SFS 1994:467 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1994:467 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
SFS 1994_467 Lag om ändring i taxeringslagen (1990_324)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

838

SFS 1994:467 Lag

om ändring i taxeringslagen (1990:324);

Utkom från trycket

den 8 juni 1994

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1990:324)
dels att 3 kap. 6 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 5 och 8 �14 §§ samt 6 kap. 10 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 3 kap. 12 a och

14 a � 14 c §§, av följande lydelse,

dels att närmast före 3 kap. 13 § skall införas en ny rubrik av följande

lydelse.

3 kap.

5 § Skattemyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara
skattskyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia
av handling som behövs för kontroll av att uppgifterna i hans självdeklara-
tion är riktiga eller annars för hans taxering.

Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte följs.

8 § Skattemyndigheten får besluta om taxeringsrevision för att kontrol-
lera att skyldighet enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och kon-
trolluppgifter fullgjorts riktigt och fullständigt. Taxeringsrevision får göras
hos den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringsla-
gen (1976:125) eller skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokfö-
ringslagen (1979:141) och hos annan juridisk person än dödsbo.

Om revisionen kan antas bli omfattande får den påbörjas även innan

deklaration skall avlämnas, om det beskattningsår som revisionen avser
gått ut.

9 § Ett beslut om taxeringsrevision skall överlämnas till den reviderade

innan revisionen verkställs. Beslutet skall innehålla uppgift om ändamålet
med revisionen och om möjligheten att undanta handlingar och uppgifter
enligt 13 och 14 §§.

I ett beslut om taxeringsrevision skall en eller flera tjänstemän förordnas

att verkställa revisionen (revisor).

10 § En taxeringsrevision skall bedrivas i samverkan med den revidera-

de och på ett sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten. För
det fall den reviderade inte samverkar finns bestämmelser om vite i 12 §
fjärde stycket och om andra tvångsåtgärder i lagen (1994:466) om särskil-
da tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

Revisionen får verkställas hos den reviderade om han medger det.

Revisionen skall ske hos den reviderade om han begär det och revisionen
kan göras där utan betydande svårighet.

Om revisionen inte verkställs hos den reviderade skall handlingarna på

begäran överlämnas till revisorn mot kvitto.

1

Prop. 1993/94:151. bet. 1993/94: SkU 31, rskr. 1993/94:335.

background image

SFS 1994:467

11 § Vid taxeringsrevision får räkenskapsmaterial och andra handlingar

som rör verksamheten granskas om de inte skall undantas enligt 13 §.

Vid revision får revisorn även inventera kassan, granska lager, maskiner

och inventarier samt besiktiga lokaler och byggnader som används i verk-
samheten.

Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning

som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel.

12 § Vid taxeringsrevision skall den reviderade tillhandahålla revisorn

de handlingar och lämna de upplysningar som behövs for revisionen. Han
skall också lämna tillträde till utrymmen som huvudsakligen används i
verksamheten för sådan åtgärd som avses i 11 § andra stycket och om
möjligt ställa en ändamålsenlig arbetsplats till förfogande. Den reviderade
skall i övrigt ge den hjälp som behövs vid revisionen.

Revisorn skall på begäran ges tillfälle att själv använda terminal eller

annat tekniskt hjälpmedel för att ta del av upptagning som kan uppfattas
endast med sådant hjälpmedel, om inte den reviderade i stället tillhanda-
håller en kopia av upptagningen och denna utan svårighet kan granskas
med annat tillgängligt tekniskt hjälpmedel. Revisorn får kontrollera att
kopian stämmer överens med den upptagning som finns hos den revidera-
de.

Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket får endast de

tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas, som behövs för att tillgo-
dose ändamålet med revisionen. Granskningen får inte verkställas via
telenät.

Om den reviderade inte fullgör sina skyldigheter enligt första eller andra

stycket, får skattemyndigheten förelägga honom vid vite att fullgöra dem.

12 a § En revision får inte pågå längre tid än nödvändigt. Räkenskaps-

material och andra handlingar som överlämnats till revisorn skall så snart
som möjligt och senast när revisionen avslutats återlämnas till den revide-
rade.

Skattemyndigheten skall snarast lämna meddelande om resultatet av

revisionen till den reviderade i de delar som rör honom.

Handlingar och uppgifter som skall undantas

13 § På den enskildes begäran skall från föreläggande eller revision

undantas

1. handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken,

2. annan handling med ett betydande skyddsintresse om handlingens

innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till någon
annans kännedom.

Handling som avses i första stycket 2 får undantas endast om handling-

ens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar

även föreläggande att lämna uppgifter.

14 § En skriftlig begäran om befrielse från föreläggande att lämna upp-

gift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling skall ges in

839

background image

SFS 1994:467

till länsrätten tillsammans med föreläggandet och den begärda handlingen
eller uppgiften.

Om den reviderade begär att en handling skall undantas från revision

skall handlingen, om skattemyndigheten anser att den bör granskas, ome-
delbart förseglas och överlämnas till länsrätten.

Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen eller uppgiften

skall undantas från kontrollen.

14 a § I fråga om upptagning, som avses i 11 § tredje stycket, bestämmer
länsrätten i vilken form eller på vilket sätt den skall tillhandahållas i målet.

Länsrätten får, i fråga om upptagning som avses i föregående stycke,

besluta om sådana begränsningar i revisorns rätt att själv använda teknis-
ka hjälpmedel som behövs för att uppgift, som skall undantas från gransk-
ning, inte skall bli tillgänglig för revisorn.

14 b § Om den enskilde begär det, skall länsrätten pröva om beslut kan

fattas utan att rätten granskar handlingen.

Anser den enskilde att en handling eller uppgift inte omfattas av kontrol-

len handläggs frågan om undantagande på sätt som anges i 14 och 14 a §§
samt i första stycket.

14 c § Om en handling eller del av handling undantagits från kontroll,

får dess innehåll inte återges eller åberopas vid redogörelse för granskning-
en eller annars inför myndighet. Detta gäller även om en handling, utan
beslut av länsrätten, återlämnats efter det att den begärts undantagen.

Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller

omedelbart om inte annat anges i beslutet.

6 kap.

10 § Länsrättens beslut avseende skattemyndighets beslut att avvisa en

begäran om omprövning såsom för sent inkommen får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om revisioner som har beslutats före ikraftträdandet. De nya

bestämmelserna i 3 kap. 13-14 c §§ och 6 kap. 10 § tillämpas dock om
handlingar och uppgifter begärs undantagna efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

840

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.