SFS 1994:1776 Lag om skatt på energi

SFS 1994_1776 Lag om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1776

Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om skatt på energi;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Lagens tillämpningsområde m. m.

Lagens tillämpningsområde

1 § Skatt skall betalas till staten enligt denna lag för bränslen och elek-

trisk kraft.

2 § Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas för bränslen som anges i
2 kap. 1, 3 och 4 §§ och svavelskatt på svavelinnehållet i bränslen som
anges i 3kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2- 10 kap.

Bestämmelser om skatt på elektrisk kraft finns i 11 kap.

Innebörden av vissa uttryck

3 § Med mineraloljeprodukter förstås produkter som hänförs till följan-
de nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt förordningen
EEG 2658/87

1. KN-nr 2706,

2. KN-nr 2707 10, 270720, 2707 30, 2707 50, 270791 00, 270799 11 och

2707 9919,

3. KN-nr 2709,
4. KN-nr 2710,
5. KN-nr 2711, dock inte naturgas,
6. KN-nr 271210, 27122000, 27129031, 27129033, 27129039 och

27129090,

7. KN-nr 2715,
8. KN-nr 2901,
9. KN-nr 2902 1100, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00,

2902 42 00, 2902 43 00 och 2902 44,

10. KN-nr 3403 11 00 och 3403 19,
11. KN-nr 3811,
12. KN-nr 3817.

1

Prop. 1994/95:54, bet. 1994/95: SkU4, rskr. 1994/95:152.

6402

background image

SFS 1994:1776

4 § En verksamhet är yrkesmässig, om den

1. utgör näringsverksamhet enligt 21 § kommunalskattelagen

(1928:370), eller

2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksam-

het hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten
under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor.

5 § Beteckningar i denna lag som förekommer i fordonskungörelsen
(1972:595) och i bilregisterkungörelsen (1972:599) har samma betydelse
som i dessa kungörelser.

Med trafiktraktor förstås i denna lag dock inte

1. traktor som är särskilt konstruerad för att användas för på- och

avlastning av påhängsvagnar inom hamn- och terminalområden eller and-
ra liknande områden, eller

2. jordbrukstraktor som till följd av anmälan om tillfällig användning

enligt 23 § fordonsskattelagen (1988:327) är att anse som trafiktraktor.

6 § Med skepp förstås fartyg vars skrov har en största längd av minst
tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Med båtar avses andra

fartyg.

7 § Med införsel förstås att en produkt förs in till Sverige eller tas emot
här i landet.

Med import avses införsel av en produkt från ett land eller ett område

som ligger utanför Europeiska gemenskapens punktskatteområde (tredje
land). Med export avses att en produkt förs ut från Sverige till tredje land.

2 kap. Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen

Skattepliktens omfattning och skattebelopp m. m.

1 § Energiskatt och koldioxidskatt skall för år 1995, om inte annat följer

av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 27100027,

27100029
eller
27100032

2. 27100034

eller
27100036

Bensin, dock inte
flygbensin, som
uppfyller krav för

a) miljöklass 2

b) miljöklass 3

Annan bensin
än som avses
under 1, dock
inte flygbensin

3 kr 22 öre
per liter

3 kr 28 öre
per liter

3 kr 81 öre

per liter

79 öre
per liter

79 öre
per liter

79 öre

per liter

4 kr 01 öre
per liter

4 kr 07 öre
per liter

4 kr 60 öre
per liter

6403

background image

SFS 1994:1776

K

3.

4.

5.

6.

7.

8.

N-nr

2710 0055,
27100069
eller
271000 74-
27100078

ur 2711 1211-
27111900

ur 27112900

2711 1100,
27112100

2701,2702
eller 2704

2713 1 i 00-
27131200

Slag av bränsle

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
annan fotogen än
flygfotogen, m. m.
som

a) har försetts med
märkämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent destillat
vid 350°C,

Skattebelopp

Energiskatt

577 kr per m3

b) inte har försetts
med märkämnen och
ger minst 85 volympro-
cent destillat vid

350°C, tillhörig
miljöklass 1 1442 kr per m3
miljöklass 2 1 644 kr per m3
miljöklass 3 1910 kr per m3

Gasol som används
för

a) drift av
personbil, lastbil,
buss, trafik-
traktor, fartyg
eller luftfartyg

b) annat ändamål
än som avses
under a

Metan som används
för

a) drift av person-
bil, lastbil, buss,
trafiktraktor, fartyg
eller luftfartyg

b) annat ändamål
än som avses

under a

Naturgas som används
för

a) drift av person-
bil, lastbil, buss,
trafiktraktor, fartyg
eller luftfartyg

b) annat ändamål
än som avses
under a

Kolbränslen

Petroleumkoks

90 öre per liter

112 kr per
1 000 kg

1 498 kr per
1 000 m3

187 kr per
1000 m3

1 498 kr per
1 000 m3

187 kr per
1 000 m3

245 kr per

1 000 kg

245 kr per

1 000 kg

Koldioxidskatt

982 kr per m3

982 kr per m3
982 kr per m3
982 kr per m3

51 öre per liter

1024 kr per
1000 kg

725 kr per

1 000 m3

725 kr per

1 000 m3

725 kr per

1 000 m3

725 kr per

1000 m3

854 kr per

1 000 kg

854 kr per

1000 kg

Summa skatt

1 559 kr per m3

2 424 kr per m3
2 626 kr per m3
2 892 kr per m3

1 kr 41 öre

per liter

1 136 kr per
1000 kg

2223 kr

1000 m3

912 kr per

1000 m3

2 223 kr per

1 000 m3

912 kr per

1 000 m3

1099 kr per
1000 kg

1099 kr per
1000 kg

6404

background image

SFS 1994:1776

I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket samt 12 §

första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsva-
rar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika an-
vändningssätt.

För åren 1996 till och med 1998 skall de i första stycket angivna skatte-

beloppen räknas om enligt 10 §. Därefter skall skatt betalas med de belopp
som gäller vid utgången av år 1998.

2 § För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1 — 3 eller 4 a
gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av 15°C.
Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en
annan temperatur får volymen räknas om till 15°C. Om skattskyldighet
inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig
för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats
mellan säljaren och köparen.

För naturgas och metan skall de angivna skattebeloppen beräknas på

volymen vid en temperatur av 0°C och ett tryck av 101,325 kilopascal.

3 § Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för andra mineral-
oljeprodukter än sådana som avses i 1 §, om en sådan produkt säljs eller
förbrukas som motorbränsle eller för uppvärmning. Skatt skall i dessa fall
betalas med de skattebelopp som gäller för motsvarande bränsle enligt 1 §.

För flygbensin (KN-nr 27100026) och flygfotogen (KN-nr 27100051)

skall dock skatt enligt första stycket inte betalas när bränslet förbrukas för
sådan motordrift som avser drift av motorer i luftfartyg eller av sådana
motorer i provbädd eller i annan liknande anordning.

4 § Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för andra produk-
ter än som avses i 1 och 3 §§, om en sådan produkt

1. säljs eller förbrukas som motorbränsle eller som tillsats till motor-

bränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym, eller

2. innehåller minst fem viktprocent flytande eller gasformiga kolväten

och säljs eller förbrukas för uppvärmning.

Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp

som gäller för motsvarande bränsle enligt 1 §. Skatt enligt första stycket 2
skall dock betalas endast för den del av produkten som består av flytande
eller gasformiga kolväten.

Indelning av oljeprodukter i miljöklasser

5 § Till miljöklass 1 hör oljor som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b
och som har ett kokintervall (destillationsintervall) av olika bredd mellan

180 och 285°C vid 95 procent destillat, en densitet mellan 800 och 820

kilogram per kubikmeter vid 15°C och innehåller högst 0,001 viktprocent
svavel och högst 5 volymprocent aromatiska kolväten. Sådana oljor får
inte innehålla klart mätbara polycykliska aromatiska kolväten och måttet
på den naturliga tändvilligheten (cetanindex) får inte understiga 50.

Till miljöklass 2 hör andra oljor än sådana som avses i första stycket och

som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b, om de har ett destillationsin-

6405

background image

SFS 1994:1776

tervall av olika bredd mellan 180 och 295°C vid 95 procent destillat, en
densitet mellan 800 och 820 kilogram per kubikmeter vid 15°C och inne-
håller högst 0,005 viktprocent svavel och högst 20 volymprocent aromati-
ska kolväten. Halten polycykliska aromatiska kolväten får inte överstiga

0,1 volymprocent och cetanindex får inte understiga 47.

Till miljöklass 3 hör övriga oljor som beskattas enligt 1 § första stycket

3 b.

6 § Kraven för miljöklass 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 §
första stycket 1 anges i bilagan till lagen (1985:426) om kemiska produk-
ter.

7 § Miljöklass för bränsleblandningar enligt 3 eller 4 § som innehåller
oljor som erhållits ur petroleum eller ur bituminösa mineral och som
beskattas enligt 1 § första stycket 1 eller 3 b, bestäms med ledning av hela
bränsleblandningens egenskaper.

Märkämnen

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a.

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har

försetts med märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 6

eller 12 § första stycket 3 a senast när produkten anmäls till förtullning,
eller

2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för

produkten inträder enligt 5 kap.

Märkning enligt andra stycket får i Sverige göras endast på en depå som

är godkänd för detta ändamål av tullmyndigheten i fall som avses i 1 och
på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märk-
ning i fall som avses i 2.

Förbud mot användning av märkta oljeprodukter m. m.

9 § Bränsletank på personbil, lastbil, buss eller trafiktraktor som är eller
bör vara upptagen i bilregistret eller i militära fordonsregistret får inte
innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av

8 § första stycket är försedd med märkämnen, om bränsletanken förser
motor på fordonet med bränsle. Inte heller bränsletank på båt som förser
motor på båten med bränsle får innehålla en sådan oljeprodukt.

Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken

märkämnen som avses i 8 § första stycket har avlägsnats.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även för fordon som

brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 38 § bilregisterkungörelsen
(1972:599) samt fordon som förts in i landet för att tillfälligt brukas här
och inte är registrerat här.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som dispo-

6406

background image

SFS 1994:1776

neras av Försvarsmakten, Försvarets matrielverk, Kustbevakningen eller
annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen.
Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för
annan båt. Har medgivande lämnats för båt gäller 7 kap. 2 § andra stycket

I b samt 8 kap. 3 och 4 §§ om avdrag och inköp mot försäkran för bränsle i

skepp även för bränsle i sådan båt.

Skatteomräkning

10 § Energiskatt och koldioxidskatt för vart och ett av kalenderåren

1996 till och med 1998 skall betalas med belopp som efter en årlig omräk-

ning motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det

jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det all-

männa prisläget i oktober månad året närmast före det år beräkningen
avser och prisläget i oktober 1994.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade

skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår.
Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Undantag från skatteplikt

11 § Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för

1. metan som framställs genom biologiska processer,

2. trädbränsle som säljs eller förbrukas för motordrift vid samtidig

produktion av värme och elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning,

3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
4. bränsle enligt 1 § första stycket 1 — 5 som till följd av bränslets beskaf-

fenhet förlorats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller
transporterats.

Första stycket 4 gäller dock för varumottagare och skatterepresentant

som avses i 4 kap. 8 § endast bränsle som förlorats under transport till
varumottagaren.

Viss försöksverksamhet

12 § Regeringen får i särskilda fall medge nedsättning av eller befrielse

från energiskatt och koldioxidskatt på bränslen som används i försöks-
verksamhet inom ramen för pilotprojekt som syftar till att utveckla mer
miljövänliga bränslen.

3 kap. Svavelskatt

1 § Svavelskatt skall betalas för svavelinnehållet i

1. torvbränsle ur KN-nr 2703,

2. bränsle som avses i 2 kap. 1, 3 och 4 §§.

6407

background image

SFS 1994:1776

2 § För torvbränsle, kolbränsle, petroleumkoks och andra fasta eller
gasformiga produkter tas svavelskatt ut med 30 kronor per kilogram svavel
i bränslet.

För flytande bränslen tas svavelskatt ut med 27 kronor per kubikmeter

för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet. Vid bestämning av skatten
på grund av svavelinnehållet, mätt som viktprocent svavel i bränslet, skall
avrundning göras uppåt till närmaste tiondels viktprocent.

Svavelskatt tas inte ut för ett flytande eller gasformigt bränsle om dess

svavelinnehåll är högst 0,1 viktprocent.

3 § För flytande bränslen gäller beloppet enligt 2 § andra stycket bränslet

vid en temperatur av 15°C. Om en skattskyldig visar att bränslet när
skattskyldigheten inträder har en annan temperatur, får volymen räknas
om till 15°C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som
inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras
endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

4 § Svavelskatt skall inte betalas för svavelinnehållet i bränsle som avses

i 2 kap. 11 §.

4 kap. Skattskyldighet m. m.

Bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 5

Vem som är skattskyldig

1 § Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skatt-

skyldig) för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 — 5 är

1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar bränsle eller annan som

godkänts som upplagshavare enligt 3 §,

2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,

3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,

4. den som i annat fall än som avses i 1 — 3 från ett annat EG-land till

Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle, om bränslet skall använ-
das för annat än privat ändamål,

5. den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en

köpare i Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,

6. annan än upplagshavare som importerar bränsle från tredje land,
7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall

betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som säljer eller
förbrukar bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas
med högre belopp, och

8. den som för privat ändamål för in bränsle till Sverige enligt vad som

anges i 11 §.

Vad som sägs i första stycket 7 tillämpas även i fråga om bränsle som

avses i 2 kap. 1 § första stycket 3, för vilket antingen ingen skatt har
betalats eller skatt har betalats enligt 3 a, och som förbrukas i skepp, när
skeppet används för privat ändamål.

Den som är skattskyldig enligt första stycket 4 skall, innan transporten

av bränslet från det andra EG-landet påbörjas, lämna en redovisning över

6408

background image

SFS 1994:1776

bränslet till beskattningsmyndigheten samt hos beskattningsmyndigheten
ställa säkerhet för betalning av skatten.

2 § Om ett bränsle för vilket skattskyldighet inte inträtt skall transporte-
ras mellan Sverige och ett annat EG-land enligt 6 kap. 3 § men inte når den
mottagare som angetts i ledsagardokumentet, skall skatt betalas för bräns-
let i Sverige om bränslet

1. finns i Sverige eller kan antas ha förbrukats här, eller

2. har levererats från en svensk upplagshavare och det inte kan utredas

var bränslet finns eller var det har förbrukats.

Den som ställt säkerhet för transporten är skyldig att betala skatt enligt

första stycket. Beskattning skall ske som om skattskyldighet inträtt vid den
tidpunkt då bränslet fördes in till Sverige eller transporten från den sven-
ske upplagshavaren påbörjades.

Upplagshavare och skatteupplag

3 § Som upplagshavare får godkännas den som i en yrkesmässig verk-
samhet som bedrivs i Sverige avser att

1. tillverka eller bearbeta bränslen, eller

2. i större omfattning

a) hålla bränslen i lager, eller
b) återförsälja eller förbruka metan,
om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe-
terna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av bränslen samt

återförsäljning eller förbrukning av metan skall äga rum i godkänt skatte-
upplag.

Frågor om godkännande av upplagshavare och av skatteupplag prövas

av beskattningsmyndigheten på särskild ansökan.

4 § Om en upplagshavare säljer bränsle, för vilket skattskyldighet inte
inträtt, till upplagshavare i Sverige eller till upplagshavare eller varumotta-
gare i ett annat EG-land, skall han innan leveransen av bränslet påbörjas
hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av skatten.

Beskattningsmyndigheten får bestämma att upplagshavaren skall ställa

säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning
och lagring av bränslen samt återförsäljning eller förbrukning av metan.

5 § Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas
av beskattningsmyndigheten, om förutsättningar för godkännande inte
längre finns. Godkännande av upplagshavare får också återkallas om ställd
säkerhet inte längre är godtagbar.

Varumottagare

6 § Annan än upplagshavare kan ansöka om registrering som varumotta-
gare hos beskattningsmyndigheten, om han i en yrkesmässig verksamhet
som bedrivs i Sverige tar emot bränslen från en upplagshavare i ett annat
EG-land.

Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten,

i enlighet med vad beskattningsmyndigheten bestämmer.

6409

background image

SFS 1994:1776

Bestämmelserna i 5 § om återkallelse tillämpas även på registrerad varu-

mottagare.

7 § Den som, utan att vara upplagshavare eller registrerad varumottaga-
re, i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs i Sverige tar emot leverans av
bränsle från en upplagshavare i ett annat EG-land (oregistrerad varumot-
tagare) skall, innan transporten från det andra EG-landet påbörjas, lämna

en redovisning över bränslet till beskattningsmyndigheten samt hos be-
skattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av skatten.

Skatterepresentant

8 § Upplagshavare som är registrerad i ett annat EG-land och som
levererar bränsle till en varumottagare som avses i 6 eller 7 §, får utse en
skatterepresentant i Sverige. Skatterepresentanten skall godkännas av be-
skattningsmyndigheten.

Skatterepresentanten är, i stället för varumottagaren, skattskyldig för

bränsle som den utländske upplagshavaren levererar till varumottagare i
Sverige.

Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för betalning av skatten i

enlighet med vad beskattningsmyndigheten bestämmer.

Bestämmelserna i 5 § om återkallelse tillämpas även på skatterepresen-

tant.

Distansförsäljning

9 § Med distansförsäljning avses försäljning från ett EG-land till en
sådan köpare i ett annat EG-land som inte är upplagshavare eller varumot-
tagare, om säljaren ansvarar för leveransen av bränslet.

10 § Vid distansförsäljning till en köpare i Sverige skall säljaren, innan

transporten av bränslet påbörjas från det andra EG-landet, hos beskatt-
ningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av skatten.

Vid distansförsäljning skall säljaren företrädas av en av beskattnings-

myndigheten godkänd representant. En sådan representant skall enligt
fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av skatt
och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag.

Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos
skatterepresentanten.

Andra stycket gäller inte en utländsk säljare som är juridisk person och

har ett fast driftställe i Sverige.

Bestämmelserna i 5 § första meningen om återkallelse tillämpas även på

representant som avses i andra stycket.

Privat införsel

11 § Den som för privat ändamål för in bränsle till Sverige från ett annat

EG-land är skyldig att betala skatt för bränslet, om han inte visar att skatt
har beta-lats för det i Sverige, när det är fråga om

1. flytande bränsle som är avsett för uppvärmning och som förs in på

annat sätt än i tankfordon som används yrkesmässigt, eller

2. motorbränsle som förs in på annat sätt än i fordonstank eller reserv-

dunk som rymmer högst 10 liter.

Första stycket gäller även den för vars räkning införseln äger rum.

6410

background image

SFS 1994:1776

Övriga bränslen

12 § Skattskyldig för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för

bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6 —8, 3 och 4 §§ samt vad
gäller svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

1. tillverkar eller bearbetar bränsle,

2. enligt 6 kap. 10 § andra stycket registrerats som lagerhållare, återför-

säljare eller förbrukare av bränsle,

3. i annat fall än som avses i 1 och 2

a) importerar bränsle från tredje land, eller
b) för in kolbränsle, petroleumkoks eller torvbränsle till Sverige från ett
annat EG-land eller tar emot sådan leverans, och

4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall

betalas när bränslet används för visst ändamål men som säljer eller förbru-
kar bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre
belopp.

Vad som sägs i första stycket 4 tillämpas även i fråga om bränsle enligt

2 kap. 3 eller 4 § som beskattats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a eller som
förvärvats utan skatt, och som förbrukas i skepp, när skeppet används för
privat ändamål.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för

vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som
tar upp torvbränsle.

5 kap. Skattskyldighetens inträde

1 § Skattskyldigheten för upplagshavare inträder när

1. han levererar bränsle till en köpare i Sverige som inte är upplagshava-

re eller till en köpare i ett annat EG-land som inte är upplagshavare eller
registrerad eller oregistrerad varumottagare,

2. han exporterar bränsle till en köpare i tredje land,
3. han tar i anspråk bränsle för annat ändamål än försäljning eller

bränsle annars upphör att lagras i godkänt skatteupplag, eller

4. han upphör att vara registrerad, varvid han är skyldig att betala skatt

för det bränsle som då ingår i hans lager och som inte redan har beskattats.

2 § Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 2,

när han tar emot leverans av bränsle,

2. för skatterepresentant som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första styc-

ket 3, när köparen tar emot leverans av bränsle, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 4 eller 12 §

första stycket 3 b, när bränslet förs in till Sverige.

3 § Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 5, när

bränslet av honom levereras till köpare,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 7 eller andra

stycket eller enligt 4 kap. 12 § första stycket 4 eller andra stycket, när

6411

background image

SFS 1994:1776

bränslet levereras till en köpare eller tas i anspråk för det ändamål som
medför att skatt skall betalas med högre belopp,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 8, när

bränslet förs in till Sverige, och

4. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2

när
a) bränsle av honom levereras till en köpare som inte är registrerad eller till
eget försäljningsställe för detalj försälj ning som inte utgörs av depå eller tas

i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller
b) han upphör att vara registrerad, varvid han är skyldig att betala skatt för

det bränsle som då ingår i hans lager och som inte redan har beskattats.

4 § För annan än upplagshavare som tillverkar eller bearbetar bränslen
som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 — 5 inträder skattskyldigheten när
bränslet tillverkas eller bearbetas.

5 § När bränsle importeras av skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket
6 eller 12 § första stycket 3 a, skall skatten betalas till tullmyndigheten.
Därvid gäller tullagen (1994:1550) och 9kap. 4 § lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter.

6 kap. Förfarandet m. m.

1 § Bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-

ringsavgifter om förfarandet vid beskattningen gäller för skatt enligt denna
lag, om inte annat särskilt anges.

När deklaration skall lämnas i vissa fall

2 § Oregistrerad varumottagare skall lämna deklaration för varje leve-
rans av bränsle som han tagit emot och för vilket han är skyldig att betala
skatt. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten se-
nast fem dagar efter den dag då han tog emot leveransen av bränslet.

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 4 eller 8 skall

lämna deklaration när bränslet förs in till Sverige. Deklarationen skall ha
kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då
bränslet fördes in till Sverige.

Den som tillverkar eller bearbetar bränslen som avses i 2 kap. 1 § första

stycket 1 — 5 utan att vara godkänd upplagshavare skall lämna deklaration
när bränslet tillverkas eller bearbetas. Deklarationen skall ha kommit in
till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag varan tillver-
kades eller bearbetades.

Ledsagardokument

3 § Upplagshavare skall upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar
när han transporterar bränsle, för vilket skattskyldighet inte har inträtt, till

6412

background image

SFS 1994:1776

en upplagshavare eller en varumottagare i ett annat EG-land. Upplags-
havaren skall behålla ett exemplar av dokumentet. De övriga tre exempla-
ren av dokumentet skall följa bränslet under transporten.

Om en upplagshavare inte inom två månader efter utgången av den

kalendermånad under vilken bränsle förts ut ur landet fått ett underteck-
nat returexemplar av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål under-
rätta beskattningsmyndigheten om detta.

4 § Upplagshavare eller varumottagare som tar emot bränsle från ett
annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad
under vilken bränslet tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardo-
kumentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det
andra EG-landet.

5 § Vid förtullning enligt tullagen (1994:1550) av bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 1 — 5 skall, om beskattning inte skett enligt 5 kap.

5 §, vid transport av bränslet upprättas ett ledsagardokument i fyra exem-
plar. Ett exemplar skall förvaras hos den tullmyndighet där bränslet fri-

gjorts enligt tullbestämmelserna. Dokumenten skall i övrigt hanteras som
anges i 3 och 4 §§. Returexemplaret skall skickas till tullmyndigheten.

Har tullmyndigheten inte inom två månader efter utgången av den

kalendermånad under vilken bränsle avsänts från tullmyndigheten fått ett
undertecknat returexemplar av ledsagardokumentet skall myndigheten
utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten om detta.

6 § Vid export till tredje land av obeskattat bränsle som avses i 2 kap. 1 §

första stycket 1 — 5, skall avsändaren upprätta ett ledsagardokument i fyra
exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall följa bränslet under transpor-
ten. Utfartstullanstalten skall attestera att bränslet lämnat gemenskapen
och till avsändaren skicka tillbaka det attesterade exemplaret av ledsagar-
dokumentet inom 15 dagar.

Om avsändaren inte inom två månader efter utgången av den kalender-

månad under vilken bränslet avsänts för export fått ett undertecknat
returexemplar av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta
beskattningsmyndigheten om detta.

7 § Bränsle för vilket skattskyldighet inte inträtt och som av en upplags-
havare levereras till en oregistrerad varumottagare i ett annat EG-land
skall under leveransen följas av dokument som visar att säkerhet enligt

4 kap. 4 § har ställts för skattens betalning.

Förenklat ledsagardokument

8 § Den som ansvarar för transporten av beskattat bränsle enligt 2 kap.

1 § första stycket 1 — 5 till en mottagare i ett annat EG-land skall upprätta

ett förenklat ledsagardokument i tre exemplar. Två exemplar av dokumen-
tet skall följa bränslet under transporten. Sådant ledsagardokument krävs
dock inte vid distansförsäljning enligt 9 §.

6413

background image

SFS 1994:1776

Distansförsäljning till ett annat EG-land

9 § Vid distansförsäljning till en köpare i ett annat EG-land skall sälja-
ren, innan leveransen påbörjas, hos beskattningsmyndigheten visa att
säkerhet har ställts för betalning av skatt i det andra EG-landet.

Registrering

10 § Skattskyldiga enligt 4 kap. 3, 6, 8 eller 10 § eller 12 § första stycket 1
skall vara registrerade hos beskattningsmyndigheten.

Hos beskattningsmyndigheten kan registreras den som i en yrkesmässig

verksamhet som bedrivs i Sverige i större omfattning

1. håller bränslen enligt 4 kap. 12 § i lager, eller

2. återförsäljer eller förbrukar gasformiga kolväten enligt 4 kap. 12 §.

11 § Beskattningsmyndigheten skall med hjälp av automatisk databe-

handling föra register över personer som har godkänts som upplagshavare
eller som är registrerade varumottagare samt över godkända skatteupplag.

Ändamålet med registret är att tillhandahålla skattskyldiga och behörig

myndighet i Sverige eller ett annat EG-land uppgifter om godkännande
och registrering enligt första stycket.

Registret skall innehålla uppgift om den registrerades namn, registre-

ringsnummer, adress, skatteupplagens registreringsnummer och adress,
vilken kategori av bränslen som den registrerade får ta emot eller som får
lagras i skatteupplaget, beskattningsmyndighetens adress och datum för
godkännande samt registreringens eventuella giltighetstid. Dessa uppgifter
får lämnas till registret från ett annat register som förs hos beskattnings-
myndigheten. Registret skall även innehålla motsvarande uppgifter som
inhämtats från ett annat EG-land. Uppgifterna till registret får inhämtas
med hjälp av automatisk databehandling.

12 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskri-
va att enskilda och myndigheter inom landet får ha terminalåtkomst till

register som avses i 11 §.

Uppgifter i registret får lämnas ut till beskattningsmyndighet i ett annat

EG-land på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

Uppgifter om upplagshavare, registrerade varumottagare och över god-

kända skatteupplag skall gallras sju år efter utgången av det kalenderår
som upplagshavaren eller varumottagaren avregistrerades.

7 kap. Avdrag i deklaration

1 § I en deklaration som avser energiskatt och koldioxidskatt på bräns-

len som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b får avdrag göras för skatt på
bränsle

1. för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt,

2. som tagits tillbaka i samband med återgång av köp,

6414

background image

SFS 1994:1776

3. som av den skattskyldige exporterats till tredje land eller förts till

frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,

4. som förbrukats eller sålts för förbrukning

a) för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning, eller
b) i en process där bränslet i allt väsentligt används för annat ändamål än
motordrift eller uppvärmning.

Avdrag enligt första stycket 4 får göras även för skatt på bränsle som

förbrukats eller sålts för förbrukning för gas- och värmeproduktion som
sker vid användning av bränsle på sätt som avses i första stycket 4.

2 § I en deklaration som avser energiskatt och koldioxidskatt på andra
bränslen än som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, dock inte flygbensin
eller flygfotogen, får avdrag göras enligt 1 §.

Avdrag får också göras för skatt

1. på annat bränsle än bensin som förbrukats eller sålts för förbrukning

a) i tåg eller annat spårbundet transportmedel, eller
b) i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål,

2. på annat bränsle än bensin som förbrukats eller sålts för förbrukning i

luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål,

3. på bränsle som förbrukats för framställning av

a) mineraloljeprodukter,
b) kolbränslen och petroleumkoks, eller
c) andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren,

4. på bränsle som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk

kraft, med de begränsningar som följer av tredje stycket.

Avdrag enligt andra stycket 4 får vid samtidig produktion av värme och

skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt
och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning
av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del
av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

3 § Avdrag får, i den mån avdrag inte gjorts enligt 1 § första stycket 4
eller andra stycket, göras även för energiskatt och koldioxidskatt på kol-
bränslen och petroleumkoks som förbrukats eller sålts för förbrukning i
metallurgiska processer, vari även skall anses ingå den gas- och värmepro-
duktion som sker till följd av sådana processer.

4 § Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1 - 3 §§, göras
även för energiskatten samt för tre fjärdedelar av koldioxidskatten på
annat bränsle än bensin eller oljeprodukter enligt 2 kap. 1 § första stycket
3 b som förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller
för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

5 § I en deklaration som avser svavelskatt på andra bränslen än flygben-
sin och flygfotogen får avdrag göras enligt 1 § och 2 § andra stycket 1 — 3.

Avdrag får, i den mån avdrag inte gjorts enligt första stycket, göras även

för skatt på svavel i bränsle som har förbrukats eller sålts för förbrukning i
metallurgiska processer eller processer för framställning av varor av andra
mineraliska ämnen än metaller, vari skall anses ingå även den gas- och

värmeproduktion som sker till följd av sådana processer, eller i sodapan-
nor eller lutpannor.

6415

background image

SFS 1994:1776

Om en skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel genom reningsåt-

gärd eller genom bindning i någon produkt eller i aska i samband med

förbrukning av det skattepliktiga bränslet, får avdrag göras med 30 kronor
per kilogram svavel som utsläppet har minskat.

6 § I en deklaration som avser energiskatt, koldioxidskatt och svavel-
skatt på bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 — 5 och som lämnas
av upplagshavare, varumottagare eller skatterepresentant som avses i
4 kap. 8 § får avdrag även göras för skatt på bränsle som förstörts till följd
av tillfälliga omständigheter eller force majeure. Varumottagare och skat-
terepresentant får dock göra sådant avdrag endast på bränsle som förstörts
under transport till varumottagaren.

7 § Vad som föreskrivs om avdrag för skatt på bränsle som avses i 2 kap.

1 § första stycket 3 b och bensin tillämpas även på bränsle för vilket

motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§, dock inte flygben-
sin och flygfotogen.

8 kap. Inköp mot försäkran

1 § Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa bensin

och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b utan energiskatt och
koldioxidskatt mot att han lämnar en försäkran till leverantören om att
bränslet skall användas för sådant ändamål som avses i 7 kap. 1 § första
stycket 4 eller andra stycket.

2 § Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa kolbräns-
len och petroleumkoks utan energiskatt och koldioxidskatt mot att han
lämnar en försäkran till leverantören om att bränslet skall användas för
sådant ändamål som avses i 7 kap. 3 §.

3 § Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa annat
bränsle än sådant som avses i 1 §, dock inte flygbensin och flygfotogen,
utan energiskatt och koldioxidskatt mot att han lämnar en försäkran till
leverantören om att bränslet skall användas för ett sådant ändamål som

avses i 7 kap. 1 § första stycket 4 eller andra stycket eller i 7 kap. 2 § andra
stycket 1 eller 2.

4 § Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa annat
bränsle än flygbensin och flygfotogen utan svavelskatt mot att han lämnar
en försäkran till leverantören om att bränslet skall användas för ett sådant
ändamål som avses i 7 kap. 1 § första stycket 4 eller andra stycket eller i

7 kap. 2 § andra stycket 2 eller 5 § andra stycket. Motsvarande gäller vid
köp av annat bränsle än bensin, flygbensin och flygfotogen för ett sådant

ändamål som avses i 7 kap. 2 § andra stycket 1.

5 § Vad som föreskrivs om inköp mot försäkran av bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 b och bensin tillämpas även på bränsle för vilket
motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§, dock inte flygben-
sin och flygfotogen.

6416

background image

SFS 1994:1776

9 kap. Återbetalning av skatt m. m.

1 § Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av

energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förvärvats av

1. utländsk beskickning, lönat konsulat i Sverige eller sådan internatio-

nell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privile-
gier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar

i Sverige och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige, under förut-
sättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i
Sverige.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i

Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till
återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommel-
se med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

2 § Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat annat bränsle än
sådant som beskattas som bensin eller oljeprodukter enligt 2 kap. 1 § första
stycket 3 b vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för
växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, medger beskatt-
ningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av energiskatten och tre
fjärdedelar av koldioxidskatten på bränslet.

3 § Om någon har förbrukat bensin i skepp eller bränsle i båt, när
fartyget inte används för privat ändamål, medger beskattningsmyndighe-
ten efter ansökan återbetalning av skatten på bränslet.

4 § Om koldioxidskatt har tagits ut för annat bränsle än sådant som
beskattas som bensin och har någon begränsat utsläpp av koldioxid i

samband med förbrukning av bränslet, medger beskattningsmyndigheten
efter ansökan återbetalning av koldioxidskatten i förhållande till hur myc-
ket utsläppet har minskat.

5 § Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell
verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling,
medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som framställt
värmen kompensation med 9 öre per kilowattimme levererad värme.

Rätt till kompensation föreligger inte om råtallolja har förbrukats vid

framställningen av värme.

6 § Om svavelskatt har tagits ut och någon som inte är skattskyldig har
begränsat utsläppet av svavel enligt 7 kap. 5 § tredje stycket, medger be-
skattningsmyndigheten efter ansökan kompensation för den svavelskatt
som belastat bränslet med 30 kronor per kilogram som utsläppet har
minskat.

7 § Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2 — 6 §§ skall
omfatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskatt-

ningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång.

203-SFS 1994

6417

background image

SFS 1994:1776

8 § Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2 — 6 §§ föreligger
endast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

a) minst 1000 kronor i fall som avses i 2, 4, 5 eller 6 §, och
b) minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.

9 § Har annat bränsle än sådant som beskattas som bensin eller oljepro-
dukter enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b förbrukats vid industriell fram-
ställning av produkter av andra mineraliska ämnen än metaller, medger
beskattningsmyndigheten efter ansökan att koldioxidskatten på bränslet
tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver framställningen
inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas försäljningsvär-
de fritt fabrik.

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om

ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast
inom ett år efter kalenderårets utgång.

10 § Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 2 kap. 1 §

första stycket 1 — 5 och bränslet därefter har levererats till ett annat EG-
land under sådana förhållanden att skatt skall betalas där, medger beskatt-
ningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skatten.

Rätt till återbetalning vid distansförsäljning till ett annat EG-land före-

ligger endast om den sökande visar att den skatt som ansökan avser är
betalad samt att bränslet har beskattats i mottagarlandet.

Ansökan om återbetalning enligt andra stycket skall omfatta en period

om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten
inom ett år efter kvartalets utgång.

Ansökan om återbetalning i andra fall än som avses i andra stycket skall

lämnas till beskattningsmyndigheten innan leveransen av bränslet på-
börjas. Sökanden skall då visa att den skatt som ansökan avser är betalad.
Beskattningsmyndigheten återbetalar skattebeloppet sedan godkänt re-
turexemplar av ledsagardokumentet lämnats in till beskattningsmyndighe-
ten och den sökande visat att skatten betalats i mottagarlandet eller att
säkerhet ställts för skattens betalning där.

11 § Om skatt har betalats i Sverige enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 och

bränslet har beskattats i ett annat EG-land, medger beskattningsmyndighe-
ten efter ansökan av den skattskyldige återbetalning av skatten.

Rätt till återbetalning enligt första stycket föreligger endast om den

sökande inom tre år från den dag då leveransen påbörjades visar att
bränslet beskattats i ett annat EG-land.

12 § Om återbetalning av eller kompensation för skatt har skett med för

högt belopp på grund av en oriktig uppgift som den sökande lämnat eller
på grund av felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseen-
de, får beskattningsmyndigheten besluta att den sökande skall betala till-
baka vad han fått för mycket.

Åtgärder för att ta ut ett oriktigt utbetalat återbetalnings- eller kompen-

sationsbelopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det
kalenderår under vilket beloppet betalats ut.

6418

background image

SFS 1994:1776

10 kap. Sanktioner vid otillåten användning av märkta

oljeprodukter, m. m.

Straffbestämmelser m. m.

1 § Den som från oljeprodukter avlägsnar sådana märkämnen som avses

i 2 kap. 8 § första stycket eller på annat sätt tar befattning med oljeproduk-
ter för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i
syfte att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till
böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet har rört betydande värden eller det i annat fall är att anse

som grovt skall, om förfarandet inte utgör led i gärning som är belagd med
strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), dömas till fängelse i
högst två år.

2 § För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § andra stycket skall
dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

3 § Ett föremål som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag
eller dess värde får förklaras förverkat, om det är nödvändigt för att
förebygga brott eller det finns andra särskilda skäl till det.

Angående beslag av egendom som kan antas bli förverkad gäller bestäm-

melserna om beslag i rättegångsbalken.

4 § Om oljeprodukter där sådana märkämnen som avses i 2 kap. 8 §
första stycket har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första
stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som
förser motor på personbil, lastbil, buss, trafiktraktor eller båt med bränsle
och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan
bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som
ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som
motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 b.

Avgiftsbestämmelser

5 § En särskild avgift skall betalas för personbil, lastbil, buss, trafiktrak-
tor och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap.
9 §. Avgiften uppgår för personbil och båt till 10000 kronor. Avgiften
beräknas för lastbilar, bussar och trafiktraktorer på följande sätt.

Skattevikt, Avgift, kronor
kilogram

6419

0 - 3 500

3 501-10000

10001-15000
15001-20000

2 0 0 0 1 -

10000

20000
30000
40000
50000

background image

SFS 1994:1776

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt

fordonsskattelagen (1988:327). Avgiften tas ut för varje tillfälle som bräns-
letank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för

ytterligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfallet, tas avgiften ut med
en och en halv gånger det belopp som följer av första stycket.

6 § Avgift enligt 5 § påförs ägaren till fordonet eller båten.

Brukar någon annans fordon eller båt utan lov, påförs brukaren avgiften.

7 § Som ägare av ett fordon anses vid tillämpningen av detta kapitel den
som är eller bör vara upptagen i bilregistret som ägare.

I fråga om ett fordon eller en båt som har köpts på kredit med förbehåll

om återtaganderätt anses köparen som ägare. Som ägare anses också den
som innehar ett fordon eller en båt med nyttjanderätt för bestämd tid om
minst ett år. Innehas fordonet eller båten i annat fall med nyttjanderätt,
anses nyttjanderättshavaren som ägare, om han har befogenhet att bestäm-
ma om förare eller anlitar annan förare än ägaren har utsett.

8 § Avgift enligt 5 § påförs genom beslut av beskattningsmyndigheten.

Om det finns särskilda skäl, kan beskattningsmyndigheten medge ned-

sättning av eller befrielse från avgiften.

Tillsyn och kontroll

9 § Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i detta kapitel skall

vad avser personbil, lastbil, buss och trafiktraktor utövas av polismyndig-
heterna samt av tullmyndigheterna vad avser gränskontroll.

Kustbevakningen skall utöva tillsynen av båtar. Polismyndigheterna

skall dock utöva sådan tillsyn inom områden som inte övervakas av
Kustbevakningen.

10 § För kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna i detta kapitel har

polismyndigheterna och andra tillsynsmyndigheter rätt att få tillträde till
låsta utrymmen i fordon och båtar. Myndigheterna har rätt att få de
upplysningar, handlingar och prov som behövs för tillsynen. För uttagna
prov betalas inte ersättning.

Regler om förfarandet

11 § Bestämmelserna i 1 kap. 6 § och 5 kap. 16 § lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter skall tillämpas även på avgift enligt
detta kapitel.

12 § Bestämmelserna i 3 kap. 7—15 §§, 8 kap. 8 § samt 9 kap. 3 § lagen

(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter får tillämpas även
för att begära upplysningar till ledning för beslut om avgift enligt detta
kapitel.

6420

background image

SFS 1994:1776

13 § Har ett fordon eller en båt flera ägare, är de solidariskt ansvariga för

den avgift som skall betalas enligt detta kapitel.

11 kap. Energiskatt på elektrisk kraft

Skattepliktig elektrisk kraft

1 § Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig, om inte

annat följer av 2 §.

2 § Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte

yrkesmässigt levererar elektrisk kraft,

2. i annat fall framställts i Sverige av en producent som förfogar över en

installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkes-
mässigt levererar elektrisk kraft,

3. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning levererats av en produ-

cent eller en leverantör till en förbrukare som inte står i intressegemenskap
med producenten eller leverantören,

4. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,

5. förbrukats för framställning eller leverans av elektrisk kraft, eller
6. framställts i ett reservkraftsaggregat.

Skattebelopp

3 § Energiskatten utgör för år 1995

1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 3,7 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

3. 6,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,

gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i
4 §, och

4. 9,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För åren 1996 till och med 1998 skall de i första stycket angivna skatte-

beloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt på bränslen anges i
2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall dock avrundas till hela
tiondels ören. För tiden efter år 1998 skall skatten tas ut med de belopp
som gäller vid utgången av detta år.

Förteckning över vissa kommuner

4 § Förteckning över kommuner som avses i 3 § första stycket.

Norrbottens län Västerbottens län

Samtliga kommuner Samtliga kommuner

6421

background image

SFS 1994:1776

Jämtlands län

Samtliga kommuner

Gävleborgs län
Ljusdal

Värmlands län

Torsby

Västernorrlands län

Sollefteå
Ånge
Örnsköldsvik

Kopparbergs län
Malung

Mora
Orsa
Älvdalen

Vem som är skattskyldig

5 § Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

1. yrkesmässigt framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),

2. yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk

kraft eller av annan framställd elektrisk kraft (leverantör), och

3. den som för annat ändamål än som avses i 9 § säljer eller förbrukar

elektrisk kraft, som förvärvats utan skatt mot försäkran enligt 11 §.

Den för vars räkning elektrisk kraft förs in till Sverige och den som utan

att betala ersättning tar emot skattepliktig elektrisk kraft anses ha fram-
ställt den elektriska kraften.

6 § Den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 och 2 skall vara

registrerad hos beskattningsmyndigheten.

Skattskyldighetens inträde

7 § Skyldigheten att betala energiskatt inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2, när

elektrisk kraft

a) levereras till en förbrukare som inte är registrerad enligt 6 § (skatte-

pliktig leverans), eller

b) tas i anspråk för annat ändamål än försäljning (skattepliktig egenför-

brukning), och

2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 3, när elektrisk

kraft levereras till en köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än
försäljning.

Mätning av elektrisk kraft

8 § Energiskatt som skall betalas av den som är skattskyldig enligt 5 §
första stycket 1 eller 2 skall bestämmas på grundval av mätning av den
elektriska kraftens energiinnehåll.

När det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten i visst fall

medge att energiskatten får bestämmas på annan grund än mätning av den
elektriska kraften.

6422

background image

SFS 1994:1776

Om den elektriska kraften inte kan bestämmas på en grund som anges i

första eller andra stycket skall den i stället beräknas efter vad som är
skäligt.

Avdrag i deklaration

9 § I en deklaration som avser energiskatt på elektrisk kraft får avdrag
göras för skatt på elektrisk kraft som

1. förbrukats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet

transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart sam-
band med sådan förbrukning,

2. förbrukats eller sålts för förbrukning för annat ändamål än motordrift

eller uppvärmning eller för användning i omedelbart samband med sådan
förbrukning,

3. förbrukats eller sålts för förbrukning vid framställning av produkter

som avses i 7 kap. 2 § andra stycket 3,

4. framställts i en kraftvärmeanläggning och förbrukats för el-, gas-,

värme- eller vattenförsörjning i den egna verksamheten i den mån avdrag
inte har gjorts enligt 7 kap. 2 § andra stycket 4,

5. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan överföring av elektrisk

kraft på storkraftnätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen
av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion.

10 § Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på annat

bränsle än sådant som beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om
bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med
de begränsningar som följer av andra och tredje styckena.

Avdrag enligt första stycket får vid samtidig produktion av värme och

skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt
och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning
av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del
av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag enligt första eller andra stycket får göras endast i den mån

avdrag inte gjorts enligt 9 § första stycket 4, 7 kap. 2 § andra stycket 4 eller
tredje stycket.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts

i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot den
skatt som skall betalas enligt 3 § första stycket 4.

Inköp mot försäkran

1 1 § Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa elektrisk

kraft utan energiskatt mot att han lämnar en försäkran till leverantören att
den elektriska kraften skall användas för ett sådant ändamål som avses i

9 § första stycket 1—3 eller 5.

6423

background image

SFS 1994:1776

12 kap. Överklagande

1 § Följande beslut av beskattningsmyndigheten får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol, nämligen

1. beslut om godkännande enligt 4 kap. 3 och 6 samt 8 och 10 §§ ,

2. beslut om återkallelse enligt 4 kap. 5 och 6 samt 8 och 10 §§,

3. beslut om ställande av säkerhet enligt denna lag,

4. beslut om återbetalning av eller kompensation för skatt enligt 9 kap.

1 — 12 §§, och

5. beslut om särskild avgift och nedsättning av eller befrielse från sådan

avgift enligt 10 kap. 8 §.

Beskattningsmyndighetens beslut enligt första stycket får även överkla-

gas av Riksskatteverket. Om en skattskyldig eller en sökande överklagar ett
beslut enligt första stycket förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

2 § I fråga om överklagande enligt 1 § tillämpas 8 kap. 1 § andra stycket,
2 § andra stycket samt 3 — 5 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter.

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Genom lagen upp-
hävs

a) lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
b) lagen (1961:372) om bensinskatt,
c) lagen (1990:582) om koldioxidskatt,
d) lagen (1990:587) om svavelskatt,
e) lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa olje-

produkter.

2. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen.

3. Med skatt enligt den nya lagen likställs i tillämpliga delar skatt enligt

lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt,
lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt och
lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeproduk-
ter.

4. Med oljeprodukt i 2 kap. 9 § den nya lagen likställs oljeprodukt som

har försetts med märkämnen enligt bestämmelserna i lagen (1992:1438)
om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter.

5. Bestämmelserna i 7kap. 4 §, 9kap. 2, 5, 7 och 8 §§ den nya lagen

tillämpas, såvitt avser växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusod-
ling, först från och med den 1 januari 1996.

6. Energiskatt och koldioxidskatt på annat bränsle än sådant som be-

skattas som bensin eller oljeprodukter enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b
den nya lagen och som används för växthusuppvärmning vid yrkesmässig
växthusodling skall till utgången av år 1995 tas ut efter skattesatser som
svarar mot 15 procent av de skattesatser som enligt den nya lagen gäller för
ifrågavarande bränsle.

7. Den som är registrerad som skattskyldig för skatt på bränslen enligt de

äldre bestämmelserna skall avregistreras vid ikraftträdandet. Om denne
registreras som upplagshavare eller som skattskyldig enligt 4 kap. 12 §

6424

background image

SFS 1994:1776

första stycket 1 eller 2 den nya lagen vid ikraftträdandet, inträder dock inte
skattskyldighet för lagret vid avregistreringen till den del det består av
sådana bränsleslag som omfattas av den nya registreringen och under
förutsättning att dessa bränslen befinner sig i ett godkänt skatteupplag eller
i lagret hos den som registrerats enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2.

8. Den som är registrerad som skattskyldig för skatt på elektrisk kraft

enligt de äldre bestämmelserna skall utan särskild ansökan registreras som
skattskyldig enligt den nya lagen vid ikraftträdandet.

9. Om den nya lagen inte har trätt i kraft den 1 januari 1995 skall

följande gälla fram till den nya lagens ikraftträdande

a) Bestämmelserna i 2 § lagen (1974:992) om nedsättning av allmän

energiskatt och koldioxidskatt skall äga fortsatt tillämpning i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden fram till den nya lagens ikraftträdan-
de

b) Bestämmelserna i punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen

(1992:880) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt skall äga
fortsatt tillämpning på kolbränslen som förbrukats eller försålts för för-
brukning fram till den nya lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

JAN NYGREN
(Finansdepartementet)

6425

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.