SFS 1994:466 Lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1994:466 Lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
SFS 1994_466 Lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:466
Utkom från trycket
den 8 juni 1994

Lag
om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag tillämpas vid revision eller annan kontroll av att skatt,

tull eller avgift tas ut enligt bestämmelserna i

1. uppbördslagen (1953:272),

2. lagen (1958:295) om sjömansskatt,
3. kupongskattelagen (1970:624),
4. lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,
5. lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,
6. tullagen (1987:1065),
7. fordonsskattelagen (1988:327),
8. taxeringslagen (1990:324),
9. lagen (1991: 586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

10. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

artister m.fl.,

11. mervärdesskattelagen (1994:200).

Lagen tillämpas även vid kontroll av att en vara får föras in i eller ut ur

landet enligt tullagen och för kontroll av att föreläggande enligt lagen

(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter fullgjorts riktigt och
fullständigt.

2 § �&tgärder som får beslutas enligt denna lag är

1. revision i den reviderades verksamhetslokaler (5 §),

2. eftersökande och omhändertagande av handlingar (6 � 9 §§),
3. granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift (10 §),
4. försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme (13 §).

3 § I denna lag förstås med

granskningsledare: den som särskilt förordnats att vara granskningsleda-

re enligt lagen,

handling: framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas,

avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel,,

verksamhetslokal: utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet

som medför eller kan antas medföra bokföringsskyldighet enligt bokfö-
ringslagen (1976: 125) eller skyldighet att föra räkenskaper enligt jordruks-
bokföringslagen (1979: 141) eller som bedrivs av annan juridisk person än
dödsbo. Med verksamhetslokal avses också markområden, transportme-
del, förvaringsplatser och andra utrymmen som är eller kan antas vara
disponerade i verksamheten.

1

Prop. 1993/94: 151, bet. 1993/94: SkU31, rskr. 1993/94:335.

832

background image

Proportionalitet

4 § Beslut om åtgärd enligt denna lag får fattas endast om skälen för
åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för
den enskilde.

Revision i den reviderades verksamhetslokaler

5 § Revision får genomföras i den reviderades verksamhetslokaler även
om den reviderade inte lämnat sitt medgivande till det, om revisionen inte
utan svårighet kan genomföras på någon annan plats. Detsamma gäller om
den reviderade inte medverkar på föreskrivet sätt, eller om det finns en
påtaglig risk att han kommer att undanhålla eller förvanska det som får
granskas, inventeras eller besiktigas.

Om det finns en påtaglig risk att den reviderade kommer att undanhålla

eller förvanska det som får granskas, inventeras eller besiktigas, får åtgär-
den genomföras utan att den reviderade underrättats om att revision skall
ske.

Eftersökande och omhändertagande av handlingar

6 § När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler med

stöd av 5 §, får handling som omfattas av revisionen eftersökas där och
omhändertas, om den inte tillhandahålls utan oskäligt dröjsmål eller om
det finns en påtaglig risk att handlingen undanhålls eller förvanskas.

När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler i annat

fall får handling som påträffas eller granskas omhändertas om den behövs
för revisionen.

7 § När revision inte genomförs i den reviderades verksamhetslokaler,
får handling som omfattas av revisionen eftersökas i verksamhetslokalerna
och omhändertas för granskning om

1. föreläggande att lämna ut handlingen inte följts eller

2. det finns en påtaglig risk för att handlingen undanhålls eller förvans-

kas.

Om förutsättningarna i första stycket 2 är uppfyllda, får åtgärden ge-

nomföras utan att den reviderade underrättats om att revision skall ske.

8 § Handlingar som omfattas av revision får, under de förutsättningar
som anges i 7 §, eftersökas och omhändertas i lokal, på förvaringsplats eller

i annat utrymme som inte utgör den reviderades verksamhetslokaler, om

det finns särskild anledning att anta att handlingarna finns i lokalen, på

förvaringsplatsen eller i utrymmet. I fall som avses i denna paragraf gäller
7 § andra stycket.

9 § I annat fall än som avses i 7 eller 8 § får handlingar som omfattas av
ett föreläggande enligt någon av de i 1 § nämnda lagarna eftersökas och
omhändertas för granskning, om föreläggandet inte följts och det finns
särskild anledning att anta att den begärda handlingen finns hos den som
förelagts.

27-SFS 1994

833

SFS 1994:466

background image

SFS 1994:466 Granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift

10 § Hos den som kan föreläggas att lämna kontrolluppgift om rätts-

handling enligt 3 kap. 5 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-
ringsavgifter, 75 a § tullagen (1987:1065), 3 kap. 50 a § lagen (1990:325)
om självdeklaration och kontrolluppgifter eller 17 kap. 5 § mervärdesskat-

telagen (1994:200), får räkenskaper och andra handlingar som rör hans

verksamhet granskas utan föregående föreläggande, om det finns särskild
anledning att anta att handlingar av betydelse för kontrolluppgiftsskyldig-
heten kommer att påträffas och det kan befaras att utredningen skulle
försvåras av ett föreläggande samt det finns ett betydande utredningsin-

tresse för kontrollen.

�&tgärd enligt första stycket omfattar även befogenhet att eftersöka och

omhänderta handling som får granskas.

Granskningen får ske i verksamhetslokalerna om de handlingar som

skall granskas inte utan svårighet kan granskas på någon annan plats.

11 § Om det finns särskilda skäl behöver den som uppgifterna avser eller

de uppgifter som söks inte anges i beslut om åtgärd enligt 10 §.

12 § �&tgärd enligt 10 § får inte beslutas för att samla in uppgifter som en

förberedande åtgärd för kontroll av andra än den som granskas.

Försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme

13 § Vid revision får lokal, förvaringsplats eller annat utrymme förseg-

las, om de handlingar som skall granskas inte kan föras från platsen och det
kan befaras att de annars undanhålls eller förvanskas. En sådan åtgärd får
beslutas även då handlingar som skall omhändertas enligt 9 och 10 §§ inte
omedelbart kan föras från platsen och det kan befaras att de annars
undanhålls eller förvanskas.

Behörighet att fatta beslut m. m.

14 § Beslut om åtgärder enligt denna lag, utom sådan åtgärd som avses i

6 och 13 §§, fattas av länsrätten på ansökan av en granskningsledare.

Beslut enligt 6 och 13 §§ fattas av granskningsledaren.

15 § Om det finns en påtaglig risk att handlingar som har betydelse för

kontrollen undanskaffas eller förstörs innan länsrätten kan fatta beslut, får
granskningsledaren besluta om åtgärder enligt 5 och 7� 10 §§. Beslutet får
avse endast åtgärd i verksamhetslokaler och skall omedelbart underställas
länsrätten. Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om beslutet skall bestå.

Om länsrätten finner att beslutet inte skall bestå skall insamlade uppgif-

ter förstöras.

834

background image

Handlingar som får undantas m. m.

16 § �&tgärder enligt denna lag omfattar på den enskildes begäran inte

1. handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken,

2. annan handling med ett betydande skyddsintresse, om handlingens

innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till annans
kännedom.

Handling som avses i första stycket 2 får undantas endast om handling-

ens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen.

17 § Om den enskilde begär att en handling skall undantas, skall hand-
lingen, om granskningsledaren anser att den bör granskas, omedelbart

förseglas och överlämnas till länsrätten. Länsrätten skall utan dröjsmål
pröva om handlingen skall undantas från granskning.

I fråga om upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt

uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel bestämmer länsrätten i vilken
form eller på vilket sätt den skall tillhandahållas i målet.

Om den enskilde begär det, skall länsrätten pröva om beslut kan fattas

utan att rätten granskar handlingen.

Anser den enskilde att en handling inte omfattas av granskningen hand-

läggs frågan om undantagande på motsvarande sätt.

18 § I fråga om upptagning som avses i 17 § andra stycket får länsrätten

besluta om sådana begränsningar i rätten att använda tekniska hjälpmedel

och sökbegrepp som behövs för att en upptagning som skall undantas från
granskning inte blir tillgänglig för myndigheten.

19 § Om en handling eller en del av en handling undantagits från gransk-

ningen, får innehållet inte återges eller åberopas vid redogörelse för

granskningen eller annars inför myndighet. Detta gäller även om en hand-
ling, utan beslut av länsrätten, återlämnats efter det att den begärts undan-
tagen.

Beslut

20 § Till beslut om åtgärder enligt denna lag skall fogas upplysningar om
möjligheterna att undanta handling sanit vad som enligt 21 � 23 §§ gäller

vid verkställighet. Den som berörs av beslutet skall omedelbart underrät-
tas om detta, om det inte kan befaras att det därigenom blir svårare att
genomföra åtgärden.

Villkor för verkställighet m. m.

21 § Kronofogdemyndigheten får på begäran av granskningsledaren
verkställa beslut om åtgärd enligt denna lag. Granskningsledaren får dock
verkställa beslut om åtgärder i verksamhetslokaler, om det kan ske obe-

hindrat.

Vid verkställighet av beslut om åtgärd som grundar sig på kontroll enligt

tullagen (1987: 1065) har tullmyndighet samma befogenheter som krono-
fogdemyndigheten.

835

SFS 1994:466

background image

Ett beslut i fråga om åtgärd enligt denna lag får, om inte något annat

anges i beslutet, verkställas omedelbart. Ett sådant beslut får inte utan
särskilda skäl verkställas mellan kl. 19.00 och kl. 08.00. Beslutet förfaller
om verkställigheten inte påbörjats inom en månad.

Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller

omedelbart om inte annat anges i beslutet.

22 § Den hos vilken ett beslut om åtgärd skall verkställas och annan som
berörs av beslutet skall, om inte annat föreskrivits, ha underrättats om
beslutet samt getts tillfälle att själv eller genom behörig företrädare närva-
ra och att tillkalla ombud eller biträde innan beslutet verkställts.

Om den som skall underrättas om beslutet inte har kunnat nås med

underrättelse, får beslutet verkställas endast om det finns synnerliga skäl.
Verkställigheten får inte påbörjas förrän de som har rätt att närvara haft
skälig tid att inställa sig. Detta gäller dock inte om åtgärden därigenom
fördröjs i väsentlig omfattning eller om det finns en påtaglig risk att
ändamålet med åtgärden annars inte uppnås.

Den som berörs av ett beslut enligt 6 § skall underrättas om beslutet

omedelbart efter det att beslutet har verkställts.

23 § �&tgärder enligt denna lag skall genomföras så att de innebär minsta
möjliga olägenhet för den som berörs av dem. Kronofogdemyndigheten får

genomsöka lokal, förvaringsplats eller annat utrymme och, om tillträde
behövs till något utrymme som är tillslutet, låta öppna lås eller ta sig in på
annat sätt. Kronofogdemyndigheten får även i övrigt använda tvång om
det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. Våld mot person
får dock brukas endast om kronofogdemyndigheten möter motstånd och
om det med hänsyn till ändamålet med åtgärden kan anses försvarligt.

24 § När en handling omhändertas på grund av ett beslut om åtgärd
enligt denna lag, får även pärm, mapp eller dylikt förvaringsmaterial i
vilken handlingen förvaras, tas med.

Tekniskt hjälpmedel får omhändertas endast om det finns synnerliga

skäl för detta.

Om upptagning för automatisk databehandling omhändertas skall, om

det är möjligt, exemplar lämnas kvar hos innehavaren.

25 § Vid verkställande av ett beslut om åtgärd som avser upptagning, får
endast de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för
att tillgodose ändamålet med åtgärden. �&tgärden får inte genomföras via
telenät.

När åtgärden genomförs får, om det är nödvändigt, användas tekniskt

hjälpmedel som disponeras av den granskade eller annan hos vilken en
upptagning förvaras.

Bestämmelserna i 2 �4 och 6 §§ lagen (1987:1231) om automatisk data-

behandling vid taxeringsrevision, m. m. tillämpas också vid eftersökning
och omhändertagande av upptagning för automatisk databehandling.

26 § Handlingar och annat som omhändertagits skall återlämnas så
snart de inte längre behövs. Därvid skall även beaktas i vilken utsträckning
de behövs i bevishänseende i ärende eller mål om skatt, tull eller avgift.

SFS 1994:466

836

background image

SFS 1994:466

Beslut om återlämnande enligt första stycket fattas av granskningsleda-

re.

27 § När ett beslut om åtgärd enligt denna lag verkställts skall bevis över
verkställigheten utfärdas. Sådant bevis skall överlämnas till den hos vilken
åtgärden genomförts och annan som berörs av åtgärden. Det skall innehål-
la uppgift om när och var beslutet verkställts, vilka som var närvarande
samt annat av betydelse som förekommit vid verkställigheten. Har hand-
lingar eller annat omhändertagits skall beviset även innehålla en förteck-
ning över detta.

Behörig domstol

28 § Ansökan om åtgärd, granskningsledarens beslut enligt 15 § och
begäran om undantagande enligt denna lag prövas av den länsrätt som för
det år då framställningen görs, skall pröva taxering till skatt enligt lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt för den som åtgärden avser. Om det
inte finns någon sådan länsrätt är länsrätten i det län behörig där beslut om
åtgärd skall verkställas eller har verkställts.

�verklagande m. m.

29 § Granskningsledares beslut enligt 6, 13 och 26 §§ får överklagas hos
länsrätten.

Om länsrätten ändrar granskningsledarens beslut enligt 6 § helt eller

delvis, får rätten besluta att insamlade uppgifter skall förstöras.

30 § Det allmänna får överklaga länsrättens beslut enligt denna lag.

I fråga om företrädare för det allmänna gäller beträffande skatt eller

avgift som tas ut enligt bestämmelserna i 1 § första stycket 1 , 3 - 5 och 8 �

11 föreskrifterna i 6 kap. 1 5 - 17 §§ taxeringslagen (1990: 324).

31 § I fråga om överklagande av kronofogdemyndighetens beslut om
åtgärd enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken om
talan mot utmätning i allmänhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upphävs bevissäk-

ringslagen (1975: 1027) för skatte- och avgiftsprocessen. Den upphävda
lagen gäller dock fortfarande i fråga om säkringsåtgärd som har verkställts
före ikraftträdandet av den nya lagen.

Denna lag tillämpas också vid revision eller annan kontroll av att skatt

tagits ut enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Med person som avses
i 10 § denna lag förstås därvid den som kan föreläggas enligt 27 § lagen om
mervärdeskatt.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

837

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.