SFS 1993:462 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1993:462 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
SFS 1993_462 Lag om ändring i lagen (1984_151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:462

Utkom från trycket

den 11 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter;

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter2

dels att i 1 kap. 5 § ordet ⬝Riksskatteverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Skatte-

myndigheten i Kopparbergs län⬝,

dels att i 4 kap. 4 a § ordet ⬝skattemyndigheten⬝ skall bytas ut mot

⬝beskattningsmyndigheten⬝,

dels att 1 kap. 7 §, 2 kap. 3, 6 och 7 §§, 4 kap. 4 b §, 5 kap. 7 och 18 §§, 6

kap. 3 §, 7 kap. 7 § samt 8 kap. 1, 2 och 5 - 9 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 7 a § och 3 kap.

16 §, samt före nya 1 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

7 §3 Hos Jordbruksverket eller Fiskeriverket skall det finnas ett allmänt
ombud som för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål och
ärenden enligt denna lag i vilka Jordbruksverket eller Fiskeriverket är
beskattningsmyndighet. Ombudet skall också yttra sig i sådana ärenden
hos Jordbruksverket eller Fiskeriverket som avser förhandsbesked enligt 6
kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar

det allmänna ombudet och ersättare för denne.

Riksskatteverket

7 a § Riksskatteverket leder och har det övergripande ansvaret för
skatteförvaltningens verksamhet enligt denna lag.

2 kap.

3 §4 För skatt enligt författningarna i 1 kap. 1 § första stycket 1 är
kalendermånad redovisningsperiod. Särskilda bestämmelser gäller i fråga
om skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen
(1972:820) om skatt på spel, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassett-
band, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper och
lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar.

1

Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336.

2

Senaste lydelse av 1 kap. 5 § 1991: 702.

4 kap. 4 a § erhöll sin nuvarande beteckning genom 1990: 331.

3

Senaste lydelse 1991:702.

4

Senaste lydelse 1991:702.

1100

background image

För avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 § första stycket 2 är kalen-

dermånad redovisningsperiod om Jordbruksverket eller Fiskeriverket inte
föreskriver något annat.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för såda-

na skattskyldiga som kan beräknas redovisa skatt med låga belopp medge
att redovisningsperioden tills vidare skall vara ett halvt eller ett helt
beskattningsår. Riksskatteverket, Jordbruksverket eller Fiskeriverket får
meddela föreskrifter om redovisningsperiod för fall då den skattskyldige
har försatts i konkurs.

6 §5 Deklarationen skall för varje redovisningsperiod eller, om skattere-
dovisningen inte avser redovisningsperioder, för varje skattepliktig hän-
delse lämnas till beskattningsmyndigheten. Den som hos beskattnings-
myndigheten är registrerad som skattskyldig skall lämna deklaration även
för redovisningsperioder för vilka han inte har någon skatt att redovisa.

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på

blankett enligt formulär som fastställs av Riksskatteverket, Jordbruksver-
ket eller Fiskeriverket.

7 §6 Deklarationen skall ta upp beskattningsvärde, beskattningsvikt eller
annan grund som gäller för beräkning av skatten, skattens bruttobelopp
och yrkade avdrag samt skattens nettobelopp. Riksskatteverket, Jord-
bruksverket eller Fiskeriverket får föreskriva att grunderna för skattebe-

räkningen, bruttobeloppen och de yrkade avdragen skall delas upp på
särskilda poster. Riksskatteverket, Jordbruksverket eller Fiskeriverket får
vidare föreskriva att deklarationen skall innehålla uppgift om varulager.

I fråga om avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 § första stycket 2 får

Jordbruksverket eller Fiskeriverket föreskriva att uppgift enligt första
stycket inte skall tas upp i deklarationen.

Skattens nettobelopp skall i deklarationen avrundas till närmast lägre

hela krontal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri-

va att till deklarationen skall fogas en förteckning med uppgifter om de
varor som omfattas av deklarationen.

De deklarationsskyldiga bör utöver vad deklarationsformuläret föranle-

der meddela de upplysningar som kan vara av betydelse för att skatten
skall kunna bestämmas till ett riktigt belopp.

3 kap.

16 § Riksskatteverket har samma befogenhet som Skattemyndigheten i
Kopparbergs län har enligt 3 kap. 2, 3 och 7- 15 §§. 1 förekommande fall

tar verket därmed över den befogenhet som annars skattemyndigheten
har.

5

Senaste lydelse 1991:702.

6

Senaste lydelse 1991:702.

1101

SFS 1993:462

background image

SFS 1993:462

4 b §7 Trots bestämmelsen i 3 § tredje stycket får en fråga som har
avgjorts av länsrätt eller kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft
omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett regeringsrätts-
avgörande som har meddelats därefter.

5 kap.

7 §8 Från överskjutande belopp enligt 6 § eller annat belopp som utbeta-
las på grund av bestämmelse i denna lag skall före utbetalning avräknas
sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld hos
beskattningsmyndigheten. Skattebelopp som den skattskyldige har fått
anstånd med att betala enligt 5 § skall dock inte avräknas.

I lagen (1985: 146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgif-

ter finns också föreskrifter som begränsar rätten till utbetalning.

18 § �verklagande av beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldighe-

ten att betala den skatt som överklagandet avser.

�&tgärder enligt denna lag skall verkställas även om det beslut som

föranleder åtgärden inte har vunnit laga kraft. Motsvarande gäller vid
verkställighet enligt utsökningsbalken.

6 kap.

3 §9 Finner myndighet som avses i 1 § med hänsyn till ansökningens

innehåll, utredningens beskaffenhet eller andra omständigheter att för-
handsbesked inte bör meddelas, skall ansökningen avvisas.

Om ansökningen inte omedelbart avvisas skall Riksskatteverkets eller

allmänna ombudets yttrande inhämtas i ärendet. Riksskatteverket får
uppdra åt tjänsteman vid Skattemyndigheten i Kopparbergs län att före-
träda verket i ärende om förhandsbesked.

7 kap.

7 §10 Beskattningsmyndigheten prövar fråga om särskild avgift. Beslut
om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt får meddelas
inom ett år från utgången av den månad då domen eller det slutliga
beslutet i målet har vunnit laga kraft.

Utan hinder av vad som annars föreskrivs om omprövning och överkla-

gande skall den skattskyldiges yrkande i fråga om särskild avgift prövas,
om beslut i den beskattningsfråga som föranlett avgiften inte har vunnit
laga kraft. Detsamma gäller om Riksskatteverket eller det allmänna ombu-
det framställt ett sådant yrkande till förmån för den skattskyldige.

7

Senaste lvdclse 1990:331.

8

Senaste lvdelse 1985: 153.

9

Senaste lvdelse 1991:702.

10

Senaste Ivdelse 1990:331.

4 kap.

1102

background image

8 kap.

SFS 1993:462

1 §11 Beskattningsmyndighetens beskattningsbeslut i en fråga som kan

ha betydelse för beskattningen samt beslut om anstånd med att lämna
deklaration eller betala skatt, om uppdelning av skattebetalning, om åter-
betalning av skatt och om att avvisa en begäran om omprövning av
beskattningsbeslut får överklagas hos länsrätten av den skattskyldige och, i
fråga om skatter och avgifter enligt 1 kap. 1 § första stycket 1, av Riksskat-
teverket samt, i fråga om avgifter enligt 1 kap. 1 § första stycket 2, av det
allmänna ombudet.

Beslut om skatterevision, föreläggande av vite och avvisande av ansö-

kan om förhandsbesked får inte överklagas.

Skattemyndighetens övriga beslut enligt denna lag överklagas hos Riks-

skatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

2 §12 Den skattskyldiges överklagande enligt 1 § första stycket skall vara
skriftligt och ha kommit in inom sex år efter utgången av det kalenderår
under vilket beskattningsåret har gått ut eller, när skatteredovisningen inte

avser redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat. Om
beskattningsbeslutet har meddelats efter den 30 juni sjätte året efter det
kalenderår under vilket det beskattningsår som beslutet avser har gått ut
eller, när skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den skat-
tepliktiga händelsen har inträffat och den skattskyldige har fått del av
beslutet efter utgången av oktober samma år, får överklagandet dock
komma in inom två månader från den dag då den skattskyldige fick del av
beslutet.

Den skattskyldige får överklaga ett beskattningsbeslut även om det inte

gått honom emot.

5 §13 Om överklagandet inte avvisas enligt 3 § eller förfaller enligt 4 §,
skall beskattningsmyndigheten överlämna överklagandet, sitt ompröv-
ningsbeslut och övriga handlingar i ärendet till länsrätten. Om det finns
särskilda skäl får överklagandet överlämnas till länsrätten utan föregående
omprövning.

6 §14 �verklagande av Riksskatteverket eller det allmänna ombudet
skall vara skriftligt och ha kommit in inom tidsfrist som enligt 4 kap. gäller
för beslut om omprövning på initiativ av beskattningsmyndigheten eller
efter sådan tid men inom två månader från den dag det överklagade
beslutet meddelades.

�verklagas ett omprövningsbeslut som avser efterbeskattning och yrkas

ändring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kommit in

inom två månader från den dag beslutet meddelades.

Om Riksskatteverket eller det allmänna ombudet har överklagat ett

beskattningsbeslut, skall därav föranledd talan om särskild avgift föras
samtidigt.

11

Senaste lvdclsc 1990:331.

12

Senaste lvdelse 1990:331.

13

Senaste lvdelse 1990:331.

14

Senaste lvdclsc 1990:331.

1103

background image

SFS 1993:462

7 §15 Ett beslut varigenom förhandsbesked har meddelats får överklagas
hos Regeringsrätten av den skattskyldige, annan sökande, Riksskattever-
ket och det allmänna ombudet.

�verklagande av sökanden, Riksskatteverket eller det allmänna ombu-

det skall ha kommit in inom en månad från den dag då den som klagar har
fått del av förhandsbeskedet. �verklagande av skattskyldig som inte är
sökande skall ha kommit in inom en månad från den dag då förhandsbe-
skedet meddelades.

8 §16 Ett beslut av länsrätten om utdömande av vite får överklagas hos
kammarrätten av den som har förpliktats utge vitet och av Riksskattever-

ket eller det allmänna ombudet.

9 §17 Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14 samt 17-24 §§ taxeringslagen
(1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i
taxeringslagen sägs om Riksskatteverket skall i fråga om avgifter enligt 1

kap. 1 § första stycket 2 gälla det allmänna ombudet. I fråga om skatter och
avgifter enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 gäller dessutom 6 kap. 11, 12, 15
och 16 §§ taxeringslagen i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före

ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den
skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riksskatte-
verket. �verklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall
dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

15

Senaste lvdelse 1990:331.

16

Senaste lvdelse 1990:331.

17

Senaste lvdelse 1990:331.

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

1104

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.