SFS 1994:466 Lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1994:466 Lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
SFS 1994_466 Lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:16px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 1994:466 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 8 juni 1994 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag <br/>om s�rskilda tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet; </b></p> <p style="position:absolute;top:96px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 26 maj 1994. </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inledande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> Denna lag till�mpas vid revision eller annan kontroll av att skatt, </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft11">tull eller avgift tas ut enligt best�mmelserna i </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft11">1. uppb�rdslagen (1953:272), </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft111">2. lagen (1958:295) om sj�mansskatt, <br/>3. kupongskattelagen (1970:624), <br/>4. lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, <br/>5. lagen (1984:668) om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare, <br/>6. tullagen (1987:1065), <br/>7. fordonsskattelagen (1988:327), <br/>8. taxeringslagen (1990:324), <br/>9. lagen (1991: 586) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta, </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft11">10. lagen (1991:591) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft11">artister m.fl., </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft11">11. merv�rdesskattelagen (1994:200). </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen till�mpas �ven vid kontroll av att en vara f�r f�ras in i eller ut ur </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft11">landet enligt tullagen och f�r kontroll av att f�rel�ggande enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft111">(1990:325) om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter fullgjorts riktigt och <br/>fullst�ndigt. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b> �tg�rder som f�r beslutas enligt denna lag �r </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft11">1. revision i den reviderades verksamhetslokaler (5 �), </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft111">2. efters�kande och omh�ndertagande av handlingar (6  9 ��), <br/>3. granskning utan f�reg�ende f�rel�ggande om kontrolluppgift (10 �), <br/>4. f�rsegling av lokal, f�rvaringsplats eller annat utrymme (13 �). </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b> I denna lag f�rst�s med </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>granskningsledare:</i> den som s�rskilt f�rordnats att vara granskningsleda-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft11">re enligt lagen, </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>handling:</i> framst�llning i skrift eller bild samt upptagning som kan l�sas, </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft11">avlyssnas eller p� annat s�tt uppfattas endast med tekniskt hj�lpmedel,, </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>verksamhetslokal:</i> utrymmen som huvudsakligen anv�nds i verksamhet </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft111">som medf�r eller kan antas medf�ra bokf�ringsskyldighet enligt bokf�-<br/>ringslagen (1976: 125) eller skyldighet att f�ra r�kenskaper enligt jordruks-<br/>bokf�ringslagen (1979: 141) eller som bedrivs av annan juridisk person �n <br/>d�dsbo. Med verksamhetslokal avses ocks� markomr�den, transportme-<br/>del, f�rvaringsplatser och andra utrymmen som �r eller kan antas vara <br/>disponerade i verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 1993/94: 151, bet. 1993/94: SkU31, rskr. 1993/94:335. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">832 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Proportionalitet </b></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b> Beslut om �tg�rd enligt denna lag f�r fattas endast om sk�len f�r <br/>�tg�rden uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r <br/>den enskilde. </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Revision i den reviderades verksamhetslokaler </b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b> Revision f�r genomf�ras i den reviderades verksamhetslokaler �ven <br/>om den reviderade inte l�mnat sitt medgivande till det, om revisionen inte <br/>utan sv�righet kan genomf�ras p� n�gon annan plats. Detsamma g�ller om <br/>den reviderade inte medverkar p� f�reskrivet s�tt, eller om det finns en <br/>p�taglig risk att han kommer att undanh�lla eller f�rvanska det som f�r <br/>granskas, inventeras eller besiktigas. </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det finns en p�taglig risk att den reviderade kommer att undanh�lla </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft24">eller f�rvanska det som f�r granskas, inventeras eller besiktigas, f�r �tg�r-<br/>den genomf�ras utan att den reviderade underr�ttats om att revision skall <br/>ske. </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Efters�kande och omh�ndertagande av handlingar </b></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>6 �</b> N�r revision genomf�rs i den reviderades verksamhetslokaler med </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft24">st�d av 5 �, f�r handling som omfattas av revisionen efters�kas d�r och <br/>omh�ndertas, om den inte tillhandah�lls utan osk�ligt dr�jsm�l eller om <br/>det finns en p�taglig risk att handlingen undanh�lls eller f�rvanskas. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r revision genomf�rs i den reviderades verksamhetslokaler i annat </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft24">fall f�r handling som p�tr�ffas eller granskas omh�ndertas om den beh�vs <br/>f�r revisionen. </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b> N�r revision inte genomf�rs i den reviderades verksamhetslokaler, <br/>f�r handling som omfattas av revisionen efters�kas i verksamhetslokalerna <br/>och omh�ndertas f�r granskning om </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft21">1. f�rel�ggande att l�mna ut handlingen inte f�ljts eller </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft21">2. det finns en p�taglig risk f�r att handlingen undanh�lls eller f�rvans-</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">kas. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft21">Om f�ruts�ttningarna i f�rsta stycket 2 �r uppfyllda, f�r �tg�rden ge-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">nomf�ras utan att den reviderade underr�ttats om att revision skall ske. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b> Handlingar som omfattas av revision f�r, under de f�ruts�ttningar <br/>som anges i 7 �, efters�kas och omh�ndertas i lokal, p� f�rvaringsplats eller </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">i annat utrymme som inte utg�r den reviderades verksamhetslokaler, om </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">det finns s�rskild anledning att anta att handlingarna finns i lokalen, p� </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24">f�rvaringsplatsen eller i utrymmet. I fall som avses i denna paragraf g�ller <br/>7 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b> I annat fall �n som avses i 7 eller 8 � f�r handlingar som omfattas av <br/>ett f�rel�ggande enligt n�gon av de i 1 � n�mnda lagarna efters�kas och <br/>omh�ndertas f�r granskning, om f�rel�ggandet inte f�ljts och det finns <br/>s�rskild anledning att anta att den beg�rda handlingen finns hos den som <br/>f�relagts. </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft22">27-SFS 1994 </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:588px;white-space:nowrap" class="ft21">833 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>SFS 1994:466 </b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1994:466 Granskning utan f�reg�ende f�rel�ggande om kontrolluppgift </b></p> <p style="position:absolute;top:65px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>10 �</b> Hos den som kan f�rel�ggas att l�mna kontrolluppgift om r�tts-</p> <p style="position:absolute;top:81px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft32">handling enligt 3 kap. 5 � lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-<br/>ringsavgifter, 75 a � tullagen (1987:1065), 3 kap. 50 a � lagen (1990:325) <br/>om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter eller 17 kap. 5 � merv�rdesskat-</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft31">telagen (1994:200), f�r r�kenskaper och andra handlingar som r�r hans </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft32">verksamhet granskas utan f�reg�ende f�rel�ggande, om det finns s�rskild <br/>anledning att anta att handlingar av betydelse f�r kontrolluppgiftsskyldig-<br/>heten kommer att p�tr�ffas och det kan befaras att utredningen skulle <br/>f�rsv�ras av ett f�rel�ggande samt det finns ett betydande utredningsin-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft31">tresse f�r kontrollen. </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft31">�tg�rd enligt f�rsta stycket omfattar �ven befogenhet att efters�ka och </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft31">omh�nderta handling som f�r granskas. </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft31">Granskningen f�r ske i verksamhetslokalerna om de handlingar som </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft31">skall granskas inte utan sv�righet kan granskas p� n�gon annan plats. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>11 �</b> Om det finns s�rskilda sk�l beh�ver den som uppgifterna avser eller </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft31">de uppgifter som s�ks inte anges i beslut om �tg�rd enligt 10 �. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>12 �</b> �tg�rd enligt 10 � f�r inte beslutas f�r att samla in uppgifter som en </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rberedande �tg�rd f�r kontroll av andra �n den som granskas. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>F�rsegling av lokal, f�rvaringsplats eller annat utrymme </b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>13 �</b> Vid revision f�r lokal, f�rvaringsplats eller annat utrymme f�rseg-</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft32">las, om de handlingar som skall granskas inte kan f�ras fr�n platsen och det <br/>kan befaras att de annars undanh�lls eller f�rvanskas. En s�dan �tg�rd f�r <br/>beslutas �ven d� handlingar som skall omh�ndertas enligt 9 och 10 �� inte <br/>omedelbart kan f�ras fr�n platsen och det kan befaras att de annars <br/>undanh�lls eller f�rvanskas. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>Beh�righet att fatta beslut m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:589px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>14 �</b> Beslut om �tg�rder enligt denna lag, utom s�dan �tg�rd som avses i </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft31">6 och 13 ��, fattas av l�nsr�tten p� ans�kan av en granskningsledare. </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft31">Beslut enligt 6 och 13 �� fattas av granskningsledaren. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>15 �</b> Om det finns en p�taglig risk att handlingar som har betydelse f�r </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft32">kontrollen undanskaffas eller f�rst�rs innan l�nsr�tten kan fatta beslut, f�r <br/>granskningsledaren besluta om �tg�rder enligt 5 och 7 10 ��. Beslutet f�r <br/>avse endast �tg�rd i verksamhetslokaler och skall omedelbart underst�llas <br/>l�nsr�tten. L�nsr�tten skall utan dr�jsm�l pr�va om beslutet skall best�. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft31">Om l�nsr�tten finner att beslutet inte skall best� skall insamlade uppgif-</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft31">ter f�rst�ras. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft31">834 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:646px;height:905px;"> <img width="646" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>Handlingar som f�r undantas m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>16 �</b> �tg�rder enligt denna lag omfattar p� den enskildes beg�ran inte </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft41">1. handling som inte f�r tas i beslag enligt 27 kap. 2 � r�tteg�ngsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft41">2. annan handling med ett betydande skyddsintresse, om handlingens </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft43">inneh�ll p� grund av s�rskilda omst�ndigheter inte b�r komma till annans <br/>k�nnedom. </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft41">Handling som avses i f�rsta stycket 2 f�r undantas endast om handling-</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft41">ens skyddsintresse �r st�rre �n dess betydelse f�r kontrollen. </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>17 �</b> Om den enskilde beg�r att en handling skall undantas, skall hand-<br/>lingen, om granskningsledaren anser att den b�r granskas, omedelbart </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft43">f�rseglas och �verl�mnas till l�nsr�tten. L�nsr�tten skall utan dr�jsm�l <br/>pr�va om handlingen skall undantas fr�n granskning. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft41">I fr�ga om upptagning som kan l�sas, avlyssnas eller p� annat s�tt </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft43">uppfattas endast med tekniskt hj�lpmedel best�mmer l�nsr�tten i vilken <br/>form eller p� vilket s�tt den skall tillhandah�llas i m�let. </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft41">Om den enskilde beg�r det, skall l�nsr�tten pr�va om beslut kan fattas </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">utan att r�tten granskar handlingen. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft41">Anser den enskilde att en handling inte omfattas av granskningen hand-</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft41">l�ggs fr�gan om undantagande p� motsvarande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>18 �</b> I fr�ga om upptagning som avses i 17 � andra stycket f�r l�nsr�tten </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft41">besluta om s�dana begr�nsningar i r�tten att anv�nda tekniska hj�lpmedel </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft43">och s�kbegrepp som beh�vs f�r att en upptagning som skall undantas fr�n <br/>granskning inte blir tillg�nglig f�r myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>19 �</b> Om en handling eller en del av en handling undantagits fr�n gransk-</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">ningen, f�r inneh�llet inte �terges eller �beropas vid redog�relse f�r </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft43">granskningen eller annars inf�r myndighet. Detta g�ller �ven om en hand-<br/>ling, utan beslut av l�nsr�tten, �terl�mnats efter det att den beg�rts undan-<br/>tagen. </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>Beslut </b></p> <p style="position:absolute;top:601px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>20 �</b> Till beslut om �tg�rder enligt denna lag skall fogas upplysningar om <br/>m�jligheterna att undanta handling sanit vad som enligt 21  23 �� g�ller </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft43">vid verkst�llighet. Den som ber�rs av beslutet skall omedelbart underr�t-<br/>tas om detta, om det inte kan befaras att det d�rigenom blir sv�rare att <br/>genomf�ra �tg�rden. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>Villkor f�r verkst�llighet m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>21 �</b> Kronofogdemyndigheten f�r p� beg�ran av granskningsledaren <br/>verkst�lla beslut om �tg�rd enligt denna lag. Granskningsledaren f�r dock <br/>verkst�lla beslut om �tg�rder i verksamhetslokaler, om det kan ske obe-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft41">hindrat. </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid verkst�llighet av beslut om �tg�rd som grundar sig p� kontroll enligt </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft43">tullagen (1987: 1065) har tullmyndighet samma befogenheter som krono-<br/>fogdemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:591px;white-space:nowrap" class="ft41">835 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 1994:466 </b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett beslut i fr�ga om �tg�rd enligt denna lag f�r, om inte n�got annat </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft53">anges i beslutet, verkst�llas omedelbart. Ett s�dant beslut f�r inte utan <br/>s�rskilda sk�l verkst�llas mellan kl. 19.00 och kl. 08.00. Beslutet f�rfaller <br/>om verkst�lligheten inte p�b�rjats inom en m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett beslut i fr�ga om undantagande av handling eller uppgift g�ller </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft50">omedelbart om inte annat anges i beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>22 �</b> Den hos vilken ett beslut om �tg�rd skall verkst�llas och annan som <br/>ber�rs av beslutet skall, om inte annat f�reskrivits, ha underr�ttats om <br/>beslutet samt getts tillf�lle att sj�lv eller genom beh�rig f�retr�dare n�rva-<br/>ra och att tillkalla ombud eller bitr�de innan beslutet verkst�llts. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft50">Om den som skall underr�ttas om beslutet inte har kunnat n�s med </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft53">underr�ttelse, f�r beslutet verkst�llas endast om det finns synnerliga sk�l. <br/>Verkst�lligheten f�r inte p�b�rjas f�rr�n de som har r�tt att n�rvara haft <br/>sk�lig tid att inst�lla sig. Detta g�ller dock inte om �tg�rden d�rigenom <br/>f�rdr�js i v�sentlig omfattning eller om det finns en p�taglig risk att <br/>�ndam�let med �tg�rden annars inte uppn�s. </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som ber�rs av ett beslut enligt 6 � skall underr�ttas om beslutet </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft50">omedelbart efter det att beslutet har verkst�llts. </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>23 �</b> �tg�rder enligt denna lag skall genomf�ras s� att de inneb�r minsta <br/>m�jliga ol�genhet f�r den som ber�rs av dem. Kronofogdemyndigheten f�r </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft53">genoms�ka lokal, f�rvaringsplats eller annat utrymme och, om tilltr�de <br/>beh�vs till n�got utrymme som �r tillslutet, l�ta �ppna l�s eller ta sig in p� <br/>annat s�tt. Kronofogdemyndigheten f�r �ven i �vrigt anv�nda tv�ng om <br/>det kan anses befogat med h�nsyn till omst�ndigheterna. V�ld mot person <br/>f�r dock brukas endast om kronofogdemyndigheten m�ter motst�nd och <br/>om det med h�nsyn till �ndam�let med �tg�rden kan anses f�rsvarligt. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>24 �</b> N�r en handling omh�ndertas p� grund av ett beslut om �tg�rd <br/>enligt denna lag, f�r �ven p�rm, mapp eller dylikt f�rvaringsmaterial i <br/>vilken handlingen f�rvaras, tas med. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft50">Tekniskt hj�lpmedel f�r omh�ndertas endast om det finns synnerliga </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft50">sk�l f�r detta. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft50">Om upptagning f�r automatisk databehandling omh�ndertas skall, om </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft50">det �r m�jligt, exemplar l�mnas kvar hos innehavaren. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>25 �</b> Vid verkst�llande av ett beslut om �tg�rd som avser upptagning, f�r <br/>endast de tekniska hj�lpmedel och s�kbegrepp anv�ndas som beh�vs f�r <br/>att tillgodose �ndam�let med �tg�rden. �tg�rden f�r inte genomf�ras via <br/>telen�t. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft50">N�r �tg�rden genomf�rs f�r, om det �r n�dv�ndigt, anv�ndas tekniskt </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft53">hj�lpmedel som disponeras av den granskade eller annan hos vilken en <br/>upptagning f�rvaras. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft50">Best�mmelserna i 2 4 och 6 �� lagen (1987:1231) om automatisk data-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft53">behandling vid taxeringsrevision, m. m. till�mpas ocks� vid efters�kning <br/>och omh�ndertagande av upptagning f�r automatisk databehandling. </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>26 �</b> Handlingar och annat som omh�ndertagits skall �terl�mnas s� <br/>snart de inte l�ngre beh�vs. D�rvid skall �ven beaktas i vilken utstr�ckning <br/>de beh�vs i bevish�nseende i �rende eller m�l om skatt, tull eller avgift. </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 1994:466 </b></p> <p style="position:absolute;top:847px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft50">836 </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>SFS 1994:466 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft61">Beslut om �terl�mnande enligt f�rsta stycket fattas av granskningsleda-</p> <p style="position:absolute;top:61px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft61">re. </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>27 �</b> N�r ett beslut om �tg�rd enligt denna lag verkst�llts skall bevis �ver <br/>verkst�lligheten utf�rdas. S�dant bevis skall �verl�mnas till den hos vilken <br/>�tg�rden genomf�rts och annan som ber�rs av �tg�rden. Det skall inneh�l-<br/>la uppgift om n�r och var beslutet verkst�llts, vilka som var n�rvarande <br/>samt annat av betydelse som f�rekommit vid verkst�lligheten. Har hand-<br/>lingar eller annat omh�ndertagits skall beviset �ven inneh�lla en f�rteck-<br/>ning �ver detta. </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Beh�rig domstol </b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>28 �</b> Ans�kan om �tg�rd, granskningsledarens beslut enligt 15 � och <br/>beg�ran om undantagande enligt denna lag pr�vas av den l�nsr�tt som f�r <br/>det �r d� framst�llningen g�rs, skall pr�va taxering till skatt enligt lagen <br/>(1947:576) om statlig inkomstskatt f�r den som �tg�rden avser. Om det <br/>inte finns n�gon s�dan l�nsr�tt �r l�nsr�tten i det l�n beh�rig d�r beslut om <br/>�tg�rd skall verkst�llas eller har verkst�llts. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>�verklagande m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>29 �</b> Granskningsledares beslut enligt 6, 13 och 26 �� f�r �verklagas hos <br/>l�nsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft61">Om l�nsr�tten �ndrar granskningsledarens beslut enligt 6 � helt eller </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft61">delvis, f�r r�tten besluta att insamlade uppgifter skall f�rst�ras. </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>30 �</b> Det allm�nna f�r �verklaga l�nsr�ttens beslut enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft61">I fr�ga om f�retr�dare f�r det allm�nna g�ller betr�ffande skatt eller </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft61">avgift som tas ut enligt best�mmelserna i 1 � f�rsta stycket 1 , 3 - 5 och 8  </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft61">11 f�reskrifterna i 6 kap. 1 5 - 17 �� taxeringslagen (1990: 324). </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>31 �</b> I fr�ga om �verklagande av kronofogdemyndighetens beslut om <br/>�tg�rd enligt denna lag till�mpas best�mmelserna i uts�kningsbalken om <br/>talan mot utm�tning i allm�nhet. </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft61">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upph�vs beviss�k-</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft63">ringslagen (1975: 1027) f�r skatte- och avgiftsprocessen. Den upph�vda <br/>lagen g�ller dock fortfarande i fr�ga om s�krings�tg�rd som har verkst�llts <br/>f�re ikrafttr�dandet av den nya lagen. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft61">Denna lag till�mpas ocks� vid revision eller annan kontroll av att skatt </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft63">tagits ut enligt lagen (1968:430) om merv�rdeskatt. Med person som avses <br/>i 10 � denna lag f�rst�s d�rvid den som kan f�rel�ggas enligt 27 � lagen om <br/>merv�rdeskatt. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft61">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft61">BENGT WESTERBERG </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft63">BO LUNDGREN <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:588px;white-space:nowrap" class="ft61">837 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:466
Utkom fr�n trycket
den 8 juni 1994

Lag
om s�rskilda tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet;

utf�rdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 � Denna lag till�mpas vid revision eller annan kontroll av att skatt,

tull eller avgift tas ut enligt best�mmelserna i

1. uppb�rdslagen (1953:272),

2. lagen (1958:295) om sj�mansskatt,
3. kupongskattelagen (1970:624),
4. lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,
5. lagen (1984:668) om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare,
6. tullagen (1987:1065),
7. fordonsskattelagen (1988:327),
8. taxeringslagen (1990:324),
9. lagen (1991: 586) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta,

10. lagen (1991:591) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta

artister m.fl.,

11. merv�rdesskattelagen (1994:200).

Lagen till�mpas �ven vid kontroll av att en vara f�r f�ras in i eller ut ur

landet enligt tullagen och f�r kontroll av att f�rel�ggande enligt lagen

(1990:325) om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter fullgjorts riktigt och
fullst�ndigt.

2 � �tg�rder som f�r beslutas enligt denna lag �r

1. revision i den reviderades verksamhetslokaler (5 �),

2. efters�kande och omh�ndertagande av handlingar (6  9 ��),
3. granskning utan f�reg�ende f�rel�ggande om kontrolluppgift (10 �),
4. f�rsegling av lokal, f�rvaringsplats eller annat utrymme (13 �).

3 � I denna lag f�rst�s med

granskningsledare: den som s�rskilt f�rordnats att vara granskningsleda-

re enligt lagen,

handling: framst�llning i skrift eller bild samt upptagning som kan l�sas,

avlyssnas eller p� annat s�tt uppfattas endast med tekniskt hj�lpmedel,,

verksamhetslokal: utrymmen som huvudsakligen anv�nds i verksamhet

som medf�r eller kan antas medf�ra bokf�ringsskyldighet enligt bokf�-
ringslagen (1976: 125) eller skyldighet att f�ra r�kenskaper enligt jordruks-
bokf�ringslagen (1979: 141) eller som bedrivs av annan juridisk person �n
d�dsbo. Med verksamhetslokal avses ocks� markomr�den, transportme-
del, f�rvaringsplatser och andra utrymmen som �r eller kan antas vara
disponerade i verksamheten.

1

Prop. 1993/94: 151, bet. 1993/94: SkU31, rskr. 1993/94:335.

832

background image

Proportionalitet

4 � Beslut om �tg�rd enligt denna lag f�r fattas endast om sk�len f�r
�tg�rden uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r
den enskilde.

Revision i den reviderades verksamhetslokaler

5 � Revision f�r genomf�ras i den reviderades verksamhetslokaler �ven
om den reviderade inte l�mnat sitt medgivande till det, om revisionen inte
utan sv�righet kan genomf�ras p� n�gon annan plats. Detsamma g�ller om
den reviderade inte medverkar p� f�reskrivet s�tt, eller om det finns en
p�taglig risk att han kommer att undanh�lla eller f�rvanska det som f�r
granskas, inventeras eller besiktigas.

Om det finns en p�taglig risk att den reviderade kommer att undanh�lla

eller f�rvanska det som f�r granskas, inventeras eller besiktigas, f�r �tg�r-
den genomf�ras utan att den reviderade underr�ttats om att revision skall
ske.

Efters�kande och omh�ndertagande av handlingar

6 � N�r revision genomf�rs i den reviderades verksamhetslokaler med

st�d av 5 �, f�r handling som omfattas av revisionen efters�kas d�r och
omh�ndertas, om den inte tillhandah�lls utan osk�ligt dr�jsm�l eller om
det finns en p�taglig risk att handlingen undanh�lls eller f�rvanskas.

N�r revision genomf�rs i den reviderades verksamhetslokaler i annat

fall f�r handling som p�tr�ffas eller granskas omh�ndertas om den beh�vs
f�r revisionen.

7 � N�r revision inte genomf�rs i den reviderades verksamhetslokaler,
f�r handling som omfattas av revisionen efters�kas i verksamhetslokalerna
och omh�ndertas f�r granskning om

1. f�rel�ggande att l�mna ut handlingen inte f�ljts eller

2. det finns en p�taglig risk f�r att handlingen undanh�lls eller f�rvans-

kas.

Om f�ruts�ttningarna i f�rsta stycket 2 �r uppfyllda, f�r �tg�rden ge-

nomf�ras utan att den reviderade underr�ttats om att revision skall ske.

8 � Handlingar som omfattas av revision f�r, under de f�ruts�ttningar
som anges i 7 �, efters�kas och omh�ndertas i lokal, p� f�rvaringsplats eller

i annat utrymme som inte utg�r den reviderades verksamhetslokaler, om

det finns s�rskild anledning att anta att handlingarna finns i lokalen, p�

f�rvaringsplatsen eller i utrymmet. I fall som avses i denna paragraf g�ller
7 � andra stycket.

9 � I annat fall �n som avses i 7 eller 8 � f�r handlingar som omfattas av
ett f�rel�ggande enligt n�gon av de i 1 � n�mnda lagarna efters�kas och
omh�ndertas f�r granskning, om f�rel�ggandet inte f�ljts och det finns
s�rskild anledning att anta att den beg�rda handlingen finns hos den som
f�relagts.

27-SFS 1994

833

SFS 1994:466

background image

SFS 1994:466 Granskning utan f�reg�ende f�rel�ggande om kontrolluppgift

10 � Hos den som kan f�rel�ggas att l�mna kontrolluppgift om r�tts-

handling enligt 3 kap. 5 � lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-
ringsavgifter, 75 a � tullagen (1987:1065), 3 kap. 50 a � lagen (1990:325)
om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter eller 17 kap. 5 � merv�rdesskat-

telagen (1994:200), f�r r�kenskaper och andra handlingar som r�r hans

verksamhet granskas utan f�reg�ende f�rel�ggande, om det finns s�rskild
anledning att anta att handlingar av betydelse f�r kontrolluppgiftsskyldig-
heten kommer att p�tr�ffas och det kan befaras att utredningen skulle
f�rsv�ras av ett f�rel�ggande samt det finns ett betydande utredningsin-

tresse f�r kontrollen.

�tg�rd enligt f�rsta stycket omfattar �ven befogenhet att efters�ka och

omh�nderta handling som f�r granskas.

Granskningen f�r ske i verksamhetslokalerna om de handlingar som

skall granskas inte utan sv�righet kan granskas p� n�gon annan plats.

11 � Om det finns s�rskilda sk�l beh�ver den som uppgifterna avser eller

de uppgifter som s�ks inte anges i beslut om �tg�rd enligt 10 �.

12 � �tg�rd enligt 10 � f�r inte beslutas f�r att samla in uppgifter som en

f�rberedande �tg�rd f�r kontroll av andra �n den som granskas.

F�rsegling av lokal, f�rvaringsplats eller annat utrymme

13 � Vid revision f�r lokal, f�rvaringsplats eller annat utrymme f�rseg-

las, om de handlingar som skall granskas inte kan f�ras fr�n platsen och det
kan befaras att de annars undanh�lls eller f�rvanskas. En s�dan �tg�rd f�r
beslutas �ven d� handlingar som skall omh�ndertas enligt 9 och 10 �� inte
omedelbart kan f�ras fr�n platsen och det kan befaras att de annars
undanh�lls eller f�rvanskas.

Beh�righet att fatta beslut m. m.

14 � Beslut om �tg�rder enligt denna lag, utom s�dan �tg�rd som avses i

6 och 13 ��, fattas av l�nsr�tten p� ans�kan av en granskningsledare.

Beslut enligt 6 och 13 �� fattas av granskningsledaren.

15 � Om det finns en p�taglig risk att handlingar som har betydelse f�r

kontrollen undanskaffas eller f�rst�rs innan l�nsr�tten kan fatta beslut, f�r
granskningsledaren besluta om �tg�rder enligt 5 och 7 10 ��. Beslutet f�r
avse endast �tg�rd i verksamhetslokaler och skall omedelbart underst�llas
l�nsr�tten. L�nsr�tten skall utan dr�jsm�l pr�va om beslutet skall best�.

Om l�nsr�tten finner att beslutet inte skall best� skall insamlade uppgif-

ter f�rst�ras.

834

background image

Handlingar som f�r undantas m. m.

16 � �tg�rder enligt denna lag omfattar p� den enskildes beg�ran inte

1. handling som inte f�r tas i beslag enligt 27 kap. 2 � r�tteg�ngsbalken,

2. annan handling med ett betydande skyddsintresse, om handlingens

inneh�ll p� grund av s�rskilda omst�ndigheter inte b�r komma till annans
k�nnedom.

Handling som avses i f�rsta stycket 2 f�r undantas endast om handling-

ens skyddsintresse �r st�rre �n dess betydelse f�r kontrollen.

17 � Om den enskilde beg�r att en handling skall undantas, skall hand-
lingen, om granskningsledaren anser att den b�r granskas, omedelbart

f�rseglas och �verl�mnas till l�nsr�tten. L�nsr�tten skall utan dr�jsm�l
pr�va om handlingen skall undantas fr�n granskning.

I fr�ga om upptagning som kan l�sas, avlyssnas eller p� annat s�tt

uppfattas endast med tekniskt hj�lpmedel best�mmer l�nsr�tten i vilken
form eller p� vilket s�tt den skall tillhandah�llas i m�let.

Om den enskilde beg�r det, skall l�nsr�tten pr�va om beslut kan fattas

utan att r�tten granskar handlingen.

Anser den enskilde att en handling inte omfattas av granskningen hand-

l�ggs fr�gan om undantagande p� motsvarande s�tt.

18 � I fr�ga om upptagning som avses i 17 � andra stycket f�r l�nsr�tten

besluta om s�dana begr�nsningar i r�tten att anv�nda tekniska hj�lpmedel

och s�kbegrepp som beh�vs f�r att en upptagning som skall undantas fr�n
granskning inte blir tillg�nglig f�r myndigheten.

19 � Om en handling eller en del av en handling undantagits fr�n gransk-

ningen, f�r inneh�llet inte �terges eller �beropas vid redog�relse f�r

granskningen eller annars inf�r myndighet. Detta g�ller �ven om en hand-
ling, utan beslut av l�nsr�tten, �terl�mnats efter det att den beg�rts undan-
tagen.

Beslut

20 � Till beslut om �tg�rder enligt denna lag skall fogas upplysningar om
m�jligheterna att undanta handling sanit vad som enligt 21  23 �� g�ller

vid verkst�llighet. Den som ber�rs av beslutet skall omedelbart underr�t-
tas om detta, om det inte kan befaras att det d�rigenom blir sv�rare att
genomf�ra �tg�rden.

Villkor f�r verkst�llighet m. m.

21 � Kronofogdemyndigheten f�r p� beg�ran av granskningsledaren
verkst�lla beslut om �tg�rd enligt denna lag. Granskningsledaren f�r dock
verkst�lla beslut om �tg�rder i verksamhetslokaler, om det kan ske obe-

hindrat.

Vid verkst�llighet av beslut om �tg�rd som grundar sig p� kontroll enligt

tullagen (1987: 1065) har tullmyndighet samma befogenheter som krono-
fogdemyndigheten.

835

SFS 1994:466

background image

Ett beslut i fr�ga om �tg�rd enligt denna lag f�r, om inte n�got annat

anges i beslutet, verkst�llas omedelbart. Ett s�dant beslut f�r inte utan
s�rskilda sk�l verkst�llas mellan kl. 19.00 och kl. 08.00. Beslutet f�rfaller
om verkst�lligheten inte p�b�rjats inom en m�nad.

Ett beslut i fr�ga om undantagande av handling eller uppgift g�ller

omedelbart om inte annat anges i beslutet.

22 � Den hos vilken ett beslut om �tg�rd skall verkst�llas och annan som
ber�rs av beslutet skall, om inte annat f�reskrivits, ha underr�ttats om
beslutet samt getts tillf�lle att sj�lv eller genom beh�rig f�retr�dare n�rva-
ra och att tillkalla ombud eller bitr�de innan beslutet verkst�llts.

Om den som skall underr�ttas om beslutet inte har kunnat n�s med

underr�ttelse, f�r beslutet verkst�llas endast om det finns synnerliga sk�l.
Verkst�lligheten f�r inte p�b�rjas f�rr�n de som har r�tt att n�rvara haft
sk�lig tid att inst�lla sig. Detta g�ller dock inte om �tg�rden d�rigenom
f�rdr�js i v�sentlig omfattning eller om det finns en p�taglig risk att
�ndam�let med �tg�rden annars inte uppn�s.

Den som ber�rs av ett beslut enligt 6 � skall underr�ttas om beslutet

omedelbart efter det att beslutet har verkst�llts.

23 � �tg�rder enligt denna lag skall genomf�ras s� att de inneb�r minsta
m�jliga ol�genhet f�r den som ber�rs av dem. Kronofogdemyndigheten f�r

genoms�ka lokal, f�rvaringsplats eller annat utrymme och, om tilltr�de
beh�vs till n�got utrymme som �r tillslutet, l�ta �ppna l�s eller ta sig in p�
annat s�tt. Kronofogdemyndigheten f�r �ven i �vrigt anv�nda tv�ng om
det kan anses befogat med h�nsyn till omst�ndigheterna. V�ld mot person
f�r dock brukas endast om kronofogdemyndigheten m�ter motst�nd och
om det med h�nsyn till �ndam�let med �tg�rden kan anses f�rsvarligt.

24 � N�r en handling omh�ndertas p� grund av ett beslut om �tg�rd
enligt denna lag, f�r �ven p�rm, mapp eller dylikt f�rvaringsmaterial i
vilken handlingen f�rvaras, tas med.

Tekniskt hj�lpmedel f�r omh�ndertas endast om det finns synnerliga

sk�l f�r detta.

Om upptagning f�r automatisk databehandling omh�ndertas skall, om

det �r m�jligt, exemplar l�mnas kvar hos innehavaren.

25 � Vid verkst�llande av ett beslut om �tg�rd som avser upptagning, f�r
endast de tekniska hj�lpmedel och s�kbegrepp anv�ndas som beh�vs f�r
att tillgodose �ndam�let med �tg�rden. �tg�rden f�r inte genomf�ras via
telen�t.

N�r �tg�rden genomf�rs f�r, om det �r n�dv�ndigt, anv�ndas tekniskt

hj�lpmedel som disponeras av den granskade eller annan hos vilken en
upptagning f�rvaras.

Best�mmelserna i 2 4 och 6 �� lagen (1987:1231) om automatisk data-

behandling vid taxeringsrevision, m. m. till�mpas ocks� vid efters�kning
och omh�ndertagande av upptagning f�r automatisk databehandling.

26 � Handlingar och annat som omh�ndertagits skall �terl�mnas s�
snart de inte l�ngre beh�vs. D�rvid skall �ven beaktas i vilken utstr�ckning
de beh�vs i bevish�nseende i �rende eller m�l om skatt, tull eller avgift.

SFS 1994:466

836

background image

SFS 1994:466

Beslut om �terl�mnande enligt f�rsta stycket fattas av granskningsleda-

re.

27 � N�r ett beslut om �tg�rd enligt denna lag verkst�llts skall bevis �ver
verkst�lligheten utf�rdas. S�dant bevis skall �verl�mnas till den hos vilken
�tg�rden genomf�rts och annan som ber�rs av �tg�rden. Det skall inneh�l-
la uppgift om n�r och var beslutet verkst�llts, vilka som var n�rvarande
samt annat av betydelse som f�rekommit vid verkst�lligheten. Har hand-
lingar eller annat omh�ndertagits skall beviset �ven inneh�lla en f�rteck-
ning �ver detta.

Beh�rig domstol

28 � Ans�kan om �tg�rd, granskningsledarens beslut enligt 15 � och
beg�ran om undantagande enligt denna lag pr�vas av den l�nsr�tt som f�r
det �r d� framst�llningen g�rs, skall pr�va taxering till skatt enligt lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt f�r den som �tg�rden avser. Om det
inte finns n�gon s�dan l�nsr�tt �r l�nsr�tten i det l�n beh�rig d�r beslut om
�tg�rd skall verkst�llas eller har verkst�llts.

�verklagande m. m.

29 � Granskningsledares beslut enligt 6, 13 och 26 �� f�r �verklagas hos
l�nsr�tten.

Om l�nsr�tten �ndrar granskningsledarens beslut enligt 6 � helt eller

delvis, f�r r�tten besluta att insamlade uppgifter skall f�rst�ras.

30 � Det allm�nna f�r �verklaga l�nsr�ttens beslut enligt denna lag.

I fr�ga om f�retr�dare f�r det allm�nna g�ller betr�ffande skatt eller

avgift som tas ut enligt best�mmelserna i 1 � f�rsta stycket 1 , 3 - 5 och 8 

11 f�reskrifterna i 6 kap. 1 5 - 17 �� taxeringslagen (1990: 324).

31 � I fr�ga om �verklagande av kronofogdemyndighetens beslut om
�tg�rd enligt denna lag till�mpas best�mmelserna i uts�kningsbalken om
talan mot utm�tning i allm�nhet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upph�vs beviss�k-

ringslagen (1975: 1027) f�r skatte- och avgiftsprocessen. Den upph�vda
lagen g�ller dock fortfarande i fr�ga om s�krings�tg�rd som har verkst�llts
f�re ikrafttr�dandet av den nya lagen.

Denna lag till�mpas ocks� vid revision eller annan kontroll av att skatt

tagits ut enligt lagen (1968:430) om merv�rdeskatt. Med person som avses
i 10 � denna lag f�rst�s d�rvid den som kan f�rel�ggas enligt 27 � lagen om
merv�rdeskatt.

P� regeringens v�gnar

BENGT WESTERBERG

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

837

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.