må inbetala skatt för arbetstagare i

J ning ä n i denna förordning sägs.

nller annan arbetsgivare än i 53 § 1 mom. tredje stycket

lenast

inbetala skatt under rätt uppbördstermin, äger han att

lo i den månad, under vilken |erminen infallit, pä postanstalt

ändrad lydelse enligt denna förordning.

^

har erhällit undrad lydelse enligt denna förordning.

-

¬

background image

1967 • Nr 625

1 O O i

inuin riket belnh. skallen med .skalleanvisning, varvid han skall erläg.,

.^kild avgift, utgörande tor skattebelopp om

liögsl 20 kronor

20 öre

()\ i'r 21 ) men icke över 50

»

50 »

ät)

" 196

»

ll^rona.samt

över 100 "

1 !)

fj-j,

\arje j)abr)rjat hundratal kronor.

Oavsett om inbetalning av skall avser en eller flera skallcposler, v;u-e

högsta avgift etlluindra kronor.

fnbetalas skatt i den ordning, som i första stycket sägs, skall poslanstall

lämna kvitto i enlighet med vad i 53 § 2 mom. första stycket finnes före-

skrivet samt därjämte förse skattcanvisningen med frimärke till belopp^

inolsvarandc den erJagda särskilda avgiften.

Dä särskilda omständigheter därtill föranleda, må länsstyrelse förordna

om återbetalning, licit eller delvis, av avgift, som erlagts enligt bcstänniicl-

serna i denna paragraf.

55 §.

[Denna paragraf bar upphört att gälla enligt förordning den 10 maj VM

(nr 000), vilken trätt i kraft den 1 januari 1959.]

56 §.

1 inoniK Inbetalas i annat fall än i 53 § 1 mom. tredje stycket eller 54

sägs skatt medelst skatleanvisning under liden mellan två uppbördsternii-

ncr, skall skatten anses vara inbetald under den senare av dessa terminer,
savida icke ay anteckning å inbetalningskort eller gireringskort eller eljest

framgiu- att inbetalningen avser skatt, som förfallit till betalning under

en tidigare uppbördstermin.

2 mom. Till särskilt postgirokonto (centrala skattekontot) skall inbetalas

eller medelst girering överföras:

a) preliminär A-skalt, som arbetstagare erlägger utöver vad som innctiål-

lits genom skatteavdrag å hans lön, eller preliminär B-skatt, som skaltskyl-
(Ig ulörer debiterat belopp inbetalar efter utgången av den sista uppbörds-

termmen under uppbördsårel;

b) annan skatt an preliminär skatt, därest inbetalning sker av allenast en

fe

skatt, som lörlailer till betalning under uppbördsicrmin;

c; Skatt, som på grund av att debetsedel saknas eller av annan anledning

icke kan mbelalas medelst skalteanvisning; samt
nnn "^

inbetalats inom föreskriven tid men som erlägges in­

nan indrivning sker.

anställning, avsedd alt vara kortare tid an en

ccnlräla

debetsedel å preliminär A-skatt, må arbetsgivaren liH

skatt' '

' cvontol inbetala för avbclslagaren innehållen preliminär A-

avgitt

rKrnLr"

c

ning iinnhörf

inneiialiits tor arbetstagare, vars UM—y

min inträffar

månad, varunder nästföljande uppbörds c

inbetalningen göras inom fjorton dagar från det anstali-

'

ä"""» i.v1vlsc c,is,

förordnlns.

¬

background image

1967 . Nr 625

„;rncJi n ppli<^>rde, doc k att annan ^betsgivare än som avses i

S 1

.ilckct icke må verkställa inbetalningen senSe S

yslermm. Länsslyrcisen må medgiva anstånd med inbetalnin^tiU unm

(irdslcrmincns s is a dag dier, betr^fande arbetsgivare som avses i 5M

) mom. tredje s ticket,

den 18 i den månad under vilken terminen in-

"ifflnsl rail iin i föregående stycke sägs skall inbetalningen verkställas

under den uppbordstermm då skatten förfaller till betalning, elto

dvill angår in belalnmg frän arbetsgivare som avses i 53 S 1 mom tredié

;tvckd, senast den 18 i den månad under villcen terminen infaUer '

mom\ Skatt, som inbetalas till centrala skattekontot, skall anses vara

den dag då inbetalningskort eller försändelse innehåUande aire

ringskort inkommit till postaustalt.

^

Vid inbetalningen _ skall å inbetalningskortet eller gireringskortet an-

pvas d en skattskyldiges namn, debetsedelsnummer och postadress även­

som skalteslag, iippbördsår och uppbördstermin. Saknas uppgift om de-

ktsedelsnnmmcr be träffande fysisk person angives den skattskyldiges man-

lalsskrivningsadress och personnummer eller födelsetid. Då'arbets-dvare

iahetalar genom skatteavdrag innehållen skatt, skall även arbetsgivlirens

namn och adress angivas. Inbetalnings- eller gir er ing.sk ort får ej avse mer

äa en skattskyldig och en skattepost. _

-

D5 arbetsgivare till centrala skattekontot har att vid samma tillfälle inbe-

bla s katt for flera arbetstagare, må, oaktat vad nyss sagts, inbetalningen

ske i en p ost, därest samtidigt insändes förteckning över arbetstagarna ut"vi-

SMde på envar av dcni belöpande skattebelopp. Till förteckningen, som jäm­

väl skall innchäila uppgifter i enlighet med vad i nästföregående stycke sägs,

skall anvandas av postverket tillliandabållen blanlcett.

5 mom. Har till centrala skattekontot inbetalt belopp på grund av bristfäl-

5a identifieringsuppgifter icke Icunnat lillgodoföras skattskyldig inom sju

r e er nlgången av det iippbÖrdsår, under vilket inbetalningen skedde,

^kall beloppet ti llfalla statsverket.

p . . _

.

57 §2.

avses i 52 §, postanstalt och postgirokontorets

ea\ddning skola redovisa inbetald skatt till länsstyrelsen.

bchtn^t ^

^

ordning Kungl. Maj:t bestämmer antecloia in-

J'Q Skatt for varje slmtlskyldig samt upprätta restlängd.

Indrivning av restförd skatt

•^(lerHm

skatlskyldig eller arbetsgivare som verkställt skatteavdrag

^'5 ^ 3 m

inijctala skatt i tid och ordning, som i 53 eller 54 § eller

kronn'^'^'^'

restavgift utgå, beräknad efter fyra öre för varje

^10 kron^ A

skatten, som sålunda icke crlagts, dock ej mindre

'i'USrmn

som uppkommer vid denna beräkning skall jämnas

årlttS '"=!•'' Kronlcl.

'^"^oSsav"ifrf-

avses i första stycket, skall utöver restavgift erlagga

tor Varje påbörjad tidrymd av sex månader utöver den första

styckena bar erhålHt ändrad lydelse enligt denna förordning,

liar

lydelse enligt denna förordning.

^

ändrad lydelse enligt denna förordning.

författningssamling 19G7,Nr 625

¬

background image

19G7 • Nr 625

13 86

n.'cn av den iippbördsmanad, under vilken skallen räUpii„„

^ nl-d cH-i-'as. inlill dess skallen inbclalas eller ock faslslälles liH

n dcår lokala skalleinyndighelen. Tilläggsavgift skall för varje't

riidrvnKl beräknas lill fyra öre för varje hel krona av den del av .kai".

en son; icke erlagls, dock ej mer an tolv ore for hel krona. Beslänunolscr.

na i denna förordning om reslavgifl tillämpas aven i fraga om tillaggsav-

Vad i första och andra styckena sägs skall i fall, som avses i 50 5 3

mom andra slyckel, gälla endast om där angiven inbetalning icke verk.

slällts senast lindcr den uppbördstermin, som infaller närmast efter ul-

.'ängcrn av den manad, under vilken skatteavdraget verkställts, eller, sävill
"kllcr inbetalning frän arbetsgivare som avses i 53 § 1 mom. tredje styc-

kel, senast den 18 i den manad under vilken nämnda uppbördstermin "in­
faller.

2 mom. Dä särskilda omständigheter därtill föranleda, mä befrielse från

skyldighet att erlägga restavgift meddelas av länsstyrelse.

Rik-sräkcnskapsverket äger att, i den mån så påkallas, meddela särskilda

föreskrifter i fråga om befrielse frän skyldighet att erlägga restavgift.

59 §.

Det åligger utmätningsman att enligt bestämmelser som Kungl. Maj;l

meddelar verkställa indrivning av skatt och restavgift och där\id förrätta

utmätning eller bevilja införsel i den utsträckning det är medgivet.

60 §.

1 mom. Vad i O § utsökningslagen stadgas om jäv mot utmätningsman

gälle ock med avseende å den, som förrättar utmätning för skatt.

2 mom. Vid utmätning för skatt skola, med de förbehåll som i 3 mom.

sägs, lända till efterrättelse utsökningslagens föreskrifter om verkställigkel
av utmätning och vad därvid må undantagas, om utmätt egendoms försälj­

ning, om fördelning av medel, som till följd av utmätning influtit, samt om
klagan över utmätningsmans förfarande.

3 mom. Bestämmelserna i 88 c § utsökningslagen skola icke äga tillämp­

ning vid utmätning för skatt, ej heller vad i nämnda lag stadgas om sky l­

dighet för borgenär att i vissa fall förskjuta kostnad.

•å m om. Beträffande införsel för skatt skall iakttagas vad som är stadga

i 21 § lagen om införsel i avlöning, pension eller livränta.

61 §.

7 mom. Därest skaltskyldig, som häftar för rcstförd skatt, eriiigt vunnen

upplysning vistas å känd ort utom riket och skallen vid undersökning iiwm
rikcl icke kunnat uttagas, skall utmätningsmannen, där ej stadgandet 1 -
mom. till annat föranleder, därom göra anmälan hos länsstyrelsen, som >

vitt ske kan vidtager åtgärd för att den skattskyldige genom vederboran

beskickning eller konsulat erhåller anmaning att till beskickningen cl
konsulalel erlagga skatten. Sådan anmälan skall, därest särskilda ska iC'

oie igga, göras allenast om det rcstförda beloppet uppgår till uiins

hundra kronor.

2 moni. Föreligger mellan Sverige och främmande stat övercnslmmnicbc^

pa nCnn varav handräckning i sistnämnda stat kan erhållas för in

"

av Skatt, ska l det åligga utmätningsmannen att, om skallen ej

anledning föreligger till antagande att den

.pr,

nas genom handräckning i den främmande staten, vidtaga de o'

cni c r

lätkn"

Finn

,::islän

•;nnn

tur.' h

¬

background image

1967 . Nr 625

colisl vad aärsldll stadgals erfordras för erhäUaade av sådan hand-

ryckning-

62

.

finntr 'äaastJTolsen e fter anm^ av utmätningsman eller eljest sådana

onisliindisl'clcr föreligga, att skattskyldig eller arbetsgivare, som jämlikt

twa färovdning.ar ansvarig for arbetstagares skatt, bör försättas i kon-

här i riket tor u fående av skatt, skidl länsstyrelsen förordna, att ut-

nälninSsmannen skall „ora framstallnmg darorn; dock att, då skattebelopp,

för vilket den skattskyldiga eller arbetsgivaren biäftar, understiger etthundra

Ijonor, sådan framställning ej må ske, med mindre i det föreliggande fallet

svnnerliga skäl därtill äro,

•linsstvrelsen m å, dar så finnes med hänsyn tUl föreliggande omständig-

fi -ter böra ske, uppdraga åt utmätningsman att själv avgöra huruvida fram-

sllUning, som i föregående stycke sägs, bör göras.

Bjuder skattskyldig eller arbetsgivare, som enligt denna förordning är

jBsrariS

arbetstagares skatt, ackord som rör skatt, må länsstyrelsen an-

Ijja ackordsförslaget i denna del, om det kan anses vara till fördel för det

altolnna. Ackordsförslag, som icke framställes i konkurs eller enligt lagen

om ackordsförhandling utan konlcurs, må dock antagas endast på villkor

slt även ö vviga b orgenärer som ackordet angår godkänna detta.

63 §,

I den omfattning o cb på det sätt Kungl. Maj:t föreskriver skall särskilt

bitlo (indrhmingskvUto) utfärdas å medel, som utmätningsman uppbär en­

ligt denna förordning. K vitto utfärdat annorledes än i enlighet med vad där­

om föreskrives är icke gällande.

64 §.

IDenna paragraf har upphört att gälla enligt förordning den 27 maj 1966

m^3), vilken trätt 1 kraft den 1 januari 1967.]i

Avkortning och avskrivning av skatt

65 §

ogulden debiterad skatt skall äga rum, då någon vunnit

r • ^ befrie lse från honom påförd taxering eller debitering eller

ävVorfal °

från att erlägga skatt, dock att preliminär skatt skall

^

blmt restförd. Skall annan skaltskyldig er-

belopp, skall i samband med beslutet om avkortning förord-

gandof i

uttagande av denne, såvida han icke på grund av stad-

Vid^P I n

betalningsskyldighet.

prelim' -.

skattskyldig vid debitering av slutlig skatt gottskri-

•^iutanöip

skatt till högre belopp än den slutliga skatten, det över-

ll"r°

i d.n mån det är oguldet.''

gäldande av arbetstagares skatt verkställt avdrag å

eller

oller jämlikt lagen om införsel i avlöning, pen-

^^'°PPet, skau

anmaning underJåtiit att inbetala det innehållna

den sk L

svarande skatt, därest denna är debiterad, avkortas

såsom p

angår samtidigt som ett motsvarande belopp uppde-

ordran å arbetsgivaren.

o-P

skatt må äga rum:

saknar utmätningsbara tillgångar till skattens

orsel i honom tillkommande avlöning, pension eller livränta

¬

background image

,:,ss

i.ri tr.inando bcslämmclscr icke kan äga rum, dock alt avskrivnino i,,,.

'r»

... r"

nrmnrlmn CT'nror iimrl

^

sk

- .

niniiar anlagils uppchalla sig;

,

i

;n (lä slvallskyldig vislas a utrikes ort och atgard ay beskickning eller

konsulat eller vederbörande utländska myndighet ^^dtagits för beloppels v,
fående, ulan alt delsamma influtit;

-J) då skatlskyldig Austas å utrikes ort och anmaning att gälda skatten

icke kan tillställas honom genom beskickning eller konsulat eller vcderliö-

rande ulländska myndighet; samt

5) då beloppet av den skatt, för vilken till utlandet avfljdtad eller dä r­

städes eljest bosatt skattskyldig häftar, icke uppgår till tvåhundra kronor

och särskilda skäl för åtgärd varom i 61 § 1 mom. sägs icke föreligga.

Avs]cri\aiing av preliminär skatt må icke äga rum förrän efter utgången

av andra iippbördsuret efter det, under Ailket skatten förfallit till betalning,

Avskrivning av kvarstående och tillkommande skatt må icke äga rum

förrän efter ulgängcn av det nppbördsår, under Ådiket skatten förfallit till

betalning.

Då ariietsgivaren jämlikt 75 § är ansvarig för arbetstagares skatt, inå av­

skrivning av denna icke äga rum, förrän del befunnits, att skatten av anled­

ning, som i första stycket sägs, ej heller kan utfås UA- arbe lsgiA-aren.

67 §.

Länsstyrelsen skall pröva fråga om aA-kortning eller aA-skriATiing av sk all

och, där sladgade förulsättningiu- härför föreligga, förordna om skattens av-

kortning eller avskrivning.

Har aAskrivning av skatt ägt nim la-arstår likväl den skattskyldigcs ocli,

i f örekommande fall, arbetsgivarens betalningsskyldighet.

Restitution av skatt

68 g.

i nioniL Överstiger erlagd preliminär skatt motSA'arande slutliga skall

eller har genom skatteavdrag enligt 40 § 2 mom. andra stycket inncliållits

inci än som svarar mot den skatlskyldige påförd IcA-arstående skatt, skall

länsstyrelsen i del län, där skatten debiterats, skyndsamt ombesörja alt det

()verskjlitande beloppet återbetalas till den skatlskyldige. Restitution skall

dock ick(i ske av överskjutande preliminär skatt under tio kronor.

bedan beslut, som avses i 45 § 2 mom., inkommit till länsstyrelsen, skall

ansstyrelsen utbetala i beslutet angivet belonn. Detsamma gäller belopp.

annan än länssty

riim"bpfnn

»''^Juskning bos riksreAdsionsverket av verkställd ddå

slående PUP run

föreligger till antagande att slutlig,

för bö"t lieinn

skatt bli\-il någon påförd obebÖrigen ellci n ,

minär sk-iLl ^ 'i

i"^'^^^bskyidig tillgodoräknats överskjutande P I -

med for lågt belopp, skall A-ederbörande länsstyrelse nnderrat

-Tredje slvckcnnr

ändrad lydelse enligt den

l-Ackct har crhalht andrad lydelse enligt denna förordning.

denna förordning-

dm

¬

background image

1967 . Nr 625

1389

,,, I,.ironi. L nnsslj^isen har

^.f^stalla den utredning i ärendet, som

finnas erforderlig, och att, om forhältode som nyss sagts finnes före-

återbetala vad som for mycket erlagts.

^'fnncr länsstyrelsen eljest sådant förhållande vara för handen, skall

, gTclacn likal edes äterbetala for mycket erlagt belopp.

som cljc-sl vinner nedsättning i eller befrielse frän honom pätörd

tjulli". kvarstående eller tillkommande skatt eller berättigas återhekomma

Iffcrligare överskjutande preliminär slcatt äger att genom länsstyrelsen i det

i n dä r debiteringen skett, äterbekomma vad han erlagt för mycket. Belopp

under ti o kronor å terbetalas endast när fråga är om rättelse av felaktighet

i debitering eller avräkning.

3 mom. Skall den, som jämlikt stadgandet i 2 mom. är berättigad åler-

bjkomnia skatt, som debiteras å en ort för vasst år, i stället utgöra skatt,

som debiterats eller bör debiteras ä samma ort men i annan ordning eller å

ort eller för annat år, och är sistnämnda skatt \äd meddelandet av

beslut i restilutionsärendet ej gulden, äger den skattskyldige utfå allenast

den del av det för myclvct erlagda beloppet, som överstiger det belopp vilket

bon sålunda rätteligen har att utgöra, Återstoden av det erlagda beloppet

skall g oltskrivas den skattskyldige till gäldande av sistnämnda skatt och i

förekommande fall skyndsamt tillställas länsstyrelsen i det län, inom vilket

den ort är belägen, där skatten debiterats eller bör debiteras.

1 mo.Ti. H äftar den, som enligt 1 eller 2 mom. är berättigad återhekomma

nlagt skattebelopp elle r som är berättigad till ränta enligt 69 § 1 mom., för

Kslförd skatt, äger han utfå allenast v^ad so m överstiger det oguldna belop­

pet j ämte därå belöpande restavgift. Återstoden skall goltskrivas honom till

ssldande av den oguldna skatten jämte restavgift och i förekommande fall

tillställas annan länsstyrelse med motsvarande tillämpning av bestämmel-

ieraa i 3 mom.

Vad i föregående stycke stadgas skall äga motsvarande tillämpning då

skaUskyidig, vilken enligt 1 mom. är berättigad återhekomma erlagd preli-

Buaär skatt, har att gälda tillkommande skatt, som debiterats på grund av

taxering för ink omst för det år vartill den preliminära skatten hänför sig.

då återbetalning enligt 1 mom. skall ske, den tillkommande skatten

lake påförts men kan med fog antagas, att sådan skatt kommer att påfö-

|aspa grund av bes lut av prövningsnämnd om höjd taxering eller om efter-

aienng eller av länsstyrelse om höjd debitering, må den preliminära skat-

innehållas i av bidan på att tillkommande skatt påföres.

i 3 och 4 mom. sägs äger motsvarande tillämpning, då den

benif -

återhekomma skatt har alt erlägga sjömansskatt eller

ningsaygift för särskilda förmåner och rättigheter eller kupongskatt,

försl^^r

överskjutande preliminär skatt, som avses i 1 mom.

]'

ränta enligt 69 § 1 mom. må ej överlåtas särskilt, innan

av vad som sägs i första stycket må utmätning av fordran

föalninf '^

äga rum, sedan kreditkort på slutlig skatt har kommit ut-

2ösoknn

till banda. I enskilt mål må utmätning dock icke ske efter

Från fsenare än den 1 september under taxeringsåret,

kronor

i enskilt mål skall undantagas ett belopp om trehundra

hjälp p il!

^

oni vad enskild har att utgiva enHgt lagen om social-

^''^tennål K

eller på grund av nnderliållsskyldighet enligt

\l__f^alken, föräldrabalken eller annan lag.

sr erhållit ändrad lydelse enligt denna förordning.

¬

background image

1907 • Nr 025

1390

HiniMlnin- i cnskill mal im\ icke ske utan alt åtgärden kan beräknas in.

bringa sökanden någol ulöver vad som fordras for alt tacka kostnaderna [5:
ulniälningen.

09 §.

t nwuiK Därest den preliminära skatt, som enligt 27 § 2 mom. skall gon.

.krivas skattskYldig vid debitering av slutlig skatt, ill den del densannna

criaris överstiger den slutliga skatten, äger den skattskyldige erhålla rä nla

incd^ fem procent, för en beräknad tid av ett år, a den del av det overskju-

lande beloppet, som överstiger ettusen kronor; dock att det belopp, varå ränla

sålunda skall beräknas, skall avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Räntcbcloppcl må icke överstiga 100 000 kronor. Vid bedömandet av om och

med vilket belopp ränta skall utgå, skall i den preliminära skatten icke in­

räknas sådan i 27 § 2 mom. under 3) omförmäld preliminär skatt, som er-

la'ds efter den 30 april året näst efter inkomståret; ridare skall med slullig

skall likställas sädan tillkommande skalt, som enligt vad i 08 § 4 mom,

andra stycket sägs helt eller delvis skall gäldas med där omförmäld prelimi­

när skatt.

Har .slnllig eller kvarstående skatt genom fel vid debiteringen blivit påförd

med orilctigt belopp eller bar preliminiir skatt blivit tillgodoräknad med fel­

aktigt belopp eller skall slutlig eller kvarstående skatt av annan anledning

nedsättas, göres ny beräkning av ränta enligt första stj'cket.

2 mom". Den som jämlikt 68 § 2 mom. äger ålerbekomma för myckel er-

lagd skalt skall erhålla ränta därå efter fem procent för är. Uppkommer

örctal vid beräkning av sådan ränta, skall ränteheloppet jämnas till när­

mast högre hela krontal. Ränla skall dock ej ulgä, om ränteheloppet skulle

nndersliga fem leronor. Ränta som nu sagts skall icke heller utgå å be lopp

som dödsbo i anledning av skattskyldigs fränfälle befriats från att erlägga

eller å räntebelopp som påförts enligt stadgandet i 27 § 3 mom. I fall varom

i 08 § 3 mom. sägs skall ränta utgå endast å den del av det för mycket er-

lagda beloppet, som skall utbetalas till den skaltskyldige.

Ränla enligt förslå si^-cket ulgår, förutom å det skattebelopp som s kall

återbetalas, även å det belopp som beräknas enligt 1 mom. andra slycket.

Vid beräkning av ränta enligt detta moment skall iakttagas:

all ränla ulgår för skatt som preliminärt erlagts och för ränla enligt 1

mom. andra stycket från utgången av taxeringsåret samt för annan sk.all.

därest den erlagts under förra hälften av ett kalenderår, från och med d en

1 därjoå fö ljande juli och, därest den erlagts under senare hälften av ett k a­

lenderår, från och med den 1 därpå följande januari;

_

.

att, därest skall betalts före uppbördstermin, då skatten förfallit till

ning, .skallen anses som erlagd under nämnda uppbördstermin;

.

alt, därest skatten betalts i flera poster och reslilutionen avser alleuas

viss del av del sammanlagda skaltebeloppel, det för mycket erlagda bcloppf

a\rä]uias mot del eller de belopp som sist gnidits; samt

att ränta utgår till och med den dag, då "beloppet återbetalas.

.3 monri. Har beslut, som föranlett ränta enligt 1 mom. andra

- mom., andrals på sådant sätt alt ränta icke skulle ha utgålt eller ul g-

mcd lagrc belopp, om ändringsbeslutet beaklals vid ränteberäkningen, aru

;

.ändrad lydelse enligt denna förordning.

^ivclri

Imr tillagls"" "erhållit ändrad lydelse enligt denna förordning. Tredje

Momentet har tillagts enligt denna förordning.

.läinff

¬

background image

1967 . Nr,625

,39^

.HltAvliiiS'

älerbelala vad han sUunda uppburit för mycket. Be-

änirhcrna i denna Torordnmg om tillkommande skatt äger därvid mot-

jvyande UMSmpnmS.

Efterkrav och preekriptioii ay skatt

70

^ j]ion\- För slutligi kvarstående eller tillkommande skatt, som blivit frän

debitering obehörigen utesluten eller till för ringa belopp påförd, ar den

itallskvldige fo rtfarande ansvarig. Har skattskyMlg gottskrhits preliminär

statt med för högt belo pp och har till följd därav skatt felaktigt restituerats,

jr ban skvldig att till statsverket återbetala vad han sålunda oriktigt utfått'

ppck är lian f ri från betalningsskyldighet som i detta moment sägs, därest

\say Icke delgi vcs honom inom fyra år efter utgången av det nppbÖrdsår,

noder vilk et skatten rätteligen skolat debiteras eller felaktigt blivit gott-

jljlven, samt beslut angående hans betalningsskyldighet är meddelat inom

hi år efter det krav et hos honom anställdes.

2monik Har vid granskning hos riksrevisionsverket av verkställd debite-

riDg befunnits, a tt slcatt eller ränta blivit obehörigen utesluten från debite-

riflg eller påförd till för ringa belopp eller att preliminär skatt eller ränta

bihil gol lskriven med för högt belopp, skall vederbörande länsstyrelse un-

dEfrSt as härom. Länsstyrelsen har att verkställa den utredning i ärendet,

im må finnas erforderlig. Föreligger förhållande, som nyss sagts, skall

länsstyrelsen, efter hörande av den skattskyldige när så finnes påkallat,

fastställa det belopp d enne har att erlägga.

Finner lokal skattemjmdigliel efter anmälan eller eljest sådan felaktighet

som avses i föregående stycke vara för handen eller att motsvarande fel­

aktighet föreligger i beslut om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares

skalt, skall m yndigheten, efter hörande av den skattskyldige eller arbetsgi­

varen när så f innes påkallat, fastställa det belopp denne har att erlägga.

r

2 ..

..

'71 §2.

I m om. Åtgärder för uttagande av skatt må icke vidtagas mot skattskyl-

(bg senare än fem år efter utgången av det uppbördsår, under vilket skatten

skoat erläggas enligt verkställd debitering eller, i fråga om preliminär

5 alt som avses i 27 § 2 mom. vid 2), fastställts till betalning.

tan hinder av vad i första stycket sägs må kammarrättens eller Kungl.

i uiål, där anstånd med betalning av skatt medgivits i.anled-

verkställas inom en tid av två år från utgången av det upp-

sår, då utslaget meddelades.

arbetsgivare verkställt skatteavdrag för preliminär skatt

fast^tni

det innehållna beloppet, må lokal skattemyndighet icke

det i m

for arbetsgivaren senare än fem år efter utgången av

öot n

sådan kvarstående skatt skulle ha erlagts, som-svarar

ser sln'ff

fdr det inkomstår då skatteavdraget verkställdes. Av-

år 5,^^'draget kvarstående skatt, må fastställelsen icke ske senare ^än

gos phiw "'ilgången av^ det uppbördsår, under vilket sltatten skolat erläg-

Ato S

deWlering.

bavdran 7^ indrivning av skatt, som arbetsgivare innehållit genom skat-

SrdåbeJi^I

vidtagas senare än fem år efter utgången av det uppbords-

om fastställelse enligt första stycket meddelades.

'bsfagrafon

ändrad Ij'delse enligt denna förordning.

fl nar erhållit ändrad lydelse enligt denna förordning.

¬

background image

1302

H-ir •irbcI-^'-ivare underlain all verkslälla skalleavdrag, mä ],ans

sv,ri"liel lor"skallen icke fasLslällas och ej heller åtgärder lor ullat-an,;
av-sklilleti vidtagas mot honom sedan arbclslagarens ansvarighet för\sl;ai.
len uiiphörl enligt 1 m om.

, .

-i

-.t

Ulan hinder av vad ovan föresknvils ma kammarralicns eller Kan^i

Maj-is utslag varigenom arbetsgivare ålagts ansvarighet för arbelslagair:^
skall verkslållas inom en tid av två år från utgången av del uppbördsår då
utslaget meddelades.

Cciitml tillsyn m. m.

72 §.

Centrala folkbokförings- oeh uppbördsnämnden skall handlägga centrala

uppgifter inom och utöva tillsyn över upphördsväscndet i riket såvitt avser
debitering och uppbörd av skatt enligt bestämmelserna i denna lörordnin".

Det åligger nämnden att efter framställning från länsstyrelse, lokal skalle-

myndighei, arbetsgivare eller när anledning därtill eljest uppkommer med-
dela bindande förklaring beträffande frågor om sättet för uttagande av pre­
liminär skatt samt om verkställande av skatteavdrag.

Märmare föreskrifter angående nämndens organisation och åligganden

meddelas av Konungen.

72 a §h

Kungl. j\Iaj:t eller myndighet, som Kungl. Maj:l bestämmer, förordnar i

varje län ett allmänt ombud med behörighet som nedan sägs samt ersiill-

tarc för sådant ombud.

Allmänt ombud äger hos lokal skattemyndighet yrka att arbetsgivare

ålägges ansvarighet för arbetstagares skatt och må höras över ansökan eller
besviir hos länsstyrelsen enligt denna förordning. Ombudet skall yttra sig

över besvär i mål enligt förordningen hos kammarrätten och Kungl. Maj:t.

Allmänt ombud skall föra det allmännas talan och må anföra besvär til l

skattskyldigs eller arbetsgivares förmån. Om allmänt ombuds bcsvärsr.att

föreskrives i 85 och 80 §§.

Rätt att taga del av preliminär självdeldaration ni. m.

73 §.

Tjänsteman hos länsstyrelse eller lokal .skattemyndighet, ordförande ocli

ledamöter i centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden, hos nämnden
anställda tjänstemän samt sakkunnig, som biträder nämnden, ävensom,

med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i 50 § 1 moni. förstm
andra, tredje och Ijärdc styckena laxeringsförordningen, taxeringsnämn

och prövningsniimnd äga taga del av preliminär självdeklaration eller annon

uppgift eller handling, som avlämnats eller tillhandahållits enligl bestäm­
melse 1 denna förordning. Självdeklaration, uppgift eller handling -som

.sagts skall jämväl tillhandahållas andra myndigheter än de

nanindn,

därest dessa i och för sin verksamhet böra erhålla del därav.

Sj

[öb'

rin.il'

sm

• Pora Br.-,fen hur lillagts enligt denna förordni

ing.

¬

background image

1967 . Nr 625

j3g3

SjälvdcW-iralion, uppgift dier handUng som i törsta stycket sägs skatt

liftas .indcr snnima l.d som motsvarande sjiUvdeldaraUoD vid årlig taxe-

"itd i 50.§ 1 motu. femte, sjunde, nionde ocli tionde stydrena samt 3

„,on,. lax rnngsforordnmgen stadgas beträffande självdeldaration. uppgift

lisndling som

.h l lednmg v,d taxering, skall i tillitapiiga

dtlar s5lh il'™ ' IfäoU om sjalvdeldaratron, uppgift eller tiandling som

ilörsla stycket avses.

»

TilIä)Ti över debitering, indrivning och red o visning av statt

74 §.

dena kunna föranleda.

Arbetsgivares ansvarighet fÖr arbetstagares skatt, m. m.

7a §1.

Underlåter arbetsgivare = utan skälig anledning att vederbörligen fullgöra

sin skyldighet alt verkställa skatteavdrag, är han jämte arbetstagaren an-

s\3rig för s katt, ^ilken skatteavdraget skolat avse, till belopp som svarar

mot va d han underlåtit att avdraga. Lokal skattemyndighet som utfärdat

dier haft a tt utfärda arbetstagarens debetsedel beslutar om arbetsgivarens

ansvarighet i nämnda fall.

Sedan beslut fattats enligt första stycket må krav på erläggande av skatte­

beloppet riktas mot såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Vistas arbets­

tagaren på känd ort inom riket, må arbetsgivaren krävas endast om det kan

antagas att ar betstagaren underrättats om sin skyldighet att erlägga skatte­

beloppet.

Efterkommer arbetsgivaren icke anmodan att erlägga beloppet, må det­

samma uttagas i den ordning som stadgas 1 fråga om indrivning av skatt,

öock alt införsel ej må beviljas.

rhetsgivare eller arbetstagare, som har att erlägga mot underlätet skatte-

^ ag svarande belopp, är tillika skyldig att å beloppet erlägga restavgift.

v arbetsgivare efter besvär över lokal skattemyndighets beslut fun-

ansvarig för arbetstagares skatt, skall länsst3melsen till ar-

skatt, som denne erlagt för arbetstagaren, samt er-

restf" H

ocli ränta efter fem procent för år. Häftar arbetsgivare för

ban dn v

arbetstagares skatt, för vilken han. funnits ansvarig, äger

restn^Jf,

endast vad som överstiger det obetalda skattebeloppet och

• fö rklaras arbetsgivare enligt senare meddelat beslut helt eller

den

skatten, är han skyldig återbetala uppburen ränta i 'vad

stvclfoi ^/^^btebelopp för vilket han befunnits ansvarig. Därvid äger tredje

•£'tillämpning.

öv

uttagits hos arbetsgivare, skall, om indrivmngs-

arbetsgivaren, nämnda förhållande anmärkas å in-

^kvckena har erhållit ändrad lydelse enligt denna forordning. Tredje

samma lydelse som förutvarande andra resp. tredje stychct.

författningssamling 1967, Nr 695

¬

background image

1967 • Nr 625

1

76 §.

Arbefs.'ivarc. som bclnlal skalt för arbetstagare jämlikt 75 §, äger

sb'nllcbcioppet äter av arbetstagaren. Härvid har arbetsgivaren att til) vc äcr'.

i)örnuie ntmtitningsman ingiva det mdrivningskvitto, som ma hava över­

lä,imats till arlietsgivaren, eller på annat satt hos utmatmngsinannen styrka,

att han crlagt skallen.

, , .

,,

i ,

. .

LUmiilningsmanncn inå bos arbetstagaren uttaga beloppet i samma ortl-

nin" som stadgats i fråga om indrivning av skatt, dock att införsel ej niå

Ijevnjas. Därvid är arbetstagaren skyldig att å beloppet erlägga restavgifl.

77 §.

Har arbetsgivare verkställt skatteavdrag men icke inbetalat del innehållna

beloppet i lid och ordning, som i 53 eller 54 § eller 56 § 3 mom. sägs, niä

bclop])ct uttagas hos arbetsgivaren i samma ordning som stadgats i fräga
om indrivning av skall.

.Arbetstagaren är fri från betalningsansvar för motsvarande skattebelopp.

77 a §b

Ilar den som företräder arbetsgivare, som är juridisk person, verkställt

skalieavurag men iippsåtligen eller av grov oaklsambct underlåtit att betala
det innehållna bclo])pel i tid och ordning som i 77 § sägs, är han jämte ar­

betsgivaren belalningsskyldig för skattebeloppet. Betalningsskyldigheten må

jämkas eller eftergivas när särskilda skäl föreligga.

Talan om åläggande av bclalningsskyldigbet enligt första stycket föres vkl

allmän domstol.

Yrkande om åläggande av betalningsskyldighet för skattebelopp som nii

sagts må icke framställas och ej heller åtgärder för indrivning av beloppet
vidtagas sedan arbetsgivarens ansvarighet för samma skattebelopp bortfallit

])a grund av bestämmelserna i 71 ,§. Utan hinder härav må dom, varigenom

sadan belalningsskyldighct ålagts, veidvställas inom en tid av två år från ut­
gången av det iiiopbördsår då domen vunnit laga kraft.

Den som erlagt skattebelopp på grund av betalningsskyldighet enligt

loista stycket äger söka beloppet åter av arbetsgivaren. Därvid gälla i till-
lämpliga delar bestämmelserna i 76 § om uttagande av skatt som arbetsgi-

\are betalat lör arbetstagare.

78 .§.

J mom. Ai-belsgivarc, som enligt lag är skyldig föra handelsböcker, skall

na\a sin boklöring så ordnad att därav framgå arbetstagares nainn, löno-

oelopp (jcb skatteavdrags belopp samt, därest debetsedel eller skattekort
loretelts lör arbetsgivaren, arbetstagarens födelsetid och mantalsskrivnings-

adress ävensom nummer å för lionom utfärdad debetsedel.

annan arlietsgivare än i första stycket sägs, som har att verK-

siaiia skatteavdrag å arbetstagares lön och för mikcn den utbetalade lönen

u gor omkostnad i förvärvskiilla, är skyldig all i enahanda omfattning fora

anteckningar . tiänsccnden som nyss sagts?

län.cl,?

vederbörande föredragande i upphördsärenden bos

som i"r-

f

skattemyndighet åligger det sådan arbelsgivnre-

V

^>vses, att tillhandahålla sin bokföring med därtill bo-

JC hanfllnirr.,,. r;,-

^

.

^

gäclnn

"angivna nu-

lonlroll.

rnnöc hancMinsa, för

di.-.-

' lä-•-'••.iRrafcn har tillngts cnliKl denna f.ärordninK.

¬

background image

1967 . Nr 625

nvsedcl kontroll slcall så^ntt möjligt ske på sådant sätt och på sådan

den icke förorsakar hinder 1 verksamheten för den som är föremål

f5r kontrollen. Dar arheis^ivaren så ^gar och detta lämpligen kan ske, skall

l^cntrollen verks allas hos honom Ha^ handelsböcker eller andra hand­

en.,r överlämnats for kon ro , skola de sa snart ske kan återställas. Medde-

bade oni rcsullateL a\ kontrollen skall snarast lämnas arbetsgivaren

.) ,mim- De l åligger envar arbetsgivare att efter anmaning av vederböran­

de föredragande i uppbordsarenden hos länsstyrelsen eller av lokal skatte-

mvndigliet lämna uppgift om anställda arbetstagare, utbetalda löner och

[leloppk av verkställda skatteavdrag.

Straffbestämmelser m. m.

79 §.

Har någon lämnat oriktig uppgift till arbetsgivare om förhållande, som

bar be tydelse för A-erlcställandet av skatteavdrag, under sådana omständig­

heter att det kan antagas hava skett i syfte att åstadkomma att skatteavdrag

Pke v erkställcs el ler sker med för lågt belopp, eller

har någ on i preliminär självdeklaration eller i ansökan om jämkning av

preliminär ska tt eller i annan uppgift uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

lämnat oriktig uppgift, ägnad att för honom eller den han företräder leda

till f rihet från preliminär skatt eller till för låg sådan skatt, eller

har nå gon i ans ökan jämlikt 41 § 2 mom. om nedsatt skatteavdrag eller i

ansökan om anstånd med inbetalning av skatt uppsåtligen eller av grov

oakisamliet l ämnat oriktig uppgift angående förhållande av bety^delse för

ärendets avgörande,

straffes med dagsböter.

80 §.

/ mom. Utbetalar arbetsgivare, som är skyldig verkställa skatteavdrag,

lon ulan att denna minskats med föreskrivet belopp för gäldande av arbets-

lagarcs skatt odi sker detta uppsåtligen eller av oaktsamhet, som ej är alle-

nad ri nga, straffes med dagsböter.

Fntlgör arbetsgivare icke sin skyldighet att inom föreskriven tid till upp-

oordsniyndighet inbetala belopp motsvarande det, varmed arbetstagares lön

liiinskals för gäldande av dennes skatt, och ligger i avseende härå uppsåt

f er p ov oaktsamhet arbetsgivaren till last, straffes med dagsböter eller

i högst sex månader.

- mm. Underlåter någon att behörigen fullgöra vad honom enligt 19 §

eller

"

Ö

0

f^rbet-sgivare behörigen vad honom enligt 78 § 1 mom. första

•^"^rj'ndra stycket åligger,

till böter, högst femhundra kronor.

D"n

^ift ell

Jämlikt 73 § tagit del av självdeldaration eller annan upp-

avlämnats eller tillhandahållits enligt bestämmelse

iudare

eller som avlämnats till ledning vnd årlig taxering, må ej

utövningen av tjänst eller uppdrag erfordrar offentliggöra

'""f-'^allet i sådan handling. Bryter någon häremot, straffes med

^

fängelse i högst sex månader.

Si

82 ^

förseelse

'^'^una förordning skall icke inträda, då den skyldige för sin

^^^^'^rkastad ansvar för tjänstefel eller förseelsen eljest är he-

straff enligt brottsbalken.

¬

background image

13%

19G7 • Nr 625

83

Hörsininiar icke skallskyldig anmaiiiiig all avlämna preliminär sjiih-jp

M-n-Uion eller all fiillsländiga sådan deklaralion eller all för jämkinn-'

immina med för den skallskyldigc nlfärdad debelsedel å preliminär skall,

iViulerlålcr någon all hörsamma anmaning enligl 19 §, eller

imderlåler arhelsgivarc, som är skyldig verkslälla skalleavdrag, all fuli-

i;öra sådan skyldighel eller vcrksläller lian skalleavdrag med för lågt hz'.

lopp, eller

fullgör arhelsgivare icke vad honom åligger enligl 43 eller 78 §,

äger den lokala skallemyndigliclen eller länsshmelsen förelägga den för-

sinnlige vile. Vile må ej heslämmas under ellhnndra eller över femluscn
kronor.

\'ile må icke föreläggas slalen, kommun eller annan menighcl och ej

heller Ijänsleman i Ijänslen.

Om ullagaiide av förelagl vile förordnar länsstyrelsen efler anmälan av

vederhörande föredragande i upphördsärenden hos länsstyrelsen eller av

lokal skallemyndighel.

Har ändamålcl med Anlel förfallit, när fråga uppkommer om uldöinan-

de därav, må vilel ej uldönias. Har vitesföreläggande iakttagits först efler

del anmälan enligt tredje slyckel inkommit, skall ändamålet med vilel icke

anses hava förfallit därigenom.

Vid iirövning av anmälan enligl tredje stycket må även bedömas fråga,

huruvida och med vilket belopp vitel bort erläggas.

Besvär ni. m.

84 §2.

Ilai slutlig, kvarstående eller tillkommande skall debiterats med för liögl

oe op p ellei överskjutande preliminär skatt tillgodoräknats med för lågt

)clopp eller föreligger annan felaktighet till den skattskyldiges nackdel i
laris te ielscdel, ager den lokala skallemjmdighet som utfärdat debetsedeln

Mdlaga rättelse.

liJ

motsvarande felaktighet i beslut om arbetsgivares ansvarig-

P.i ,7." n

skattemyndighet som meddelat

beslutet vidtaga rättelse.

^

kaf

atnöjes med beslut enligt denna förordning av lo-

besvär vUi- v'

beslutet söka ändring hos länsstyrelsen genom

da" dä

^

^ hava inkommit till länsstjTelsen inom en månad från den

cia, da k aganden erhöll del av beslutet.

rörandc^^arlllal

anföra besvär över lokal skattemyndighets beslut

hava inkommi/'r'n'^""

för arbetstagares skatt. Besvären skola

meddelade"

inom två månader från den dag beslutet

Talan ma ej foras mot beslut varigenom vite förelagts.

riRn styclien, vårnv'h'""*

lindr.ad lydelse enligt dcnnn förordning, jh

hor till.igts.

" JcKet har .samm.a lydelse som förutvarande andra slycKt t

tihngts.

'

echalht andrad lydelse enligt denna förordning. .Andra stycket k-'"'

och tredje styekena har tillagts enligt denna förordning.

¬

background image

1967 . Nr 625

igg^

.) jj iom. Har skattslvyldig enhgt 27 § 3 mom. påförts ränta å kvarstående

dilt ocli beror den kvarstående skatten av förhållande, varöver den skatt-

ikvltiis;e icke skaligen kunnat råda, ager lansstyrelsen i det län. där räntan

pKÖrls. efler ansökan befria den skattskyldige från att helt eller deMs gäl-

ränta.

Har cmlera av äkta makar, vilka taxerats enligt för gift skattskyldig gäl-

,.,nde b eslämmelscr, alt galda ranta ä kvarstående slcatt och skulle, däfest

r^ntrberäkningen gjorts for makarna gemensamt, sådan ränta icke hava

piförts elle r hava påforts med lägre belopp än som skett, må länsstyrelse

Som i fcrsta st ycket sags efter ansökan meddela befrielse, helt eller delvis,

frän er läggande av räntan.

Ansökan, som i detta moment sägs, skall hava inkommit till länsstyrel­

sen före utgången av året näst efter taxeringsåret.

(Se vidare anvisningarna.)

86 §1.

över länsstyrelses heslut enligt denna förordning må besvär anföras hos

kammarrätten. T alan får dock icke foras över länsstyrelses heslut röran­

de p reliminär taxering, sättet för uttagande av preliminär skatt, debite­

ring eller jämkning av sådan skatt, verkställande av skatteavdrag, anstånd

med inbetalning av s katt, framställning om försättande i konkurs, ackords­

förslag, avskrivning av skatt eller föreläggande av vite.

Besvären skola hava inkommit till länsstyTclsen inom. en månad från

den dag, dä klaganden erhöll del av beslutet vid påföljd att de icke upp­

tagas till prövning. Den omständigheten att besvären ingivits till kam­

marrätten i .s tället f ör till länsstyrelsen utgör ej hinder för deras prövning,

om de inkommit till kammarrätten före utgången av besvärstiden. I så­

dant fa ll skall kammarrätten omedelbart sända besvären till vederbörande

iäns-StjTelse.

Sedan bes vären inkommit till länsstyrelsen, har länsstyrelsen att infordra

förklaringar och, d är förklaringarna därtill föranleda, påminnelser från ve-

derlörande samt därefter skyndsamt överlämna handlingarna till kammar­

rätten med det y ttrande, vartill omständigheterna giva anledning.

över kammarrättens utslag får talan föras hos Kungl. Maj :t genom

tesvär, vilk a med bevis om dagen då utslaget delgivits klaganden skola

briva inkom mit till finansdepartementet inom två månader från delgiv-

rringsdagen vid p åföljd alt besvären icke upptagas till provning.

Besvärsrätt tillkommer den som beslutet eller utslaget avser,

Alltnänt ombud äger anföra besvär över länsstyrelses beslut rörande ar-

jjjsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt, restavgift, ränta å kvar-

eller iakttagelse vid riksrevisionsverkets gransluiing av verk-

3 u debiter ing. Ombudet äger föra talan mot kammarrättens utslag i

3 en ligt d enna förordning utan den begränsning som nu sagts.

R. -

87 §2.

ick ^ over beslut enligt denna förordning eller över taxermg inverkar

c pa skyldigheten alt erlägga den skatt, som besvären rör.

, , ,

cwff^/nllgt denna förordning skall verkställas oavsett' att det bes ut

som föranleder åtgärden icke vunnit laga Itraft. Beslut eller

fjärde och femte styckena har erhållit ändrad lydelse enligt denna för-

bar erhållit ändrad lydelse enligt denna förordning. Andra och. tredje

'lar tillagts.

¬

background image

19G7 • Nr 625

III slag

rin-'siiilcndcnt

i laxoringsmfil, där laxeringen faslslällts Ull lägre belopp än (n

, n.qMulcndcnlcn yrkal eller medgivit, far dock icke föranleda rcsllimi^n"

oin'^laxeringsintendenten anmält hinder härför. I sistnämnda fall niå Un"

styrelsen jiä ansökan medgiva restitution, varvid bestämmelserna i 49

2 "mom. s ista stycket om ställande av säkerhet tillämpas.

' ^

'

hestämmcise^a i andra stycket om restitution äga motsvarande till

lämjming i mål där allmänt ombud har hesvärsrätt.

Särsldlda föreskrifter

88 §k

Kung]. Maj:t äger förordna alt uppgift som enligt denna förordnin" tiii.

kommer länsstyrelse må fullgöras av annan myndighet.

^

89 §.

Do närmare föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna för­

ordning meddelas av Kungl. Maj :t.

Anvisningar

till 3 §.

1. Frägan huruvida skattskyldig skall erlägga preliminär A-skatt eller

preliminär B-skatt skall, då preliminär självdeklaration som i 16 § sägs icke

avgivits eller upplysning om den skattskyldiges inkomstförhållanden eljest
icke vunnits, bedömas med ledning av senast verkställda ärliga taxering.
Därest därvid den skattskyldiges inkomst av annat än tjänst och tillfällig

förvärvsverksamhet uppgår till högst en fjärdedel av den sammanlagda upp-

skat ade mkomsten, bör den skatlskyldige erlägga preliminär A-skall. El-

jes jor han jiålöras preliminär B-skatt. Har preliminär självdeklaration av­

lämnats e ler upplysning om den skattskyldiges inkomstförhällandcn eljest

fragan huruvida preliminär A-skatt eller preliminär B-skatl

bedömas med motsvarande tillämpning av vad nyss sagts, där-

XK lansjn ock .skall tagas till förhållandet mellan annan inkomst än i 3 §

^ f örsta och andra styckena sägs och den sammanlagda upp­

skattade inkomsten.

öl'

o-usiVnmm .

^ o nUormäll skatteavdrag, föreligga. A andra sidan kunnt

som doTi

sadana, att preliminär B-skatt vnsserligen franistiii

Iä".ras e\0Tn"'./fv '^'.^^^l.^fornien, men att preliminär A-skatt likväl bör cr-

di"arp'-'ir

skattskyldige vid upprepade tillfällen ti-

slmtt.

alt 1 vederbörlig ordning inbetala debiterad preliminär

niiita

bliva berättigad att vid inkomsttaxeringen

icke ta"es v?fl m

'^tydande utgifter eller omkostnader, vartill hänsyn

dierhet förosl-ril^o

T'

skattetabell må lokal skatfeinyn-

skaiieiabell å viU^ att preliminär A-skatt skall beräknas enligt

minskad med visst belopp

utbetalningstillfälle eller å lönen

åtcrkomniande^Uifru^"'^'^'^!^

tidsperiod och uppbiires vid regelbundet

____^mde tillfallen, kan inkomsten variera avsevärt från ett utbetal-

rö,ord„i„e.

¬

background image

1967 . Nr 625

5}^ annat. I dylUtt fall kan befinnas lämpligt alt lokal

SJFlcniyndighet foresknver att den

A-skatten skall berälmas

0 viss procent av lönebeloppet 1 stallet for enligt skattetabell. Vad nu sagts

L ävcii ifråg akomma_ for akta makar, villm skola sambeskattas.

Centrala f olkbokförings- och uppbördsnämnden skall, då så finnes nå

Hilat, meddela bindande förklaringar beträffande frågor om sättet för ut

Ir^aude av p reliminär skatt.

till 39 §1.

1.1 39 § 1 mom. angivas när fråga är om arbetsgivare och arbetstagare

1 uppbördsförordningens mening. Så är i princip fallet då någon utbetalar

belopp, som fö r mottagaren motsvarar i nämnda paragraf avsedd inkomst

av tjänst. Härav följer att exempelvis den som är självständig företagare

pch vars inkomst är hänforhg till inkomst av rörelse icke skall vidkännas

sbaUcnvdrag å nä mnda inkomst.

Ihandelsbolag eller enkelt bolag är det icke ovanligt, alt en eller flera del­

ägare utfö ra arbete för bolagets räkning och därför uppbära bestämd lön,

beräknad för vecka, månad eller annan bestämd tidsperiod, varjämte ve­

derbörande, utöver lönen, erhåller ^iss del i \insten. Sådan delägare är icke

arbetstagare enligt denna förordnings mening.

Den omständigheten att någon \'id sidan av fastställd lön uppbär tantiem

dier avl önas medelst provision förhindrar i och för sig icke att skatteav­

drag verkställes.

2. Har arbctsLagaren jämte sin huvudsyssla en eller flera bisysslor, skall,

i de fall då enligt vad förut sagts skatteavdrag skall verkställas, sådant av­

drag göras av den arbetsgivare, hos vilken arbetstagaren har sin huvudan­

ställning. Kan av flera anställningar ingen anses såsom den huvudsaldiga

dkr föreligger tv ekan om vilken anställning som skall betraktas såsom hu­

vudsaklig, har arbetstagaren eller arbetsgivaren att vända sig till den lo-

bala skattemyndig heten, som meddelar besked om vid vilken anställning

skatteavdrag .s kall verkställas.

3. Skattea vdrag ifrågakommer icke beträffande preliminär B-skatt eller

lillkommande ska tt.

Avdragsskyldighet för kvarstående skatt är icke insltränkt till att avse

SKalt, som utgår för inkomst av tjänst, utan gäller även i fråga om skatt för

2nnan i nkomst. Den kvarstående skatten kan nämligen avse även annan in-

''Qtnst än av tjänst.

Arbetsgivare ä r skyldig göra avdrag endast för sådan kvarstående skatt,

1'^ni arbetstagaren har att erlägga i hemortskommunen. Härigenom undan-

Vs skatt, som utgår för sådan inkomst vdlken taxeras i annan kommun

an hemortskommunen.

f5särskilda svårigheter för arbetsgivare att göra skatteavdrag

skatt, äger den lokala skattemyndigheten medgiva, att dy-

kan

'cke vcrkslälles. Svårighet att göra skatteavdrag för sådan skatt

handen, om lön utbetalas för kvartal eller halvår eller eljest

all

tidpunkter, att genom skatteavdrag innehållna medel icke förslå

Såvni^ '^'^'^irståcnde s katt under vederbörlig upphördstermin,

ffåti

som arbetstagare kunna göra framställning om befrielse

.1 .

från nff Verkställa

sljll",

Har arbetsgivare begärt befrielse från att vertetälla

Skall arbetslag are, som beröres av framställningen, eller om-

nenne höras däröver.

^ J>ödra stycket har tillagls enligt dennn förordning.

¬

background image

1967 • Nr 625

1 !00

^•i.i nrövninsi av arbcLsgivares ansökan om befrielse från skyUlighd nit

vcM l i - IIa slcaUoavdrag skall särski I beaktas mlressel for arbelstagarc nit
crlVaila en bekväm sl<allcbelalningsform och for del allmanna alt ernå c ,

riTekliv iilskvldsbetalning.

_

i)cl •mkonuner j)ä centrala folkbokförings- och uppliordsnämnden all

i (icn omrallning behov därav föreligger meddela bindande besked rörande
liiiänniningen av besläminelserna om när skalleavdrag skall göras. Därjämte

nri" nämnden, dä fräga är om anställning som ar avsedd all vara kortare

lid än en vecka, föreskriva all skatteavdrag ej skall verkställas, diiresl sä -

dan! avdrag skulle medföra avsevärda ölägenheter eller om särskilda skäl

eljest'föreligga. Även i andra fall mä nämnden, där delta med hänsyn liH

skaltskyldigs inkomst eller anställningsförhållanden finnes påkallat, för­

klara alt skatteavdrag ej skall verkställas.

Nämnden äger medgiva att preliminär A-skatl, som skall utgå enligt

skattetabell, nia beräkiias till annat belopp än som angives i tabellen under

förutsättning att avvikelsen är ringa.

till 40 §h

I 40 § 1 mom. andra stycket och 2 mom. andra stycket angivna skatte­

avdrag skola ej verkställas, dä det är uppenbart för arbetsgivaren att an­
ställningen hos honom är att anse såsom bisyssla. Är så ej fallet, må av­

drag underlåtas allenast därest arbetstagaren med intyg från lokal skatte­
myndighet styrker att fråga är om bisyssla.

Skatteavdrag skall icke göras å lön, som utbetalas senast den 25 februari

under inkomståret, därest arbetstagaren företer debetsedel eller skatlc-

kort utNsande att han för nästföregående inkomstår varit påförd preli­
minär B-skatt. Vad sist sagts har dock icke avseende å nyanställd arbets­
tagare, som kan antagas hava sin väsentliga utkomst av anställningen.

Det åligger arbetsgivaren, att senast en vecka innan i 40 § 2 mom. andra

stycket angivet avdrag för kvarstående skatt första gången göres genom
skriftlig eller muntlig hänvändelse till arbetstagaren uppmana denne att

överliimna debetsedel å slutlig skatt eller vederbörlig del av sådan debet­

sedel eller på föreskrivet sätt visa att skatteavdrag för kvarstående skatt
ej skall göras. Därvid skall arbetsgivaren tillika erinra arbetstagaren om del
skatteavdrag, som eljest kommer att göras.

Arbetsgivarens val av skattetabell för beräkning av förhöjt avdrag enligt

40 § 1 mom. andra stycket bör godtagas, om skälig anledning får anses Ira

förelegat att tilhunpa skattetabellen i fråga.

Ilar genom skatteavdrag enligt 40 § 1 mom. andra stycket eller 2 mom-

andra stycket innehållits större belopp än vad som skall inbetalas

närmast följande uppbördstillfälle enligt debetsedel, skattekort eller

lokal skaltemyndighet utfärdat intyg, som arbetstagaren företett efter (C

avdraget gjorts, eller erhållet besked om skatteavdrag, skall arbetsgivaren,
om icke särskilda hinder föreligga, mot kvitto tillhandahålla arbetstagaren

vad som sålunda innehållits för niycket.

Kari det antagas, att nyanställd arbetstagare, som har debetsedel a pre

immar B-.skatt, bar sin väsentliga utkomst av anställningen, åligger '

arlietsgivaren anmäla dylikt förhållande till den lokala skatlcmyndigbeie' •

nin?'smif!

erhållit iintlr.nd lydelse enligt dcnn.n

som lnr\-,mnf

1

snmm.T lydelse som förutvar.ande femte stycket. Sjunde • •

j.

ninj,'.

lydelse som fbrulvar.nnde sjätte slyekcl, har tillagts enligt denna

¬

background image

1967 , Nr Ö25

Vaci i 40 § sägs om

debetsedel till arbetsgiva­

re och om påföljd for underlåtenhet att fullgöra sådan skyldighet äger" eke

till.lnipnm? vid utbetalning, av folkpension eller tilläggspension från all-

•lii försälrringskassa eller nksforsalcringsverket eller eljest i, den mån

?;,H. Maj d sä förordnar.

haac'-

^ill 41

pii befrirlsc från eller nedsättning av skatteavdrag för preliniiRär A^skatt

jnedijivrs pä grund av esistensmininimn, har den lokala skattemyndigheten

all dels me d ledning av bestämmelserna i 50 § 2 mom. kommunalskatte-

l.irTen och anvisningarna till nämnda paragraf ävensom de normalbelopp för

esisiensniinimum, so m fastställts jämlilct nämnda lagi-um, a ngiva den skatt-

skvldigos ex istensmininnim, dels ock förordna efter xilka grunder skatte­

avdragskall v erkställas. Beräknas den skattskyldigas inkomster undersliga

existensminimum, kan förordnande meddelas antingen att skatteavdrag över

hnvud ta get ic ke skall -s^erkstältas eller att skatteavdrag icke skall verkstäl­

las, s ävida icke inkomsten hos huvudarbetsgivaren överstiger visst angivet

belopp. Kan det antagas, att inkomsterna överstiga existensminimum, bör

förordnas, att "vid varje avlöningstillfälle vi.sst angivet belopp alltid skall för-

bdiällas de n s kattskyldige, så att för skatteavdrag får tagas i anspråk alle­

nast vad av lönen överskjuter det förbehållna heloppet. Det belopp, som så­

lunda s kall fö rbehfillas den skattskyldige, bör som regel motsvara fastställt

eiislcnsrainimum minskat med de inkomster, den skattskyldige kan åtnjuta

fr5n annan än huvudarbetsgivaren. Det förbehållna heloppet kan dock ökas

Eifd belopp motsvarande dels sådana utgifter, som äro nödvändiga för för­

värvande av den löneinkomst, varom fråga är, och som äro avdragsgilla vid

laiering, t, ex. avgifter, som den skattskyldige har att erlägga för sådan

pensionsförsäkring elle r sjuk- eller olycksfallsförsäkring, som tagils i sam­

band med tjänst, eller avgifter, som den skattskyldige i samband med tjäns­

ten har alt erlägga för egen eller efterlevandes pensionering annorledes än

^enom försäkring, eller kostnader för resor till och från arbetet, dels ock

tillfäliiga utgifter av ofrånkomlig natur, som den skattskyldige må hava att

udkännas ocli som icke kunna beaktas vid fastställande av existensminimi-

iieloppet. I förekommande fall äger den lokala skattemyndigheten vidare —

'ör al t förhindra att den skattskyldige vid stigande inkomst skall nödgas

avslä h ela in komstökningen till skatt — förordna, att om den skaltskyldi-

inlvorast hos huvud arbetsgivaren stiger utöver det förbehållna heloppet

I

må, intill den gräns där skatten kan uttagas till fullo, verkstäj-

8Shögst med belopp motsvarande viss angiven kvotdel av inkomstökningen.

,1 ^^^5^'6rag för kvarstående skatt miå såsom framgår av 42 § icke verk-

5 2 a s förrän skatteavdrag för preliminär skatt till fullo verkställts. Vid

^wsatlning av skatteavdraget för, kvarstående skatt på grimd av existcns-

bor den lokala skattemyndigheten därför taga hänsyn till dels

, Mtskyldiges existensminimum och dels den preliminära skatt den

har alt erlägga. Då särslrilda skäl gÖra det påkallat, äger den

Ii"! ^ , temyndigheten dels i erforderlig män höja det belopp, som en-

ö W nyss sa gts skall förbehållas den skattskyldige, defs,ock förordna,

vepi.'-./"'^'^"^stökning utöver det förbehållna beloppet skatteavdrag må

oknin,, l^^Sst med belopp motsvarande xnss angiven kvotdel av inkorast-

om skattskyldig som är försatt i konkurs skall efter an-

'Icoskru 1

skattskyldige eller konlcursboet tagas hänsyn aven till vad

har att avstå till konkursboet av sin lön.

362

bar erhällit ändrad lydelse enligt denna förordning.

,

' :

forfattningssamting lSG7,Nr 625

¬

background image

J.,02

till 45 §1.

J Har skaltskyldig, som skall erlägga preliminär A-skait, enligt under

rällelse frän länsslvrclsen ändrat civilstånd under förra delen av inkonni

ärcl skall lokal skattemyndighet utan särskild anmalan frän den skatt

skyldige vidtaga den jämkning av nämnda skatt, som må betingas av änd-
rin'^cn.

Lokal skallemyndigliet äger jämväl utan särskild anmälan från den skall-

skyldige upptaga fraga om jämkning ay preliminär skatt i övriga i 45 5

oniförmiilda fall. ^hd höjning av preliminär skatt utan skattskyldigs med­
givande hör iakttagas försiktighet, så att för hög sådan skatt icke uttages.

2. För att ernå bättre överensstämmelse mellan slutlig skatt och erlafti

preliminärskatt kan genom jämkning föreskrivas, att utbyte skall ske av
preliminär A-skatt herälcnad enligt skattetabell eller av preliminär E-skatI

mot preliminär A-skatt beräknad enligt särskild av lokal skattemyndighet
angiven grund. Jämför vidare 3 § och anvisningarna till samma paragraf.

3. Den bevisning, som skaltskyldig måste prestera för att erhålla jämk­

ning, är icke lika i de i 45 § 1 mom. under 2)—^) omnämnda fallen. Begäres

jämlming jämlikt 2) i niunnda moment på grund av sådan ändring i makes

inkomst, som påverkar den skattskyldiges ortsavdrag, eller jämlikt samma
moment 3), behöver vederbörande endast göra sannolikt, att de ifråga.vavan-

de förhållandena komma att vara för handen; mera kan han tv'dligen i dessa
fall icke heller åstadkomma. I övTiga fall har han däremot att styrka, att
de berörda omständigheterna v'erkligen föreligga.

4. i\Icd inkomst, varom i 45 § 1 mom. andra stycket sägs, bör vid jämk­

ning i hemortskommunen som regel förstås den sammanräknade nettoin­

komsten vid taxering till statlig inkomstskatt, i förekommande fall minskad

med utgift för periodiskt understöd och pensionsförsäkringspremic.

5. H;ar s kaltskyldig under inkomståret, innan beslutet om jämkning med­

delats, erlagt högre preliminär skatt än han rätteligen bort göra, skall den

för mycket inbetalda skatten icke restitueras. I stället skall den preliminära
skratt, som skall erläggas efter beslutet om jämkning, i motsvarande män
reduceras, sä att den sammanlagda preliminärskatten kommer att uppgå ti"
belopp, som beräknas böra utgå för inkomståret. Fall kunna förekomma —

sadana torde inträffa i synnerhet vid jämkning under senare delen av in­
komståret — då preliminärskatten nedsättes med så stort belopp att, trots
det den skattskyldige helt befriats från att erlägga dylik skatt under åter­

stående uppbördsterminer under uppbördsåret, han likväl för inkomståret
inbetalt högre skatt än han kan antagas hava rätteligen bort göra.

Uppgår det för mycket inbetalda beloppet till minst en femtedel av den

slutliga skatt, som kan beräknas komma alt utgå, dock till minst etthundra

rronor, äger skattskyldig återbekomma det för mycket inbetalda beloppc

utan avvaktan å debitering av den slutliga skatten. Äro särsldlda förhållan-
den lor handen — fråga är t. ex. om nedsatt skatteförmåga eller om eh

sarslult stort skattebelopp — kan myndigheten, även om det angi^ma

koiet icke ar uppfyllt, medgiva att det för mycket erlagda beloppet återbe­

talas till den skattskyldige.

n .• • ••

till 4G §.

Pre miinar självdeklaration kan vara behövlig t. ex. om skattskyldig, som

knmOor

B-skatt, kan antagas komma att få ^i^^ 1

konistcr eller utgifter mera avsevärt förändrade eller om skattskyldig, f»

första sljcket har erhfillit ändrad Ij'deisc enligt denna förordning.

IVSf

¬

background image

1967 • Nr 625

•iten utfär dats debetsedel å preliminär A-skatt, blhit näringsidkare och i

dirav bör päföras prelimmar B-skatt.

^•^liminär sjäK-deklaration bör icke infordras, där för jämkning erfor-

uppgiftet" '^nnna införskaffas på annat sätt.

till 48 §.

n[nff f ör vinnande av fast anställning på aktiv stat vid marinen eller flyg-

vjipnet, ej heller å värnpliktig som jämlikt 27 § 1 mom. värnpliktslagen full-

£Ör tjänstgöring med en varaktighet av högst sextio dagar.

^ Vad om lärnpliktig i 48 § 2 mom. stadgas skall äga motsvarande tillämp­

ning i

rim:

]j civiln iilitär personal på aktiv stat eller över stat, vars tjänstgörings-

i; <Yldighet i fredstid är begränsad till viss del av året;

'ö) jirsonal, som lönlös kvarstår i regemente (kär), i flottan, i kustartil-

kriel elkr i fl ygvapnet;

3) personal, som fririlligt överförts till övergångsstat, så ock personal

på reservstat eller i reserven med undantag av reserven tillhörande, från ak-

livslat pensionsavgången personal;

4) vä g- och vallenbyggnadsliårens personal;

5) icke värnplik tig personal vid sjö värn sk åren;

6) vape nfri tjänstepliktig som inställt sig till tjänstgöring enligt 5 §

[i rsta stycket lagen den 3 juni 1966 (nr 413) om vapenfri tjänst, om tjänst-

gkingen skall pågå mer än sextio dagar, eller som inställt sig till tjänst­

göring enligt 5 § a ndra stycket samma lag.

till 49 §k

1. N är sä pkilda skäl föreligga må lokal skattemyndighet begära yttran­

de av taxeringsinte ndenten över ansökan om anstånd.

2. I f all som avses i 49 § 1 mom. rid 4) bör anståndet avse skatten enligt

kn taxering, som kan beräknas skola undanröjas. Har preliminär skatt av-

^ slutlig skatt enligt nämnda taxering, kan anstånd beviljas även

usd b etalning av s å stor del av skatten på grund av den å rätt ort påförda

motsvaras av nämnda preliminära skatt,

fill ledning för prövning av ansökan om anstånd enligt 49 § 2 mom.

^

1) angives följande. Om skattebeloppet är förhållanderis

förni -1 , .skaltskyldiges ekonomi allmänt sett är god, torde —• om

anstånd eljest föreligga — anstånd ofta kunna medgivas

5![ bp^ -

ställes. Detsamma är förhållandet om det kan antagas,

taxeringen med hänsyn till bestämmelserna i 89 § taxe­

nära

eller av annan anledning komma att avgöras inoni en

niflu

.*

anses lämpligt kan anståndstiden begränsas; förläng-

öifl" a v

medges då först efter förnyad ansökan och prow-

en r i

-^^^ttskyldiges förhållanden. Anstånd må begränsas till att

ftel av s kattebeloppet.

Sorti pvoTv,

t

85 §.

^nnnal H A ^

förhållande, varöver den skattskyldige icke skäligen

Eldiges n

nämnas att arbetsgivaren felaktigt uträknat den skatl-

--^^^^^reiiminära skatt eller att skattskyldig, som påforts ränta å kvar-

^

2 har erhållit ändrad lydels e enligt denna förordning. Punkt 3 har

¬

background image

MOl
^liomlc sli.-ill i cn Uoinimiii, i oniwn komnum crlagt för hög prcli„,| •

, ;ill Viilarc må nämnas del fnll, nil (len kynrslacnde skallen l,e„t

hcdiallnimrsnöinnd frnngålt den simllskyldiges deklnralion; bctricist t, '

r:inlci)clalning må dock i dylikl fall icke medgn'as, diuest oi^islandigli(i[pp

;Vro sådana alt den skallskyldige borl lörslå att Ijeskattmngsnåiiiiide,.^'

skulle komma att frångå deklaralionen.

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden äger lämna anvisningar j

frågor rörande ränlebcfriclsc.

Denna förordning^ träder i kraft den 1 januari 1968, varvid följande skall

ia k I lagas.

1. Förordningens bestämmelser gäller redan före ikraftträdandet i fr^nj

oiu åtgärder som fordras för förordningens tillämpning efter ikrafllriulan-
del.

2. Bestämmelserna i 77 a § gäller icke i fråga om skatt som arbetsgivare

innehållit före ikraftträdundel.

;k Äldre bestämmelser gäller efter ikraftträdandet i följande hänsceiulen,

niimligen

a) 27 § 3 mom., 28 §, 68 § 1 mom. och 69 § i fråga om skatt på grund av

taxering år 1967 eller tidigare år,

b) 40 § och anvisningarna till samma paragraf i fråga om avdrag fö r

kvarstående skatt som förfaller till betalning under uppbördsterniinerna i

mars och maj 1968,

cj 53 § 1 och 3 mom. samt 57 § i fråga om skatt som inbetalas senast den

18 januai-i 1968,

ö) ÖS § 1 mom. och 71 § i fråga om skatt som förfaller till betalning eller

skulle ha förfallit till betalning före ikraftträdandet, om skatteavdrag gjorb

i behörig ordning,

e) 85 §• 1 mom. och 86 § i fråga om besvär över beslut som meddelats före

ik raflträdandct.

4. Lian hinder av vad ovan urrder 3. sägs gäller från förordningens ikraft­

trädande bestämmelserna i 71 § 1 mom. andra stycket. Från ikraftträdandet

galler den nya lydelsen av 58 § 1 mom. även beträffande skatt som avses

untler 3. d) ovan, om skatten fastslälles till betalning efter nämnda lid-

punkt, varvid lilHiggsavgiften beräknas som om skatten skulle ha betalats i

januari 1968. Vidare gäller bestämmelsen i 71 § 2 mom. sista stycket ock

of t "^"^'åöelsen av 85 § 1 mom. ocli bestämmelserna i 86 § om aliimuu

n n s lesvarsrätt frun ikraftträdandet i mal och ärende som avgöres cfkr

sistnämnda tidpunkt.

vis^o w""

liörsamligen att eflerrätla. Till ylterinera

belfäfti låtU

'

underskrivit och med Vårt kiingb

Stockholms slott den 17 november 1967.

GUSTAF ADOLF

,

(B. S.)

iBinansdepartemenlet)

Q jr. STufVT.

iiinKcn den

~ ^^''''"'^""Sskcstrimmelscrna till

älcrgivils här.

f"rut gjord.a ändringar i uppbördsförordningen

Br Ö25, 5'/=

Stockholm 19G7.Kungl.Oolttryckcrict, P..A.Norstedt & Söner

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.