SFS 1994:1565 Lag om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

SFS 1994_1565 Lag om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1565
Utkom från trycket
den 27 december 1994

Lag
om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska
unionen;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Den som till Sverige för privatbruk för in nedan angivna alkohol-

drycker och tobaksvaror från ett annat land som är medlem i Europeiska
unionen skall, om inte annat följer av 2 §, betala skatt med

188 kronor/liter för spritdryck,

44 kronor/liter för starkvin,
26 kronor/liter för vin,

13 kronor/liter för starköl,

75 öre/styck för cigaretter,
35 öre/styck för cigariller och cigarrer och
384 kronor/kg för röktobak.
I denna lag förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-
cent,
starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22

volymprocent, samt mousserande vin,
vin: annat vin än starkvin och
starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

2 § För resande som

är bosatt i annat land än Sverige, eller

1

Prop. 1994/95:56, bet. 1994/95:SkU6, rskr. 1994/95:95.

6026

background image

är bosatt i Sverige och där inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig

trafik eller utlandsvistelsen har varat längre än 24 timmar eller där varorna
beskattats i annat land som är medlem i Europeiska unionen,

skall skatt enligt 1 § inte tas ut till den del införseln uppgår till högst

följande kvantiteter

1. 1 liter spritdryck eller

3 liter starkvin,

2. 5 liter vin,
3. 15 liter starköl,

4. 300 cigaretter eller

150 cigariller eller

75 cigarrer eller
400 gram röktobak.

I fråga om tobaksvara gäller skattefriheten endast om resanden fyllt 15

år. För sådan vara skall skatt, oavsett vad som anges i första stycket, inte
tas ut för tobaksvaror till den del införseln uppgår till högst 40 cigaretter
eller 20 cigarrer eller cigariller eller 100 gram röktobak.

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in sprit-

drycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 2 § alkohollagen
(1994:1738).

Vad som enligt denna paragraf gäller för resande som är bosatt i Sverige

skall även gälla den som utför arbete på det fartyg eller luftfartyg som
inresan sker med, även om denne är bosatt i annat land.
3 § Vad som sägs i 1 och 2 §§ gäller inte sådan införsel som avses i 9 §
tullagen (1994:1550).

4 § Den som för in en vara för vilken skatt skall betalas enligt 2 § skall
vid införseln anmäla detta till Skattemyndigheten i Kopparbergs län (be-
skattningsmyndigheten). Beskattningsmyndigheten beslutar med stöd av
anmälan den skatt som skall betalas. Skatten skall betalas senast två veckor
efter dagen för detta beslut. Skatten betalas genom insättning på ett särskilt
konto. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på det

särskilda kontot.

5 § Regeringen får föreskriva att annan myndighet för beskattningsmyn-
dighetens räkning får ta emot anmälan enligt 4 §, besluta och i samband
därmed uppbära skatten, samt vidta nödvändig skattekontroll.

6 § Bestämmelserna om dröjsmålsavgift och indrivning i lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall även gälla för
skatt enligt denna lag.

SFS 1994:1565

6027

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning

av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

JAN NYGREN

(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.