SFS 1994:1564 Lag om alkoholskatt

SFS 1994_1564 Lag om alkoholskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6016

SFS 1994:1564
Utkom från trycket
den 27 december 1994

Lag
om alkoholskatt;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Alkoholskatt skall betalas för öl, vin och andra jästa drycker, mellan-

klassprodukter samt för etylalkohol som tillverkas här i landet, som förs in
eller tas emot från ett annat EG-land eller som importeras från tredje land.

Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska

gemenskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och

områden utanför detta skatteområde.

Skatt på öl

2 § Skatt skall betalas för öl som hänförs till nr 2203 i Kombinerade
nomenklaturen (KN) enligt förordningen EEG 2658/87 om alkoholhalten
överstiger 0,5 volymprocent.

1

Prop. 1994/95:56, bet. 1994/95: SkU6, rskr. 1994/95:95.

background image

Skatt skall även betalas för produkter innehållande en blandning av öl

och icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i
blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt tas ut per liter med 2,33 kronor för varje volymprocent alkohol.
För öl med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 3,5 volymprocent tas

skatt dock ut per liter med 0,91 kronor för varje volymprocent alkohol.

För öl med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

Skatt på vin

3 § Skatt skall betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om
alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15

volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18

volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt tas ut per liter för

drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med
9,00 kronor,
drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

13,30 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

18,30 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med
26,20 kronor, och för
drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med
43,50 kronor.

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

Skatt på andra jästa drycker än vin eller öl

4 § Skatt skall betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs
till KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och

2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten
överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger

10 men inte över 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten

uteslutande har uppkommit genom jäsning.

Skatt tas ut per liter för

drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med
9,00 kronor,
drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

13,30 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

18,30 kronor och för

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med
26,20 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent

tas skatt ut med 0 kronor.

6017

SFS 1994:1564

background image

SFS 1994:1564

Skatt på mellanklassprodukter

5 § Skatt skall betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över

1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och

2206 men som inte beskattas enligt 2 - 4 §§.

Skatt tas ut per liter för

drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 26,20 kronor,
och för
drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 43,50 kronor.

Skatt på etylalkohol

6 § Skatt skall betalas för etylalkohol hänförlig till KN-nr 2207 och 2208
med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om etylalkoholen

ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt skäll även

betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om
alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

Skatt tas ut med 474 kronor per liter ren alkohol.

Undantag från skatteplikten

7 § Skatt skall inte betalas för varor som distribueras i form av alkohol
som är fullständigt denaturerad i enlighet med de föreskrifter regeringen
meddelar. Vid försäljning till ett annat EG-land, skall ett av avsändaren
upprättat förenklat ledsagardokument åtfölja sådana varor under trans-
porten.

Skattskyldighet m.m.

Skattskyldiga

8 § Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. har godkänts som upplagshavare enligt 9 § eller den som i Sverige

yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor

enligt 12 och 13 §§,

3. har godkänts som skatterepresentant enligt 14 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

15 §,

5. i annat fall än som avses i 1 - 3, från ett annat EG-land till Sverige för

in eller tar emot skattepliktiga varor, om varorna skall användas för annat

än privat bruk,

6. från tredje land importerar skattepliktiga varor,
7. annars i Sverige tillverkar etylalkohol.

Upplagshavare och skatteupplag

9 § Som upplagshavare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt tillverka eller bearbeta skattepliktiga

varor,

2. för yrkesmässig försäljning till näringsidkare tar emot skattepliktiga

6018

background image

SFS 1994:1564

varor från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige
eller vid import från tredje land, eller

3. yrkesmässigt i större omfattning lagrar skattepliktiga varor,
om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe-

terna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av skattepliktiga

varor skall äga rum i godkänt skatteupplag.

Frågor om godkännande av upplagshavare och av skatteupplag prövas

av beskattningsmyndigheten på särskild ansökan.

10 § Upplagshavare som säljer obeskattade varor till annan upplags-

havare i Sverige eller till näringsidkare i ett annat EG-land skall hos
beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av skatten innan
leveransen av de skattepliktiga varorna påbörjas.

Beskattningsmyndigheten får bestämma att upplagshavaren skall ställa

säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning
eller lagring av skattepliktiga varor.

11 § Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas
av beskattningsmyndigheten, om förutsättningarna för godkännande inte

längre finns. Godkännande av upplagshavare får också återkallas om ställd
säkerhet inte längre är godtagbar.

Varumottagare

12 § Den som yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en god-

känd upplagshavare i ett annat EG-land eller som yrkesmässigt från tredje
land importerar skattepliktiga varor och som inte själv är godkänd som
upplagshavare, kan hos beskattningsmyndigheten ansöka om registrering
som varumottagare.

Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten i

enlighet med vad beskattningsmyndigheten bestämmer.

Bestämmelserna i 11 § om återkallelse tillämpas även på registrerad

varumottagare.

13 § Den som, utan att vara upplagshavare eller registrerad varumotta-

gare, yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från godkänd upplags-
havare i ett annat EG-land (oregistrerad varumottagare) skall, innan va-
rorna transporteras från det andra EG-landet, anmäla leveransen till be-
skattningsmyndigheten och ställa säkerhet för skatten.

14 § Upplagshavare som är registrerad i ett annat EG-land och som

levererar skattepliktiga varor till sådan varumottagare i Sverige som avses
i 12 och 13 §§, får utse en skatterepresentant här i landet. Skatterepresen-
tanten skall godkännas av beskattningsmyndigheten. Skatterepresentanten
är, i stället för varumottagaren, skattskyldig för de varor som den utländs-
ke upplagshavaren levererar till varumottagare i Sverige.

Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för skattens betalning i enlig-

het med vad beskattningsmyndigheten bestämmer.

Bestämmelserna i 11 § om återkallelse tillämpas även på skatterepresen-

tant.

6019

background image

SFS 1994:1564

Distansförsäljn ing

15 § Om annan än upplagshavare, registrerad varumottagare eller ore-

gistrerad varumottagare i Sverige förvärvar skattepliktig vara från ett
annat EG-land och varan transporteras av säljaren eller av annan för
säljarens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig. Säljaren
skall ställa säkerhet för betalning av skatten innan transport från det andra
EG-landet påbörjas.

Vid distansförsäljning skall säljaren företrädas av en av beskattnings-

myndigheten godkänd representant. En sådan representant skall enligt
fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av
alkoholskatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt
denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas till-

gängligt hos representanten.

Andra stycket gäller inte en utländsk säljare som är juridisk person och

har ett fast driftställe här i landet.

Bestämmelserna i 11 § första meningen om återkallelse tillämpas även

på representant som avses i andra stycket.

Övriga skattskyldiga

16 § Den som är skattskyldig enligt 8 § 5 skall, innan varorna transporte-
ras från det andra EG-landet, anmäla varorna till beskattningsmyndighe-

ten och ställa säkerhet för betalning av skatten.

Registreringsskyldighet

17 § Skattskyldiga enligt 9, 12, 14 och 15 §§ skall vara registrerade hos

beskattningsmyndigheten.

Import från tredje land i vissa fall

18 § När skattepliktiga varor importeras från tredje land av någon som
inte är upplagshavare enligt 9 § eller registrerad varumottagare enligt 12 §,
skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen

(1994:1550) och 9kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisreg-
leringsavgifter.

Skattskyldighetens inträde

19 § Skattskyldigheten inträder för

1. den som är upplagshavare när

a) denne levererar skattepliktiga varor till en köpare i Sverige som inte är

upplagshavare eller till en köpare i ett annat EG-land som inte är upplags-
havare eller registrerad eller oregistrerad varumottagare eller exporterar
skattepliktiga varor till en köpare i tredje land,

b) denne tar i anspråk skattepliktiga varor för annat ändamål än försälj-

ning eller när varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till
något annat godkänt skatteupplag,

c) denne avregistreras, och omfattar de varor som då ingår i hans lager

och som inte redan har beskattats,

6020

background image

SFS 1994:1564

2. den som är registrerad varumottagare, vid mottagandet av skatteplik-

tiga varor,

3. den som är oregistrerad varumottagare, vid mottagandet av skatte-

pliktiga varor,

4. den som är godkänd som skatterepresentant enligt 14 §, vid mottagan-

det av skattepliktiga varor,

5. den som är säljare vid distansförsäljning enligt 15 §, när leverans sker,

6. den som är skattskyldig enligt 8 § 5, när de skattepliktiga varorna fors

in till Sverige.

Skattskyldigheten inträder för den, som utan att vara upplagshavare

enligt 9 §, tillverkar skattepliktiga varor, när varorna tillverkas.

20 § Skattskyldighet för upplagshavare enligt 19 § första stycket 1 inträ-
der inte för varor som

a) till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, bearbet-

ning, lagring eller transport,

b) har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,
c) har återanvänts vid tillverkning,
d) uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteuppla-

get,

e) används för framställning av vinäger som hänförs till KN-nr 2209,
f) används för framställning av läkemedel,
g) används för att framställa smakämnen för tillverkning av livsmedel

och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

h) direkt eller som ingrediens används i halvfabrikat för framställning av

livsmedel, eller som fyllning, förutsatt att alkoholinnehållet vid varje
tillfälle inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladpro-
dukter, och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av andra produkter,

i) används i tillverkningsprocesser, förutsatt antingen att den färdiga

produkten inte innehåller alkohol eller att ingående alkohol är denatu-
rerad, eller

j) används för vetenskapligt ändamål eller är avsedda att levereras till

annan användare för vetenskapligt ändamål eller till sjukhus eller apotek
för medicinskt ändamål.

Vad som sägs i första stycket a gäller även varumottagare enligt 12 och

13 §§ och skatterepresentant enligt 14 § för varor som till följd av varornas

karaktär förstörts under transport till denne.

Om skattepliktiga varor har levererats utan skatt enligt första stycket j,

och varorna används för annat ändamål än som där anges, skall den till
vilken varorna levererats svara för skatten. Beskattning skall därvid ske i
den ordning som föreskrivs för skattskyldig enligt 8 § 7.

Särskilda redovisningsregler för vissa skattskyldiga

21 § Den som är oregistrerad varumottagare enligt 13 § skall lämna
deklaration för varje mottagen leverans av skattepliktiga varor. Deklara-
tionen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar
efter den dag när varorna togs emot.

Den som är skattskyldig enligt 8 § 5 skall lämna deklaration när skatte-

6021

background image

SFS 1994:1564

pliktiga varor förs till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in till
beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter införseln.

Den som tillverkar skattepliktiga varor utan att vara godkänd upplags-

havare skall lämna deklaration när varorna tillverkas. Deklarationen skall
ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag
då varorna tillverkades.

Ledsagardokument m. m.

22 § Vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat
EG-land skall upplagshavaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exem-
plar. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transport.
Av dessa exemplar skall ett (returexemplaret) undertecknas av mottagaren
och återsändas till avsändaren senast 15 dagar efter utgången av den
kalendermånad under vilken varorna har mottagits.

Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en näringsidkare i ett

annat EG-land och har upplagshavaren inte inom två månader efter ut-
gången av den kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit re-
turexemplaret av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta
beskattningsmyndigheten om förhållandet.

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumot-

tagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation
som visar att sådan säkerhet som avses i 13 § ställts för skatten i destina-
tionslandet.

23 § Vid förtullning enligt tullagen (1994:1550) skall, om beskattning av
varorna inte skett enligt 18 §, vid transport av obeskattade varor upprättas
ett ledsagardokument i fyra exemplar. Ett exemplar skall förvaras hos den
tullmyndighet där varan frigjorts enligt tullbestämmelserna. Dokumenten
skall i övrigt hanteras så som anges i 22 § första stycket. Returexemplaret
skall återsändas till tullmyndigheten.

Har tullmyndigheten inte inom två månader efter utgången av den

kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit returexemplaret av
ledsagardokumentet, skall myndigheten utan dröjsmål underrätta beskatt-
ningsmyndigheten om förhållandet.

24 § Vid export till tredje land av obeskattade varor skall avsändaren
upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar. Tre exemplar av doku-
mentet skall åtfölja varorna under transport. Utfartstullanstalten skall
attestera att varorna lämnat gemenskapen och till avsändaren återsända
det attesterade exemplaret av ledsagardokumentet inom 15 dagar.

Om avsändaren inte inom två månader efter utgången av den kalender-

månad under vilken varorna avsänts för export erhållit returexemplaret av
ledsagardokumentet, skall avsändaren utan dröjsmål underrätta beskatt-
ningsmyndigheten om förhållandet.

25 § När skattepliktiga varor för vilka skatt enligt denna lag har tagits ut
skall levereras till ett annat EG-land, skall den som ansvarar för transpor-
ten upprätta ett förenklat ledsagardokument i tre exemplar. Två exemplar
av dokumentet skall åtfölja varorna under transporten. Sådant ledsagardo-
kument krävs dock inte vid försäljning som avses i 27 §.

6022

background image

6023

SFS 1994:1564

26 § Om obeskattade varor skall transporteras mellan Sverige och ett
annat EG-land enligt 22 §, och varorna inte når den mottagare som angetts
i ledsagardokumentet, skall varorna beskattas här i landet om varorna

1. finns i Sverige eller kan antas ha konsumerats här,

2. levererats från en svensk upplagshavare och det inte kan utredas var

varorna finns eller var de har konsumerats.

I fall som avses i första stycket är den som ställt säkerhet för transporten

skattskyldig. Skatten skall tas ut med belopp enligt bestämmelserna vid
den tidpunkt då varorna infördes till Sverige eller transporten från den
svenska upplagshavaren påbörjades.

27 § Vid försäljning av skattepliktiga varor till en sådan köpare i ett
annat EG-land som inte är godkänd upplagshavare, registrerad varumotta-
gare eller oregistrerad varumottagare, skall säljaren innan leverans på-
börjas, till beskattningsmyndigheten ha gett in bevis om att säkerhet är
ställd i det andra EG-landet för betalning av den skatt som skall betalas
där. Detta gäller endast om det är säljaren som skall ombesörja leveransen
eller när leveransen sker för dennes räkning.

Återbetalning av skatt

28 § För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som däref-
ter levereras till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt
skall betalas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig
ansökan hos beskattningsmyndigheten.

Ansökan om återbetalning av i Sverige erlagd skatt vid sådan försäljning

som avses i 27 § skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in
till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Den som
begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i
Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

Vid övriga leveranser till ett annat EG-land skall ansökan om återbetal-

ning göras innan varorna förs ut ur landet. Den som begär återbetalning
skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetal-
ning sker sedan sökanden till beskattningsmyndigheten gett in dels ett

dokument som visar antingen att skatten betalats i mottagarlandet eller att
säkerhet ställts för skattens betalning där, dels ett av mottagaren under-
tecknat och återsänt exemplar (returexemplaret) av det ledsagardokument
som anges i 25 §.

Har en vara beskattats i enlighet med 26 § första stycket 2, och visar den

skattskyldige inom tre år efter det att transporten påbörjades att varan
beskattats i ett annat land, skall den här i landet erlagda skatten återbeta-

las.

29 § Den som i Sverige betalat skatt för varor som sedan exporterats till
tredje land skall efter ansökan medges återbetalning av skatt om inte annat
följer av tredje stycket.

En varumottagare som är skattskyldig enligt 12 och 13 §§ eller en skatte-

representant enligt 14 § som i Sverige har betalat skatt för varor som visats

ha återsänts till den utländske upplagshavaren, skall efter ansökan medges
återbetalning av skatten.

background image

6024

SFS 1994:1564

Ansökan om återbetalning enligt första och andra styckena görs skriftli-

gen hos beskattningsmyndigheten. Ansökan skall omfatta en period om ett

kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter
kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för
kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

30 § Om skattepliktiga varor använts för ändamål som avses i 20 §
första stycket e-i kan, om skatt betalats för varorna, återbetalning ske efter
skriftlig ansökan hos beskattningsmyndigheten.

Ansökan enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalender-

kvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets
utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvar-
talet understiger 1 500 kronor. Ansökan skall åtföljas av dokumentation
som styrker användningen.

31 § Om skatt har återbetalats med ett för högt belopp på grund av en
oriktig uppgift som den sökande lämnat eller på grund av felräkning,
felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende, är den sökande skyl-
dig att betala tillbaka vad han fått för mycket. Beslut härom meddelas av
beskattningsmyndigheten.

Åtgärd för att ta ut ett oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får inte

vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket
beloppet betalats ut.

Avdrag

32 § I deklaration som lämnas av upplagshavare som avses i 9 § får
avdrag göras för skatt på varor

a) som har återtagits i samband med återgång av köp,
b) som har förstörts genom olyckshändelse eller force majeure,
c) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt,
d) som har exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager

för annat ändamål än att förbrukas där,

e) som har lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant,

eller

f) som har levererats för försäljning i exportbutik.

33 § I deklaration som lämnas av en registrerad eller oregistrerad varu-
mottagare enligt 12 och 13 §§ eller en skatterepresentant enligt 14 § får
avdrag göras för skatt på alkoholvaror som förstörts under transporten till

varumottagaren genom olyckshändelse eller force majeure.

Förfaranderegler m. m.

34 § I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller bestämmelserna i
lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

35 § Följande beslut av beskattningsmyndigheten får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige, sökanden och Riksskat-
teverket:

background image

SFS 1994:1564

1. beslut om godkännande enligt 9, 12, 14 och 15 §§,

2. beslut om återkallelse enligt 11, 12, 14 och 15 §§,
3. beslut om ställande av säkerhet enligt denna lag och
4. beslut om återbetalning enligt 28 — 31 §§.
Om en skattskyldig eller sökande överklagar beslut enligt första stycket,

förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

36 § Beskattningsmyndigheten skall med hjälp av automatisk databe-
handling föra register över personer som har godkänts som upplagshavare
eller som är registrerade varumottagare samt över godkända skatteupplag.

Ändamålet med registret är att tillhandahålla skattskyldiga och behörig

myndighet i Sverige eller ett annat EG-land uppgifter om godkännande
och registrering enligt första stycket.

Registret skall innehålla uppgift om den registrerades namn, registre-

ringsnummer, adress, skatteupplagens registreringsnummer och adress,
vilken kategori av varor som den registrerade får ta emot eller som får
lagras på skatteupplaget, beskattningsmyndighetens adress och datum för
godkännande samt registreringens eventuella giltighetstid. Dessa uppgifter
får lämnas till registret från ett annat register som förs hos beskattnings-
myndigheten. Registret skall även innehålla motsvarande uppgifter som

inhämtats från ett annat EG-land. Uppgifterna till registret får inhämtas
med hjälp av automatisk databehandling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge

att enskilda och myndigheter inom landet får ha terminalåtkomst till
registret.

Uppgifter i registret får lämnas ut till behörig myndighet i ett annat EG-

land på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

Uppgifter om upplagshavare, registrerade varumottagare och över god-

kända skatteupplag skall gallras sju år efter utgången av det kalenderår
som upplagshavaren eller varumottagaren avregistrerades.

Skatteomräkning

37 § För skattepliktiga alkoholvaror tas skatten för år 1995 ut med i 2 —

6 §§ angivna belopp. För tiden efter utgången av år 1995 och fram till och
med år 1998 skall skatten tas ut med belopp som omräknas enligt andra
stycket. Därefter skall skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgång-
en av år 1998.

Skatten för vart och ett av kalenderåren 1996 till och med 1998 skall tas

ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2 — 6 §§
angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i

procent, som anger förhållandet mellan prisläget i oktober månad året
närmast före det år beräkningen avser och prisläget i oktober 1994.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade

skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår.
Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

6025

background image

SFS 1994:1564

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid ikraftträdandet
upphör lagen (1977:306) om dryckesskatt att gälla. Den upphävda lagen
tillämpas dock fortfarande i de fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträ-
dandet av den nya lagen.

2. Den som är registrerad som skattskyldig enligt de äldre bestämmelser-

na skall avregistreras vid ikraftträdandet. Om denne registreras som upp-
lagshavare enligt den nya lagen vid ikraftträdandet, inträder dock inte
skattskyldighet för lagret vid avregistreringen.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

JAN NYGREN

(Finansdepartementet)

6026

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.