SFS 1993:462 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1993:462 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
SFS 1993_462 Lag om ändring i lagen (1984_151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:641px;height:901px;"> <img width="641" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1993:462 </b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">den 11 juni 1993 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1984:151) om punktskatter och <br/>prisregleringsavgifter; </b></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 maj 1993. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:151) om </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">punktskatter och prisregleringsavgifter2 </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att i 1 kap. 5 � ordet Riksskatteverket skall bytas ut mot Skatte-</p> <p style="position:absolute;top:202px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">myndigheten i Kopparbergs l�n, </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att i 4 kap. 4 a � ordet skattemyndigheten skall bytas ut mot </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">beskattningsmyndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att 1 kap. 7 �, 2 kap. 3, 6 och 7 ��, 4 kap. 4 b �, 5 kap. 7 och 18 ��, 6 </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">kap. 3 �, 7 kap. 7 � samt 8 kap. 1, 2 och 5 - 9 �� skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 1 kap. 7 a � och 3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11">16 �, samt f�re nya 1 kap. 7 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>7 �</b>3 Hos Jordbruksverket eller Fiskeriverket skall det finnas ett allm�nt <br/>ombud som f�r det allm�nnas talan hos f�rvaltningsdomstol i m�l och <br/>�renden enligt denna lag i vilka Jordbruksverket eller Fiskeriverket �r <br/>beskattningsmyndighet. Ombudet skall ocks� yttra sig i s�dana �renden <br/>hos Jordbruksverket eller Fiskeriverket som avser f�rhandsbesked enligt 6 <br/>kap. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�rordnar </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">det allm�nna ombudet och ers�ttare f�r denne. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Riksskatteverket </b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>7 a �</b> Riksskatteverket leder och har det �vergripande ansvaret f�r <br/>skattef�rvaltningens verksamhet enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:669px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b>4 F�r skatt enligt f�rfattningarna i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 1 �r <br/>kalenderm�nad redovisningsperiod. S�rskilda best�mmelser g�ller i fr�ga <br/>om skatt enligt lagen (1972:266) om skatt p� annonser och reklam, lagen <br/>(1972:820) om skatt p� spel, lagen (1982:691) om skatt p� vissa kassett-<br/>band, lagen (1983:1053) om skatt p� oms�ttning av vissa v�rdepapper och <br/>lagen (1990:662) om skatt p� vissa premiebetalningar. </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft17"> Senaste lydelse av 1 kap. 5 � 1991: 702. </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft17">4 kap. 4 a � erh�ll sin nuvarande beteckning genom 1990: 331. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft17"> Senaste lydelse 1991:702. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft16">4</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft17"> Senaste lydelse 1991:702. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">1100 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:647px;height:905px;"> <img width="647" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r avgifter enligt f�rfattningarna i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 2 �r kalen-</p> <p style="position:absolute;top:62px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft23">derm�nad redovisningsperiod om Jordbruksverket eller Fiskeriverket inte <br/>f�reskriver n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�r s�da-</p> <p style="position:absolute;top:111px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft23">na skattskyldiga som kan ber�knas redovisa skatt med l�ga belopp medge <br/>att redovisningsperioden tills vidare skall vara ett halvt eller ett helt <br/>beskattnings�r. Riksskatteverket, Jordbruksverket eller Fiskeriverket f�r <br/>meddela f�reskrifter om redovisningsperiod f�r fall d� den skattskyldige <br/>har f�rsatts i konkurs. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b>5 Deklarationen skall f�r varje redovisningsperiod eller, om skattere-<br/>dovisningen inte avser redovisningsperioder, f�r varje skattepliktig h�n-<br/>delse l�mnas till beskattningsmyndigheten. Den som hos beskattnings-<br/>myndigheten �r registrerad som skattskyldig skall l�mna deklaration �ven <br/>f�r redovisningsperioder f�r vilka han inte har n�gon skatt att redovisa. </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">Deklarationen skall avges p� heder och samvete samt uppr�ttas p� </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft23">blankett enligt formul�r som fastst�lls av Riksskatteverket, Jordbruksver-<br/>ket eller Fiskeriverket. </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b>6 Deklarationen skall ta upp beskattningsv�rde, beskattningsvikt eller <br/>annan grund som g�ller f�r ber�kning av skatten, skattens bruttobelopp <br/>och yrkade avdrag samt skattens nettobelopp. Riksskatteverket, Jord-<br/>bruksverket eller Fiskeriverket f�r f�reskriva att grunderna f�r skattebe-</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft23">r�kningen, bruttobeloppen och de yrkade avdragen skall delas upp p� <br/>s�rskilda poster. Riksskatteverket, Jordbruksverket eller Fiskeriverket f�r <br/>vidare f�reskriva att deklarationen skall inneh�lla uppgift om varulager. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om avgifter enligt f�rfattningarna i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 2 f�r </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft23">Jordbruksverket eller Fiskeriverket f�reskriva att uppgift enligt f�rsta <br/>stycket inte skall tas upp i deklarationen. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">Skattens nettobelopp skall i deklarationen avrundas till n�rmast l�gre </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">hela krontal. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�reskri-</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft23">va att till deklarationen skall fogas en f�rteckning med uppgifter om de <br/>varor som omfattas av deklarationen. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">De deklarationsskyldiga b�r ut�ver vad deklarationsformul�ret f�ranle-</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft23">der meddela de upplysningar som kan vara av betydelse f�r att skatten <br/>skall kunna best�mmas till ett riktigt belopp. </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:716px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>16 �</b> Riksskatteverket har samma befogenhet som Skattemyndigheten i <br/>Kopparbergs l�n har enligt 3 kap. 2, 3 och 7- 15 ��. 1 f�rekommande fall </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft24">tar verket d�rmed �ver den befogenhet som annars skattemyndigheten <br/>har. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20"> Senaste lydelse 1991:702. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft22">6</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20"> Senaste lydelse 1991:702. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft20">1101 </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:517px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1993:462 </b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:647px;height:905px;"> <img width="647" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1993:462 </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>4 b �</b>7 Trots best�mmelsen i 3 � tredje stycket f�r en fr�ga som har <br/>avgjorts av l�nsr�tt eller kammarr�tt genom beslut som vunnit laga kraft <br/>ompr�vas, om beslutet avviker fr�n r�ttstill�mpningen i ett regeringsr�tts-<br/>avg�rande som har meddelats d�refter. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>7 �</b>8 Fr�n �verskjutande belopp enligt 6 � eller annat belopp som utbeta-<br/>las p� grund av best�mmelse i denna lag skall f�re utbetalning avr�knas <br/>s�dan skatt enligt denna lag f�r vilken den skattskyldige st�r i skuld hos <br/>beskattningsmyndigheten. Skattebelopp som den skattskyldige har f�tt <br/>anst�nd med att betala enligt 5 � skall dock inte avr�knas. </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft33">I lagen (1985: 146) om avr�kning vid �terbetalning av skatter och avgif-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft33">ter finns ocks� f�reskrifter som begr�nsar r�tten till utbetalning. </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>18 �</b> �verklagande av beslut enligt denna lag inverkar inte p� skyldighe-</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft33">ten att betala den skatt som �verklagandet avser. </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft33">�tg�rder enligt denna lag skall verkst�llas �ven om det beslut som </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft36">f�ranleder �tg�rden inte har vunnit laga kraft. Motsvarande g�ller vid <br/>verkst�llighet enligt uts�kningsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>6 kap</b>. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>3 �</b>9 Finner myndighet som avses i 1 � med h�nsyn till ans�kningens </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft36">inneh�ll, utredningens beskaffenhet eller andra omst�ndigheter att f�r-<br/>handsbesked inte b�r meddelas, skall ans�kningen avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft33">Om ans�kningen inte omedelbart avvisas skall Riksskatteverkets eller </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft36">allm�nna ombudets yttrande inh�mtas i �rendet. Riksskatteverket f�r <br/>uppdra �t tj�nsteman vid Skattemyndigheten i Kopparbergs l�n att f�re-<br/>tr�da verket i �rende om f�rhandsbesked. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:657px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>7 �</b>10 Beskattningsmyndigheten pr�var fr�ga om s�rskild avgift. Beslut <br/>om skattetill�gg p� grund av oriktig uppgift i m�l om skatt f�r meddelas <br/>inom ett �r fr�n utg�ngen av den m�nad d� domen eller det slutliga <br/>beslutet i m�let har vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft33">Utan hinder av vad som annars f�reskrivs om ompr�vning och �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft36">gande skall den skattskyldiges yrkande i fr�ga om s�rskild avgift pr�vas, <br/>om beslut i den beskattningsfr�ga som f�ranlett avgiften inte har vunnit <br/>laga kraft. Detsamma g�ller om Riksskatteverket eller det allm�nna ombu-<br/>det framst�llt ett s�dant yrkande till f�rm�n f�r den skattskyldige. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft34">7</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lvdclse 1990:331. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft34">8</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lvdelse 1985: 153. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft34">9</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lvdelse 1991:702. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft34">10</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste Ivdelse 1990:331. </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:848px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft35">1102 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:641px;height:901px;"> <img width="641" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1993:462 </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>1 �</b>11 Beskattningsmyndighetens beskattningsbeslut i en fr�ga som kan </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft43">ha betydelse f�r beskattningen samt beslut om anst�nd med att l�mna <br/>deklaration eller betala skatt, om uppdelning av skattebetalning, om �ter-<br/>betalning av skatt och om att avvisa en beg�ran om ompr�vning av <br/>beskattningsbeslut f�r �verklagas hos l�nsr�tten av den skattskyldige och, i <br/>fr�ga om skatter och avgifter enligt 1 kap. 1 � f�rsta stycket 1, av Riksskat-<br/>teverket samt, i fr�ga om avgifter enligt 1 kap. 1 � f�rsta stycket 2, av det <br/>allm�nna ombudet. </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft42">Beslut om skatterevision, f�rel�ggande av vite och avvisande av ans�-</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft42">kan om f�rhandsbesked f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft42">Skattemyndighetens �vriga beslut enligt denna lag �verklagas hos Riks-</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft42">skatteverket. Riksskatteverkets beslut f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>2 �</b>12 Den skattskyldiges �verklagande enligt 1 � f�rsta stycket skall vara <br/>skriftligt och ha kommit in inom sex �r efter utg�ngen av det kalender�r <br/>under vilket beskattnings�ret har g�tt ut eller, n�r skatteredovisningen inte </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft43">avser redovisningsperioder, den skattepliktiga h�ndelsen har intr�ffat. Om <br/>beskattningsbeslutet har meddelats efter den 30 juni sj�tte �ret efter det <br/>kalender�r under vilket det beskattnings�r som beslutet avser har g�tt ut <br/>eller, n�r skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den skat-<br/>tepliktiga h�ndelsen har intr�ffat och den skattskyldige har f�tt del av <br/>beslutet efter utg�ngen av oktober samma �r, f�r �verklagandet dock <br/>komma in inom tv� m�nader fr�n den dag d� den skattskyldige fick del av <br/>beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft42">Den skattskyldige f�r �verklaga ett beskattningsbeslut �ven om det inte </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft42">g�tt honom emot. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>5 �</b>13 Om �verklagandet inte avvisas enligt 3 � eller f�rfaller enligt 4 �, <br/>skall beskattningsmyndigheten �verl�mna �verklagandet, sitt ompr�v-<br/>ningsbeslut och �vriga handlingar i �rendet till l�nsr�tten. Om det finns <br/>s�rskilda sk�l f�r �verklagandet �verl�mnas till l�nsr�tten utan f�reg�ende <br/>ompr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>6 �</b>14 �verklagande av Riksskatteverket eller det allm�nna ombudet <br/>skall vara skriftligt och ha kommit in inom tidsfrist som enligt 4 kap. g�ller <br/>f�r beslut om ompr�vning p� initiativ av beskattningsmyndigheten eller <br/>efter s�dan tid men inom tv� m�nader fr�n den dag det �verklagade <br/>beslutet meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft42">�verklagas ett ompr�vningsbeslut som avser efterbeskattning och yrkas </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft42">�ndring till den skattskyldiges nackdel, skall �verklagandet ha kommit in </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft42">inom tv� m�nader fr�n den dag beslutet meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft42">Om Riksskatteverket eller det allm�nna ombudet har �verklagat ett </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft43">beskattningsbeslut, skall d�rav f�ranledd talan om s�rskild avgift f�ras <br/>samtidigt. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft41">11</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft42"> Senaste lvdclsc 1990:331. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft41">12</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft42"> Senaste lvdelse 1990:331. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft41">13</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft42"> Senaste lvdelse 1990:331. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft41">14</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft42"> Senaste lvdclsc 1990:331. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft42">1103 </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:645px;height:904px;"> <img width="645" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1993:462 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>7 �</b>15 Ett beslut varigenom f�rhandsbesked har meddelats f�r �verklagas <br/>hos Regeringsr�tten av den skattskyldige, annan s�kande, Riksskattever-<br/>ket och det allm�nna ombudet. </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft52">�verklagande av s�kanden, Riksskatteverket eller det allm�nna ombu-</p> <p style="position:absolute;top:109px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft53">det skall ha kommit in inom en m�nad fr�n den dag d� den som klagar har <br/>f�tt del av f�rhandsbeskedet. �verklagande av skattskyldig som inte �r <br/>s�kande skall ha kommit in inom en m�nad fr�n den dag d� f�rhandsbe-<br/>skedet meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>8 �</b>16 Ett beslut av l�nsr�tten om utd�mande av vite f�r �verklagas hos <br/>kammarr�tten av den som har f�rpliktats utge vitet och av Riksskattever-</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft52">ket eller det allm�nna ombudet. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>9 �</b>17 Best�mmelserna i 6 kap. 10, 13, 14 samt 17-24 �� taxeringslagen <br/>(1990:324) g�ller i till�mpliga delar f�r m�l enligt denna lag. Vad som i <br/>taxeringslagen s�gs om Riksskatteverket skall i fr�ga om avgifter enligt 1 </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft53">kap. 1 � f�rsta stycket 2 g�lla det allm�nna ombudet. I fr�ga om skatter och <br/>avgifter enligt 1 kap. 1 � f�rsta stycket 1 g�ller dessutom 6 kap. 11, 12, 15 <br/>och 16 �� taxeringslagen i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft53">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993. <br/>Vid �verklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket f�re </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft53">ikrafttr�dandet till�mpas �ldre best�mmelser. Vid �verklagande av den <br/>skattskyldige skall allm�nna ombudets funktion fullg�ras av Riksskatte-<br/>verket. �verklagande av s�dant beslut meddelat av Riksskatteverket skall <br/>dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs l�n. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft52">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft52">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft51">15</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft52">Senaste lvdelse 1990:331. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft51">16</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft52"> Senaste lvdelse 1990:331. </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft51">17</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft52"> Senaste lvdelse 1990:331. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft53">Gunnar Skarell <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft52">1104 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:462

Utkom fr�n trycket

den 11 juni 1993

Lag
om �ndring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter;

utf�rdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter2

dels att i 1 kap. 5 � ordet Riksskatteverket skall bytas ut mot Skatte-

myndigheten i Kopparbergs l�n,

dels att i 4 kap. 4 a � ordet skattemyndigheten skall bytas ut mot

beskattningsmyndigheten,

dels att 1 kap. 7 �, 2 kap. 3, 6 och 7 ��, 4 kap. 4 b �, 5 kap. 7 och 18 ��, 6

kap. 3 �, 7 kap. 7 � samt 8 kap. 1, 2 och 5 - 9 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 1 kap. 7 a � och 3 kap.

16 �, samt f�re nya 1 kap. 7 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 kap.

7 �3 Hos Jordbruksverket eller Fiskeriverket skall det finnas ett allm�nt
ombud som f�r det allm�nnas talan hos f�rvaltningsdomstol i m�l och
�renden enligt denna lag i vilka Jordbruksverket eller Fiskeriverket �r
beskattningsmyndighet. Ombudet skall ocks� yttra sig i s�dana �renden
hos Jordbruksverket eller Fiskeriverket som avser f�rhandsbesked enligt 6
kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�rordnar

det allm�nna ombudet och ers�ttare f�r denne.

Riksskatteverket

7 a � Riksskatteverket leder och har det �vergripande ansvaret f�r
skattef�rvaltningens verksamhet enligt denna lag.

2 kap.

3 �4 F�r skatt enligt f�rfattningarna i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 1 �r
kalenderm�nad redovisningsperiod. S�rskilda best�mmelser g�ller i fr�ga
om skatt enligt lagen (1972:266) om skatt p� annonser och reklam, lagen
(1972:820) om skatt p� spel, lagen (1982:691) om skatt p� vissa kassett-
band, lagen (1983:1053) om skatt p� oms�ttning av vissa v�rdepapper och
lagen (1990:662) om skatt p� vissa premiebetalningar.

1

Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336.

2

Senaste lydelse av 1 kap. 5 � 1991: 702.

4 kap. 4 a � erh�ll sin nuvarande beteckning genom 1990: 331.

3

Senaste lydelse 1991:702.

4

Senaste lydelse 1991:702.

1100

background image

F�r avgifter enligt f�rfattningarna i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 2 �r kalen-

derm�nad redovisningsperiod om Jordbruksverket eller Fiskeriverket inte
f�reskriver n�got annat.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�r s�da-

na skattskyldiga som kan ber�knas redovisa skatt med l�ga belopp medge
att redovisningsperioden tills vidare skall vara ett halvt eller ett helt
beskattnings�r. Riksskatteverket, Jordbruksverket eller Fiskeriverket f�r
meddela f�reskrifter om redovisningsperiod f�r fall d� den skattskyldige
har f�rsatts i konkurs.

6 �5 Deklarationen skall f�r varje redovisningsperiod eller, om skattere-
dovisningen inte avser redovisningsperioder, f�r varje skattepliktig h�n-
delse l�mnas till beskattningsmyndigheten. Den som hos beskattnings-
myndigheten �r registrerad som skattskyldig skall l�mna deklaration �ven
f�r redovisningsperioder f�r vilka han inte har n�gon skatt att redovisa.

Deklarationen skall avges p� heder och samvete samt uppr�ttas p�

blankett enligt formul�r som fastst�lls av Riksskatteverket, Jordbruksver-
ket eller Fiskeriverket.

7 �6 Deklarationen skall ta upp beskattningsv�rde, beskattningsvikt eller
annan grund som g�ller f�r ber�kning av skatten, skattens bruttobelopp
och yrkade avdrag samt skattens nettobelopp. Riksskatteverket, Jord-
bruksverket eller Fiskeriverket f�r f�reskriva att grunderna f�r skattebe-

r�kningen, bruttobeloppen och de yrkade avdragen skall delas upp p�
s�rskilda poster. Riksskatteverket, Jordbruksverket eller Fiskeriverket f�r
vidare f�reskriva att deklarationen skall inneh�lla uppgift om varulager.

I fr�ga om avgifter enligt f�rfattningarna i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 2 f�r

Jordbruksverket eller Fiskeriverket f�reskriva att uppgift enligt f�rsta
stycket inte skall tas upp i deklarationen.

Skattens nettobelopp skall i deklarationen avrundas till n�rmast l�gre

hela krontal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�reskri-

va att till deklarationen skall fogas en f�rteckning med uppgifter om de
varor som omfattas av deklarationen.

De deklarationsskyldiga b�r ut�ver vad deklarationsformul�ret f�ranle-

der meddela de upplysningar som kan vara av betydelse f�r att skatten
skall kunna best�mmas till ett riktigt belopp.

3 kap.

16 � Riksskatteverket har samma befogenhet som Skattemyndigheten i
Kopparbergs l�n har enligt 3 kap. 2, 3 och 7- 15 ��. 1 f�rekommande fall

tar verket d�rmed �ver den befogenhet som annars skattemyndigheten
har.

5

Senaste lydelse 1991:702.

6

Senaste lydelse 1991:702.

1101

SFS 1993:462

background image

SFS 1993:462

4 b �7 Trots best�mmelsen i 3 � tredje stycket f�r en fr�ga som har
avgjorts av l�nsr�tt eller kammarr�tt genom beslut som vunnit laga kraft
ompr�vas, om beslutet avviker fr�n r�ttstill�mpningen i ett regeringsr�tts-
avg�rande som har meddelats d�refter.

5 kap.

7 �8 Fr�n �verskjutande belopp enligt 6 � eller annat belopp som utbeta-
las p� grund av best�mmelse i denna lag skall f�re utbetalning avr�knas
s�dan skatt enligt denna lag f�r vilken den skattskyldige st�r i skuld hos
beskattningsmyndigheten. Skattebelopp som den skattskyldige har f�tt
anst�nd med att betala enligt 5 � skall dock inte avr�knas.

I lagen (1985: 146) om avr�kning vid �terbetalning av skatter och avgif-

ter finns ocks� f�reskrifter som begr�nsar r�tten till utbetalning.

18 � �verklagande av beslut enligt denna lag inverkar inte p� skyldighe-

ten att betala den skatt som �verklagandet avser.

�tg�rder enligt denna lag skall verkst�llas �ven om det beslut som

f�ranleder �tg�rden inte har vunnit laga kraft. Motsvarande g�ller vid
verkst�llighet enligt uts�kningsbalken.

6 kap.

3 �9 Finner myndighet som avses i 1 � med h�nsyn till ans�kningens

inneh�ll, utredningens beskaffenhet eller andra omst�ndigheter att f�r-
handsbesked inte b�r meddelas, skall ans�kningen avvisas.

Om ans�kningen inte omedelbart avvisas skall Riksskatteverkets eller

allm�nna ombudets yttrande inh�mtas i �rendet. Riksskatteverket f�r
uppdra �t tj�nsteman vid Skattemyndigheten i Kopparbergs l�n att f�re-
tr�da verket i �rende om f�rhandsbesked.

7 kap.

7 �10 Beskattningsmyndigheten pr�var fr�ga om s�rskild avgift. Beslut
om skattetill�gg p� grund av oriktig uppgift i m�l om skatt f�r meddelas
inom ett �r fr�n utg�ngen av den m�nad d� domen eller det slutliga
beslutet i m�let har vunnit laga kraft.

Utan hinder av vad som annars f�reskrivs om ompr�vning och �verkla-

gande skall den skattskyldiges yrkande i fr�ga om s�rskild avgift pr�vas,
om beslut i den beskattningsfr�ga som f�ranlett avgiften inte har vunnit
laga kraft. Detsamma g�ller om Riksskatteverket eller det allm�nna ombu-
det framst�llt ett s�dant yrkande till f�rm�n f�r den skattskyldige.

7

Senaste lvdclse 1990:331.

8

Senaste lvdelse 1985: 153.

9

Senaste lvdelse 1991:702.

10

Senaste Ivdelse 1990:331.

4 kap.

1102

background image

8 kap.

SFS 1993:462

1 �11 Beskattningsmyndighetens beskattningsbeslut i en fr�ga som kan

ha betydelse f�r beskattningen samt beslut om anst�nd med att l�mna
deklaration eller betala skatt, om uppdelning av skattebetalning, om �ter-
betalning av skatt och om att avvisa en beg�ran om ompr�vning av
beskattningsbeslut f�r �verklagas hos l�nsr�tten av den skattskyldige och, i
fr�ga om skatter och avgifter enligt 1 kap. 1 � f�rsta stycket 1, av Riksskat-
teverket samt, i fr�ga om avgifter enligt 1 kap. 1 � f�rsta stycket 2, av det
allm�nna ombudet.

Beslut om skatterevision, f�rel�ggande av vite och avvisande av ans�-

kan om f�rhandsbesked f�r inte �verklagas.

Skattemyndighetens �vriga beslut enligt denna lag �verklagas hos Riks-

skatteverket. Riksskatteverkets beslut f�r inte �verklagas.

2 �12 Den skattskyldiges �verklagande enligt 1 � f�rsta stycket skall vara
skriftligt och ha kommit in inom sex �r efter utg�ngen av det kalender�r
under vilket beskattnings�ret har g�tt ut eller, n�r skatteredovisningen inte

avser redovisningsperioder, den skattepliktiga h�ndelsen har intr�ffat. Om
beskattningsbeslutet har meddelats efter den 30 juni sj�tte �ret efter det
kalender�r under vilket det beskattnings�r som beslutet avser har g�tt ut
eller, n�r skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den skat-
tepliktiga h�ndelsen har intr�ffat och den skattskyldige har f�tt del av
beslutet efter utg�ngen av oktober samma �r, f�r �verklagandet dock
komma in inom tv� m�nader fr�n den dag d� den skattskyldige fick del av
beslutet.

Den skattskyldige f�r �verklaga ett beskattningsbeslut �ven om det inte

g�tt honom emot.

5 �13 Om �verklagandet inte avvisas enligt 3 � eller f�rfaller enligt 4 �,
skall beskattningsmyndigheten �verl�mna �verklagandet, sitt ompr�v-
ningsbeslut och �vriga handlingar i �rendet till l�nsr�tten. Om det finns
s�rskilda sk�l f�r �verklagandet �verl�mnas till l�nsr�tten utan f�reg�ende
ompr�vning.

6 �14 �verklagande av Riksskatteverket eller det allm�nna ombudet
skall vara skriftligt och ha kommit in inom tidsfrist som enligt 4 kap. g�ller
f�r beslut om ompr�vning p� initiativ av beskattningsmyndigheten eller
efter s�dan tid men inom tv� m�nader fr�n den dag det �verklagade
beslutet meddelades.

�verklagas ett ompr�vningsbeslut som avser efterbeskattning och yrkas

�ndring till den skattskyldiges nackdel, skall �verklagandet ha kommit in

inom tv� m�nader fr�n den dag beslutet meddelades.

Om Riksskatteverket eller det allm�nna ombudet har �verklagat ett

beskattningsbeslut, skall d�rav f�ranledd talan om s�rskild avgift f�ras
samtidigt.

11

Senaste lvdclsc 1990:331.

12

Senaste lvdelse 1990:331.

13

Senaste lvdelse 1990:331.

14

Senaste lvdclsc 1990:331.

1103

background image

SFS 1993:462

7 �15 Ett beslut varigenom f�rhandsbesked har meddelats f�r �verklagas
hos Regeringsr�tten av den skattskyldige, annan s�kande, Riksskattever-
ket och det allm�nna ombudet.

�verklagande av s�kanden, Riksskatteverket eller det allm�nna ombu-

det skall ha kommit in inom en m�nad fr�n den dag d� den som klagar har
f�tt del av f�rhandsbeskedet. �verklagande av skattskyldig som inte �r
s�kande skall ha kommit in inom en m�nad fr�n den dag d� f�rhandsbe-
skedet meddelades.

8 �16 Ett beslut av l�nsr�tten om utd�mande av vite f�r �verklagas hos
kammarr�tten av den som har f�rpliktats utge vitet och av Riksskattever-

ket eller det allm�nna ombudet.

9 �17 Best�mmelserna i 6 kap. 10, 13, 14 samt 17-24 �� taxeringslagen
(1990:324) g�ller i till�mpliga delar f�r m�l enligt denna lag. Vad som i
taxeringslagen s�gs om Riksskatteverket skall i fr�ga om avgifter enligt 1

kap. 1 � f�rsta stycket 2 g�lla det allm�nna ombudet. I fr�ga om skatter och
avgifter enligt 1 kap. 1 � f�rsta stycket 1 g�ller dessutom 6 kap. 11, 12, 15
och 16 �� taxeringslagen i till�mpliga delar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993.
Vid �verklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket f�re

ikrafttr�dandet till�mpas �ldre best�mmelser. Vid �verklagande av den
skattskyldige skall allm�nna ombudets funktion fullg�ras av Riksskatte-
verket. �verklagande av s�dant beslut meddelat av Riksskatteverket skall
dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs l�n.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

15

Senaste lvdelse 1990:331.

16

Senaste lvdelse 1990:331.

17

Senaste lvdelse 1990:331.

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

1104

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.