SFS 1994:1563 Lag om tobaksskatt

SFS 1994_1563 Lag om tobaksskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6007

SFS 1994:1563

Utkom från trycket
den 27 december 1994

Lag
om tobaksskatt;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Tobaksskatt skall betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige,

som förs in eller tas emot från ett annat EG-land eller som importeras från
tredje land.

Skatt skall betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak som

hänförs till nr 2402 och 2403 i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt
förordningen EEG 2658/87.

Skatt skall betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till KN-nr

2403 enligt förordningen EEG 2658/87. Närmare bestämmelser härom
meddelas i 3 7 - 4 1 §§.

Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska

gemenskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och
områden utanför detta skatteområde.

Skatt på cigaretter

2 § Skatt på cigaretter tas ut med 52 öre per styck och 15,2 procent av
detaljhandelspriset.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

9 centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 9 centimeter som en

cigarett.

3 § Med detaljhandelspris avses i denna lag varje cigarettprodukts högs-
ta tillåtna detaljhandelspris, inklusive tobaksskatt och annan statlig skatt
eller avgift. Detaljhandelspriset fastställs av tillverkaren eller hans repre-
sentant eller i fråga om cigaretter som importeras från tredje land av
importören.

Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspriset.
Om detaljhandelspris inte har fastställts får beskattningsmyndigheten

uppskatta priset efter vad som kan anses skäligt.

1

Prop. 1994/95:56, bet. 1994/95:SkU6, rskr. 1994/95:95.

background image

SFS 1994:1563

Kontrollmärkning på cigarettförpackningar

4 § Cigaretter får inte tillhandahållas för försäljning annat än i original-
förpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhan-
delspriset.

5 § Den som säljer cigaretter till högre pris än detaljhandelspriset skall
av beskattningsmyndigheten påföras belopp motsvarande den ytterligare
skatt som skulle ha tagits ut enligt 2 § första stycket om detaljhandelspriset
hade varit fastställt till det pris som varan sålts för.

Om det saknas erforderliga uppgifter eller om beloppet inte annars kan

beräknas tillförlitligt, får beskattningsmyndigheten uppskatta beloppet ef-
ter vad som kan anses skäligt.

6 § Den som tillhandahåller cigaretter till försäljning på annat sätt än i
originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om de-
taljhandelspriset döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt första stycket.

7 § Cigaretter som varit föremål för brott enligt 6 §, eller värdet av
cigaretterna om dessa inte finns kvar, skall förklaras förverkade om det
inte är uppenbart oskäligt.

Skatt på cigarrer, cigariller och röktobak

8 § Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 35 öre per styck.

Skatt på röktobak tas ut med 384 kronor per kilogram.

Skattskyldighet m. m.

Skattskyldiga

9 § Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. har godkänts som upplagshavare enligt 10 § eller den som i Sverige

yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor

enligt 13 eller 14 §,

3. har godkänts som skatterepresentant enligt 15 §,

4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

16 §,

5. i annat fall än som avses i 1 — 3, från ett annat EG-land till Sverige för

in eller tar emot skattepliktiga varor, om varorna skall användas för annat
än privat bruk,

6. från tredje land importerar skattepliktiga varor.

Upplagshavare och skatteupplag

10 § Som upplagshavare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt tillverka eller bearbeta skattepliktiga

varor,

2. för yrkesmässig försäljning till näringsidkare tar emot skattepliktiga

varor från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige
eller vid import från tredje land, eller

6008

background image

SFS 1994:1563

3. yrkesmässigt i större omfattning lagrar skattepliktiga varor,
om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe-

terna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av skattepliktiga

tobaksvaror skall äga rum i godkänt skatteupplag.

Frågor om godkännande av upplagshavare och av skatteupplag prövas

av beskattningsmyndigheten på särskild ansökan.

11 § Upplagshavare som säljer obeskattade varor till annan upplags-

havare i Sverige eller till näringsidkare i ett annat EG-land skall hos
beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av skatten innan
leveransen av de skattepliktiga varorna påbörjas.

Beskattningsmyndigheten får bestämma att upplagshavaren skall ställa

säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning
eller lagring av skattepliktiga varor.

12 § Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas
av beskattningsmyndigheten, om förutsättningarna för godkännande inte
längre finns. Godkännande av upplagshavare får också återkallas om ställd
säkerhet inte längre är godtagbar.

Varumottagare

13 § Den som yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en god-

känd upplagshavare i ett annat EG-land eller som yrkesmässigt från tredje
land importerar skattepliktiga varor och som inte själv är godkänd som
upplagshavare, kan hos beskattningsmyndigheten ansöka om registrering
som varumottagare.

Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten i

enlighet med vad beskattningsmyndigheten bestämmer.

Bestämmelserna i 12 § om återkallelse tillämpas även på registrerad

varumottagare.

14 § Den som, utan att vara upplagshavare eller registrerad varumotta-

gare, yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från godkänd upplags-
havare i ett annat EG-land (oregistrerad varumottagare) skall, innan va-
rorna transporteras från det andra EG-landet, anmäla leveransen till be-
skattningsmyndigheten och ställa säkerhet för skatten.

15 § Upplagshavare som är registrerad i ett annat EG-land och som

levererar skattepliktiga varor till sådan varumottagare i Sverige som avses
i 13 och 14 §§, får utse en skatterepresentant här i landet. Skatterepresen-
tanten skall godkännas av beskattningsmyndigheten. Skatterepresentanten
är, i stället för varumottagaren, skattskyldig för de varor som den utländs-
ke upplagshavaren levererar till varumottagare i Sverige.

Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för skattens betalning i enlig-

het med vad beskattningsmyndigheten bestämmer.

Bestämmelserna i 12 § om återkallelse tillämpas även på skatterepresen-

tant.

6009

background image

SFS 1994:1563

Distansförsäljning

16 § Om annan än upplagshavare, registrerad varumottagare eller ore-

gistrerad varumottagare i Sverige förvärvar skattepliktig vara från ett

annat EG-land och varan transporteras av säljaren eller av annan för
säljarens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig. Säljaren
skall ställa säkerhet för betalning av skatten innan transport från det andra
EG-landet påbörjas.

Vid distansförsäljning skall säljaren företrädas av en av beskattnings-

myndigheten godkänd representant. En sådan representant skall enligt
fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av
tobaksskatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt
denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas till-
gängligt hos representanten.

Andra stycket gäller inte en utländsk säljare som är juridisk person och

har ett fast driftställe här i landet.

Bestämmelserna i 12 § första meningen om återkallelse tillämpas även

på representant som avses i andra stycket.

Övriga skattskyldiga

17 § Den som är skattskyldig enligt 9 § 5 skall, innan varorna transporte-

ras från det andra EG-landet, anmäla varorna till beskattningsmyndighe-
ten och ställa säkerhet för betalning av skatten.

Registreringsskyldighet

18 § Skattskyldiga enligt 10, 13, 15 och 16 §§ skall vara registrerade hos

beskattningsmyndigheten.

Import från tredje land i vissa fall

19 § När skattepliktiga varor importeras från tredje land av någon som
inte är upplagshavare enligt 10 § eller registrerad varumottagare enligt

13 §, skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen

(1994:1550) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisreg-
leringsavgifter.

Skattskyldighetens inträde

20 § Skattskyldigheten inträder för

1. den som är upplagshavare när

a) denne levererar skattepliktiga varor till en köpare i Sverige som inte är

upplagshavare eller till en köpare i ett annat EG-land som inte är upplags-
havare eller registrerad eller oregistrerad varumottagare eller exporterar

skattepliktiga varor till en köpare i tredje land,

b) denne tar i anspråk skattepliktiga varor för annat ändamål än försälj-

ning eller när varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till
något annat godkänt skatteupplag,

c) denne avregistreras, och omfattar de varor som då ingår i hans lager

och som inte redan har beskattats,

6010

background image

2. den som är registrerad varumottagare, vid mottagandet av skatteplik-

tiga varor,

3. den som är oregistrerad varumottagare, vid mottagandet av skatte-

pliktiga varor,

4. den som är godkänd som skatterepresentant enligt 15 §, vid mottagan-

det av skattepliktiga varor,

5. den som är säljare vid distansförsäljning enligt 16 §, när leverans sker,
6. den som är skattskyldig enligt 9 § 5, när de skattepliktiga varorna förs

in till Sverige.

Skattskyldigheten inträder för den, som utan att vara upplagshavare

enligt 10 §, tillverkar skattepliktiga varor, när varorna tillverkas.

21 § Skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 § första stycket 1 inträ-
der inte för varor som

a) till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, bearbet-

ning, lagring eller transport,

b) har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,
c) har återanvänts vid tillverkning, eller
d) uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteuppla-

get.

Vad som sägs i första stycket a gäller även varumottagare enligt 13 och

14 §§ och skatterepresentant enligt 15 § för varor som till följd av varornas

karaktär förstörts under transport till denne.

Särskilda redovisningsregler för vissa skattskyldiga

22 § Den som är oregistrerad varumottagare enligt 14 § skall lämna
deklaration för varje mottagen leverans av skattepliktiga varor. Deklara-
tionen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar
efter den dag då varorna togs emot.

Den som är skattskyldig enligt 9 § 5 skall lämna deklaration när skatte-

pliktiga varor förs till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in till
beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter införseln.

Den som tillverkar skattepliktiga varor utan att vara upplagshavare skall

lämna deklaration när varorna tillverkas. Deklarationen skall ha kommit
in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna
tillverkades.

Ledsagardokument m. m.

23 § Vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat
EG-land skall upplagshavaren upprätta ett ledsagardokument i fyra
exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under trans-
port. Av dessa exemplar skall ett (returexemplaret) undertecknas av mot-
tagaren och återsändas till avsändaren senast 15 dagar efter utgången av
den kalendermånad under vilken varorna har mottagits.

Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en näringsidkare i ett

annat EG-land och har upplagshavaren inte inom två månader efter ut-
gången av den kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit re-
turexemplaret av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta
beskattningsmyndigheten om förhållandet.

6011

SFS 1994:1563

background image

SFS 1994:1563

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumot-

tagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation
som visar att sådan säkerhet som avses i 14 § ställts för skatten i destina-
tionslandet.

24 § Vid fortullning enligt tullagen (1994:1550) skall, om beskattning av
varorna inte skett enligt 19 §, vid transport av obeskattade varor upprättas
ett ledsagardokument i fyra exemplar. Ett exemplar skall förvaras hos den
tullmyndighet där varan frigjorts enligt tullbestämmelserna. Dokumenten
skall i övrigt hanteras så som anges i 23 § första stycket. Returexemplaret
skall återsändas till tullmyndigheten.

Har tullmyndigheten inte inom två månader efter utgången av den

kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit returexemplaret av
ledsagardokumentet, skall myndigheten utan dröjsmål underrätta beskatt-
ningsmyndigheten om förhållandet.

25 § Vid export till tredje land av obeskattade varor skall avsändaren
upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar. Tre exemplar av doku-
mentet skall åtfölja varorna under transport. Utfartstullanstalten skall
attestera att varorna lämnat gemenskapen och till avsändaren återsända
det attesterade exemplaret av ledsagardokumentet inom 15 dagar.

Om avsändaren inte inom två månader efter utgången av den kalender-

månad under vilken varorna avsänts för export erhållit returexemplaret av
ledsagardokumentet, skall avsändaren utan dröjsmål underrätta beskatt-
ningsmyndigheten om förhållandet.

26 § När skattepliktiga varor för vilka skatt enligt denna lag har tagits ut
skall levereras till ett annat EG-land, skall den som ansvarar för transpor-
ten upprätta ett förenklat ledsagardokument i tre exemplar. Två exemplar
av dokumentet skall åtfölja varorna under transporten. Sådant ledsagardo-
kument krävs dock inte vid försäljning som avses i 28 §.

27 § Om obeskattade varor skall transporteras mellan Sverige och ett
annat EG-land enligt 23 §, och varorna inte når den mottagare som angetts
i ledsagardokumentet, skall varorna beskattas här i landet om varorna

1. finns i Sverige eller kan antas ha konsumerats här,

2. levererats från en svensk upplagshavare och det inte kan utredas var

varorna finns eller var de har konsumerats.

I fall som avses i första stycket är den som ställt säkerhet för transporten

skattskyldig. Skatten skall tas ut med belopp enligt bestämmelserna vid
den tidpunkt då varorna infördes till Sverige eller transporten från den
svenske upplagshavaren påbörjades.

28 § Vid försäljning av skattepliktiga varor till en sådan köpare i ett
annat EG-land som inte är godkänd upplagshavare, registrerad varumotta-
gare eller oregistrerad varumottagare, skall säljaren innan leverans på-
börjas, till beskattningsmyndigheten ha gett in bevis om att säkerhet är
ställd i det andra EG-landet för betalning av den skatt som skall betalas
där. Detta gäller endast om det är säljaren som skall ombesörja leveransen
eller när leveransen sker för dennes räkning.

6012

background image

SFS 1994:1563

Återbetalning av skatt

29 § För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som däref-

ter levereras till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt
skall betalas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig
ansökan hos beskattningsmyndigheten.

Ansökan om återbetalning av i Sverige erlagd skatt vid sådan försäljning

som avses i 28 § skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in

till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Den som
begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i

Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

Vid övriga leveranser till ett annat EG-land skall ansökan om återbetal-

ning göras innan varorna förs ut ur landet. Den som begär återbetalning
skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetal-
ning sker sedan sökanden till beskattningsmyndigheten gett in dels ett
dokument som visar antingen att skatten betalats i mottagarlandet eller att
säkerhet ställts för skattens betalning där, dels ett av mottagaren under-
tecknat och återsänt exemplar (returexemplaret) av det ledsagardokument
som anges i 26 §.

Har en vara beskattats i enlighet med 27 § första stycket 2, och visar den

skattskyldige inom tre år efter det att transporten påbörjades att varan
beskattats i ett annat land, skall den här i landet erlagda skatten återbeta-
las.

30 § Den som i Sverige betalat skatt för varor som sedan exporterats till
tredje land skall efter ansökan medges återbetalning av skatt om inte annat
följer av tredje stycket.

En varumottagare som är skattskyldig enligt 13 eller 14 § eller en skatte-

representant enligt 15 §, som i Sverige har betalat skatt för varor som
visats ha återsänts till den utländske upplagshavaren skall efter ansökan
medges återbetalning av skatten.

Ansökan om återbetalning enligt första eller andra stycket görs skriftli-

gen hos beskattningsmyndigheten. Ansökan skall omfatta en period om ett
kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter
kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för

kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

31 § Om skatt har återbetalats med ett för högt belopp på grund av en
oriktig uppgift som den sökande lämnat eller på grund av felräkning,
felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende, är den sökande skyl-
dig att betala tillbaka vad han fått för mycket. Beslut härom meddelas av
beskattningsmyndigheten.

Åtgärd för att ta ut ett oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får inte

vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket
beloppet betalats ut.

Avdrag

32 § I deklaration som lämnas av upplagshavare som avses i 10 § får
avdrag göras för skatt på varor

a) som har återtagits i samband med återgång av köp,

6013

background image

b) som har förstörts genom olyckshändelse eller force majeure,
c) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt,
d) som har exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager

för annat ändamål än att förbrukas där,

e) som har lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant,

eller

f) som har levererats för försäljning i exportbutik.

33 § I deklaration som lämnas av en registrerad eller oregistrerad varu-
mottagare enligt 13 och 14 §§ eller en skatterepresentant enligt 15 § får

avdrag göras för skatt på tobaksvaror som förstörts under transporten till

varumottagaren genom olyckshändelse eller force majeure.

Förfaranderegler m. m.

34 § I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller bestämmelserna i
lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

35 § Följande beslut av beskattningsmyndigheten får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige, sökanden och Riksskat-

teverket:

1. beslut om godkännande enligt 10, 13, 15 och 16 §§,

2. beslut om återkallelse enligt 12, 13, 15 och 16 §§,
3. beslut om ställande av säkerhet enligt denna lag och
4. beslut om återbetalning enligt 2 9 - 3 1 §§.
Om en skattskyldig eller sökande överklagar beslut enligt första stycket,

förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

Beslut enligt 5 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av sälja-

ren och av Riksskatteverket.

36 § Beskattningsmyndigheten skall med hjälp av automatisk databe-
handling föra register över personer som har godkänts som upplagshavare
eller som är registrerade varumottagare samt över godkända skatteupplag.

Ändamålet med registret är att tillhandahålla skattskyldiga och behörig

myndighet i Sverige eller ett annat EG-land uppgifter om godkännande
och registrering enligt första stycket.

Registret skall innehålla uppgift om den registrerades namn, registre-

ringsnummer, adress, skatteupplagens registreringsnummer och adress,
vilken kategori av varor som den registrerade får ta emot eller som får
lagras på skatteupplaget, beskattningsmyndighetens adress och datum för
godkännande samt registreringens eventuella giltighetstid. Dessa uppgifter
får lämnas till registret från ett annat register som förs hos beskattnings-
myndigheten. Registret skall även innehålla motsvarande uppgifter som
inhämtats från ett annat EG-land. Uppgifterna till registret får inhämtas
med hjälp av automatisk databehandling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge

att enskilda och myndigheter inom landet får ha terminalåtkomst till
registret.

Uppgifter i registret får lämnas ut till behörig myndighet i ett annat EG-

land på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

6014

SFS 1994:1563

background image

Uppgifter om upplagshavare, registrerade varumottagare och över god-

kända skatteupplag skall gallras sju år efter utgången av det kalenderår
som upplagshavaren eller varumottagaren avregistrerades.

Skatt på snus och tuggtobak

37 § Skatt på snus tas ut med 75 kronor per kilogram och på tuggtobak
med 123 kronor per kilogram.

38 § Skattskyldig är den som

1. i Sverige yrkesmässigt tillverkar snus eller tuggtobak,

2. från ett annat EG-land yrkesmässigt för in eller tar emot snus eller

tuggtobak, eller

3. från tredje land importerar snus eller tuggtobak.

39 § Den som är skattskyldig enligt 38 § 1 skall vara registrerad hos
beskattningsmyndigheten.

Den som är skattskyldig enligt 38 § 2 eller 3 får efter ansökan registreras,

om verksamheten är av större omfattning eller om det annars finns särskil-
da skäl.

40 § Skattskyldigheten för den som är registrerad inträder när snus och
tuggtobak levereras till en köpare som inte är registrerad, tas i anspråk för
annat ändamål än försäljning eller ingår i den skattskyldiges lager vid
avregistrering.

För den som är skattskyldig enligt 38 § 2, och som inte är registrerad

enligt 39 §, inträder skattskyldigheten när de skattepliktiga varorna förs in
till Sverige. Därvid skall de redovisningsregler som anges i 22 § andra
stycket tillämpas.

41 § Om snus eller tuggtobak importeras från tredje land av någon
annan än den som är registrerad enligt 39 § skall skatten betalas till
tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen (1994:1550) och 9 kap. 4 § lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

I övrigt tillämpas 3 0 - 3 2 , 34, 35 och 42 §§ även i fråga om snus och

tuggtobak. Därvid skall vad som gäller om upplagshavare i stället avse den
som är registrerad enligt 39 §.

Skatteomräkning

42 § För tobaksvaror som anges i 8 och 37 §§ tas skatten för år 1995 ut
med de i dessa paragrafer angivna beloppen. För tiden efter utgången av år

1995 och fram till och med år 1998 skall skatten på de tobaksvaror som

anges i 2, 8 och 37 §§ tas ut med de i paragraferna angivna beloppen,
omräknade enligt andra stycket. Därefter skall skatten tas ut med de
belopp som gäller vid utgången av år 1998.

Skatten för vart och ett av kalenderåren 1996 till och med 1998 skall tas

ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2, 8 och 37 §§
angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i
procent, som anger förhållandet mellan prisläget i oktober månad året

6015

SFS 1994:1563

background image

6016

SFS 1994:1563

närmast före det år beräkningen avser och prisläget i oktober 1994. När det

gäller 2 § skall omräkning, endast avse styckeskatten.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade

skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår.
Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid ikraftträdandet
upphör lagen (1961:394) om tobaksskatt att gälla. Den upphävda lagen
tillämpas dock fortfarande i de fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträ-
dandet av den nya lagen.

2. Den som är registrerad som skattskyldig enligt de äldre bestämmelser-

na skall avregistreras vid ikraftträdandet. Om denne registreras som upp-
lagshavare eller enligt 39 § enligt den nya lagen vid ikraftträdandet, inträ-
der dock inte skattskyldighet för lagret vid avregistreringen.

3. I stället för vad som föreskrivs i 2 § första stycket skall till och med

den 31 december 1995 skatten på cigaretter tas ut med 75 öre per cigarett.

4. Föreskrifterna i 3 — 7 §§ den nya lagen tillämpas först från och med

den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

JAN NYGREN
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.