SFS 1994:467 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1994:467 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
SFS 1994_467 Lag om ändring i taxeringslagen (1990_324)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:844px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft10">838 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1994:467 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om �ndring i taxeringslagen (1990:324); </b></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10">den 8 juni 1994 </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 1994. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft15">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om taxeringslagen (1990:324) <br/><i>dels</i> att 3 kap. 6 � skall upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 3 kap. 5 och 8 14 �� samt 6 kap. 10 � skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras fyra nya paragrafer, 3 kap. 12 a och </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft10">14 a  14 c ��, av f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att n�rmast f�re 3 kap. 13 � skall inf�ras en ny rubrik av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:293px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b> Skattemyndigheten f�r f�rel�gga den som �r eller kan antas vara <br/>skattskyldig att l�mna uppgift, visa upp handling eller l�mna �ver en kopia <br/>av handling som beh�vs f�r kontroll av att uppgifterna i hans sj�lvdeklara-<br/>tion �r riktiga eller annars f�r hans taxering. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett f�rel�ggande f�r f�renas med vite om det finns anledning att anta att </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft10">det annars inte f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b> Skattemyndigheten f�r besluta om taxeringsrevision f�r att kontrol-<br/>lera att skyldighet enligt lagen (1990:325) om sj�lvdeklaration och kon-<br/>trolluppgifter fullgjorts riktigt och fullst�ndigt. Taxeringsrevision f�r g�ras <br/>hos den som �r eller kan antas vara bokf�ringsskyldig enligt bokf�ringsla-<br/>gen (1976:125) eller skyldig att f�ra r�kenskaper enligt jordbruksbokf�-<br/>ringslagen (1979:141) och hos annan juridisk person �n d�dsbo. </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft10">Om revisionen kan antas bli omfattande f�r den p�b�rjas �ven innan </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft15">deklaration skall avl�mnas, om det beskattnings�r som revisionen avser <br/>g�tt ut. </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b> Ett beslut om taxeringsrevision skall �verl�mnas till den reviderade </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft15">innan revisionen verkst�lls. Beslutet skall inneh�lla uppgift om �ndam�let <br/>med revisionen och om m�jligheten att undanta handlingar och uppgifter <br/>enligt 13 och 14 ��. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft10">I ett beslut om taxeringsrevision skall en eller flera tj�nstem�n f�rordnas </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft10">att verkst�lla revisionen (revisor). </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 �</b> En taxeringsrevision skall bedrivas i samverkan med den revidera-</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft15">de och p� ett s�dant s�tt att den inte on�digt hindrar verksamheten. F�r <br/>det fall den reviderade inte samverkar finns best�mmelser om vite i 12 � <br/>fj�rde stycket och om andra tv�ngs�tg�rder i lagen (1994:466) om s�rskil-<br/>da tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft10">Revisionen f�r verkst�llas hos den reviderade om han medger det. </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft15">Revisionen skall ske hos den reviderade om han beg�r det och revisionen <br/>kan g�ras d�r utan betydande sv�righet. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10">Om revisionen inte verkst�lls hos den reviderade skall handlingarna p� </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft10">beg�ran �verl�mnas till revisorn mot kvitto. </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft10"> Prop. 1993/94:151. bet. 1993/94: SkU 31, rskr. 1993/94:335. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1994:467 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>11 �</b> Vid taxeringsrevision f�r r�kenskapsmaterial och andra handlingar </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22">som r�r verksamheten granskas om de inte skall undantas enligt 13 �. </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Vid revision f�r revisorn �ven inventera kassan, granska lager, maskiner </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24">och inventarier samt besiktiga lokaler och byggnader som anv�nds i verk-<br/>samheten. </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Med handling f�rst�s framst�llning i skrift eller bild samt upptagning </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24">som kan l�sas, avlyssnas eller p� annat s�tt uppfattas endast med tekniskt <br/>hj�lpmedel. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>12 �</b> Vid taxeringsrevision skall den reviderade tillhandah�lla revisorn </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24">de handlingar och l�mna de upplysningar som beh�vs for revisionen. Han <br/>skall ocks� l�mna tilltr�de till utrymmen som huvudsakligen anv�nds i <br/>verksamheten f�r s�dan �tg�rd som avses i 11 � andra stycket och om <br/>m�jligt st�lla en �ndam�lsenlig arbetsplats till f�rfogande. Den reviderade <br/>skall i �vrigt ge den hj�lp som beh�vs vid revisionen. </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Revisorn skall p� beg�ran ges tillf�lle att sj�lv anv�nda terminal eller </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24">annat tekniskt hj�lpmedel f�r att ta del av upptagning som kan uppfattas <br/>endast med s�dant hj�lpmedel, om inte den reviderade i st�llet tillhanda-<br/>h�ller en kopia av upptagningen och denna utan sv�righet kan granskas <br/>med annat tillg�ngligt tekniskt hj�lpmedel. Revisorn f�r kontrollera att <br/>kopian st�mmer �verens med den upptagning som finns hos den revidera-<br/>de. </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket f�r endast de </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24">tekniska hj�lpmedel och s�kbegrepp anv�ndas, som beh�vs f�r att tillgo-<br/>dose �ndam�let med revisionen. Granskningen f�r inte verkst�llas via <br/>telen�t. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Om den reviderade inte fullg�r sina skyldigheter enligt f�rsta eller andra </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22">stycket, f�r skattemyndigheten f�rel�gga honom vid vite att fullg�ra dem. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>12 a �</b> En revision f�r inte p�g� l�ngre tid �n n�dv�ndigt. R�kenskaps-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft24">material och andra handlingar som �verl�mnats till revisorn skall s� snart <br/>som m�jligt och senast n�r revisionen avslutats �terl�mnas till den revide-<br/>rade. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Skattemyndigheten skall snarast l�mna meddelande om resultatet av </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22">revisionen till den reviderade i de delar som r�r honom. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Handlingar och uppgifter som skall undantas </i></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>13 �</b> P� den enskildes beg�ran skall fr�n f�rel�ggande eller revision </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22">undantas </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft22">1. handling som inte f�r tas i beslag enligt 27 kap. 2 � r�tteg�ngsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">2. annan handling med ett betydande skyddsintresse om handlingens </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24">inneh�ll p� grund av s�rskilda omst�ndigheter inte b�r komma till n�gon <br/>annans k�nnedom. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Handling som avses i f�rsta stycket 2 f�r undantas endast om handling-</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22">ens skyddsintresse �r st�rre �n dess betydelse f�r kontrollen. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena g�ller i till�mpliga delar </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22">�ven f�rel�ggande att l�mna uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>14 �</b> En skriftlig beg�ran om befrielse fr�n f�rel�ggande att l�mna upp-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22">gift, visa upp handling eller l�mna �ver en kopia av handling skall ges in </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft22">839 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:645px;height:905px;"> <img width="645" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1994:467 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft33">till l�nsr�tten tillsammans med f�rel�ggandet och den beg�rda handlingen <br/>eller uppgiften. </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft31">Om den reviderade beg�r att en handling skall undantas fr�n revision </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft33">skall handlingen, om skattemyndigheten anser att den b�r granskas, ome-<br/>delbart f�rseglas och �verl�mnas till l�nsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft31">L�nsr�tten skall utan dr�jsm�l pr�va om handlingen eller uppgiften </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft31">skall undantas fr�n kontrollen. </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>14 a �</b> I fr�ga om upptagning, som avses i 11 � tredje stycket, best�mmer <br/>l�nsr�tten i vilken form eller p� vilket s�tt den skall tillhandah�llas i m�let. </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft31">L�nsr�tten f�r, i fr�ga om upptagning som avses i f�reg�ende stycke, </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft33">besluta om s�dana begr�nsningar i revisorns r�tt att sj�lv anv�nda teknis-<br/>ka hj�lpmedel som beh�vs f�r att uppgift, som skall undantas fr�n gransk-<br/>ning, inte skall bli tillg�nglig f�r revisorn. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 b �</b> Om den enskilde beg�r det, skall l�nsr�tten pr�va om beslut kan </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft31">fattas utan att r�tten granskar handlingen. </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft31">Anser den enskilde att en handling eller uppgift inte omfattas av kontrol-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft33">len handl�ggs fr�gan om undantagande p� s�tt som anges i 14 och 14 a �� <br/>samt i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 c �</b> Om en handling eller del av handling undantagits fr�n kontroll, </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft33">f�r dess inneh�ll inte �terges eller �beropas vid redog�relse f�r granskning-<br/>en eller annars inf�r myndighet. Detta g�ller �ven om en handling, utan <br/>beslut av l�nsr�tten, �terl�mnats efter det att den beg�rts undantagen. </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett beslut i fr�ga om undantagande av handling eller uppgift g�ller </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft31">omedelbart om inte annat anges i beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:554px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b> L�nsr�ttens beslut avseende skattemyndighets beslut att avvisa en </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft31">beg�ran om ompr�vning s�som f�r sent inkommen f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994. �ldre f�reskrifter g�ller fortfa-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft31">rande i fr�ga om revisioner som har beslutats f�re ikrafttr�dandet. De nya </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft33">best�mmelserna i 3 kap. 13-14 c �� och 6 kap. 10 � till�mpas dock om <br/>handlingar och uppgifter beg�rs undantagna efter ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft31">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft33">Karin Almgren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft31">840 </p> </div> </div>
background image

838

SFS 1994:467 Lag

om �ndring i taxeringslagen (1990:324);

Utkom fr�n trycket

den 8 juni 1994

utf�rdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om taxeringslagen (1990:324)
dels att 3 kap. 6 � skall upph�ra att g�lla,
dels att 3 kap. 5 och 8 14 �� samt 6 kap. 10 � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras fyra nya paragrafer, 3 kap. 12 a och

14 a  14 c ��, av f�ljande lydelse,

dels att n�rmast f�re 3 kap. 13 � skall inf�ras en ny rubrik av f�ljande

lydelse.

3 kap.

5 � Skattemyndigheten f�r f�rel�gga den som �r eller kan antas vara
skattskyldig att l�mna uppgift, visa upp handling eller l�mna �ver en kopia
av handling som beh�vs f�r kontroll av att uppgifterna i hans sj�lvdeklara-
tion �r riktiga eller annars f�r hans taxering.

Ett f�rel�ggande f�r f�renas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte f�ljs.

8 � Skattemyndigheten f�r besluta om taxeringsrevision f�r att kontrol-
lera att skyldighet enligt lagen (1990:325) om sj�lvdeklaration och kon-
trolluppgifter fullgjorts riktigt och fullst�ndigt. Taxeringsrevision f�r g�ras
hos den som �r eller kan antas vara bokf�ringsskyldig enligt bokf�ringsla-
gen (1976:125) eller skyldig att f�ra r�kenskaper enligt jordbruksbokf�-
ringslagen (1979:141) och hos annan juridisk person �n d�dsbo.

Om revisionen kan antas bli omfattande f�r den p�b�rjas �ven innan

deklaration skall avl�mnas, om det beskattnings�r som revisionen avser
g�tt ut.

9 � Ett beslut om taxeringsrevision skall �verl�mnas till den reviderade

innan revisionen verkst�lls. Beslutet skall inneh�lla uppgift om �ndam�let
med revisionen och om m�jligheten att undanta handlingar och uppgifter
enligt 13 och 14 ��.

I ett beslut om taxeringsrevision skall en eller flera tj�nstem�n f�rordnas

att verkst�lla revisionen (revisor).

10 � En taxeringsrevision skall bedrivas i samverkan med den revidera-

de och p� ett s�dant s�tt att den inte on�digt hindrar verksamheten. F�r
det fall den reviderade inte samverkar finns best�mmelser om vite i 12 �
fj�rde stycket och om andra tv�ngs�tg�rder i lagen (1994:466) om s�rskil-
da tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet.

Revisionen f�r verkst�llas hos den reviderade om han medger det.

Revisionen skall ske hos den reviderade om han beg�r det och revisionen
kan g�ras d�r utan betydande sv�righet.

Om revisionen inte verkst�lls hos den reviderade skall handlingarna p�

beg�ran �verl�mnas till revisorn mot kvitto.

1

Prop. 1993/94:151. bet. 1993/94: SkU 31, rskr. 1993/94:335.

background image

SFS 1994:467

11 � Vid taxeringsrevision f�r r�kenskapsmaterial och andra handlingar

som r�r verksamheten granskas om de inte skall undantas enligt 13 �.

Vid revision f�r revisorn �ven inventera kassan, granska lager, maskiner

och inventarier samt besiktiga lokaler och byggnader som anv�nds i verk-
samheten.

Med handling f�rst�s framst�llning i skrift eller bild samt upptagning

som kan l�sas, avlyssnas eller p� annat s�tt uppfattas endast med tekniskt
hj�lpmedel.

12 � Vid taxeringsrevision skall den reviderade tillhandah�lla revisorn

de handlingar och l�mna de upplysningar som beh�vs for revisionen. Han
skall ocks� l�mna tilltr�de till utrymmen som huvudsakligen anv�nds i
verksamheten f�r s�dan �tg�rd som avses i 11 � andra stycket och om
m�jligt st�lla en �ndam�lsenlig arbetsplats till f�rfogande. Den reviderade
skall i �vrigt ge den hj�lp som beh�vs vid revisionen.

Revisorn skall p� beg�ran ges tillf�lle att sj�lv anv�nda terminal eller

annat tekniskt hj�lpmedel f�r att ta del av upptagning som kan uppfattas
endast med s�dant hj�lpmedel, om inte den reviderade i st�llet tillhanda-
h�ller en kopia av upptagningen och denna utan sv�righet kan granskas
med annat tillg�ngligt tekniskt hj�lpmedel. Revisorn f�r kontrollera att
kopian st�mmer �verens med den upptagning som finns hos den revidera-
de.

Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket f�r endast de

tekniska hj�lpmedel och s�kbegrepp anv�ndas, som beh�vs f�r att tillgo-
dose �ndam�let med revisionen. Granskningen f�r inte verkst�llas via
telen�t.

Om den reviderade inte fullg�r sina skyldigheter enligt f�rsta eller andra

stycket, f�r skattemyndigheten f�rel�gga honom vid vite att fullg�ra dem.

12 a � En revision f�r inte p�g� l�ngre tid �n n�dv�ndigt. R�kenskaps-

material och andra handlingar som �verl�mnats till revisorn skall s� snart
som m�jligt och senast n�r revisionen avslutats �terl�mnas till den revide-
rade.

Skattemyndigheten skall snarast l�mna meddelande om resultatet av

revisionen till den reviderade i de delar som r�r honom.

Handlingar och uppgifter som skall undantas

13 � P� den enskildes beg�ran skall fr�n f�rel�ggande eller revision

undantas

1. handling som inte f�r tas i beslag enligt 27 kap. 2 � r�tteg�ngsbalken,

2. annan handling med ett betydande skyddsintresse om handlingens

inneh�ll p� grund av s�rskilda omst�ndigheter inte b�r komma till n�gon
annans k�nnedom.

Handling som avses i f�rsta stycket 2 f�r undantas endast om handling-

ens skyddsintresse �r st�rre �n dess betydelse f�r kontrollen.

Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena g�ller i till�mpliga delar

�ven f�rel�ggande att l�mna uppgifter.

14 � En skriftlig beg�ran om befrielse fr�n f�rel�ggande att l�mna upp-

gift, visa upp handling eller l�mna �ver en kopia av handling skall ges in

839

background image

SFS 1994:467

till l�nsr�tten tillsammans med f�rel�ggandet och den beg�rda handlingen
eller uppgiften.

Om den reviderade beg�r att en handling skall undantas fr�n revision

skall handlingen, om skattemyndigheten anser att den b�r granskas, ome-
delbart f�rseglas och �verl�mnas till l�nsr�tten.

L�nsr�tten skall utan dr�jsm�l pr�va om handlingen eller uppgiften

skall undantas fr�n kontrollen.

14 a � I fr�ga om upptagning, som avses i 11 � tredje stycket, best�mmer
l�nsr�tten i vilken form eller p� vilket s�tt den skall tillhandah�llas i m�let.

L�nsr�tten f�r, i fr�ga om upptagning som avses i f�reg�ende stycke,

besluta om s�dana begr�nsningar i revisorns r�tt att sj�lv anv�nda teknis-
ka hj�lpmedel som beh�vs f�r att uppgift, som skall undantas fr�n gransk-
ning, inte skall bli tillg�nglig f�r revisorn.

14 b � Om den enskilde beg�r det, skall l�nsr�tten pr�va om beslut kan

fattas utan att r�tten granskar handlingen.

Anser den enskilde att en handling eller uppgift inte omfattas av kontrol-

len handl�ggs fr�gan om undantagande p� s�tt som anges i 14 och 14 a ��
samt i f�rsta stycket.

14 c � Om en handling eller del av handling undantagits fr�n kontroll,

f�r dess inneh�ll inte �terges eller �beropas vid redog�relse f�r granskning-
en eller annars inf�r myndighet. Detta g�ller �ven om en handling, utan
beslut av l�nsr�tten, �terl�mnats efter det att den beg�rts undantagen.

Ett beslut i fr�ga om undantagande av handling eller uppgift g�ller

omedelbart om inte annat anges i beslutet.

6 kap.

10 � L�nsr�ttens beslut avseende skattemyndighets beslut att avvisa en

beg�ran om ompr�vning s�som f�r sent inkommen f�r inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994. �ldre f�reskrifter g�ller fortfa-

rande i fr�ga om revisioner som har beslutats f�re ikrafttr�dandet. De nya

best�mmelserna i 3 kap. 13-14 c �� och 6 kap. 10 � till�mpas dock om
handlingar och uppgifter beg�rs undantagna efter ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

840

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.